Geloofsleer les 1: Wat is religie?

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Inhoud

Deel 1: Allah kennen, les 1

Wat is een religie?

- Het begrip religie.

- De zuilen en de geboden van een religie.

- Wereldvisie en ideologie.

- Goddelijke- en materialistische wereldvisie.

- Hemelse religien en de pilaren daarvan.

Het begrip religie

Het doel van deze lessen is het verklaren van de Islamitische geloofsovertuiging, die vernoemd is naar de zuilen van de religie (Oesoel Al Dien). Noodzakelijkerwijs zullen we daarom eerst moeten ingaan op het begrip religie en de daaraan verwante begrippen.

Al-Dien is een Arabisch woord dat staat voor de religie en heeft als betekenis; de gehoorzaamheid en de beloning. Er wordt onder verstaan: het geloof in de Schepper van de wereld en de mensen en de geboden die daaruit voortvloeien. Onder de ongelovigen wordt verstaan: degenen die direct of indirect niet in een Schepper geloven en van mening zijn dat alles door toeval en samenhorigheid tot stand is gekomen of dat deze een materialistische oorzaak hebben. De gelovigen zijn degenen die wel in een Schepper geloven, maar die onderling verschillen op het gebied van geloofsovertuiging en geloofsbelijdenis. Op deze basis kan men een onderscheid maken tussen de ware en de valse religies. Onder de ware religie wordt verstaan een religie die gebaseerd is op de juiste geloofsovertuiging en de werkelijke geboden en die ondersteund wordt door de juiste argumenten.

De zuilen en de geboden van een religie

In het bovenstaande is duidelijk geworden dat de religie onder te verdelen is in twee categorieën:

1- De Akiede (geloofsovertuiging) en de geloofsovertuigingen die als basis daarvoor dienen.

2- De religieuze geboden en de praktiserende regels die gebaseerd zijn op de geloofsovertuiging en die daarmee in overeenstemming zijn.

De geloofsovertuiging wordt daarom aangeduid als Oesoel (basispilaren) en de religieuze plichten als Foeroe (religieuze geboden).

Wereldvisie en ideologie

Er zijn verschillende theorieën bekend betreffende de begrippen wereldvisie en ideologie. Onder een wereldvisie wordt verstaan alle geloofsovertuigingen en theorieën die de ontstaanswijze van de mens en het bestaan van de mens in algemene zin omvatten. Onder ideologie wordt verstaan de visies omtrent de normen en waarden van een mens en de daden die daarop gebaseerd zijn.

Hieruit kunnen we concluderen dat de geloofsovertuiging de gehele wereldvisie is en tot de Oesoel behoort en de religieuze geboden tot de Foeroe behoren. Het is belangrijk om te beseffen dat de wereldvisie uitgaat van de algemene geloofsovertuiging en niet van de afzonderlijke geloofsovertuigingen die een onderdeel daarvan vormen. De term ideologie wordt soms ook in bredere zin gebruikt met een wel veronderstelde wereldbeschouwing.

Goddelijke en het materialistische wereldvisie

Verschillende wereldbeschouwingen zijn in de loop der tijd bekend geworden onder de mensen en men kan al deze wereldbeschouwingen onderverdelen in twee categorieën, namelijk: Een materialistische wereldvisie, die zich beperkt tot het materialisme en wat alles daaruit afgeleid wordt, en een Goddelijke wereldvisie waarin God als Schepper van alles is en waarin de werkelijkheid ook buiten de materiële wereld gezocht wordt. Iemand met een materialistische wereldbeschouwing werd beschouwd als de ongelovige, maar hedendaags wordt zo iemand een materialist genoemd. Er zijn veel materialistische wereldbeschouwingen, maar de meest bekende is die van het Marxisme met het dialectische materialisme als filosofische grondslag.

Het begrip wereldvisie beperkt zich niet alleen tot de geloofsovertuigingen, maar in bredere zin kan het ook gebruikt worden voor de materialistische en de atheïstische beschouwingen. Dit geldt tevens voor het begrip ideologie, wat in bredere context gebruikt kan worden.

Hemelse religiën en de pilaren daarvan

De religieuze geleerden en sociologen verschillen onderling van mening over de oorzaken voor het ontstaan van de diverse hemelse religies. De visie van de Islam is dat een mens met een zuivere religie geboren wordt, zoals Adam (a.s) die als eerste mens op aarde de boodschapper van God was en de mensen tot de eenheid aanspoorde. Doordat misinterpretaties en vervalsingen van religies hebben plaatsgevonden waarbij de mens zijn onnavolgbare verlangens heeft gevolgd, is de zuivere religie in vergetelheid geraakt met als gevolg dat naast de ware religie valse religies ontstonden.

De eenheid religies zijn de ware hemelse religies en hebben drie gemeenschappelijke pilaren:

- Het geloof in een God.

- Het geloof in een eeuwig hiernamaals waar een oordeel geveld wordt over de daden van de mens in dit leven.

- Het geloof in de door God gezonden profeten en boodschappers, die als taak hebben om de mens te leiden naar zijn volmaaktheid en het geluk in dit leven en het hiernamaals.

Op basis van deze pilaren kan men een antwoord geven op essentiële vragen als: Wie heeft deze wereld geschapen? Wat is het einde van dit leven? Wat is de weg om opheldering te krijgen over de optimale levenswijze?

De enige manier om inzicht te verkrijgen over de optimale levenswijze is door de Openbaring, waarmee men kan streven naar een ideologie die afstamt van de Goddelijke wereldvisie.

Alle hemelse religies hebben dezelfde hoofdpilaren, maar verschillen onderling over de kenmerken en voorwaarden bij elk van deze hoofdpilaren. Zo is er een meningsverschil over of de drie-eenheid ook tot de eenheid van God toegerekend kan worden en over wie de boodschapper van God werkelijk is en welk heilig Boek de ware is. Ook lopen de meningen uiteen over de kwestie of de opvolger van de Profeet door God of door de mensen toegewezen moet worden. Op basis van deze laatste kwestie zijn de twee grote stromingen ontstaan binnen de Islam; de Sjiitische en de Soennitische leer.

Door de pilaren van een geloofsovertuiging te rangschikken, kunnen de hemelse religies alsnog onder een noemer verenigd worden. Het geloof in een God als Schepper van alles als eerste hoofdpilaar, de eenheid van God als tweede pilaar en de boodschapper van God kan als derde pilaar beschouwd worden. Aangezien alle hemelse religies in een God en een boodschapper van God geloven, hebben al deze religies een hoofdpilaar gemeenschappelijk.

Op basis van de details betreffende God en zijn boodschapper wordt een onderscheid gemaakt tussen deze hemelse religies, zoals het Jodendom, het Christendom en de Islam. Sommige Sjiitische geleerden beschouwen de rechtvaardigheid van God die afstamt van Zijn eenheid, en het leiderschap die afstamt van het profeetschap, als afzonderlijke hoofdpilaren.

De pilaren van een religie (Oesoel el dien) kunnen op twee manieren gebruikt worden: de pilaren in algemene zin (Foeroe el dien, de religieuze geboden) en de pilaren in detail (de noodzakelijke geloofsovertuigingen). Er bestaan echter ook andere uitdrukkingen van de pilaren van een religie; Oesoel el dien in algemene zin bestaat uit drie essentiële hoofdpilaren en Oesoel el dien in detail bestaat uit vijf hoofdpilaren.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.