Tafsir Al Mizan

VOORWOORD TAFSIR AL MIZAN

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Met de hulp van Allah (swt) heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie met succes een begin gemaakt met de vertaling van de hooggeprezen exegese van de Koran, al-Mizan van `Al-Allamah at-Tabataba'i, waaronder het voorwoord en het eerste hoofdstuk van de Koran, het Begin (al-Fatihah). Met de wil van Allah (swt) zal gestreefd worden dit werk verder uit te breiden.

De schat van de Koran is het hoofdstuk "Het Begin" (Soerat al-Fatihah). Nu dit belangrijkste hoofdstuk van de Koran - dat dagelijks in de gebeden van de moslims wordt gereciteerd - in het Nederlands beschikbaar wordt gesteld, wordt de weg voor de lezer eenvoudiger om deze schat beter te verkennen. Het is de gunst van Allah dat de lezer hierbij veel profijt kan hebben en spiritueel rijkelijk hiervan kan profiteren.

Dit werk is tot stand gekomen door de inspanning van meerdere actieve leden binnen AJO. Het was een weloverwogen keuze om het begin van al-Mizan te vertalen met als doel de lezer te helpen om de Koran en zijn verzen te begrijpen. Een tafsir die zijn sublieme betekenissen en goddelijke thema's meer dichtbij het menselijke verstand brengt en de context verklaart waarin de verzen en de hoofdstukken werden geopenbaard, zonder de noodzakelijke overleveringen van de Profeet (s) en zijn Ahlalbait (a) te negeren.

Al-Mizan is een hooggeprezen boek en is geschreven door één van de meest eerbiedigde geleerden: `Al-Allamah at-Tabataba'i. Alvorens een start te maken met zijn meesterwerk al-Mizan is het raadzaam om  de auteur van dit boek beter te leren kennen. Een uitgebreide biografie is hieronder te lezen. Klik hier voor een samenvatting.

Inhoud Tafsir Al Mizan:

Voorwoord door de auteur

De geschiedenis van Al Mizan

Sura al-Fatiha 1 -5

Sura al-Fatiha 6 -7

Biografie: al-`Allamah at-Tabataba'i

De overleden Islamitische geleerde, de denker en de filosoof al-`Allamah al-Sayyid Muhammad Husayn at-Tabataba'i (al-`Allamah at-Tabataba'i) komt uit de bekende Tabataba'i familie van Tabriz. In de laatste drie eeuwen stammen uit deze familie generatie na generatie beroemde godsdienstige geleerden in Azarbayjan (Iran). Zij zijn nakomelingen van de tweede Imam, al-Hasan ibn `Ali (a).

Al-`Allamah at-Tabataba'i was de zoon van al-Sayyid Muham¬mad ibn al-Sayyid Muhammad Husayn at-Tabataba'i. Al-`Allamah was geboren in Tabriz op 30/12/1321 A.H. (17/3/1904 C.E.). Zijn vader stierf in 1330 (1912). Als weeskind groeide hij op in Tabriz en na de voltooiing van het godsdienstige onderwijs, in circa 1341 (1923), ging hij naar al-Najaf al-Ashraf (Irak) dat het belangrijkste centrum van het hoogste Shjiitische religieuze onderwijs is.

In al-Najaf al-Ashraf begon hij met zijn hogere studies tezamen met geleerden als al-Shaykh (al-Mirza) Muhammad Husayn (zoon van Shaykhu 'l-Islam al-Mirza `Abdu 'r-Rahim) Na'ini al-Gha¬rawi (1277/1860-1 - 1355/1936) en al-Shaykh Muhammad Husayn (zoon van al-Hajj Muhammad Hasan, Mu'inu 't-Tujjar) Isfahani (1296/1878 - 1361/1942).

Deze twee, samen met al-Shaykh Diya'u 'd-Din (zoon van Mawla Muhammad) `Iraqi (1278/1861-2 - 1361/1942) behoorden tot de prominentste geleerden en niet alleen op het gebied van de shjiitische jurisprudentie en de grondbeginselen van jurisprudentie, maar op alle Islamitische gebieden. De adviezen die zij hebben uiteengezet en de theorieën die zij hebben gevestigd vormden de grondlegger voor iedereen die hen opvolgden. Ieder van hen had zijn eigen school opgericht. Zij hebben duizenden shjiitische geleerden onderwezen en alle maraji`u 't-taqlid van de Shia wereld tot aan deze dag behoorden en behoren tot hun studenten. Isfahani was een filosoof en was een mens van literatuur en een goede dichter in Arabisch en Perzisch.

Al-`Allamah at-Tabataba'i werd veel beïnvloed door deze twee leraren (en vooral door Isfahani) in de ontwikkeling van zijn denkwijze en kennis. Een derde invloed was van al-Sayyid Abu 'l-Qasim Ja'far (zoon van al-Sayyid Muhammad al-Musawi) Khwansari (1313/1895-6 - 1380/1961), bekend als "de wiskundige". Al-`Allamah at-Tabataba'i was trots dat hij wiskundeonderwijs van hem kreeg. Hij schreef een boek over verschillende onderwerpen van hogere wiskunde, waarin hij speciale theorieën van zijn leraar heeft toepast. Het boek wordt vermeld in adh-Dhari`ah, volume II, blz. 232 - 233.

Hij leerde filosofie en metafysica van al-Sayyid Husayn (zoon van al-Sayyid Rida, zoon van al-Sayyid Musa) al-Husayni (1293/1876 - 1358/1939) van al-Badkubil een bekende leraar van filosofie en verwante onderwerpen.

Op ethisch en spiritueel gebied kreeg hij zijn opleiding van zijn familieleden al-Sayyid (al-Mirza) `Ali Agha (zoon van al-Mirza Husayn al-Qadi) Tabataba'i (1285/1869 - 1366/1947), een bekende geleerde die een school van spirituele en ethische opleiding oprichtte die tot aan deze dag bloeit.

Al deze invloeden gecombineerd in al-`Allamah at-Tabataba'i maakten hem een mens met een evenwichtige academische en spirituele persoonlijkheid. Een geëerbiedigde autoriteit op godsdienstig gebied van jurisprudentie en zijn grondbeginselen, een filosoof van onafhankelijke meningen en diverse nieuwe theorieën, een inspirerend model van ethische en spirituele perfectie en die niet alleen ethiek onderwees maar het ook praktiseerde: dit was al-`Allamah at-Tabataba'i. Maar toch zal het correct zijn om te zeggen dat zijn geleerdheid door zijn bekendheid en prestige als filosoof en spiritueel mens werd overschaduwd.

Al-`Allamah at-Tabataba'i keerde in 1353 (1934) terug naar Tabriz waar hij als godsdienstige geleerde werd verwelkomd. Daar besteedde hij zijn tijd met het onderwijzen van hogere filosofie aan gewillige discipelen, maar het was een kleine plaats voor zijn talenten. In 1364 (1945) migreerde hij naar Qum, het belangrijkste centrum van godsdienstig onderwijs in Iran. In Qum bleef hij bezig met het verlenen van kennis op het gebied van ethiek, filosofie en de exegese van de Koran aan de studenten die al een hoog niveau van eruditie hadden bereikt. Daar bleef hij tot aan zijn dood op zondag, 18/1/1402 (15/11/1981). Moge Allah Zijn genade op hem verlenen.

Vele godsdienstige leiders van de huidige generatie behoorden en behoren tot zijn studenten en discipelen, de beroemdste is Murtada Mutahhari (1338/1920 - 1399/1979).

De bekendheid van al-`Allamah at-Tabataba'i berust op zijn diverse academische werken. Het belangrijkste is de grote exegese van de Koran, al-Mizan fi tafsiri'l-Qur'an. Het kan correct worden benoemd dat deze de fundament steen van zijn academische prestige is.

Een ander werk van al-`Allamah at-Tabataba'i is Usul-e falsafah wa rawesh-a realism (de Grondbeginselen van filosofie en de Doctrine van Realisme). Dit boek betreft een comparatief studie van Islamitische filosofie en de denkwijze van diverse moderne anti-Islamitische scholen, vooral het Marxisme. Zijn discipel Murtada Mutahhari heeft voetnoten en verklaringen aan dit werk toegevoegd, waardoor het begrijpelijker is geworden voor een gemiddelde mens.

Een derde boek is Shi`ah dar Islam (Shi`ah in Islam). Deze werd eerst in het Perzisch gepubliceerd en later ook in het Engels, met de titel Shi`ite Islam. Dit boek is gebaseerd op de discussies van al-`Allamah met Professor Kenneth Morgan van de Universiteit van Colgate, die in de zomer van 1384 (1963) werden gehouden over Shia en het Shjiisme.

Het is de tafsir al-Mizan (gepubliceerd in het Arabisch in 20 volumes) die het ware beeld presenteert van de academische smaak en de denkwijze van de `Allamah. Alvorens met dit werk te beginnen, maakte de auteur een gedetailleerd plan om de Koran met behulp van de Koran zelf te verklaren en hij vervulde trouw deze belofte tot het eind van het boek. Hij heeft deze uiteengezet in zijn Voorwoord, in volume één.

Toen één van de geleerden van het godsdienstige seminarie (Hawze Ilmiye) van Qum de grote Tafsir al-Mizan in zijn aanwezigheid prijsde, zei Al-`Allamah at-Tabataba'i het volgende: "Niet loven en ophemelen opdat ik tevreden word en mijn openhartigheid en goede intentie vernietigd wordt".

© Copyright Ahlalbait Jongeren

 

Afdrukken