Faroe al Doen

De bedevaart

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De Hadj is de jaarlijkse bedevaart naar Mekka, die iedere volwassen moslim, die daartoe de middelen heeft, ten minste eens in zijn leven moet verrichten. De Hadj vindt altijd plaats in het begin van de twaalfde maand van de moslimkalender. De Hadj brengt de moslim naar de plaats waar Mohammed (s) de islam heeft gepredikt. De afscheidsbedevaart van de profeet Mohammed (s) in zijn sterfjaar werd het voorbeeld voor het huidige hadj-ritueel.

De relatie met de persoon Mohammed is voor de moslim een belangrijk aspect van de Hadj. Dit blijkt onder meer uit het bezoek dat veel pelgrims na afloop brengen aan Mohammed (s) zijn graf in Medina.

Hadj is een van de belangrijkste elementen van het Islamitisch geloof. De bedevaart hoort bij ‘Faroe Al dien’ (zuilen van het geloof). Om duidelijker te maken wat hiermee bedoeld wordt volgt er een korte uitleg over het verschil tussen ‘Asool al dien’ en Foroe al dien’. Hiervoor is het beter om het geloof islam als een boom te verbeelden.

De boom ‘islam’ heeft net als ieder ander boom zijn wortels en zijn eigen takken en bladeren. De wortels van het geloof Islam worden ‘Asoel al dien’ of de zuilen van het geloof genoemd en de takken en balderen zijn de ‘Faroe al dien’.

‘Asoel al dien’ zijn de belangrijke punten waarin een moslim moet geloven en ‘Faroe al dien’ zijn de daden die een moslim moet uitvoeren. Bijvoorbeeld, het is als moslim zijnde verplicht gesteld om te bidden en vasten. Maar het is ook verplicht om één keer in ons leven een bezoek aan Mekka te brengen en de zo genaamde Hadj uit te voeren.

De eisen

Er zijn een aantal vaste eisen en criteria vastgesteld waaraan je moet voldoen om “mostati“ te worden of met andere woorden de verplichting op te krijgen.

- De rijpheid/Puberteit (niet verplicht voor kinderen)

- Wijsheid (niet verplicht voor geestelijke gehandicapten)

- Vrijheid (niet verplicht voor een slaaf en ook niet voor een gevangene)

- Bekwaamheid (het gaat hier om de bekwaamheid op economisch gebied. Dat wilt zeggen dat de persoon zijn reiskosten (heen en weer), zijn verblijfkosten (eten en verdere zorg) tijdens de Hadj ter beschikking moet hebben of hebben gehad.

Als je een maal in je leven ‘mostati’ bent geworden, ben je de Hadj als ware verschuldigd. Ook al heb je misschien de jaar erna niks meer van je rijkdom of bezitting over moet je met geleend geld toch nog je schuld aan Hadj aflossen.

Niabat

Niabat is iemand anders als het ware ‘in huren’ om in plaats van jou de Hadj te verrichten. Als een moslim wel aan de al genoemde eisen voldoet maar lichamelijk niet in staat is om zelf zijn verplichting te volmaken kan hij de kosten aan een ander geven zodat deze persoon voor hem of haar naar de Hadj verricht. Lichamelijk niet in staat zijn kan zowel langdurige ziekte of handicap als dood betekenen. Dus als een ‘mostati’ overlijdt voordat hij naar de hadj is geweest, moeten de nabestaanden iemand in huren om de bedevaart alsnog te verrichten voor de overleden persoon. De kosten moeten alsnog door wat de overleden persoon achter gelaten heeft betaald worden.

Om ’naïeb’, ingehuurd, te worden zijn er eisen vast gesteld, deze persoon moet:

- de puberteit hebben bereikt

- wijs zijn

- moslim zijn

- vertrouwd zijn

- kennis hebben over de verplichte delen van Hadj (eventueel met begeleiding).

- moet zelf niet ‘mostati’ zijn. Dus zelf al de Hadj verricht te hebben.

Tamatto en omra

Er bestaan twee soorten van pelgrimsreizen naar Mekka, de zogenaamde tamatto en omra. Ieder van de twee heeft zijn eigen tijdstip en ook zijn eigen ritueel.

Tamatto

Op de 12de maand van de islamitische jaartelling de maand Dhul Hidja begint de tijdsperiode van Hadj. Het begint met dag 1 en duurt tot en met de 10 de dag van deze maand.

De hadj bestaat uit twee onderdelen:

1. Omre tamatto (is anders dan de al genoemde OMRA): dit onderdeel gaat voor en vindt dus als eerste plaats. Bestaat uit vijf onderdelen:

- Ihram: het dragen van ehrami, de gewijde staat van de pelgrim. Dit is verplicht zodra men het heilige gebied rond Mekka betreedt. De pelgrims, die tegenwoordig meestal per vliegtuig arriveren, moeten de ihraam bij aankomst vanaf de vliegtuigtrap aandoen. Voor de mannen houdt dat in dat zij gekleed gaan in twee witte ongenaaide doeken, waarvan de ene om de linkerschouder wordt geslagen en de andere om de lendenen. Voor de vrouw geldt slechts dat haar handen en haar gezicht onbedekt moeten blijven. Tijdens de ihraam moet de moehrim (of moehrima, hij of zij die in gewijde staat verkeert) zich van sommige dingen en daden zoals seksueel verkeer onthouden.

- Tawaf : zeven keer om ka’ba draaien. Beginnend bij de zwarte steen die in de oosthoek van de Ka'bah is ingemetseld en die de pelgrim zo mogelijk kust of aanraakt gaat hij rechtsom en maakt vervolgens tegen de wijzers van de klok in een zevenvoudige omgang rond de Ka'bah.

- Tawaf gebed: het gebed dat na de tawaf moet plaats vinden. Daarna verricht de moslim de loop tussen de met de grote moskee verbonden heilige plaatsen Safa en Marwa, eveneens zevenmaal. Dit gebeurt ter herinnering aan Hajar, die hier radeloos rondliep met haar zoontje Ismaël op zoek naar water en dit uiteindelijk vond in de bron Zamzam.

- Taqsir: knippen van nagels of haar

Wanneer deze vijf onderdelen afgesloten zijn worden de daden die bij ehram verboden waren weer vrijgesteld.

2. Hadje tamatto 

Bestaat uit dertien onderdelen:

- Ihram in Mekka

- “Woqoof be arafat”: na ehram in de stad Mekka begeven zij zich naar de dertig kilometer ten oosten van Mekka gelegen vlakte van Arafat, de berg waar aan Mohammed (s) de koran werd geopenbaard. Ze moeten hier op de negende dag van de maand vanaf begin van de middag tot en met de zonsondergang aanwezig zijn. Daar brengen zij in tenten de nacht door.

- “Woqoof fel mozdalifa” : Daarna begeeft men zich in een massale wedloop in westelijke richting naar Moezdalifa, waar men de nacht doorbrengt. Hier worden tevens stenen verzameld, voor het ritueel in Mina.

- Dit wordt opnieuw gevolgd door een wedren, nu naar Mina, op acht kilometer ten oosten van Mekka, waar men rond zonsopgang moet aankomen.

- Hier gooit iedere pelgrim zeven steentjes op de achterste steenhopen de “Jamaratol aqaba”. Dit wordt gezien als navolging van Abraham, die hier de satan zou hebben verdreven toen deze hem wilde verleiden zijn zoon niet te offeren.

- Hierna, op de tiende dag van de pelgrimage naar Mekka, vindt het offeren plaats van een schaap of ander vee.

- Taqsir in Mina

- Tawaf van Ka’bah

- Tawaf gebed

- De loop tussen Safa en Marwa

- Tawafennesa’: zolang dit deel van het ritueel niet plaats heeft genomen is het andere geslacht haram voor haji.

- Tawafennesa’ gebed

- Aan het eind de laatste dagen worden de alle drie steenhopen (Jamar el oola, Jamar el wosta en Jamar el aqaba) door zeven stenen gestenigd.

Omra

Omra is de bedevaart naar Mekka en Ka’ba buiten de tijden van TAMATTO.

De waarde

De waarde die aan de Hadj wordt gehecht is groot. Alle zondes van de persoon worden vergeven en wordt diegene als het ware wedergeboren en mag hij zijn leven met een schone dossier beginnen. Hij die in een afgelegen dorp als enige de Hadj heeft verricht, geldt voortaan als een autoriteit op het gebied van het geloof.

Vooral vroeger was de reis naar Mekka op zichzelf al een prestatie door de ontberingen en gevaren die ermee verbonden waren. Al is reizen tegenwoordig gemakkelijker geworden, het verblijf in Mekka met een à twee miljoen pelgrims tegelijk is nog steeds geen onverdeeld genoegen, vooral als het heet is.

Ondanks de massale deelname is zo'n 98% van de moslims buiten de Saoedi Arabië door de relatief hoge kosten die eraan verbonden zijn, nooit in de gelegenheid de Hadj te verrichten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Het gebed

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De Salaat (het gebed) is een van de pilaren van de dien (het geloof), ofwel van de Ima’an van elke moslim. Het is een van de belangrijkste basisvoorwaarden voor het succes voor de gelovigen. Het gebed is een vaste en verplichte vorm van aanbidding. Het is door het gebed dat de Goddelijke glorie zich inplant in het hart.

De Salaat is dus het eerste dagelijkse werk van een moslim en het is ook zijn laatste bezigheid. Ook al heeft men het zeer druk, moet men tijd maken om Allah te gedenken. Degene die de Salaat op tijd verricht heeft weinig kans om zich met de verkeerde zaken bezig te houden.

Dit is in de koran gezegd:

“Waarlijk, de gelovigen slagen, degenen die nederig zijn in hun Salaat”. (Koran  23:1,2)

Profeet Mohammed (s) heeft dit ook benadrukt in de volgende overlevering:

"Degene die hun Salaat nauwgezet en met veel zorgvuldigheid verrichten, zullen een licht vinden en een bewijs van hun geloof en een oorzaak van hun redding op de dag des oordeels”.

De profeet Mohammed (s) zei: “De eerste daad waarvoor de dienaar van Allah op de dag der opstanding verantwoording moet afleggen is het gebed. Als dat goed is, dan zal hij bloeien en geslaagd zijn. En als dat gebrekkig is, zal hij gefaald en verloren hebben”.

De plaats van de Salaat in de Islam

De Salaat is dus een van de basisplichten voor de moslim! Als schepselen van God moeten we God aanbidden. Het aanbidden van God moet ook lichamelijk zijn. Het lichaam moet zich buigen, neerwerpen, verplaatsen, onthouden van voedsel, reinigen, bedekken, etc. Het lichaam moet leren om de ogen, oren, tong en de handen te beheersen.

"Iemand kwam bij de profeet Mohammed (s) en vroeg naar de beste daden in de Islam. Profeet zei: ‘De Salaat’. De man vroeg: ‘en daarna?’. Profeet zei: ‘De Salaat’. De man vroeg: ‘en daarna?’. Profeet zei: De Salaat”.

Door de verplichting van de Salaat te ontkennen vervalt men tot ongeloven. Men vervalt dan tot zonde. Hierover is een duidelijke overlevering van de profeet (s):“ Het verschil tussen een moslim en een niet moslim is het niet verrichten van het gebed”.

Doel van het verrichten van de Salaat

Het gebed (Salaat) helpt de moslim om zijn ziel te wassen. Door 5 keer per dag te bidden, helpt hij zijn ziel te verzuiveren. Het zuiveren van het hart van al de zondes die door de Nefs (ziel) gepleegd werden.

Je ziel dus verzuiveren en hoge waarde opkomen in het geloof om uiteindelijk de tevredenheid van God (Allah) te krijgen. Er bestaat ook een overlevering welke het belang van het gebed aangeeft: “Met het verrichten van het gebed neemt men afstand van afgoderij en ongelovigheid”. Deze overlevering verklaart dus dat het niet verrichten van het gebed tot ongelovigheid, dwaling en het verlaten van de Islam leidt.

Er is ook een andere overlevering die het belang van het verrichten van de Salaat bevestigd:

“ De Salaat is een pilaar van het geloof, degene die dat verricht heeft het geloof uitgevoerd. Degene die dat niet verricht, heeft het geloof verwoest”.

Tijden van Salaat en aantal Reka’at

Het verplichte deel van de Salaat wordt 5 keer per dag verricht. Er zijn natuurlijk ook andere soorten Salaat, die aangeraden zijn, maar niet verplicht! Die mag je op elk tijdstip van de dag verrichten, om extra zegeningen te krijgen. Ze mogen uiteraard niet ten koste gaan van het verplichte gebed.

Gebedstijden:

- ’s Ochtends (Fedjer) twee Reka'at.

- ‘s Middags (Duoher en Aser) 2 keer vier Reka'at.

- ’s Avonds (Magreb en Ashea)) 1 keer drie Reka'at en 1 keer vier Reka'at.

De voorwaarden voor de Salaat

De voorwaarden voor de geldigheid van de Salaat:

1) Reinheid: het schoon zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed wordt verricht. De kleine wassing (woedou) moet gedaan worden vóór het verrichten van het gebed! Reinheid is een van de belangrijkste voorwaarden om het gebed te kunnen verrichten!

2) Juiste tijdstip: het gebed moet op de juiste tijd worden verricht en het is niet toegestaan een bepaald gebed eerder te verrichten. Elke moslim moet zijn uiterste best doen om ieder gebed op de juiste tijd te verrichten. “....voorwaar, de Salaat is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven”. (Koran  4:103)

3) Richting Mekka: het verrichten van de Salaat moet in de richting van Mekka gedaan worden, zoals beschreven in de koran: “....En waar jij vandaan vertrekt, wend jouw gezicht in de richting van Masjid al-Haram en voorwaar, het is zeker de waarheid van jouw Heer en Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen”. (Koran 2:149)

In een ander vers: “waarlijk Wij hebben gezien hoe jouw gezicht zich voortdurend tot de hemel wendde, daarom wenden Wij jou naar de Qiblah die jou welgevallig is. Wend jouw gezicht in de richting van Masjid al-Haram.....”. (Kora’an 4:144)

4) Bedekken van lichaamsdelen: iedere moslim is verplicht om zijn lichaam te bedekken bij het verrichten van het gebed. Voor mannen moet het gebied tussen de navel en knieën bedekt zijn. Voor vrouwen geldt dat hun hele lichaam bedekt moet zijn, behalve gezicht, handen en voeten (tot de enkels). De vrouw mag haar voeten alleen onbedekt laten wanneer er geen non-mahrams bij zijn. 

De grondslagen van de Salaat

De grondslagen van de Salaat zijn:

1. Intentie: het voornemen de Salaat te verrichten. De intentie wordt voor of samen met het takbier el-Ihram (het uitspreken van Allah oe’akber bij aanvang van Salaat) geformuleerd. De intentie van te voren bepalen of eventueel uitspreken kwam in de volgende Hadith als volg: “Alle daden worden volgens de intentie veroordeeld”.

2. Het voordragen van soerah al-fatihah: de eerste soerah (hoofdstuk) van de Koran dient voorgelezen te worden.

3. De juiste handelingen verrichten: buigen, staan, en zitten. Deze handelingen moeten op het juiste moment en in de juiste volgorde uitgevoerd worden.

4. Het goed uitspreken van smeekbeden, tasbieh en Koranverzen

5. Beginnen met Allah o’akber

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Het vasten

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Het vasten (Al-saum) wordt ook door niet islamitische (wetenschappelijke) bronnen gewaardeerd, want Vasten is zo oud als de mensheid zelf en werd al vroeg in de volksgeneeskunde gepraktiseerd. Intuïtief hebben zieke mensen, vooral kinderen, vaak een afkeer van voedsel. Ook dieren onthouden zich van voedsel als ze ziek zijn.

Vasten is meer dan hongeren. De vrijwilligheid is een voorwaarde voor genezend vasten. Bij vrijwillig vasten wordt eerst het zieke weefsel afgebroken, daarna het overbodige en onnodige en pas na lang vasten gezond weefsel. 

Het vasten heeft veel maatschappelijk/sociaal, gezondheid(van geest en lichaam) en religieuze voordelen.

Definitie van het vasten in de islam

Het vasten betekent het onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap uit nederigheid en onderdanigheid voor Allah.

Het vasten voorgeschreven voor iedere moslim die de puberteit bereikt heeft, geestelijk gezond is en in staat is om te vasten. Dit geldt voor zowel man als vrouw, in gehoorzaamheid aan de bevelen van Allah. Vanaf de gebedstijd van Fadjer (ochtendgebed) tot Maghrib (avondsgebed) moet, negen dingen vermeden worden die later zullen worden behandelt. In het tweede jaar na de uittocht van de heilige profeet Mohammed (vzmh) in Medina, werd het vasten verplicht gesteld en de maand Ramadan voor dit doel afgezonderd. Er zijn andere dagen waar het vasten op die dagen zeer aanbevolen(Mustahab) is.

Het doel/voordelen van het vasten

Het belangrijkste doel van het vasten is, om in een zodanige staat terecht te komen, dat wij in harmonie en vrede leven met onszelf(zowel geestelijk als lichamelijk), onze omgeving en onze Schepper. Dit doel van het vasten blijkt ook uit hoofdstuk 2 vers 183 van de Heilige Koran: “O gelovigen! Het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen vóór u werd voorgeschreven, opdat u zich voor het kwaad zult hoeden.”

Door weg te blijven van slechte handelingen, beantwoorden wij aan het belangrijkste doel van het vasten en komen wij steeds dichter bij de staat van vrede en harmonie, zoals de natuur ons dat toont. Het vasten, een maand lang, is derhalve een training om zoveel mogelijk van het slechte weg te blijven. En zodoende terug te keren naar deze staat van harmonie. En Ied ul-Fitr, ofwel het feest van de natuur, of Ied ul-Fetir ofwel het feest om vasten te bereken. En te gelijke tijd meeleven met de behoeftige.

Pas in dit tijdperk van dieet wordt het ook voor niet-moslims duidelijk dat het vasten iets heilzaam is. Het vasten zuivert de darmen, herstelt de maag, ontdoet het lichaam van achtergebleven schadelijke stoffen en helpt het overtollige vocht dat opgeslagen is kwijt te raken. Het geeft rust aan het hart en bevordert de bloedsomloop. En zoals de heilige profeet(v.z.m.h) het zegt “Een gezonde geest in een gezonde lichaam”.

Mensen die vertrouwd zijn met het vasten hebben zichzelf leren bedwingen. Door het jaarlijkse vasten kan een moslim eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen, zelfbeheersing en respect ten opzichte van de medemensen en de schepper. Door gezamenlijk je vasten te bereken (iftar) en daarna(na de Salaat natuurlijk) kennissen en vrienden te bezoeken, versterk je de familieband en versterk je sociale contacten, waardoor de maatschappij in evenwicht komt.

Door te vasten kom je dichter bij Allah de al Machtige. De heilige maand Ramadan is van groot belang om dichter bij de gezegende leiding van de Koran te komen die in deze maand geopenbaard is.

Voor wie is het vasten in Ramadan verplicht

1. Geestelijk gezond zijn: er rust geen plicht op een dwaas om te vasten totdat hij zijn verstand terug krijgt

2. Het in staat zijn om te vasten: een persoon krijgt vrijstelling wanneer hij verhinderd wordt te vasten door ouderdom of een ongeneeslijke ziekte. Hij moet dan voor iedere dag waarop hij niet vast een arme voeden, of in andere dag inhalen.

3. Het eindigen van nifaas : Vrouwen mogen niet vasten totdat zij rein zijn van nifaas ( = periode na baren van een kind).

4. Puberteit: een kind hoeft niet te vasten totdat hij de puberteit bereikt heeft. Maar is bevolen om mee te vasten als hij daartoe in staat is, zodat hij kan wennen.

5. Het eindigen van de menstruatieperiode: menstruerende vrouwen mogen niet vasten totdat de menstruatie eindigt.

6. Islam: er rust geen plicht op een ongelovige om  te vasten totdat hij moslim wordt.

In de maand Ramadan moet de moslim de intentie hebben om de gehele maand te vasten: er wordt aangeraden om iedere gevaste dag met een intentie of voornemen (niyeet) te beginnen, maar het hoef niet. Voor de eerste dag van Ramdan de intentie opzeggen is het al genoeg!

Zaken die het vasten ongeldig maken(tussen zonsopgang en  zonsondergang)

Het eten en het drinken.

Seksuele betrekkingen.

Masturbatie, wat zelfmisbruik betekent, dat in ejaculatie resulteert.

Toeschrijvend valse dingen aan Almachtige Allah, of zijn Profeet of aan opvolgers van Heilige Profeet.

Met opzet stof laten zijn keel bereiken.

Het onderdompelen van zijn volledig hoofd in water.

Blijvend in Janabat of Haidh (ongesteldheid) of Nifaas (periode na het baren van een kind) tot Adhan voor de Fadjer gebed .

Enema met vloeistoffen.

Het (opzettelijk) braken.

Bijzondere regels voor degenen die vrijgesteld zijn van het vasten van de Ramadan

1. Een reiziger die bij zijn huis aankomt na Zuhr (=middaggebed)of op een plaats bereikt waar hij tien dagen van plan is weg te blijven. De zelfde regel is van toepassing als hij dergelijke plaatsen vóór Zuhr bereikt en als hij reeds zijn vasten heeft verbroken tijdens het reis. Die dient de niet gevaste dagen in te halen.

2. Een patiënt die na Zuhr of zelfs als hij vóór middag herstelt van zijn ziekte, hoewel hij handelingen kan begaan hebben die het vasten ongeldig maken. En als hij zulk handeling niet heeft begaan, dan is zijn verplichting verklaard.

3. Vrouwen die aan de menstruatie(Haidh) of Nifaas zijn hebben een vrijstelling en mogen niet vasten. Die moeten de niet gevaste dagen inhalen in andere tijd.

4. Vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven, voor hen geldt het volgende: wanneer zij vrezen dat het vasten de gezondheid van het kind zal schaden krijgen zij vrijstelling, zij moeten dan voor ieder dag die zij niet gevast hebben een arme te eten geven. Een dienen de niet gevaste dagen in te halen wanneer zij daartoe in staat zijn.

5. Degene die door ouderdom niet in staat is te vasten, moet voor iedere dag die hij niet vast een arme te eten te geven met hetgeen wat hij dagelijks eet en wel een hoeveelheid van ongeveer anderhalve kilogram.

Het vasten is één van Gods- rechten voor moslims

Het recht van het vasten is dat, u zou moeten weten dat het een sluier is, die de God over uw tong, uw hoorzitting, uw gezicht, uw privé delen en uw maag heeft opgezet. Is om u tegen het vuur te beschermen. Deze betekenis wordt beschreven in een Hadith van de profeet(v.z.m.h): "Het vasten is een pantser(=schild) tegen de Brand". Aldus als uw delen binnen de sluier kunnen kalmeren van het vasten, en u zult beschermt worden. maar als u de sluier verlaat of de sluier weg heft van sommige delen van u, dan zullen zij dingen bekijken die niet wettig zijn om te bekijken die verlangen en bevoegdheden oproepen dat voorbij de grenzen van God- vrezenheid zijn.

Het is dus niet veilig voor u om door de sluier te breken en te verlaten.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken