De geboorte van de geliefde profeet (s), 17 Rabi' Al Awal 51 B.H.

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Ahlalbait Jongeren Organisatie feliciteert de Islamitische Ummah met de geboorte van de Profeet Mohammed (s).

De geboorte

De stam van Quraish werd beschouwd als één van de meest respectabele onder de eerbare Arabische stammen van Hijaz (het land dat nu bekend is als Saudi-Arabië werd Hijaz genoemd alvorens de Saoedi-dynastie in bestaan kwam). De overgrootvader van de Profeet (s) bekend als Kisa Bak Kalab, was beheerder van het Kaabah (Haram van God). Quraish werd verdeeld in vele verschillende groepen en Bani Hashim was de edelste uit hen. Hashim werd beschouwd als de meest edele, wijze en eerbare onder de mensen van Mekka. Hij hielp en stond de ingezetenen van Mekka bij en begon de handelszaken in de zomer en de winter voor de verbetering van hun leven. Daarom gaven de mensen hem de titel van Syed. Dit is de eigenlijke reden waarom zij die een afstammeling zijn van hem en de Profeets (s) stam Syeds worden genoemd. De zonen van Hashim, bekend als Mutalib en Abdul Mutalib, werden de beschermers en de beheerders van Quraish. Abdul Mutalib was een grote persoonlijkheid. Het was in zijn tijd dat Abraha de Kaabah aanviel, maar de Almachtige God de overtreder vernietigde. Dit bevestigde de grootheid van Abdul Mutalib. Hij hield zeer veel van zijn zoon Abdullah. Abdullah werd gehuwd aan het edele meisje Amina op de leeftijd van vierentwintig jaar.

 Twee maanden na de gebeurtenis van Amul-Feel (gebeurtenis van de Olifant) baarde Amina een kind ter wereld dat Mohammed (s) werd genoemd. Alvorens de geboorte van de Profeet (s) stierf zijn vader Abdullah en na een korte periode later blies ook zijn moeder haar laatste adem uit. Profeets (s) grootvader Abdul Mutalib heeft hem overgenomen als zijn voogd.  

Pre-Islamitische tijdperk

De Arabische wereld was gekenmerkt door polytheïsme in de tijd toen de Profeet (s) opgroeide. Voornamelijk in Medina waren Joodse stammen aanwezig en er waren groepen bedoeïenen die een vorm van monotheïsme kenden. Mekka was toen een belangrijke handelsstad waar enkele karavaanroutes samenkwamen en waarbij de Kaabah een universeel religieus heiligdom was waar vele goden werden aanbeden.

Eigenschappen

De nobele Profeet (s) was een geboren gelovige wiens hart in zijn jeugd al vrij van zonden was. Dankzij zijn nobele karakter noemde het volk hem tot ‘as-Sadiq’ (de waarheidsgetrouwe) en ‘al-Amin’ (de eerlijke). Zijn oorspronkelijke zuiverheid was bepalend voor zijn toekomstige grootheid. Het was de Goddelijke leiding die hem voorbereidde op zijn rol als Boodschapper voor de mensheid en Allah (swt) onderscheidde de Profeet (s) van alles en iedereen.

De nobele Profeet (s) had een bescheiden karakter, was moedig en veroordeelde geen mens op het verleden of uiterlijk. Hij (s) was intelligent, wijs, een gedreven werker en bouwde in de laatste twintig jaar van zijn leven een langdurende generatie op. De nobele Profeet van de Islam (s) die de hoogste status van profetie en het Goddelijk verleende leiderschap bezit. Wie het leven van de nobele Profeet (s) aandachtig bestudeert, zal begrijpen waarom de heilige Koran de mensheid opdraagt om de nobele Profeet (s) onvoorwaardelijk in zijn handelingen te volgen.

Zijn manier van leven weerspiegelt een levenswijze, opdat de mens leert over het naderen van de Goddelijke liefde van Allah (swt). En zijn zuivere karakteristieken, die sprankelen uit de onvoorwaardelijke liefde voor Allah (swt), en alomvattende lessen zijn. Hij (s) wijdde zijn leven volledig aan de goddelijke boodschap van eenheid, vrede en ethiek. De nobele Profeet (s) die opgedragen werd de mensen te leiden en hierbij een van zijn taken mede gericht was op het zuiveren van de mensheid. Hij (s) hield van optimisme en besteedde zijn dagen en nachten aan het gedenken en glorieus dienen van de Ene Ware God. Eenieder die de Profeet (s) leerde kennen, sprak in getuigenis nog nooit eerder een dergelijke man te hebben ontmoet.

Zijn manieren in de omgang met mensen en zijn manier van leven waren zo eenvoudig en meest vriendelijk dat wanneer hij onder de mensen was en een nieuwkomer de nobele Profeet (s) wilde leren kennen, hij moest vragen: “Wie van jullie is de Profeet?”. [1]

In zijn omgang met anderen was de Profeet (s) de eerste met het begroeten van anderen. [2] En wanneer hij (s) voor drie dagen geen van zijn broeders zag, dan vroeg hij naar hen. En wanneer de Profeet (s) niet in de stad was, bad hij voor zijn broeders en wanneer hij (s) er wel was bracht hij (s) hen een bezoek. En wanneer een van zijn broeders ziek was, bracht hij hem een bezoek en stelde hij (s) hem gerust. [3]

Hij vertelde aan zijn metgezellen, toen hij aan hen vroeg: “Zal ik u niet informeren over diegene onder u die het meest op mij lijkt?”. Waarop zijn metgezellen antwoordden: “Ja, O Profeet van Allah!”. En de Profeet (s) vertelde dat de diegene die het meest op hem lijkt een persoon is die het meest zachtaardigst naar de mensen is, een waardevol persoon voor zijn familie, liefdevol naar zijn medemens in geloof, het meest geduldig met betrekking tot de waarheid, zijn woede het best kan onderdrukken, en de meest vergevende en het meest gedreven in het handhaven van rechtvaardigheid is, in vreugde en kwaadheid. [4]

De heilige Profeet (s) straalde als de maan wanneer iets hem blij maakte. [5] En wanneer iets de Profeet (s) verdrietig maakte, nam hij dat tot het gebed. [6]

Wanneer een bedelaar naar de heilige Profeet (s) kwam, vertelde hij (s) de bedelaar: “Verontschuldig niet, verontschuldig niet”. [7]

Hij (s) had door middel van zijn goede omgangsvormen sociaal contact met de mensen, maar zijn hart was gescheiden van hen. Schijnbaar was hij (s) dan bij de mens, maar zijn hart was bij Allah (swt). [8]

Wanneer hij (s) tot het volk sprak, sprak hij (s) niet op zijn eigen intellectueel niveau, maar hij (s) vertelde dat de Profeten opgedragen is om te spreken op het niveau van het volk. [9]

De nobele Profeet (s) haalde lessen uit het kijken naar de maan, heelal, de zon en alle andere creaties van de Schepping, en deze fenomenen brachten hem dichterbij de Schepper (swt) dan de creaties zelve. [10]

De nobele Profeet (s) was de meest genereuze onder de mensen. Geen dinar of dirham  zou in de avond tot zijn bezit behoren. Wanneer de avond naderde en de Profeet (s) extra geld had en niemand vond om dit aan hem/haar te doneren, keerde hij (s) niet terug naar zijn huis tot hij (s) iemand in nood had gevonden. Hij (s) hield niet hetgeen wat Allah (swt) aan hem gegeven had voor zichzelf, slechts de jaarlijkse provisies; de dadels en gerst die makkelijk te verkrijgen waren. De rest spendeerde hij (s) in de naam van Allah (swt). Hij (s) gaf zonder dat hem gevraagd werd. Vervolgens (wanneer hij (s) het overtollige had weggegeven) gaf hij (s) de voorkeur om hetgeen van zijn jaarlijkse provisies onder de mensen uit te delen. Zelfs als het daardoor mogelijk was dat de Profeet (s) aan het einde van het jaar zonder voorraadmiddelen zou achterblijven. Hij leefde volgens de waarheid, ook al zou dat een groot verlies voor hem of zijn metgezellen met zich meebrengen. Hij liep zonder beschermer naast zijn vijanden en hij was niet geïmponeerd door wereldse zaken. Hij zat en at naast de armen. Hij eerde de mensen om het goede gedrag en verkreeg respect van de nobelen door hen te respecteren. Hij (s) hield nauwe banden met zijn familieleden ongeacht voorkeur te geven wie er beter dan de ander was (betreft deugden). Hij (s) onderdrukte niemand en accepteerde het wanneer iemand zijn excuses aanbod. En hij (s) had een mannelijke en vrouwelijke slaaf, maar at niet beter en droeg geen betere kleren dan hen. Geen moment van zijn tijd ging voorbij om goede daden voor Allah (swt) te verrichten, of hetgeen voor de integriteit van zijn ziel te verrichten. Hij bezocht de tuinen van zijn metgezellen en keek nooit neer op een arme door zijn armdom of ongeluk noch was hij (s) bang voor de macht van een heerser. In plaats hiervan moedigde hij hen gelijkwaardig aan om dichter tot Allah (swt) komen (11).

Allah, de Almachtige en Verhevene leerde hem (s) alle wetenschappen die tot hem geopenbaard werden en de nobele Profeet (s) kende alle interpretaties van de verzen die tot hem geopenbaard werden. En de Boodschapper van Allah zocht nooit toevlucht tot zijn vermoedens of persoonlijke meningen. Al zijn woorden en daden werden door Allah (swt) goedgekeurd.

Zoals Allah de Almachtige in de heilige Koran zegt:

Noch spreekt hij naar eigen begeerte.

Het is slechts de Openbaring die wordt nedergezonden.

Hij, die grote macht heeft, onderwees hem.

(Sura Najm 53, vers 3-5)

Hij (s) volgde de zaken van het volk tot op de voet en verspreidde het licht van de Islam. Hij sprak alleen wanneer dat nodig was en wanneer hij dit deed, was zijn toesprak vrij van overbodig woordgebruik. Zijn toespraken waren nauwkeurig, van grote waarde en ter zake.

Hij (s) werkte gericht, was actief en energiek en leidde een ordelijk leven in de strikte zin van het woord. Zijn dag was over vier momenten verdeeld.

1. Een tijd voor aanbidding.

2. Een tijd voor zijn gezin (Ahlalbait), waarbij hij (s) zich als een gewone familie man gedroeg en het mooiste voorbeeld van sociaal gedrag weergaf.

3.Een tijd voor rust en meditatie.

4.Een tijd voor publieke zaken; zoals het ontvangen van moslims en het zoeken naar behoeften en vragen van het volk, het beantwoorden van vragen, hen zaken over de islam leren en het uitleggen van glorieuze verzen uit de heilige Koran.

Een aantal van zijn uitspraken over het belang van tijd zijn de volgende:

“Gezegend is mijn volk voor hun vroege opstaan. Te veel slaap rekent af met zowel de religie als de wereld.”

“Oh mensen, u heeft een aantal speciale eigenschappen, maak gebruik hiervan voor het te laat is want u(w) (leven) heeft een einde. Wees hierop voorbereid. Een dienaar van Allah (sw) moet maatregelen treffen in het hedendaagse leven voor het hiernamaals, in zijn jeugd moet men maatregelen treffen voor een goede toekomst en dus in het leven voor de dood. Bij Allah (swt), na de dood kun je niets meer doen/niemand anders de schuld geven dan je zelf en na deze wereld is er niets behalve het Paradijs en de hel.”

Klik hier en lees meer over de geliefde profeet Mohammed (s)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken