Het belang van Fatima al Zahra (a)

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

De profeet zegt: "Fatima is de moeder van haar vader"!

Als wij praten over Fatima al-Zahra (a) dan praten wij over een zeer bijzonder mens. Een mens dat in de islam een unieke positie inneemt. Een persoon die voor de moslims een meerwaarde heeft betekend. Een mens die de profeet (s) altijd heeft geëerd. Een mens die Allah (swt) heel speciaal heeft gemaakt! Als wij kijken naar wat de Profeet (s) gedaan heeft, om te laten zien hoe belangrijk Fatima Al-Zahra (a) eigenlijk is:

- Wanneer Fatima (a) ooit binnenkwam bij de Profeet (s), stond de Profeet (s) op, kuste haar handen en haar gezicht en liet haar op zijn plek zitten.

In de Arabische sfeer is dit een gebaar die zegt dat Fatima (a) zo belangrijk is, zo veel waarde heeft, dat zij de plek van de Profeet (s) inneemt! Natuurlijk zal zij niet tot de plek van de Profeet (s) komen, omdat de Profeet (s) de heiligste der heiligen is, maar het is een gebaar aan ons, de mensen, om duidelijk te maken wat zij betekent. Wat voor waarde zij heeft.  De mensen vroegen aan de Profeet (s) waarom hij haar zo behandelt. 

Zijn antwoord was: “Fatima is een menselijke engel, steeds als ik de hemel mis, kus ik haar om de geur van hemel te ruiken.”

Ook zei de Profeet Mohammed (s): “Fatima is een onderdeel van mij, wie haar woedend maakt, maakt mij woedend, en wie mij woedend maakt, maakt Allah woedend.” Bovendien: “Fatima is de meesteres van de vrouwen in alle werelden.”

Waarom is Fatima zo belangrijk? Waarom hecht de Profeet (s) zoveel waarde aan haar.

Natuurlijk is het de dochter van de heiligste profeet die ooit bestaan heeft. En natuurlijk heeft Allah (swt) de werelden bevolen om de familie van de Profeet Mohammed (s) lief te hebben en te koesteren. Zij waren zo belangrijk dat de schepping van Allah (swt) aan hen te danken is.

Maar er was meer dan de familierelatie tussen Fatima al-Zahra en de profeet (s). Fatima (a) is veel groter dan alleen de dochter van de Profeet Mohammed (s), wat op zich al genoeg reden is om haar te koesteren.

Ten eerste het verhaal van haar schepping:

Toen de Profeet (s) werd meegenomen door Gabriel naar de hoge hemelen in de Miraaj, bereikte de Profeet (s) het hoogste wat een mens ooit bereikt heeft, namelijk het dichtbij komen bij de macht van Allah (swt). Tijdens deze Miraaj zegt de profeet (s): “Tijdens mijn Miraaj is mij een appel uit de hemelen gegeven, uit deze appel is de eerste cel van Fatima (a) in mij gemaakt."

Fatima (a) is dus geen gewone schepping, het is een schepping van Allah (swt) uit de hemelen van Allah (swt).

Als er naar het verhaal van Jezus (a) gekeken wordt, dan zien we dat ook de profeet Jezus (a) geboren is door een hemelse geest. Zijn moeder Maryam droeg hem zonder dat een man haar raakte. 

Fatima (a) is dus bijzonder, omdat zij direct uit de hemelen is gemaakt door de appel die onze Profeet (s) gegeten heeft. Maryam was de meesteres van de vrouwen in haar wereld, door de baring van Jezus, door haar Imaan (geloof), door haar kuisheid en reinheid. Maar Fatima al-Zahra (a) is de meesteres van de vrouwen in alle werelden. Want Fatima (a) is geboren uit het licht van de macht van Allah (swt). Allah (swt) heeft haar geschapen uit het licht van zijn macht.

In de boeken van de geschiedenis staat het volgende verhaal vermeld: Allah schiep Fatima uit het licht van zijn macht, toen zij verscheen, lichtten de hemel en aarde op. De engelen vroegen Allah (swt) “O Allah wat is dit?.” Allah antwoordde: “dit is een stuk licht van mijn licht! En ik heb het in mijn hemel laten plaatsnemen, ik heb het uit mijn macht gemaakt. Ik laat het verschijnen uit één van mijn profeten die heiliger is dan alle profeten, en ik laat uit dat licht imams verschijnen die mijn woord verspreiden.” En hiermee zijn wij aangekomen bij het belangrijkste punt:

- Fatima (a) vormde de voortzetting van de islam. Om dit te belichten moeten we een stapje terug nemen: Uit de overlevering komt het volgende naar voren:

De profeet heeft de kennis van de profeten vanaf de eerste tot de laatste der Profeten. Er is niets dat in Adam, Ibrahiem, Jezus, Mozus of welke profeet dan ook zat, of onze Profeet Mohammed (s) bezat deze ook. Dit maakt onze Profeet (s) zo compleet, zo waardevol en belangrijk voor de mensheid.

Ali (a) heeft de kennis van alle awsaiaa, de plaatsvervangers, de mensen op wie de profeten konden rekenen qua kennis en Imaan. Ali (a) bezat de kennis van de twaalf hawarien van Jezus, van Mozus en van alle Profeten. Het zijn deze twee personen met de kennis die ze bezitten wat de islam compleet heeft gemaakt.

De islam is niet compleet zonder deze twee dingen. Kijk maar naar overlevering van de  thakalayn, of het vers in de Koran: “En vandaag heb ik jullie godsdienst vervolmaakt.” Dit is een aanwijzing voor de mensen dat de islam pas compleet was na Ghadier Khum en de aanstelling van Imam Ali (a).

Er zijn drie pilaren die de islam dragen, en als één van deze pilaren valt, dan valt de islam. Een gebouw dat staat op drie pilaren, valt om als je er eentje weghaalt. De drie pilaren zijn de Koran, het profeetschap (Mohammed (s)) en het leiderschap (Imama van Imam Ali en zijn zoons).

Dus als één van deze pilaren valt, valt daarmee de islam!

Daarom is er na de profeet (s), als de profeet (s) overlijdt en ook Imam Ali (a) overlijdt, een punt nodig waarin deze twee pilaren samenkomen. Er moet iets zijn waardoor de mensheid niet in de steek wordt gelaten, zonder dat een van beide pilaren valt. Een schepping die de beide pilaren draag en voor het samenzijn van de pilaren, voor de continuïteit van de islam zorgt. Fatima (a) is degene die daarvoor zorgt.

Haar vader was de profeet (s) en zij erfde van hem zijn kennis. Haar man was Imam Ali (a) en van hem leerde zij zijn kennis. En uit/van haar kwamen de twaalf Imams (a) die de kennis droegen van de Profeten en de awsiaa. Daarom is Fatima zo belangrijk voor ons, zij is de reden voor het blijven voortbestaan van de islam. De profeet (s) hoorde Khadidja (toen zij zwanger was) een keer met de foetus (Fatima) praten. Hij vroeg haar: “O Khadidje met wie spreek jij?.” Khadidja antwoordde: “het is de foetus die mij toespreekt” .

De Profeet antwoordde daarop: “O Khadidja, dit is Gabriel die mij meldt dat het een vrouw zal zijn en dat het mijn heilige nageslacht zal zijn. En dat Allah mijn nageslacht uit haar zal scheppen, en uit haar nageslacht zal Allah imams maken, die zijn wil vertegenwoordigen nadat de Wahie, of Nubuwa, is verdwenen”

Dus Allah (swt) heeft Fatima (a) geschapen uit zijn licht, uit het licht van zijn macht en hij heeft uit haar de islam laten voortbestaan. Door haar is de ware islam blijven bestaan. Daarom zegt Allah (swt): “En hij leidt tot zijn licht wie hij wil leiden.” Het is het licht van Fatima, van Ahlalbait (a). Fatima (a) is de draagster van onze islam en daarom zegt de Profeet (s): “Fatima is de moeder van haar vader."

Niet de moeder van de persoon van de profeet (s), maar de moeder van de godsdienst die de profeet draagt. En niets kan blijven voortbestaan zonder moeder, niets kan tot de wereld komen zonder moeder. Zonder vader lukt dat wel, kijk maar naar Maryam en Mozus, maar de moeder is de belangrijkste schakel. Fatima (a) is de belangrijkste schakel. Fatima (a) bezat de kennis die de Profeet (s) bezat, zij bezat de kennis van de islam, de Goddelijke kennis.

Wat leert Fatima ons?

Er zijn twee lessen die wij door Fatima geleerd hebben: 

- De eerste is Sabr, geduld: Er is geen groter geduld dan het geduld van Fatima al-Zahra (a). Geduld kent drie vormen: geduld tijdens rampen, geduld tijdens voorspoed en geduld voor 3ibada, voor het werken, het doen! In alle drie de vromen betekent geduld: ondanks de situatie blijven bij de regels en richtlijnen van Allah (swt).

1. Geduld tijdens rampen is duidelijk: dat je bij het verliezen van een dierbare, veel geld of wat dan ook, niet afdwaalt. Dat je niet uit je dak gaat en het verkeerde pad volgt, zoals stelen of iets dergelijks.

2. Geduld tijdens voorspoed: stel je voor je hebt veel geld, je hebt een hele mooie auto gekregen. Wat ga je ermee doen? Ga je, je geld uitgeven aan kleren, schoenen, tattoo’s  of andere dingen, of ga je met je geld ook arme mensen helpen, ga je de khums wel betalen etc. Dat is een beproeving en daar heb je geduld voor nodig.

3. Als laatste is het geduld voor Iebada (aanbidden). Vooral hier in deze landen hebben we dat nodig. Hoe vaak komen we situaties tegen waar we niet “kunnen” bidden, waar we uit moeten kijken dat mensen ons niet zien etc. Bidden is verplicht en je kunt altijd bidden! Het gaat erom wat we meer waarde geven, is dat ons imago bij mensen, of is dat de wil van Allah (swt). Ik ga wel mee met vrienden naar feesten, je weet toch, ik moet wel integreren, ik ga niet drinken of dansen etc. Allemaal vormen van beproeving en daar moeten we op voorbereid zijn, om het doel te bereiken.

Kijk naar Fatima (a): zij hebben haar, haar erfenis afgenomen, haar recht ontnomen op het khums, haar man’s recht ontnomen op het Leiderschap, haar huis verbrand, haar botten gebroken, haar een miskraam bezorgt, maar toch bleef zij geduldig en sterk. Zij klaagde naar Allah (swt), maar bleef Imam Ali (a) dienen en gehoorzamen omdat hij de Imam (a) was.

Dit geduld moeten wij hebben in ons leven. In Nederland is het soms absoluut niet makkelijk om je geloof te praktiseren. Soms moet je daar echt moeite voor doen en is het makkelijker om de andere kant op te gaan, maar dan komt geduld om de hoek kijken. En zolang wij het geduld kunnen opbrengen broeders en zusters, zal Allah (swt) ons helpen alle moeilijkheden door te komen: “Allah (swt) is met hen die geduldig zijn!”

- De tweede les die we kunnen leren van Fatima (a) is: vrijgevigheid voor Allah (swt): De familie van Imam Ali (a) en Fatima (a) kon de rijkste familie in die tijd zijn, zij hadden het recht op een goed leven door de khums die hen toekomt. Maar zij waren niet rijk, zij konden soms met moeite voor hun eigen eten zorgen.

Zo was het ook in één der jaren in de maand Ramadan. Het was een zware tijd voor Imam Ali (a). In het huis van Fatima (a) was op een dag nog slechts meel over om brood te maken. En zij maakten daar 6 stukken brood mee, voor ieder één. Imam Ali (a), Fatima (a), Hassan (a), Hussein (a), Zainab en Fitha (dienst meisje).

Fatima (a) maakte de broden klaar om ze tijdens de Iftar te eten, maar een uur of twee vóór de Iftar kwam een bedelaar langs het huis en vroeg om eten. Fatima (a) gaf hem alle broden en ze bleven over zonder eten, de volgende dag weer, maar toen kwam er een weeskind langs en weer gaf Fatima (a) het eten aan het weeskind. De derde dag was het de beurt aan een gevangene die honger leed en zo bleef de familie drie dagen in Ramadan zonder Iftar!

Allah (swt) heeft dit natuurlijk als bewijs gebruikt in zijn heilige boek om aan te geven wie de echte godvrezenden zijn.

Wij moeten van hen leren, om altijd vrijgevig te zijn aan de mensen die ons nodig hebben. Om ook niet te veel te blijven eisen. Je mag uitkijken naar het beste, maar wees tevreden met wat je hebt. En vraag Allah (swt) om jou meer te geven in Imaan (uit je hart geloven).

Er zijn mensen in deze wereld die niet kunnen eten, die geen slaapplaats hebben, die dag en nacht op zoek zijn naar iets dat hun honger stilt. En voor hen moeten we zorgen broeders en zusters. Wij leven in een luxe alhamdulillah (dank aan God), laten we de anderen laten zien dat wij met hen meeleven.

We kunnen trots zijn op onze Fatima (a) en onze zusters kunnen trots zijn dat zij haar weg volgen. De meest geweldige vrouw op aarde, die kennis bezat en gelovig was en nooit de wil van Allah (swt) overtrad.

Zuster wees trots en lees over Fatima (a), haar levensstijl, haar ideeën haar manier van handelen. Zij is de ware weg die wij moeten volgen.

Geschreven door: Waiel 

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken