Inleiding over Aqiedah (geloofsleer)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Deze lessen, geschreven in relatief eenvoudige taal, geven een uiteenzetting van het onderwijs in de islamitische geloofsovertuiging (A'aqiedah) om enige informatie te verschaffen aan degenen die niet in staat zijn om grondig deze Islamitische onderwerpen te bestuderen. De meest waardevolle stijlen voor het verspreiden van een cultuur, wetenschap en religie is door een eenvoudige schrijfmethode. Deze methode is ontwikkeld voor de algemene verspreiding van menselijke kennis om onzekerheden te ontsluieren en moeilijkheden toe te lichten. Dit om het begrijpelijker te maken voor het publiek. Het maakt niet uit hoe ingewikkeld een onderwerp is. Het kan namelijk op een zodanige manier geschreven en weergegeven worden, dat iedereen hiervan kan profiteren. Dit in verhouding tot zijn opleidingsniveau en in overeenstemming met de diepte en het niveau van zijn denkvermogen.

Deze stijl zien we het beste terug in de Koran. In de Koran zijn de meest gecompliceerde mensenzaken, hoge metafysische en humanistische zaken, Wederopstanding, de ultieme kwestie van iemands leven en zijn toestand na de dood, et cetera; beschreven in de meest eenvoudige taal die mogelijk is. Een aanzienlijke ruimte is nodig om een paar voorbeelden te noemen van dergelijke hoogtepunten in de Koran. Daarom zullen we een of twee voorbeelden noemen. De Koran is standvastig en rationeel in zijn redenering over wederopstanding en het leven in het hiernamaals en geeft het op een eenvoudige, korte manier weer die voor iedereen begrijpelijk is.

78. "En hij zet Ons verhalen voor en vergeet zijn eigen ontstaan. Hij zegt: "Wie kan de beenderen doen herleven als zij vergaan zijn? 79. Zeg: Hij, Die hen voor de eerste keer schiep zal hen doen herleven; Hij heeft kennis van de gehele schepping." (Koran 36:78-79)

Dit is een zeer sterke redenering en een logische en rationele opmerking. De Kracht die niet-bestaande creaties in een wereld heeft gebracht waar het wel een bestaan heeft, heeft de kracht om de componenten nogmaals te verzamelen en het een leven te geven, na desintegratie van deze componenten.

Er wordt gezegd dat Abu Nasr al-Farabi, de Moslim filosoof, gewenst had dat Aristoteles nog in leven was, want dan had hij deze logische redenering van de Koran over fysische wederopstanding geaccepteerd. De Koran gebruikt rationeel gezien eenvoudige taal. Deze kan gemakkelijk begrepen worden, als iemand hierover gaat nadenken. Veel opmerkingen en beweringen zijn gepresenteerd over de wetenschap van de oorsprong, maar de Koran geeft het onderwerp in een eenvoudige en evenwichtige manier weer.

14. "Zou Hij Die schiep niet alles weten? Hij is Aldoordringend, Alkennend". (Koran 67:14)

Met deze korte uitdrukking wordt het onderwerp helemaal duidelijk. Voor een expert heeft dit vers tevens een sterk punt. De profeten en Imams (twaalf feilloze opvolgers van de Profeet Mohammed (v.z.m.h)) hebben geavanceerde, geraffineerde en meer gecompliceerde zaken weergegeven in een eenvoudige vorm, maar diepgaand in overeenstemming met het boek van Allah (swt). Het is ook in de Koran weergegeven:

4. "Wij zonden geen boodschapper dan met de taal van zijn volk, zodat hij (het) hun duidelijk moge maken..." (Koran 14:4)

Dit vers geeft duidelijk aan dat de profeten zorgvuldig het criterium gebruikten van het eenvoudige taalgebruik om zo de waarheid te verklaren en uit te drukken. Dit is zo omdat de profeten op de hoogte waren van de precieze methode van presenteren, de manier van praten en het inzicht van de mensen van hun tijd. Zij waren zich ook bewust van de begaafdheid en de gevoelens van mensen. De profeten kenden de gevoelens van de mensen over de kunst en de literatuur en presenteerden hun onderwerpen en materialen in een gebruikelijke geaccepteerde vorm voor het publiek. Hoewel de principes van het onderwijzen van de profeten identiek waren aan elkaar, had de methode van hun presentatie en uitdrukking enkele aanzienlijke verschillen in de verscheidene maatschappijen.

Dit principe komt voort uit de boodschappen van de profeten:  "Wij hebben de opdracht gekregen om in overeenstemming met de denkwijze van de mensen te spreken. Islamitische onderwerpen moeten daarom gepresenteerd worden op een zodanige manier, dat het voor iedereen begrijpelijk is. Men moet zich een simpele en gebalanceerde taal, verrijkt met artistieke en literaire esthetiek, eigen maken. Dit om succes te boeken door de overvloedige en directe invloed hiervan."

Gebaseerd op dit principe en in overeenstemming met de Koran en de ahadith (overleveringen), hebben onze religieuze leiders simpele en geconcentreerde boeken geschreven in simpele taal. Deze boeken waren sterk en logisch en hebben een correcte, duidelijke en geconcentreerde vorm en techniek. Zij hebben ontdekt dat de kwaliteit van het presenteren van onderwerpen en de manier van uitdrukken, de taal en het schrijven, er altijd voor zorgt dat een onderwerp in een maatschappij verspreid wordt. Dit is een feit, dat dit tot op de dag van vandaag genegeerd wordt.

Er zijn twee factoren die een essentiële rol spelen hierbij en bij het werkelijk vervullen van deze methode. Ten eerste, volledige kennis en informatie over dit onderwerp is van belang. Ten tweede, bekendheid met de principes van het schrijven en de literaire en artistieke criteria voor eenvoudig schrijven. Als een van deze principes ontbreekt bij de auteurs, dan zullen zij niet in staat zijn om een nuttig boek aan de mensen te presenteren. Zelfs als ze een poging daartoe wagen, zullen ze er nooit in slagen.

Het op een eenvoudige manier presenteren van belangrijke, informatieve en waardevolle onderwerpen die gerelateerd zijn aan het menselijke bestaan, is een specialistische en moeilijke taak. Iemand die over wetenschappelijke kwesties schrijft voor het publiek, voert een grotere en een meer gespecialiseerde taak uit, dan iemand die voor deskundigen schrijft.In deze lessen zal uitvoerig de geloofsovertuiging van de Islam besproken worden. Religie is afgeleid van geloofsovertuigingen in combinatie met een serie van praktische en morele instructies, die de profeten namens Allah (swt) met elkaar in verband hebben gebracht om de mens te leiden. Het geloven in deze principes en het uitvoeren van deze instructies leidt in deze wereld en in het hiernamaals tot welvaart en geluk voor de mens. Als we bij de godsdienst blijven en de orders van Allah (swt) en de profeet (s) volgen, dan zullen we niet alleen rijk worden in dit korte leven, maar ook in de eeuwige en eindeloze wereld van het Hiernamaals.

Wij zijn ons ervan bewust dat een gelukkig en rijk persoon iemand is, die een ware, objectieve kijk heeft op deze wereld en die afstand neemt van wandaden. Hij heeft een goed en prijzenswaardig karakter en verricht goede daden en heeft een zeker, sterk en vredig hart in deze wilde wereld. De religie van Allah (s.w.t) brengt ons naar deze welvaart en dit geluk. Zonder religie zou er geen sprake meer zijn van welvaart en zaligheid. Religieuze principes zijn een soort geheime politie in het hart van een mens en vergezellen hem altijd. Zij houden de mens op een afstand van morele zwakheid en dwingen hem om deugdzaam te zijn. Geloof is het sterkste en het meest stevige toevluchtsoord voor de mens, waardoor hij zowel in goede als in slechte tijden van het leven nooit vrees en angst zal meemaken.

De aanbidders van Allah (s.w.t) verliezen nooit hun moed, in wat voor omstandigheden zij zich ook bevinden, en voelen zich nooit geminacht of inferieur. Dit is omdat ze het gevoel hebben dat ze verbonden zijn met de oneindige macht van de Schepper van deze wereld en in alle omstandigheden herinneren zij zich Allah (s.w.t) en zoeken ze hun toevluchtsoord bij Allah (s.w.t); zij bezitten een zeker, sterk en vredig hart.

De religie beveelt ons, voor zover wij daartoe in staat zijn, om prijzenswaardig gedrag te vertonen en om goede en fatsoenlijke daden te verrichten. Daarvoor is de religie onderverdeeld in drie hoofdcategorien; geloofsovertuiging, ethiek en geboden.

Als we ons inzicht en geweten gebruiken, dan zullen we ons realiseren dat deze wereld met zijn wonderlijke orde nooit door zichzelf geschapen kan zijn en dat deze wonderbaarlijke orde van de scheppingswereld nooit bereikt had kunnen worden zonder een organisator. Ongetwijfeld is er een Schepper die met zijn oneindige vermogen en kennis deze grote magnifieke wereld heeft geschapen. Hij heeft de wereld gevestigd met exacte orde door de eeuwige niet te veranderen regels, die Hij opgesteld heeft voor de wereld. Niets is nutteloos of buiten proportie geschapen. Geen schepsel valt buiten het kader van de wetten van Allah (swt) die de wereld regeren.

Is het geloofwaardig dat medelevende Allah (swt) met al Zijn gunsten en zegens jegens Zijn creatie, de mens, een meesterwerk, aan zijn lot overlaat? En dat Hij het mensenbestaan aan de wijsheid van de mens overlaat, dat meestal het slachtoffer is van vleselijke wensen met wanorde en ellende als resultaat? Het antwoord op deze vraag is overduidelijk.

Allah (swt) moet dus via Zijn profeten, die vrij zijn van alle zondes en fouten, instructies naar de mens sturen. Door het volgen van deze profeten wordt de mens geleid naar geluk en welvaart.

Wij realiseren ons dat in deze wereld de tekenen en waardevolle voordelen van de loyaliteit aan de religieuze principes niet compleet duidelijk worden. De rechtvaardigen worden niet beloond en de criminelen en onderdrukkers worden niet gestraft voor hun daden. Hierdoor begrijpen wij dat er wel een andere wereld moet bestaan, waar de daden van de mensen uitvoerig onderzocht worden. Zodat als iemand een goede daad heeft verricht, hij beloond wordt en als iemand een onfatsoenlijke daad heeft verricht, hij gehekeld wordt.

Religie moedigt mensen aan door deze principes en andere rechtmatige geloofsovertuigingen en waarschuwt hen voor heidendom en onwetendheid.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken