Geloofsleer les 2: Onderzoek naar religie

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Inhoud

Deel 1: Allah kennen, les 2

Onderzoek naar een religie?

- Drijfveer tot onderzoek

- Belang van het onderzoek naar een religie

- Antwoord op misverstand

Drijfveer tot onderzoek

De aangeboren drijfveer als natuurlijke aanleg om de waarheid te verkennen behoort tot de essentiële kenmerken van een menselijk wezen. Deze verkenningsfase begint bij de geboorte van een mens en eindigt bij zijn dood. Deze aangeboren drijfveer om de werkelijkheid onder ogen te zien wordt opgevat als de liefde voor verkenning en deze stimuleert de mens om op zoek te gaan naar de ware religie en de antwoorden op de cruciale levensvragen:

Is er een bestaan buiten deze materiële wereld? En als dat het geval is, is er dan een verband tussen de materiële en de onzichtbare wereld? Als dat tevens het geval is, is er dan een onaantastbare Schepper die de materiële wereld geschapen heeft?

Beperkt het bestaan van de mens zich tot het materiële lichaam? Is het leven van de mens beperkt tot dit leven? Als er een leven na de dood bestaat, is er dan een relatie tussen dit leven en het hiernamaals? Mocht er een relatie zijn met het hiernamaals, wat houdt deze relatie in en op wat voor manier wordt het hiernamaals beïnvloed door dit leven. Ten slotte, welke levenswijze moet de mens hanteren om zowel in dit leven als in het hiernamaals gelukkig te worden en hoe kan de mens dat achterhalen?

De liefde voor verkenning is de eerste drijfveer die de mens stimuleert om op zoek te gaan naar antwoorden op alle vragen, met inbegrip de vragen met betrekking tot de levensovertuiging. De tweede drijfveer wordt voornamelijk bepaald door de verlangens van de mens om de waarheid te verkennen, met als doel om een gelukkig bestaan te leiden. Deze verlangens kunnen niet verwezenlijkt worden, behalve door het vergaren van kennis. De vooruitgang van de mens in dit materialistische leven ontstaat door middel van het vergaren en toepassen van kennis.

Hoe meer de mens leert en ontdekt, des te meer hij daar profijt van krijgt. Dit is een belangrijke stimulans voor de mens om op zoek te gaan naar waardevolle kennis. De religie neemt hier een belangrijke plaats in, aangezien een religie veiligheid en een gelukkig bestaan biedt voor de mens. De mens zal zich door een religie ontdoen van het kwaad en zal zich verder kunnen ontplooien tot het goede en de volmaaktheid.

De kennis in dit kader is omvangrijk en de situatie staat het niet toe om al deze kennis te vergaren. Daarom zal de mens een selectie maken van de meer eenvoudige onderwerpen, die meer een materialistische benadering hebben en sneller tot de gestelde doelen leiden. Men zal de religieuze vraagstukken vermijden, omdat deze ingewikkeld zijn en niet tot de praktische, tastbare resultaten leiden. Hier zal de nadruk gelegd moeten worden op het belang van de religieuze vraagstukken. Geen ander onderwerp heeft meer waarde dan de religieuze onderwerpen.

Een opmerking dient gemaakt te worden over het feit dat sommige psychologen geloven dat het aanbidden van God een onafhankelijk aangeboren drijfveer is. Deze natuurlijke aanleg wordt aangegeven als de religieuze gevoelens en wordt beschouwd als de vierde drijfveer, naast de liefde voor verkenning, verlangen naar goedheid en verlangen naar mooiheid.

Op basis van historische bewijzen beschouwen zij de godsdienst en het aanbidden van God als een continu doorgaand verschijnsel binnen alle maatschappijen door de jaren heen en zodoende bewijst het dat het een aangeboren drijfveer is voor de mens.

Dit betekent niet dat de aangeboren drijfveer voortdurend en altijd levendig aanwezig is bij de mens, zodat de mens altijd naar zijn vredige doel geleid wordt. Het is namelijk mogelijk dat deze drijfveer naar de achtergrond verdwijnt als gevolg van afwijkend handelen of verkeerde opvoeding of door het volgen van eigen verlangens boven het verstand.

Hieruit wordt duidelijk dat de onafhankelijke drijfveer de zoektocht naar de religie bevordert en hiervoor hebben we geen bewijs meer nodig. Deze visie kan ook belicht worden vanuit de Koran en de overleveringen, maar aangezien het een aangeboren aard is en geen gevoel betreft, kan ieder mens het bestaan van deze drijfveer in zichzelf ontkennen. Wij zullen ons daarom niet baseren op deze visie en zullen het belang van de zoektocht naar de religie vanuit een verstandelijke redenering toelichten.

Het belang van de zoektocht naar de religie

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de aangeboren drijfveer voor het verkennen van de waarheid en het verlangen naar het bereiken van voordelen en profijt schap en bescherming tegen gevaar, twee belangrijke drijfveren vormen voor de mens om kennis te vergaren. Zo zal een persoon te weten komen dat er in de loop der jaren mensen hebben bestaan in dit leven die boodschappers waren van de Schepper om de mens te leiden naar vrede in dit leven en het hiernamaals.

Deze boodschappers hebben veel moeite gedaan om hun boodschap te verkondigen en de mens te leiden. Daarvoor hebben ze veel geleden en ze hebben uiteindelijk zelfs hun leven opgeofferd voor dit doel. Vanuit zijn aangeboren drijfveer zal deze persoon onderzoek verrichten naar de religie om de waarheid te verkennen over de boodschap en het zenden van deze boodschappers. Hij zal onderzoeken of er degelijke logische verklaringen zijn voor de juistheid van hun boodschap. Vooral wanneer hij te weten zal krijgen dat hun boodschap hem zal leiden naar een vredig bestaan en het oneindige geluk en hem zal behouden van het kwaad en de oneindige straf; en dat hij voor het geloven in hun boodschap oneindig beloond zal worden en hij door het ontkennen van hun boodschap het risico loopt op oneindige ellende. Er blijft geen goed excuus meer over voor zo een persoon om geen belangstelling te tonen voor de religie of om het onderzoek daarnaar niet te verrichten?

Mogelijk zullen sommigen het onderzoek naar de religie ontwijken, vanwege de liefde naar passiviteit of door de vele verplichtingen en geboden van een religie die hen zal weerhouden van bepaalde handelingen. Deze mensen zullen de negatieve gevolgen van hun nalatigheid en passiviteit moeten accepteren en de oneindige straf onder ogen moeten zien. Zij zijn onverstandiger en onbenulliger dan een klein kind dat niet naar de dokter wil gaan uit angst voor de onaangename medicijn en de nare naalden. Een kind heeft immers niet de verstandelijke bewustwording om onderscheid te maken tussen wat voor hem voordelig of nadelig is. Bovendien zal een kind door het ontlopen van een dokter niet meer nadelige gevolgen ondervinden, dan het missen van enkele dagen van dit leven waar hij profijt van had kunnen halen. Een gezond volwassen iemand is wel degelijk in staat onderscheid te maken tussen wat goed en slecht voor hem is en het onderscheid tussen plezier en kort bestendigheid en straf en eindeloosheid.

De heilige Koran heeft de achtelozen dan ook bestempeld als vee. Zij zijn als vee, neen zij dwalen nog meer (dan dit), zij zijn de achtelozen.

[Heilige Koran 179:7]

Antwoord op misverstand

Wellicht gebruiken sommigen een excuus voor het ontwijken van het denkproces en de zoektocht naar de religie. Moeite voor het oplossen van een vraagstuk loont zich namelijk pas als men de verwachting heeft en de kans groot is om tot een verhelderend resultaat te komen. Deze verwachting en de kans daarop zijn niet reëel voor de zoektocht naar de religie en de vraagstukken die daaraan gerelateerd zijn. Het is daarom verstandiger om de energie te gebruiken en de moeite te nemen voor onderwerpen die wel een grotere kans maken om het uiteindelijke beoogde resultaat te bereiken.

Antwoord op dit misverstand:

Ten eerste: De kans op het oplossen van de religieuze hoofdvraagstukken is niet kleiner dan die op het oplossen van wetenschappelijke vraagstukken, met dien verstande dat wetenschappers pas na tientallen jaren onderzoek wetenschappelijke vraagstukken kunnen beantwoorden.

Ten tweede: De kans is niet afhankelijk van slechts een factor, namelijk de kansgrootte. Wat ook in beschouwing genomen moet worden is het bereiken van de gerelateerde kansgrootte. Bijvoorbeeld, de kans op winst van een economische zaak is 5% en voor een andere zaak 10 %, maar de verwachte opbrengst van de eerste zaak is 1000 euro en van de tweede zaak 100 euro. In dat geval gaat de voorkeur vijfmaal uit naar de eerste zaak in vergelijking tot de tweede zaak, ongeacht het feit dat de kansgrootte van de eerste zaak (5%) tweemaal zo klein is dan de tweede zaak (10%).

Gezien het feit dat het bereik van het voordeel betreffende de zoektocht naar de religie oneindig is en als het zo moge zijn dat de kansgrootte om tot een bevredigend resultaat te komen zeer klein is, dan blijft de noodzaak en het belang van de zoektocht en het denkproces naar de religie belangrijker dan ieder ander onderwerp. Wanneer het bereik en daardoor de opbrengst oneindig is, dan speelt de kansgrootte een ondergeschikte rol in de uiteindelijke kanswaarde. Bij geen andere relevante zaak dan de religie heeft het bereik van de kansgrootte een oneindige grootte. Er is maar een reden die een uitweg voor de zoektocht naar de religie rechtvaardigt en dat is wanneer vaststaat en vastbesloten is dat een religie onjuist en vals is en dat de daaraan gerelateerde vraagstukken nooit tot een bevredigend resultaat kunnen leiden. Echter er is daarvoor niets waarop men zich kan baseren.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken