Een aanval op de Profeet Mohammed (s) in het westen

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

‘De islam staat voor vrede en liefde!’, roepen de westerse moslims naar aanleiding van de gruwelijke en verscheurende vooroordelen. Vooroordelen die gebaseerd zijn op indoctrinatie of angst afkomstig van bijvoorbeeld de heer Wilders of van vele anderen die net zoals hij proberen door middel van vooroordelen een soort schouderklopje van hun, net zo zielige en eenzame, volgers te kunnen krijgen. ISIS maakt de naam van de heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zwart, en Geert Wilders doet helaas maar waar exact hetzelfde. Nadat ik vandaag op het nieuws zag dat meneer Wilders in het zogenaamde “vrije” Nederland een aantal cartoons over de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) wilde verspreiden, voelde ik mij gedwongen om mijn pen te pakken en de woorden van waarheid en logica op papier te zetten. Dat lijkt mij een wat passendere reactie op het begrip ‘vrijheid van meningsuiting’. Met de inkt van mijn pen verspreid ik namelijk het ware doel van vrijheid, en dat is niet het zaaien van haat, maar het verspreiden van het ware woord door middel van liefde, respect en tolerantie. 

De eerste vraag die men, vooral de moslims in het westen, zichzelf moet stellen is: ‘Waarom is er een aanval op de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) in het westen?’

Ten eerste beweren de “zogenaamde” moslimgeleerden dat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de Islam heeft verspreid met het zwaard. Deze geleerden verspreiden in hun boeken dat de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de Islam met het zwaard en dus met dwang, vijandigheid en terrorisme heeft verspreid. Vaak zijn het de salafisten en de wahabieten die zich aansluiten bij IS en die zich door knettergestoorde leiders laten wijsmaken dat ze goed bezig zijn en hele goede en vrome moslims zijn. Zij beseffen echter niet dat door hun verspreiding van geweld en haat zij niets anders dan het tegenovergestelde van de Islam vertegenwoordigen. Ontzettend veel moslims, in zowel het oosten als in het westen hebben zich van deze wereldvernietigende haatzaaiers gedistantieerd. Ondanks dit feit, het feit dat veel moslims zich hebben gedistantieerd van iedere vorm van haat en geweld en vijfentwintig miljoen sjiitische moslims afgelopen jaar tijdens de pelgrimstocht naar Imam Hussein (vrede zij met hem) in Irak, tegen IS hebben geprotesteerd – hetgeen overigens óók op het nieuws kwam in Nederland -, blijven de vooroordelen door beïnvloedbare, beangstigende en eenzame geesten wandelen. Vandaar dat een deel van de verantwoordelijkheid van het negatieve beeld van de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) bij de extremistische moslims ligt. 

 

De tweede reden waarom er sprake is van een aanval op de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) in het westen, is omdat een groot deel van de westerlingen vaak geneigd zijn tot het generaliseren en het selectief lezen van islamitische bronnen. De tegenstanders van de Islam gebruiken niet de oorspronkelijke Islamitische bronnen, zoals de Heilige Koran, hadiths (overleveringen) en biografieën van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) wanneer zij schrijven over het leven van de Heilige Profeet (vrede zij met hem). Vaak komen ze aanzetten met cartoons die geen ander doel hebben dan het uitdagen van de moslims en het net als ISIS proberen zwart te maken van de Islam. Maar wanneer de tegenstanders van de Islam wél met islamitische bronnen komen, selecteren zij aan de hand van hun onwetendheid op dat gebied de bronnen die hun vooroordelen met betrekking tot de Profeet (vrede zij met hem) bevestigen. Zij kunnen bijvoorbeeld een vers of een aspect van het leven en de leer van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) vinden en op basis daarvan generalisaties maken over het leven en de leer van de heilige Profeet (vrede zij met hem), terwijl juist het negeren van de andere verzen, die een nauwkeurig en volledig beeld geven, de oorzaak zijn van de talloze onvolledige en niet op feiten gebaseerde stellingen over de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Het opnemen van citaten van de heilige Profeet (vrede zij met hem) of van verzen uit de heilige Koran, zonder eerst opzoek te gaan de achtergrond van de verzen, leidt met name in het Westen tot verkeerde interpretaties. Iemand die zonder de achtergrond de volgende citaat leest, zou deze woorden interpreteren als woorden afkomstig van Osama bin Laden: “You ask what our policy is. I will say, it is to wage war with all our mighty, with all the strength that God can give us.” Dit zijn woorden van minister-president Winston Churchill die tijdens de Tweede Wereldoorlog een sterke uitspraak maakte om zijn beleid en zijn land te verdedigen tegen tirannie.   

De derde verklaring voor de negatieve beeldvorming van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) in het westen is dat vooroordelen vaak afkomstig zijn van mensen die in hokjes denken en niet bereid zijn tot ruimdenkendheid en door mensen die, net als de terroristen in het oosten, zich omgeven met extremistische en dus eenzame gedachten. Ik zeg altijd dat degene de waarheid zal vinden als hij de waarheid oprecht wil, en dat degene die zijn eigen op vooroordelen gebaseerde waarheid maakt, geen waarheid van onwaarheid zal kunnen onderscheiden. Onwetendheid over een bepaald onderwerp zorgt ervoor dat een persoon onbekend is met iets en onbekendheid leidt tot angst en de neiging tot generalisatie en verspreiding van vooroordelen. Daarom is het de taak aan de mens om zijn geest te vullen met kennis, zodat onwetendheid en dus de angst jegens Islam afneemt. 

De vierde reden voor de negatieve beeldvorming over de Heilige Profeet (vrede zij met hem) is de opkomst van de atheïstische beweging in het westen. De atheïsten zijn niet tegen een bepaalde religie. Sommige van hen zijn tegen alle godsdiensten en hebben een zeer verschillende interpretatie van de geschiedenis. Bepaalde atheïsten geloven in een theorie dat de meeste oorlogen zijn ontstaan door religie. Als niemand gelovig zou zijn, dan zou er geen oorlog meer op de wereld zijn. Bij deze theorie gebruikt de atheïstische groepering ook het leven van de Heilige Profeet (vrede zij met hem). Als de Profeet (vrede zij met hem) in staat was om zoveel mensen in zo’n korte tijd te bekeren, dan heeft hij zeker wel geweld moeten gebruiken, volgens hen. Richard Dawkins bijvoorbeeld, beschuldigde religie voor de Tweede Wereldoorlog. Deze conclusie is onjuist. De Tweede Wereldoorlog werd niet gestart vanwege religie. Je zou wel kunnen stellen dat religie een factor was in die oorlog, maar het was duidelijk niet de belangrijkste factor. Oorlogen zijn het deel van de menselijke omstandigheden. Helaas worden oorlogen al sinds het begin van de beschaving gevoerd. Dat is een reden waarom de Heilige Profeet (vrede zij met hem) een gedragscode introduceerde voor de oorlog. Dus vanwege de groeiende opkomst van een groepering van de atheïstische beweging die beweert dat  de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) mensen met dwang en geweld heeft uitgenodigd naar de Islam, heeft het beeld van de Profeet (vrede zij met hem) in het westen een negatieve vorm gekregen. 

Tot slot is misbruik van vrijheid van meningsuiting een oorzaak van de negatieve beeldvorming over de Heilige Profeet (vrede zij met hem). De ideologie van de vrijheid van meningsuiting heeft onrechtvaardige aanvallen gemaakt op het leven van de Heilige Profeet (vrede zij met hem). De voorstanders van vrijheid van meningsuiting die een begin maakten aan het verspreiden van beledigende cartoons over de Heilige Profeet (vrede zij met hem), begonnen hier niet zeer mee omdat zij atheïsten of extremisten zijn, maar omdat hun religie de vrijheid van meningsuiting is. Ze publiceren cartoons van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) om “een bijdrage te kunnen leveren aan het debat over kritiek op de Islam en zelfcensuur.” Politici die offensieve cartoons over de Heilige Profeet (vrede zij met hem) verspreiden willen dat moslims, net als andere gelovigen met hun profeten, wennen aan het beledigen van de Profeet Mohammed (s). Volgens het boekje bevorderen zij de vrijheid van meningsuiting, maar dat gaat ondertussen wel ten koste van vrede. Vrijheid van meningsuiting is belangrijk, maar wanneer de intentie is om haat te verspreiden dan noem ik het net zo vernietigend en verscheurend als de extremisten die de wereld slepen naar geweld en terrorisme. Het doel van vrijheid van meningsuiting zou waarheid verspreiden moeten zijn, en niet het verspreiden van haat. Vrijheid zonder grenzen leidt tot onvrijheid. Net zoals dat je een alcoholist de grens oplegt om niet te rijden in het verkeer zodat er veiligheid gehandhaafd kan worden, hoort iedere schrijver de grens opgelegd te krijgen om niet te discrimineren of te beledigen, zodat er een keer écht tolerantie in de samenleving gehandhaafd kan worden. Waar blijft de tolerantie van Nederland als zij toestemming geeft aan een PVV-leider om beledigende cartoons over de Profeet (vrede zij met hem) te verspreiden? 

Wat is de gedragscode van een moslim tijdens de oorlog volgens Imam Ali (a), de eerste, ware volgeling van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem)? 

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft zijn Goddelijke kennis aan Imam Ali (vrede zij met hem) doorgegeven. Imam Ali (a) is een reflectie van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en de Profeet (vrede zij met hem) is de vertegenwoordiger van de Koran, het Woord van Allah (swt). 

Imam Ali (a) schrijft in Nahj Al Balagha, pagina 91: 

1. Begin zelf nooit een oorlog, Allah houdt niet van een bloedbad. Vecht alleen om jezelf te verdedigen. 

2. Wees nooit de eerste die jouw vijand aanvalt. Wijs zijn aanvallen af, maar doe het dapper, heldhaftig en moedig. 

3. Verspil nooit je tijd aan het prijzen van jezelf en jouw daden, maar verheerlijk in plaats daarvan Allah (swt) en de Heilige Profeet (vrede zij met hem).

4. Vermoord nooit degenen die wegrennen van het slagveld. Het leven is hen dierbaar, laat hen leven zolang Allah hen toelaat om te leven. 

5. Vermoord nooit gewonde personen die zichzelf niet kunnen verdedigen. 

6. Stel een dode man nooit bloot van zijn wapen of ambtsgewaad. 

7. Snijd nooit de neus of oren van dode mensen om hen te vernederen. 

8. Neem nooit toevlucht tot diefstal of opzettelijke brandstichting. 

9. Beledig niet en val nooit de bescheidenheid van een vrouw lastig. 

10. Doe een vrouw nooit pijn, zelfs al zweert ze jou pijn te doen. 

11. Doe nooit een kind pijn. 

12. Doe nooit een oud of verzwakt persoon pijn. 

Waarom blijven westerse moslims herhalen dat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) een man van vrede en liefde was? 

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is door Allah (swt) gekozen als boodschapper. Hij is een permanente goddelijke genade voor de mensheid. Hij is gekozen als Boodschapper van Allah (swt) met als doel om de morele deugden van de mensheid te completeren. Zijn eigenschappen waren geloof en spiritualiteit. Deze eigenschappen van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zorgden ervoor dat de geest van geloof en spiritualiteit bij individuen sterker werd en aan de hand van deze standvastige geest, konden mensen dankzij de Profeet goede handelingen voor de maatschappij verrichten. Daarnaast stond de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) bekend om zijn rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, omdat zijn bestuur gebaseerd was op de voortzetting van rechtvaardigheid en het toekennen van rechten aan de mens. De kennis en het begrip van de Profeet (vrede zij met hem) zorgden er ook voor dat alles in de regering van de Profeet (vrede zij met hem) gebaseerd was op kennis, begrip, wijsheid en bewustheid. Dit bracht met zich mee dat burgers niet passief waren, maar zich omdraaiden naar actieve elementen met bewustheid, begrip en onderscheidingsvermogen. De Profeet (vrede zij met hem) stond tevens bekend om zijn zuiverheid en broederschap, omdat hij erg vriendelijk was. In de regering van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) was er geen ruimte voor egoïsme of persoonlijke interesse. Er was een atmosfeer van vriendelijkheid, broederschap en solidariteit. De Profeet (vrede zij met hem) had morele deugden die ervoor zorgden dat er een bestuur werd opgericht met morele en vrome individuen. Vroomheid is een basis voor het hebben van morele deugden. De Profeet (vrede zij met hem) leerde elk individu om zich op een morele en humane manier te gedragen. Het bestuur dat de Heilige Profeet (vrede zij met hem) had opgericht was niet onderdanig en afhankelijk. Het volgde niemand en het smeekte niemand voor hulp. Het was een krachtig en standvastig bestuur. Tot slot was het de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) die mensen constant stimuleerde om inspanning te vertonen, vooruit te gaan en continu vooruitgang te boeken. De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) was een mens die door Allah als Boodschapper werd gekozen. Die eer krijg je niet zomaar van Allah. Moet je nagaan hoe eerlijk, hoe toewijdend aan Allah en hoe vredelievend deze man is. Allah is Eerlijk. Allah is Barmhartig. Allah is Genadevolle. Maar diezelfde Allah zegt over een mens:

“En Wij hebben u (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden.” (Koran 21:107) 

Waarom is het zo belangrijk om misverstanden over de Profeet Mohammed (s) te verwijderen? 

Wij leven in een multiculturele samenleving, maar soms heb ik als moslima het gevoel dat iedere naam die Nederland zichzelf toe-eigent, alleen maar schijn is en niet zo is in de realiteit. We zijn een tolerant land, maar velen staan niet open voor allochtonen. We zijn het land van de democratie, terwijl genoeg mensen hier in Nederland onrecht worden aangedaan door de overheid en niet kun rechten kunnen krijgen. We vormen een vrij land, maar het handelen aan de hand van vooroordelen zorgt voor alles behalve vrijheid. We hebben allemaal onze vooroordelen, we blijven immers mensen en we zijn niet perfect. Maar misschien is de eerste stap tot ware vrede in het ‘multiculturele’ Nederland het minderen van handelingen die gebaseerd zijn op vooroordelen. Eén aspect van het multiculturalisme is namelijk het respecteren van cultuur én religie. Als de Profeet van de Islam wordt neergezet en uitgebeeld als een gewelddadig persoon en hij respectloos wordt behandeld in de media, terwijl wij moslims hem beschouwen als perfect mens, zal het een lastige situatie creëren tussen ons en de mensen om ons heen in ons dagelijkse leven op werk en/of school. Het is onze verantwoordelijkheid als vertegenwoordigers van de Islam om de onwetenden te informeren over de geschiedenis en het leven van de Profeet (vrede zij met hem) en bereid te zijn om rationeel en nauwkeurig zijn volmaakte leven te markeren. Wij moeten in staat zijn vragen van critici te beantwoorden. Als we niet-moslims uit de westerse maatschappij informeren over het leven van de Heilige Profeet (vrede zij met hem), verbeteren wij de relatie tussen moslims en niet-moslims in het westen en op hetzelfde moment leveren wij ook de ware boodschap van de Islam. Echter, het bericht van de Islam moet verspreid worden met effectiviteit. Wat is de effectieve levering van het bericht van de Islam? Het bericht van de Islam wordt alleen effectief als wij handelen naar de leer van de boodschap en als wij onszelf verbeteren en de leer van de Heilige Profeet (vrede zij met hem) meenemen in ons dagelijks leven. Dit is de beste manier om te reageren op het negatieve beeld dat heerst over de Heilige Profeet (vrede zij met hem) in het westen. De Heilige Profeet (vrede zij met hem) nam de eigenschappen van Allah in zijn hart en in zijn ziel op. Door dit te doen werd hij perfect en demonstreerde hij compassie, liefde en vergevingsgezindheid. Dat is de ware reden achter de expansie van de Islam. Denk niet dat de Profeet (vrede zij met hem) met geweld de mensen naar de Islam bracht, want dat is een gedachte die met name door onwetendheid in de geest van een mens wordt geïndoctrineerd. Open daarom eerst de geschiedenisboeken en haal niet een vers uit haar gehele context, maar verricht onderzoek naar de achtergrond en context van een vers. Sta een keer stil bij jezelf, het is niet Islam die geweld verspreidt, maar jij zelf die met verspreiding van op haat berustende vooroordelen, net zoals de leider van wahabieten en salafisten, onrust en geweld met de tong aan het verspreiden bent. Sorry, maar moeten we het niet hebben over de vreselijke gebeurtenissen die plaatsvinden in Irak en Syrië, in plaats van hier in het westen kinderachtig komen aanzetten met beledigende cartoons en exact hetzelfde doen als de zogenaamde “moslims” in het oosten? Ik denk dat de wereld zich aan het verdelen is in zogenaamde “moslims” die in de naam van Allah de wereld vernietigen, zogenaamde politici die staan voor “vrijheid” en “tolerantie”, maar ondertussen zélf niet eens bereid zijn tot het afstand doen van het denken in hokjes en de moslims die nauwelijks meer worden gehoord, maar die wel hun harde best doen om de Islam te vertegenwoordigen zoals het ook daadwerkelijk ook hoort. Als de Islam volgens Wilders echt alleen maar staat voor haat, geweld en terrorisme, dan hadden nooit zoveel autochtone vrouwen ieder jaar zich bekeerd tot de Islam! Tja, mijn laatste woorden voor de heer Wilders zijn dat hoe graag hij ook de naam van de Profeet (vrede zij met hem) wil zwart maken, alleen de onwetenden als hemzelf, hem zullen volgen daarin. Uiteindelijk doet hij niemand echt geweld of verdriet aan, behalve zichzelf en zijn eigen bekrompen geest. 

“En Wij hebben u (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden.”

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken