Media

Lezingen

Documentaires 

Films

Binnenkort meer! 

 

Sayyid Muhammad Hussein at-Tabataba'i

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

 

Al-Allamah al-Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i (1892-1981) is één van de grootste en origineelste denkers van de hedendaagse Moslimwereld. Hij was een productieve schrijver en een inspirerende leraar die zijn leven geheel aan de Islamitische studies wijdde. Zijn interesses waren gevarieerd en het gebied waar hij kennis over vergaarde was enorm.

Het aantal boeken dat hij schreef was rond de vierenveertig stuks, waarvan er drie verzamelingen van zijn artikelen zijn over diverse aspecten van de Islam en de Koran. Zijn belangrijke bijdragen zijn op het gebied van tafsir, de filosofie en de geschiedenis van het Sjiietische geloof. In de filosofie is het belangrijkste van zijn werken Usul-e falsafah wa rawish-e-riyalism (de Principes van Filosofie en de methode van realisme), dat in vijf volumes met verklarende toelichting en commentaar van de Martelaar Murtadha Mutahhari is gepubliceerd. Hierin wordt de Islamitische wereldvisie behandeld, die niet alleen tegengesteld is aan het idealisme dat de werkelijkheid van de materiële wereld ontkent, maar tevens tegengesteld is aan de materialistische visie op de wereld, die al de werkelijkheid minimaliseert tot dubbelzinnige materialistische mythen en verzinsels. Er wordt vastgesteld dat, terwijl de Islamitische visie op de wereld realistisch is, zowel de idealistische als de materialistische visie onrealistisch is.

 

Zijn andere belangrijke filosofische werk omvat een omvangrijke nabeschouwing van al-Asfar al-'arba'ah, een zeer groot werk van Mulla Sadra, de laatste van de grote Moslimdenkers van het middeleeuwse tijdperk. Hiernaast schreef hij uitgebreid over filosofische kwesties. Zijn humanistische benadering wordt onderstreept door zijn drie boeken over de mens - vóór de wereld, in deze wereld en na deze wereld. In zijn filosofie wordt grotendeels aandacht besteed aan de sociale benadering van menselijke problemen. Zijn andere twee werken, Bidayat al-hikmah en Nihayat al-hikmah, worden gezien als werken van een hoge orde in de Moslimfilosofie.

Hij schreef verscheidene verhandelingen over de doctrines en de geschiedenis van het Sjiisme. Één van deze boeken bestaat uit zijn ophelderingen en toelichtingen over het Sjiietische geloof; in antwoord op de vragen die door de beroemde Franse filosoof Henry Corbin werden gesteld. Een ander boek van zijn collectie over dit onderwerp, Shi'ah dar Islam, werd vertaald in het Engels door Sayyid Husayn Nasr met de titel The Shi'ite Islam. Deze boeken dienen als goed middel om populaire misvattingen over het Shjisme op te helderen en kunnen de weg open leggen voor een beter intersektarisch begrip onder de Moslimscholen.

Als één enkel werk als zijn meesterwerk genoemd moet worden, kan al-Mizan dat het resultaat is van de Allamahs levenslange inspanning op het gebied van de Koran zonder aarzeling worden vermeld. Zijn methode, stijl en benadering zijn op unieke wijze verschillend van die van alle andere schriftgeleerden van de Koran. Een van de aspecten van de persoonlijkheid van de 'Allamah Tabataba'i’ is zijn ongekende succes als uitmuntende leraar. Onder zijn leerlingen vinden wij een groep van denkers en uitblinkers met uitmuntendheid in geschrift, als Martelaar Murtada Mutahhari, Martelaar Beheshti, Hasan Hasanzadeh Amuli en Husayn Nasr. De 'Allamah was ook een goede dichter. Hij schreef de poëzie hoofdzakelijk in het Perzisch, maar soms ook in het Arabisch.

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken

Je moet je registeren om een opmerking te komen plaatsen. Dit kan simpel via de login knop rechtsboven in het menu.