Imam al Mahdi (a) en onze verplichtingen

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

Dit vertaalde artikel bespreekt de verplichtingen van de moslims tijdens de periode van de verduistering van de verwachte Imam (a).

1. Het verkrijgen van kennis over de specifieke eigenschappen van de Imam (a) en over de tekenen van zijn (a) terugkeer.

2. De Imam (a) met respect en liefde herdenken.

3. De mensen informeren over de terugkeer van de verwachte Imam (a), zodat de Imam (a) geliefd raakt onder de mensen.

Ali ibn Abi Hamzeh heeft het volgende van Imam al Sadiq (a) overgeleverd:

"Moge Allah (swt) Zijn Genade tonen voor diegenen die ervoor zorgen dat de mensen ons (Ahlalbait) liefhebben en dat wij niet gehaat worden door hen. Bij Allah, wanneer de mensen onze goede uitspraken reciteren, dan worden zij zeer gewaardeerd en niets kan met de status van deze mensen vergeleken worden."

[Mishkat Ul-Anwar fi Ghurar al-Akhbar no.1011]

Ook in een andere overlevering van Imam Jafar al Sadiq (a) lezen we dat wanneer mensen geïnformeerd worden over de waardevolle uitspraken van de Ahlalbait (a) zij liefde en affectie in de harten zullen creëren. (Rawdatul Kafi Vol. 8 Pg. 229, H. no. 293)

4. Bidden voor de terugkeer van de Imam (a)

Imam al Mahdi (a) heeft in een van zijn Tawqee (brief) het volgende aan de volgelingen gevraagd: "Bid voor mijn terugkeer, omdat uw redding daaraan verbonden is." (Kamaaluddin, p.485, H.)

5. In afwachting zijn van de terugkeer van de Imam (a).

In een overlevering van Imam Jafar al Sadiq (a) lezen we:

“Degene die sterft in afwachting van zijn Imam (a), sterft alsof hij met de Imam (a) in de tent verbleef.” (Kamaluddin of Shaykh Sadooq Chapter 55, Tradition no. 1)

6. Benoemen van de gezegende kwaliteiten van de Imam (a).

Imam Jafar al Sadiq (a):

Het is de plicht van een groep hemelse engelen om te kijken naar twee of drie mensen die de eigenschappen van Aale Mohammad  bespreken. Een van de engelen zegt: Kijk naar hen! Ondanks dat ze weinig in aantal zijn, en zoveel vijanden hebben, nog bespreken ze de eigenschappen van Aale Mohammad . De andere groep engelen zegt: Dat is Allah's genade. Hij schenkt deze aan wie Hij wil en Allah is de Heer van de grote genade.(Surah Juma 62: 4)

(Rawdatul Kafi Vol. 8 Pg. 334)

7. Verdriet ten gevolg van de scheiding van de Imam (a) met deze wereld.

Imam al Redha (a): “Hoe terneergeslagen zullen de gelovige mannen en vrouwen zijn wanneer de Imam (a) in verborgenheid is.”(Kamaluddin)

9. Aanwezig zijn bij bijeenkomsten die de eigenschappen van de Imam (a) bespreken.

10. Bijeenkomsten over de Imam (a) organiseren

Imam al Sadiq (a):

“Ontmoet elkaar, omdat het uw hart verlevendigt en onze zaken (wilayat) zullen blijven herdacht worden en onze tradities zullen uw liefde onderling verruimen. Wanneer u onze tradities volgt, zult u succesvol zijn en gered worden en wanneer u deze verlaat zal u misleid worden. Volg onze tradities en ik garandeer u de redding.”

11. Het samenstellen en reciteren van lofteksten voor de Imam (a).

Imam al Sadiq (a):

“Allah (swt) stelt een huis in het Paradijs beschikbaar voor degenen die een couplet/tekst over ons samenstellen.”

(Wasaelush Shia Vol. 10 Pg. 467)

12. Met respect opstaan wanneer de naam van de Imam (a) wordt genoemd

Een overlevering vertelt dat eens tijdens een bijeenkomst Imam al Sadiq (a) opstond toen de naam van Imam al Mahdi (a) werd genoemd.

Beharul Anwar Vol. 44 Pg. 278)

13. Uiten van verdriet

Imam al Sadiq (a):

“Allah (swt) zal zonden vergeven (zelfs als deze zonden gelijk aan de vloed van de zee) wanneer iemand een traan ter grootte van een mug laat gaan door ons te gedenken of wanneer wij worden genoemd.”
(Beharul Anwar Vol. 44 Pg. 248)

14. Het bidden tot Allah (swt) dat Hij ons zal schenken met de erkenning (marefat) van de Imam (a)

15. Standvastigheid in het bidden voor de Imam (a)

Shayikh Sadooq overleverde van Abdullah  bin Sinan dat Imam al Sadiq (a) zei:

"Er zal een periode van twijfel u treffen dat u zonder zichtbare tekenen van uw begeleidende Imam (a) zal zijn. En niemand zal in staat zich te kunnen redden, behalve degenen die "Dua-e-Ghareeq" (smeekbede van de drenkeling) reciteren.

De overleveraar vroeg wat dit gebed was? De Imam (a) antwoordde:

"Oh Allah! De Barmhartige! De Genadevolle! Degene die de harten van de mensen verandert. Schenk mij standvastigheid in Uw religie.

Na het herhalen van "Muqallelbal Quloob" voegde de overleveraar het woord 'Wal Absaar'' (en de visie) toe. Toen de Imam (a) dit hoorde zei hij: “Voorzeker, het is Allah swt die de harten en de visie verandert, maar reciteer het gebed zoals ik zei.”

(Kamaluddin Vol. 2 Pg. 351)

16. Het reciteren van smeekbedes tijdens de periode van Ghaibat/verduistering

De overleveraar vroeg aan de Imam (a) wat de shia dienen te doen in de periode van de ghaibar/verduistering van de Imam. De Imam (a) antwoordde:

"Naast het reciteren van gebeden moet u in afwachting zijn op de terugkeer. Welke gebeden moeten we bidden, vroeg de overleveraar. De Imam antwoordde (vertaling):

"Oh Allah! U heeft Uw erkenning geschonken en de erkenning van Uw boodschapper en de engelen en de erkenning van Uw Profeet en de leiders betreffende Uw zaken. Oh Allah! Ik zal niets aannemen behalve dat wat U mij schenkt. En behalve U heb ik geen beschermer! Verwijder en negeer mij niet van Uw vrienden en negeer mijn hart niet nadat ik geleid ben. Oh Allah, leid mij naar de wilayat van degenen aan wie mijn gehoorzaamheid verplicht is.”

(Muhajjid Dawaat. pg 332.)

17. Kennis vergaren over de tekenen van de terugkeer van de Imam (a)

Imam al Sadiq in al-Kafi:

"Herken de tekenen (van de terugkeer). Nadat u op de hoogte bent van de juiste informatie zal het bespoedigen of de vertraging van de terugkeer u geen kwaad doen."

18. Het geven van sadaqah namens de Imam (a)

Allamah Ali Ibne Tawoos in zijn boek Kashful Muhajja, waarin hij zijn zoon herinnerde aan de taken die we verplicht zijn tijdens de ghaibat van de Imam (a) uit te voeren, zei hij tot slot het volgende:

"U moet aandacht schenken aan zijn leiderschap, loyaliteit en gehecht zijn op een zodanige manier dat Allah (swt), de heilige Profeet en Imam al Mahdi (a) dat van u verwachten. Wanneer u Namaz-e-Hajat (het gebed voor de vervulling van wensen) reciteert moet u de voorkeur geven aan de zaken van de Imam (a) boven die van uzelf. Voordat u sadaqah geeft namens u familieleden geef dan Sadaqah namens uw Imam (a) en bid voor hem (a). Daarnaast, geef de Imam (a) de voorkeur bij iedere goede daad die u verricht. Al deze zaken zullen tot de Imam's aandacht voor u en het vervullen van uw gunsten leiden.

19. Het geven van Sadaqah voor de veiligheid van de Imam (a)

20. Het uitvoeren van de hajj verplichte bedevaart namens de Imam of iemand zenden om deze daad uit te voeren

Ibne Miskan overlevert het volgende van Imam al Sadiq dat hij eens aan de Imam (a) vroeg:

"Hoeveel beloningen verdient iemand die de Hajj namens een ander uitvoert? De Imam antwoordde: De beloningen van tien bedevaarten zal worden gegeven aan degene die het in opdracht van een ander uitvoert.”

(Furu Al-Kafi Vol. 4 Pg. 312)

21. Namens de Imam (a) de ziyarat van de heilige Profeet (s) verrichten en de schrijnen van de Imams (a) bezoeken

22. Namens de Imam (a) iemand op ziyarat zenden

23. Het hebben van een standvastige intentie om de Imam (a) tijdens zijn terugkeer te helpen.

Ali Ibne Abi Talib (a) zei:

“Stop! Wees geduldig in tijden van calamiteiten en problemen. Beweeg niet uw handen en zwaarden onder de waanzin die u uitspreekt. En voor de zaken waar Allah (swt) u niet haastig heeft gemaakt, ga dan ook niet overhaast te werk. En degene die stervend liggend op zijn bed met de juiste kennis over de rechten van Allah (swt), Zijn boodschapper (s) en zijn familie (a) zal sterven als een martelaar en zijn beloning is bij Allah (swt). En hij zal de beloning ontvangen voor zijn goede intenties die hij van plan was uit te voeren. En er is geen twijfel dat er een besloten tijd voor een bepaalde periode is.”

24. Het helpen van de Imam (a) met het eigendom

Zoals vermeld in Al-Kafi, zei Imam Sadiq (a) : "Er is geen betere daad dan het opzijleggen van een paar Dirham voor de Imam (a). De Almachtige Allah maakt deze Dirham gelijk aan de berg van Uhud in het paradijs voor deze donor."

Hierna zei de Imam (as): "De Almachtige Allah zegt in Zijn boek:

‘Wie aan Allah het goede deel afstaat, Hij zal het voor hem vele malen vermenigvuldigen en Allah vermindert en vermeerdert en tot Hem zult gij worden teruggebracht’.”

(Surah Baqarah 2: 245)

De Imam zei: "Bij Allah, dit is een speciale gift aan de Imam (a)."

25. Monetaire bijstand aan de vrome sjiieten en de vrienden van Imam (a)

In Man La Yahzarul Faqih, zei Imam Sadiq (a): "Iemand die geen goed voor ons kan doen, moet goed doen jegens onze rechtvaardige sjiieten en vrienden, zijn beloning zal gelijk zijn als het helpen van ons. En zij die ons niet kunnen bezoeken, moeten rechtvaardige en goede vrienden bezoeken, hun beloning zal gelijk zijn als de beloning voor onze Ziarat."

26. Het tevreden stellen van de gelovigen

Een overlevering van Imam Sadiq (as) in Al-Kafi zegt: "Degenen onder jullie die een gelovige tevreden stellen moeten niet denken dat zij alleen deze gelovige tevreden hebben gesteld. Bij Allah! Zij hebben ons tevreden gesteld! Bij Allah, zij hebben zelfs de Boodschapper van Allah (s) tevreden gesteld."

(Al-Kafi Vol. 2 Pg. 189)

27. Een weldoener zijn voor Imam-e-Zamana (a)

Imam Baqir (a) overlevert in Al-Kafi dat de Boodschapper van Allah (s) zei: "Allah zal niet kijken naar Zijn vrienden die moeilijkheden hebben ondervonden bij het goed doen voor ons, maar die persoon zal bij ons in een verheven vriendschap zijn."

In hetzelfde boek is overgeleverd dat Imam Sadiq (a) zei: "De Boodschapper van Allah (s) zei in een betoog voor het volk in Masjide-e-Khaif: O Allah! Beloon de slaaf die luistert naar onze woorden, deze woorden een plaats in zijn hart geeft, en ze overbrengt naar degenen die ze nog niet hebben gehoord. Hij is vooral bekend met fiqh (jurisprudentie), maar hij is geen fiqih (jurisprudent) zelf. Vaak geeft een persoon met kennis van jurisprudentie het door aan een intelligentere fiqih. Een moslim mag geen Khayanat (verduistering) doen in drie dingen: (1). Zijn daden moeten puur voor Allah (swt) worden uitgevoerd (2) Hij moet goed doen voor de Imam (a) en de religieuze leiders. (3) Hij moet zich niet distantiëren van hun gemeente, omdat hun uitnodiging voor iedereen is die wil participeren. Moslims zijn als broeders voor elkaar en hun bloed is van gelijke waarde, en zelfs de zwakste van hen streeft naar de nakoming van zijn eed en gelofte.”

(Al-Kafi Vol. 1 pg. 403)

28. Het reciteren van Salawat en begroeting voor Imam (a)

Ali Ibne Tawoos en andere sjiitische geleerden hebben een speciale Salawat voor de Imam (as) overgeleverd.

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle, O Allah! Stuur zegeningen op Uw Wali en de zoon van Uw Wali. Iemand wiens gehoorzaamheid U een plicht hebt gemaakt, en zijn rechten voor ons verplicht. U verwijderde alle onzuiverheden van hem en heeft hem grondig gezuiverd. O Allah! Help hem, en help hierdoor Uw godsdienst, en help zo Uw awaliya (vrienden) en zijn vrienden, en help hierdoor zijn sjiieten en zijn helpers, en laat ons een van hen zijn. O Allah! Neem ze in Uw schuilplaats voor het kwaad, van elke onderdrukker en overtreder, en van het onheil van al Uw schepselen. En bescherm hem van de voorkant, de achterkant, van rechts en links, en bescherm en verleen hem veiligheid voor elke calamiteit die hem tegemoetkomt van alle kanten.  En bescherm door hem (de religie van) Uw Boodschapper en het nageslacht van Uw Boodschapper. En maak het recht duidelijk door zijn handen en schenk hem speciale hulp. En help degenen die hem helpen en degradeer zijn tegenstanders. En vernietig via hem de ongelovige onderdrukkers en vernietig de ongelovigen, de huichelaars, en alle afvalligen of ze nu uit het oosten of het westen van het droge land of van de zee komen, of van de vlakten of heuvelachtige gebieden. En vul door hem de aarde met rechtvaardigheid en maak de religie van Uw Boodschapper duidelijk. O Allah! Neem ons onder zijn helpers en assistenten, en volgelingen en sjiieten. En maak duidelijk in mijn leven waar de Ahlalbait van Mohammed voor staan en laat me voldoen aan hun verwachtingen jegens mij tegen hun vijanden. O de rechtvaardige God, de Heer der Werelden! (accepteer mijn smeekbede).

(Jamalus Suboo Pg. 493).

29. Schenken van de Thawab van gebeden voor de Imam (a)

Sayyid Ibne Tawoos (ra) via Abu Mohammed Saimri via de heilige Imam (a) overleverde: "Iemand die de thawab van zijn gebeden schenkt aan de Boodschapper van Allah (s), Amirul Momeneen (a) en de Imams (a) na hem, zal Allah (swt) de beloning van zijn gebeden zo verhogen dat men buiten adem raakt bij het tellen hiervan. En voordat zijn ziel van zijn lichaam wordt gescheiden wordt hem verteld: O Man! Uw gift heeft mij bereikt! Aangezien dit de dag van de vergelding is, moge uw hart verblijden en ogen opfleuren door middel van de beloning die Allah (swt) voor u heeft vastgesteld, en voor de beloning die u al heeft bereikt. Proficiat hiervoor."

De verteller zegt dat hij aan de Imam (a) vroeg hoe ze het gebed moeten giften en wat ze moeten reciteren om de thawab the schenken. Imam (a) antwoordde: "Maak een intentie (niyaat) dat de thawab van dit gebed voor de Boodschapper van Allah (s) .... is "

(Jamalus Suboo Pg. 332)

30. Geschenk van een speciaal gebed

Het bewijs van deze deugdzame daad is de overlevering waarin is vermeld dat zelfs als we twee rakat gebed elke dag verrichten, we de thawab van dit gebed kunnen schenken aan een van de Imams (a).

31. Hadiya van het reciteren van de nobele Koran voor de Imam (a)

Ali Ibne Mughira wordt geciteerd in Al-Kafi dat hij Imam Kazim (a) vroeg: "Mijn vader had uw gerespecteerde grootvader een vraag gesteld over de volledige recitatie van de Koran elke nacht, waarop de Imam (a) antwoordde dat het elke nacht voltooid kon worden. Toen mijn vader vroeg over de voltooiing van de Koran in de maand van Ramadan kreeg hij hetzelfde antwoord. Dus mijn vader voltooide de recitatie van de gehele Koran veertig keer in de Heilige maand Ramadan. Na mijn vader, heb ik deze praktijk voortgezet. Op de dag van Eid reciteer ik de gehele Koran voor de Heilige Profeet (s), en na hem voor Amir Al Mu’mineen (a) totdat ik bij u kom. Vertel me, hoe staat u tegenover onze daad?"

Imam (a) antwoordde: "Je beloning is dat je in het gezelschap zal zijn van deze verheven persoonlijkheden."

De verteller zei: "Zo'n hoge beloning?"

Imam (a) antwoordde drie keer: 'Ja'

32. Tawassul en het zoeken van bemiddeling door Imam-e-Zamana (a)

"En voor Allah zijn de mooiste namen. Dus aanroep Hem door hen." (Beharul Anwaar Vol. 94 Pg. 22)

33. Imam (a) vragen en hem vermelden in dua’s

In Ziarat-e-Jamea vinden we de volgende woorden:

Iemand die zich aan u hecht is succesvol en hij zal veilig zijn voor de tegenslagen van beide werelden.

Imam (a) werd in een brief gevraagd dat een persoon speciale gunsten van  de Imam (a) wou vragen en hem een deel van zijn geheime zaken wou vertellen, net zoals hij Munajat (smeken) doet bij de Almachtige. De Imam (a) antwoordde: "Als je iets nodig hebt, beweeg je lippen, en zal je reactie krijgen." (maak dua en deze zullen worden vervuld).

34. Uitnodigen van mensen naar Imam (a)

Imam (a) zei: "De ergste vorm van wees zijn is gescheiden zijn van de Imam (a), en hem niet kunnen bereiken, en wie geen oplossing zou vinden voor zijn meest dringende problemen. Degene van onze sjiieten, die op de hoogte zijn van onze leer en het aan deze behoeftige mensen doorgeven, zijn als degenen die een wees adopteren. Weet goed! Iemand die hen leidt, hen de juiste weg toont, en hen vertrouwd maakt met onze Shariat zal bij ons in de hemelse rang worden verheven. Het bovenstaande was overgeleverd aan mij door mijn vader, van zijn voorvaderen die het hadden ontvangen van de Boodschapper van Allah (s). "

35. Zorg dragen voor de rechten en plichten ten opzichte van Imam (a)

De Heilige Imams (a) hebben gezegd over hun rechten:

"Het recht van de Almachtige Allah is voor ons."

Imam Sajjad (a) in Dua Abu Hamza Thumali zei:

Of misschien vind je dat ik uw recht minder belangrijk vind, en dat ik me van uw heb gedistantieerd.

(Iqbal van Sayyid Ibne Tawoos Pg. 71)

36. Nederigheid en liefdevol zijn bij het herinneren van de Imam (a)

Almachtige Allah (swt) zegt:

"Is voor de gelovigen de tijd nog niet aangebroken dat hun hart nederig wordt om Allah (swt) te gedenken en de Waarheid (in acht te nemen) die nedergedaald is? En laten zij niet worden zoals zij die het Boek voordien ontvingen - voor dezen was de termijn (te) lang geworden waardoor hun hart werd verhard en velen van hen ongehoorzaam werden."

(Surah Hadid 57: 16)

Volgens de overleveringen over bovengenoemde vers werd deze openbaard met betrekking tot Imam-e-Zamana (a) en de interpretatie ervan wijst in de richting Ghaibat. Hier wordt de zin "voor dezen was de termijn (te) lang geworden " verwijst naar de periode van Ghaibat.

37. De geleerden moeten hun kennis duidelijk maken

De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: "Wanneer innovaties in mijn land optreden, moet de geleerde zijn kennis duidelijk maken. Allah's vloek zij op degene die dit niet doet. "(Al-Kafi, Chapter of Innovation).

38. Om ontberingen, weigeringen en andere testen te doormaken omwille van de Imam (a)

De Almachtige Allah zegt: "Allah is niet zo dat Hij de gelovigen in de toestand laat waarin zij verkeren, totdat Hij de kwaden van de goeden scheidt, noch is Allah zo, dat Hij u het ongeziene bekend maakt. Maar Allah kiest tot Zijn boodschappers, wie Hij wil. Gelooft daarom in Allah en Zijn boodschappers. Als gij gelooft en rechtvaardig zijt, zal er een grote beloning voor u zijn." (Surah Aale Imraan 3: 179)

Imam Ali (a) zei: "O mensen, De Almachtige Allah heeft jullie uit de buurt van onderdrukking gehouden, maar heeft jullie geen vrijstelling gegeven van proeven, want Allah zegt:" Voorwaar, hierin zijn tekenen, en waarlijk Wij stellen (de mensen) op de proef. "

(Surah Mu’minoon 23: 30 - Nahjul Balagha)

39. Bid tot Allah om geduld in de periode van scheiding met de Imam

De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: "En wees geduldig, en je geduld is niet mogelijk, behalve dankzij Allah." (Bid tot Allah (swt) voor geduld)

40. Geduldig zijn tijdens Ghaibat

Het derde bewijs is de preek van Ghadeer geciteerd door Ali Ibne Tawoos in zijn boek Iqbal. Hij zegt dat surah Al Asr werd geopenbaard in verband met Maula Ali (a).

De interpretatie is als volgt:

"Ik zweer bij de tijd (Qiyamat), Voorzeker, de mens (vijanden van Aale Mohammed) is in het verlies, behalve zij die geloven (in hun Wilayat) en goed doen jegens hun broeders, en elkaar op de waarheid wijzen (tijdens de Ghaybat van hun Imam) en elkaar op geduld wijzen (in deze tijden)."

Ali Ibne Yaqteen heeft overgeleverd van Imam Kadhim (a) dat hij zei: "De sjiieten worden door middel van hoop voor de afgelopen 200 jaar.getraind "

41. Blijf niet daar waar geen respect wordt getoond voor de Imam (a)

De Almachtige Allah zegt over dergelijke zaken, "En Hij heeft u reeds in het Boek

(Koran) geopenbaard, dat wanneer gij hoort dat Allah's tekenen worden verloochend en bespot, gij niet (eerder) met hen samen zult zijn, dan dat zij zich met een ander onderwerp bezig houden, anders zoudt gij hun gelijk zijn. Voorzeker, Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen tezamen in de hel bijeenbrengen."

(Surah Nisa 4: 140)

42. Het wenden tegen tirannen

Imam Sadiq (s) adviseerde Momin al-Taq, "O Zoon van Noman! Wanneer je gedwongen wordt te leven onder een tyrannische overheid, moet je je goed gedragen jegens diegene die je het meeste vreest. Want degene die deze overheid probeert te overwinnen, zal dit doen met de kennis dat hij zal worden gedood.

De Almachtige Allah zegt: "En besteedt uw bezit voor de zaak van Allah en stort u niet met uw eigen handen in het verderf doch doet goed: voorzeker, Allah heeft hen lief, die goed doen."

(Surah Baqarah 2: 195)

43. Het vermijden van roem

Er is een overlevering van Imam Sadiq (a) in Al-Kafi waarin Imam (a) zegt: "Als het mogelijk is, leid een leven op zo’n manier dat mensen je niet zullen herkennen."

Imam Mohammed Baqir (a) is geciteerd door een juiste keten van overleveraars in Kamaluddin, dat hij (a) zei: "Een tijd zal komen voor de mensen waarin hun Imam (as) in Ghaibat zal zijn. Gelukkig zijn zij die standvastig blijven op onze Imamat. Het minste wat ze als thawab zouden ontvangen op dat moment is dat Allah (swt) Zich tot hen wendt met het volgende: O Mijn dienaren! Geloof in ons geheim en wees getuige van het onzichtbare. Goed nieuws voor jullie, Mijn goede beloningen O mijn dienaren! Ik zal jullie goede daden accepteren en jullie zonden vergeven. Ik zal jullie dorst lessen met regen, en zal jullie calamiteiten verhelpen. En als jullie daarin niet aanwezig waren, had ik deze wereld bestraft."

Amirul Momineen (a) zegt in een preek in Nahjul Balagha: Er zou een tijd komen waarin slechts een slapende (inactieve) gelovige veilig zou zijn, (zoals dat) als hij aanwezig is hij niet herkend wordt, maar als hij afwezig is hij niet wordt gezocht. Dit zijn de lampen voor leiding en spandoeken van de nachtreizen (figuurlijk). Zij verspreiden geen roddels, noch onthullen zij geheimen. Zij zijn degenen voor wie Allah de deuren van Zijn genade opent en hen weghoudt van de ontberingen van zijn straf.

O mensen! Een tijd zal tot u komen waarin de islam zou worden omgeslagen als een pot dat is omgeslagen met al zijn inhoud."

(Nahjul Balagha, Preek 103)

44. Zelfverbetering (Ontwikkeling)

Nomani (ra) overleverde dat Imam Sadiq (a) zei: "Iemand die wenst te worden gerekend onder de metgezellen van Imam-e-Zamana (a) moet een Montazir zijn (iemand die wacht), en hij zou vroom moeten zijn met goed gedrag. Zodat zelfs als hij sterft voordat de Imam (a) terugkeert, zal hij dezelfde beloning krijgen alsof hij met de Imam (a) heeft geleefd. Blijf streven en heb geduld en wacht! Als u wilt worden beloond met de Goddelijke Barmhartigheid.'

(Ghaibat van Nomani Pg. 106)

45. Eenheid en samenwerking voor de Imam

Amirul Momineen (a) zei in een preek: "O mensen! Als jullie niet tekort schoten aan ondersteuning van de waarheid, en lui waren in het afbuigen van leugens, hadden diegene die in tegenstelling tot jullie zijn, jullie niet overwonnen!  Degenen die jullie overmeesterden hadden anders niet de kracht gehad om jullie te overmeesteren! Want net als de Bani Israel, hebben jullie verloren. En ik zweer op mijn leven! Jullie dwaling zal alleen maar escaleren omdat jullie de waarheid hebben genegeerd. "

Imam-e-Zamana (a) zegt in de Tawqee tegen Shaykh Mufid (ra); "Als onze sjiieten (moge Allah hen helpen in Zijn gehoorzaamheid!) verenigd waren in het nakomen van hun verbond met betrekking tot ons, was onze ontmoeting met hen niet uitgesteld, en hadden ze al gauw kennis gemaakt met ons en met de ware en volmaakte Ma’refat."

(Beharul Anwaar Vol. 53 Pg. 177)

46. Oprechte berouw en vervulling van rechten

De Tawqee van de Imam (a) zegt verder: "Dat wat ons weg houdt van hen zijn de onaangename dingen waar we over horen, en die ons niet bevallen, en die we nooit van hen hadden verwacht. En Allah is Hij, wiens hulp wordt gevraagd, en Hij is voldoende voor ons, en de meeste uitstekende Beschermer. "

(Beharul Anwaar Vol. 53 pag. 177)

47. De Imam (a) herinneren en volgens zijn leer handelen

Imam Sadiq (a) overlevert van zijn voorvaders van Ali (a) dat hij, Ali (a) op de preekstoel van Kufa zat. Hij (a) zei: "O Allah! Het bestaan ​​van het bewijs (Hujjat) op Uw schepselen is zeker. Zodat ze de mensen naar U kunnen begeleiden. Leer hen Uw wetenschappen, zodat Uw bewijs niet wordt vervalst, en dat na Uw leiding Uw volgers niet zullen dwalen. Dat bewijs is ofwel duidelijk en  niet gehoorzaamd, of is het verborgen of afgewacht. Zelfs als op het moment van de leiding de Imam (as) niet aanwezig is onder de mensen,  zelfs dan zal zijn kennis en gedragscode gegraveerd zijn in de harten van de gelovigen, waarop de gelovigen handelen. "

(Kamaluddin Vol. Een Pg. 302)

48. Bidden tot Allah dat we niet de herinnering van de Imam te verliezen (a)

Een zin van Shaykh Amri wordt geciteerd in Kamaluddin: "Laat de herinnering van Hazrat Mahdi (a) niet wissen uit onze harten." (Kamaluddin Vol. 2 Pg. 513)

49. Nederigheid van het lichaam voor de Imam (a)

Imam Sadiq (a), via ketens van overleveraars in de smeekbede van vrijdag geciteerd uit het boek ‘Abwaabul Jannat Fee Aadaals al-Jamaat’:

"O Allah! Ik kom aan Uw deur met een onderdanig hart en een bescheiden en nederig lichaam naar de leidende Imam, met een respectvol hart zoek ik Uw nabijheid."

De Imam waarnaar wordt verwezen in deze smeekbede is Imam-e-Zamana (a).

50. Het geven van voorrang aan de wens van Imam-e-Zamana (a) i.p.v. eigen wensen

In de overleveringen verteld door Fazil Muhaddis Noori, citerend van Amali van Shaykh Tusi dat de verteller vroeg aan Imam Sadiq (a): "Waarom horen we zo veel over Salman de Perzische van u?" Imam (a) zei: "Noem hem niet Salman de Perzische, maar noem hem Salman de Mohammedaanse. Weet je waarom ik hem zo vaak herinner? '
"Ik weet het niet," zei de verteller.

"Het is te wijten aan drie dingen", zei de Imam (a); "Hij gaf de voorkeur aan de wens van Amirul Momineen (a) over zijn persoonlijke wensen. Hij sloot vriendschap met de armen, en gaf ze zijn voorkeur over rijke mensen en zijn gehechtheid aan kennis en geleerden. Inderdaad, Salman was een rechtvaardige moslim, en behoorde niet tot de afgodendienaren."(Beharul Anwaar Vol. 22 Pg. 327)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken