Waarom een Imam?

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Eerlijk is eerlijk, hoe vaak horen we deze vraag wel niet gaan in zowel de islamitische als de niet-islamitische gemeenschap? Als we nou geloven in één God en in alle Profeten die Allah (swt) heeft gezonden, om Zijn Boodschap te verspreiden voor het welzijn van de mens (in dit leven en in het volgende leven) en geloven in de laatste Profeet, de Profeet Mohammed (s), die de laatste Profeet was van Allah (swt) en die kwam met de laatste en ware religie van Allah (swt), waarom is er dan nog een Imam nodig? Waarom zijn het juist de moslims die elkaar afslachten in de naam van Allah (swt)? 

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen, is het van belang om inzicht te krijgen in de geschiedenis van de islam en om uit te vinden welke mensen een rol hebben gespeeld in het verspreiden en in het beperken van de verspreiding van de islamitische waarden en morele deugden van de Profeet Mohammed (s). Dit inzicht zal men niet vinden op social media wiens doel is om de burgers eenzijdig te informeren. Inzicht heet niet niets voor niets inzicht en daarom zouden de mensen die antwoord willen op gecompliceerde vragen stil moeten staan bij zichzelf en zich moeten afvragen of zij werkelijk het antwoord zullen vinden op alléén internet, die voor hetzelfde geldt vol leugens kan staan, of op alléén social media, die de ene opvatting na de andere naar buiten brengt zonder diepgang noch ervaring. Ik herinner mij nog in groep 3 dat mijn juf mij had geleerd om niet zomaar mee te gaan met een man die zegt dat hij snoep heeft voor mij. Blijkbaar vinden de meesten in deze maatschappij het doodnormaal om mee te gaan met de social media en zich gemakkelijk te laten injecteren door oppervlakkige opvattingen, omdat het hetzelfde effect heeft voor hen als snoep, namelijk bevrediging. Gelukkig heeft mijn godsdienst, de islam, mij geleerd om bewust stil te staan bij de stroom informatie die dagelijks de huiskamer binnenstroomt en waar helaas velen zich door laten leiden, maar waar ik kritisch naar durf te kijken. Het wordt tijd om los te laten en zélf na te denken. 

De regering die de laatste Profeet, de Profeet Mohammed (s), heeft gevormd, brengt twee manieren samen: de manieren van de persoon met de Schepper en zijn manieren met alles wat de Schepper heeft geschapen. Degene die een dergelijk regime vormt, zou in staat moeten  zijn om dit regime te handhaven en dit regime uit te voeren om zijn wet te verspreiden over de hele wereld. De Profeet Mohammed (s) heeft zijn wet gehandhaafd en uitgevoerd aan – in  tegenstelling tot de andere Profeten vóór de Profeet Mohammed (s) –  de gehele mensheid. De Profeet (s) heeft in zijn tijd alle moslims bij elkaar verzameld en de Imam Ali Ibn Abi Talib (a) uitgekozen als zijn opvolger voor de gehele gemeenschap. Dit is iets wat in de boeken van zowel de soennieten als van de sjiieten staat. Het woord van de Profeet Mohammed (s) kwam direct van het woord van Allah (swt), daarom was het Allah (swt) die de Imam (de opvolger) had uitgekozen die de islam kon verspreiden op dezelfde manier als de Profeet (s) dit had gedaan: met intellect, morele deugden, rechtvaardigheid en vrede. 

Maar nu is de vraag, waarom überhaupt een opvolger? In Nederland was Lodewijk Napoleon sinds 1806 de Koning van het Koninkrijk Holland. Waar is Koning Napoleon nu? Hij werd opgevolgd door Willem Frederik, ofwel Willem I. Nu, in het jaar 2015, zie ik geen Napoleon en ook geen Willen I, maar Koning Willem-Alexander en we weten allemaal wie deze Koning zal opvolgen, namelijk prinses Catharina-Amalia. Wat ik hiermee probeer uit te leggen is dat, net als dat de Koning moet worden opgevolgd, omdat dat noodzakelijk is voor de het handhaven en uitvoeren van de regering van Nederland, was het ook voor de Profeet van de islam (s) belangrijk om tijdens zijn leven een opvolger uit te kiezen die een reflectie was van zijn gedrag, zijn kennis en zijn religie. Stel dat de Profeet (s) geen opvolger had uitgekozen en bekend had gemaakt onder de moslimgemeenschap, dan was alle inspanning van de Profeet (s) voor het verspreiden van de ware islam voor niets geweest, toch? 
 
Nu we weten dat het volgen van een Imam verplicht is voor de moslims, omdat hier behoefte aan is, wie is dan de waardigste voor deze grote en geweldige functie? Ik vraag mij zeer af of de waardigste degene is die zoals de Profeet (s) was in kennis en in handelingen? Is de waardigste degene die zichzelf en anderen leidde? Is degene die de opvolging verdient degene die bewijs levert voor zijn ideeën en degene die bewijzen levert waaruit geen zwakheid voortkomt? Is degene die de opvolging van de Profeet (s) verdient, degene die de Profeet (s) volgde in woorden en in daden en degene die de openbaring én de interpretatie van de Koran kende? Is de waardigste voor de opvolging van de Boodschapper van Allah (swt) degene die gevuld was met goede eigenschappen, de beste man was in iedere eigenschap en die geen slechte eigenschappen had? 
Of is de waardigste degene die de bovenstaande eigenschappen niet kent of degene die over een deel van deze eigenschappen beschikt en over een deel niet? 
Zonder twijfel zou je zeggen dat de eerste persoon waardiger is om de mensheid te leiden naar de islam na de Profeet Mohammed (s). Voor alle moslims geldt het volgende. Als allereerst is het verplicht om een persoon als Imam te benoemen volgens de bovengenoemde eigenschappen. Ten tweede moet deze persoon zich in de moslimgemeenschap bevinden en beschikken over al die eigenschappen. Als het is bewezen dat een Imam zulke eigenschappen zou moeten hebben en dat hij zich in de moslimgemeenschap bevindt, dan is het in feite koppigheid om Imam Ali Ibn Abi Talib (a) te weigeren als opvolger van de Profeet Mohammed (s) én als de meest geliefde voor de Profeet Mohammed (s). 

De Profeet (s) was zich bewust van wat hij bekend had gemaakt. Hij was niet onwetend. Zijn wet is één en zijn wet blijft onsterfelijk tot de Dag des Oordeels. Als hij de vrije keuze aan de moslimgemeenschap had gegeven om een Imam uit te kiezen die de waarden van de islam handhaaft en verspreidt, dan zou de moslimgemeenschap onwetend zijn over de geboden van de wet en geen onderscheid kunnen maken tussen wat rechtmatig en wat onrechtmatig is, omdat de moslimgemeenschap geen verstand had van de wetenschap van de wet noch een rechtvaardige heerser had die het intellect had om te kunnen oordelen op betrouwbare wijze. Maar het woord van de Profeet (s) is een Heilig woord dat gevolgd moet worden door alle moslims, omdat het het directe woord is van Allah (swt). Velen hebben het woord van de Profeet (s) niet gevolgd, waardoor de moslims verdeeld werden in verschillende scholen en sekten. Iedere sekte leverde bewijs op voor zijn ideeën en overtuigingen. De mensen kozen toen zélf een eigen kalief en Imam uit. Zij kozen de kaliefs uit die totaal niets wisten van de Profeet (s) en die geen kennis hadden over wat hen werd gevraagd. Deze kaliefs werden de leiders die in de naam van de Profeet Mohammed (s) hun eigen ideeën en overtuigingen deelden met de mensen, in plaats van de ideeën van de Profeet (s) zélf, en dat is de reden dat de meesten in dit land de islam koppelen aan terrorisme, terwijl de islam ver boven haat en geweld staat. 

Deze verandering en afwijking tussen moslims is gecreëerd door de mensen zélf, omdat zij de degenen uitkozen die weinig kennis hadden van de islamitische Wet om een geleerde en leider te zijn van de moslimgemeenschap. Zij spraken de mensen tegen die met bewijzen kwamen en soms dwongen zij mensen met het zwaard om hen en hun overtuigingen te gehoorzamen. Deze houding staat totaal in contrast met de houding van onze Profeet (s), want hij heeft nooit het zwaard van agressie of dwang gebruikt. Het is daarom verplicht voor de moslim om de Imam te kiezen die goed is ingelicht over de Profetische Wet.  Een imam die de handelingen van de Profeet (s) volgt, die kennis heeft over wat hem wordt gevraagd en het bewijs heeft om twijfels, valsheid, onwetendheid en misleiding te verwijderen, zodat de islamitische Wet voor altijd zal blijven volgens de bevelen van de Profeet (s). 

Maar hoe kan de moslimgemeenschap een leider met deze kwalificaties kiezen? Hoe kunnen zij hem kennen? Als zij hem zouden kennen, hoe moeten ze hem dan accepteren als leider, aangezien mensen verschillende doelen hebben? Precies en juist daarom is het verplicht voor Allah (swt), de Verhevene, om een Imam te benoemen voor de moslimgemeenschap en om die geleerde en rechtvaardige opvolger te nomineren via de Profeet (s), omdat Allah (swt), de Glorieuze, het voordeel weet voor zijn dienaren en de persoon die deze gevoelige functie en geweldige positie waard is, kent. Als de benoeming van de Imam verplicht is voor Allah (swt), de Verhevene, dan is het onmogelijkheid voor Hem om deze verplichting die Zijn dienaren op het juiste pad brengt en die hen leidt, te verwaarlozen. Het is ook onmogelijk voor de Profeet (s) om de benoeming van Allah (swt) betreffende de Imam te negeren. Als het mogelijk was geweest voor de Profeet (s) om een dergelijke verplichting te negeren en te verwaarlozen, dan was het voor hem ook mogelijk geweest om andere verplichtingen van Allah (swt) te negeren. Is dat het geval geweest? Inderdaad, nee. 

Aangezien het volgen van de Profeet Mohammed (s) een verplichting is, is het volgen van de Imam ook een verplichting. Als Allah (swt) een Profeet zendt, benoemt Hij een Imam. Er is dus geen Profeet zonder Imam en geen wet zonder uitleg of uitvoering. Niemand, maar dan ook niemand, is de Imamat (leiderschap) waard, behalve Imam Ali Ibn Abi Talib (a) en zijn zonen Imam Hassan (a) en Imam Hussein (a) en de nakomelingen van Imam Hussein (a). Wij moeten weten dat zij geleerden waren die niet over onwetendheid beschikten en dat zij de rechtvaardige mensen waren die mensen geen onrecht aandeden. 

Mijn woorden over rechtvaardigheid, kennis en deugdzaamheid kan je de ene oor in laten gaan en de andere oor weer uit laten gaan. Ik ben namelijk onwetend. Maar lees dan tenminste de woorden van Imam Ali Ibn Abi Talib (a) in Nahj Al Balagha, opdat je zult begrijpen dat geen enkele persoon die geen Imam is zulke woorden kan gebruiken. Woorden die een reflectie zijn van zijn hoge Goddelijke kennis en islamitische waarden en deugden. Niemand was in staat te vertellen wat rechtvaardigheid was in woorden én in daden, behalve Imam Ali Ibn Abi Talib (a). Niemand had de kennis waarover de Imams beschikten. Dat is iets waar je zelf naar op zoek moet gaan en iets waar je vervolgens zelf versteld door zult staan wegens de zeer indrukwekkende gezegdes en overleveringen. 
Als mij wordt gevraagd of ik een sjiiet ben of een soenniet, zeg ik, ik ben een moslima en bewandel de weg van Allah (swt) en de Profeet Mohammed (s) en ik volg de Ahlalbait (a) die de deur zijn naar de Profeet (s) en het pad zijn naar Allah (swt), de Verhevene. 
Bronnen: Book Imam Al – Sadiq (a) by Shaykh Mohammed al-Husayn al-Muzaffar

Scroll naar boven