Media

Lezingen

Documentaires 

Films

Binnenkort meer! 

 

Tafsir Al Mizan

VOORWOORD TAFSIR AL MIZAN

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Met de hulp van Allah (swt) heeft Ahlalbait Jongeren Organisatie met succes een begin gemaakt met de vertaling van de hooggeprezen exegese van de Koran, al-Mizan van `Al-Allamah at-Tabataba'i, waaronder het voorwoord en het eerste hoofdstuk van de Koran, het Begin (al-Fatihah). Met de wil van Allah (swt) zal gestreefd worden dit werk verder uit te breiden.

De schat van de Koran is het hoofdstuk "Het Begin" (Soerat al-Fatihah). Nu dit belangrijkste hoofdstuk van de Koran - dat dagelijks in de gebeden van de moslims wordt gereciteerd - in het Nederlands beschikbaar wordt gesteld, wordt de weg voor de lezer eenvoudiger om deze schat beter te verkennen. Het is de gunst van Allah dat de lezer hierbij veel profijt kan hebben en spiritueel rijkelijk hiervan kan profiteren.

Dit werk is tot stand gekomen door de inspanning van meerdere actieve leden binnen AJO. Het was een weloverwogen keuze om het begin van al-Mizan te vertalen met als doel de lezer te helpen om de Koran en zijn verzen te begrijpen. Een tafsir die zijn sublieme betekenissen en goddelijke thema's meer dichtbij het menselijke verstand brengt en de context verklaart waarin de verzen en de hoofdstukken werden geopenbaard, zonder de noodzakelijke overleveringen van de Profeet (s) en zijn Ahlalbait (a) te negeren.

Al-Mizan is een hooggeprezen boek en is geschreven door één van de meest eerbiedigde geleerden: `Al-Allamah at-Tabataba'i. Alvorens een start te maken met zijn meesterwerk al-Mizan is het raadzaam om  de auteur van dit boek beter te leren kennen. Een uitgebreide biografie is hieronder te lezen. Klik hier voor een samenvatting.

Inhoud Tafsir Al Mizan:

Voorwoord door de auteur

De geschiedenis van Al Mizan

Sura al-Fatiha 1 -5

Sura al-Fatiha 6 -7

Biografie: al-`Allamah at-Tabataba'i

De overleden Islamitische geleerde, de denker en de filosoof al-`Allamah al-Sayyid Muhammad Husayn at-Tabataba'i (al-`Allamah at-Tabataba'i) komt uit de bekende Tabataba'i familie van Tabriz. In de laatste drie eeuwen stammen uit deze familie generatie na generatie beroemde godsdienstige geleerden in Azarbayjan (Iran). Zij zijn nakomelingen van de tweede Imam, al-Hasan ibn `Ali (a).

Al-`Allamah at-Tabataba'i was de zoon van al-Sayyid Muham¬mad ibn al-Sayyid Muhammad Husayn at-Tabataba'i. Al-`Allamah was geboren in Tabriz op 30/12/1321 A.H. (17/3/1904 C.E.). Zijn vader stierf in 1330 (1912). Als weeskind groeide hij op in Tabriz en na de voltooiing van het godsdienstige onderwijs, in circa 1341 (1923), ging hij naar al-Najaf al-Ashraf (Irak) dat het belangrijkste centrum van het hoogste Shjiitische religieuze onderwijs is.

In al-Najaf al-Ashraf begon hij met zijn hogere studies tezamen met geleerden als al-Shaykh (al-Mirza) Muhammad Husayn (zoon van Shaykhu 'l-Islam al-Mirza `Abdu 'r-Rahim) Na'ini al-Gha¬rawi (1277/1860-1 - 1355/1936) en al-Shaykh Muhammad Husayn (zoon van al-Hajj Muhammad Hasan, Mu'inu 't-Tujjar) Isfahani (1296/1878 - 1361/1942).

Deze twee, samen met al-Shaykh Diya'u 'd-Din (zoon van Mawla Muhammad) `Iraqi (1278/1861-2 - 1361/1942) behoorden tot de prominentste geleerden en niet alleen op het gebied van de shjiitische jurisprudentie en de grondbeginselen van jurisprudentie, maar op alle Islamitische gebieden. De adviezen die zij hebben uiteengezet en de theorieën die zij hebben gevestigd vormden de grondlegger voor iedereen die hen opvolgden. Ieder van hen had zijn eigen school opgericht. Zij hebben duizenden shjiitische geleerden onderwezen en alle maraji`u 't-taqlid van de Shia wereld tot aan deze dag behoorden en behoren tot hun studenten. Isfahani was een filosoof en was een mens van literatuur en een goede dichter in Arabisch en Perzisch.

Al-`Allamah at-Tabataba'i werd veel beïnvloed door deze twee leraren (en vooral door Isfahani) in de ontwikkeling van zijn denkwijze en kennis. Een derde invloed was van al-Sayyid Abu 'l-Qasim Ja'far (zoon van al-Sayyid Muhammad al-Musawi) Khwansari (1313/1895-6 - 1380/1961), bekend als "de wiskundige". Al-`Allamah at-Tabataba'i was trots dat hij wiskundeonderwijs van hem kreeg. Hij schreef een boek over verschillende onderwerpen van hogere wiskunde, waarin hij speciale theorieën van zijn leraar heeft toepast. Het boek wordt vermeld in adh-Dhari`ah, volume II, blz. 232 - 233.

Hij leerde filosofie en metafysica van al-Sayyid Husayn (zoon van al-Sayyid Rida, zoon van al-Sayyid Musa) al-Husayni (1293/1876 - 1358/1939) van al-Badkubil een bekende leraar van filosofie en verwante onderwerpen.

Op ethisch en spiritueel gebied kreeg hij zijn opleiding van zijn familieleden al-Sayyid (al-Mirza) `Ali Agha (zoon van al-Mirza Husayn al-Qadi) Tabataba'i (1285/1869 - 1366/1947), een bekende geleerde die een school van spirituele en ethische opleiding oprichtte die tot aan deze dag bloeit.

Al deze invloeden gecombineerd in al-`Allamah at-Tabataba'i maakten hem een mens met een evenwichtige academische en spirituele persoonlijkheid. Een geëerbiedigde autoriteit op godsdienstig gebied van jurisprudentie en zijn grondbeginselen, een filosoof van onafhankelijke meningen en diverse nieuwe theorieën, een inspirerend model van ethische en spirituele perfectie en die niet alleen ethiek onderwees maar het ook praktiseerde: dit was al-`Allamah at-Tabataba'i. Maar toch zal het correct zijn om te zeggen dat zijn geleerdheid door zijn bekendheid en prestige als filosoof en spiritueel mens werd overschaduwd.

Al-`Allamah at-Tabataba'i keerde in 1353 (1934) terug naar Tabriz waar hij als godsdienstige geleerde werd verwelkomd. Daar besteedde hij zijn tijd met het onderwijzen van hogere filosofie aan gewillige discipelen, maar het was een kleine plaats voor zijn talenten. In 1364 (1945) migreerde hij naar Qum, het belangrijkste centrum van godsdienstig onderwijs in Iran. In Qum bleef hij bezig met het verlenen van kennis op het gebied van ethiek, filosofie en de exegese van de Koran aan de studenten die al een hoog niveau van eruditie hadden bereikt. Daar bleef hij tot aan zijn dood op zondag, 18/1/1402 (15/11/1981). Moge Allah Zijn genade op hem verlenen.

Vele godsdienstige leiders van de huidige generatie behoorden en behoren tot zijn studenten en discipelen, de beroemdste is Murtada Mutahhari (1338/1920 - 1399/1979).

De bekendheid van al-`Allamah at-Tabataba'i berust op zijn diverse academische werken. Het belangrijkste is de grote exegese van de Koran, al-Mizan fi tafsiri'l-Qur'an. Het kan correct worden benoemd dat deze de fundament steen van zijn academische prestige is.

Een ander werk van al-`Allamah at-Tabataba'i is Usul-e falsafah wa rawesh-a realism (de Grondbeginselen van filosofie en de Doctrine van Realisme). Dit boek betreft een comparatief studie van Islamitische filosofie en de denkwijze van diverse moderne anti-Islamitische scholen, vooral het Marxisme. Zijn discipel Murtada Mutahhari heeft voetnoten en verklaringen aan dit werk toegevoegd, waardoor het begrijpelijker is geworden voor een gemiddelde mens.

Een derde boek is Shi`ah dar Islam (Shi`ah in Islam). Deze werd eerst in het Perzisch gepubliceerd en later ook in het Engels, met de titel Shi`ite Islam. Dit boek is gebaseerd op de discussies van al-`Allamah met Professor Kenneth Morgan van de Universiteit van Colgate, die in de zomer van 1384 (1963) werden gehouden over Shia en het Shjiisme.

Het is de tafsir al-Mizan (gepubliceerd in het Arabisch in 20 volumes) die het ware beeld presenteert van de academische smaak en de denkwijze van de `Allamah. Alvorens met dit werk te beginnen, maakte de auteur een gedetailleerd plan om de Koran met behulp van de Koran zelf te verklaren en hij vervulde trouw deze belofte tot het eind van het boek. Hij heeft deze uiteengezet in zijn Voorwoord, in volume één.

Toen één van de geleerden van het godsdienstige seminarie (Hawze Ilmiye) van Qum de grote Tafsir al-Mizan in zijn aanwezigheid prijsde, zei Al-`Allamah at-Tabataba'i het volgende: "Niet loven en ophemelen opdat ik tevreden word en mijn openhartigheid en goede intentie vernietigd wordt".

© Copyright Ahlalbait Jongeren

 

Afdrukken

Online boeken

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Nederlandse Online Boeken

·Ramadan boekje voor kinderen Geschreven door Ahlalbait Jongeren Organisatie

Tawhid [Eenheid]

 

·Allah - the concept of God in Islam Geschreven door Yasin T. al-Jibouri

·God and His Attributes Geschreven door Mujtaba Musavi Lari

·Knowing God Geschreven door Mujtaba Musavi Lari

·Fundamentals of Knowing God Geschreven door Reza Berenjkar

·A General Look At Rites Geschreven door Muhammad Baqir al-Sadr

·Justice of God Geschreven door Naser Makarem Shirazi

·Tradition of Mufaddal[PDF]

·Hadith of Halila

·God of Islam Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi

·The Justice of God Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi

·Al-Tawhid and Its Social Implications Geschreven door Ali Khamene'i

·Divine Justice or The Problem of Evil Geschreven door Javad Shayvard

·Seeing Allah[PDF]

·Does God Exist? Geschreven door Akramulla Syed

 

Islam and the Shi'ite creed

 

·Invitation to Islam Geschreven door Moustafa al-Qazwini

·Discovering Islam Geschreven door Moustafa al-Qazwini

·Rationality of Islam Geschreven door Abu'l Qasim al-Khu'i

·Invitation to Islam: A Survival Guide Geschreven door Thomas McElwain

·Islam and Religious Pluralism Geschreven door Murtadha Mutahhari 

·Man and Universe Geschreven door Murtadha Mutahhari 

·A Shi'ite Anthology Geschreven door Muhammad Husayn Tabataba'i 

·An Introduction to Islam Geschreven door Bashir Hassanali Rahim

·Islam Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi 

·Need of Religion* Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi

·‘Itiqad Al Imamiyah or A Shi'ite Creed Geschreven door Shaykh Saduq 

·The Shi'a and Their Beliefs* Geschreven door Muhammad Shirazi 

·Fundamentals of Islam* Geschreven door Muhammad Shirazi

·Islamic Beliefs for All* Geschreven door Muhammad Shirazi

·What is Islam?* Geschreven door Muhammad Shirazi

·Inquiries about Islam Geschreven door Mohamad Jawad Chirri 

·Islamic Doctrine*Geschreven door Abdul Husain Muhammad

·The Revealer, The Messenger, The Message Geschreven door Muhammad Baqir al-Sadr 

·Shi'ism, The Natural Product Of Islam Geschreven door Muhammad Baqir al-Sadr

·The Faith of Shi'a Islam Geschreven door Muhammad Rida al-Muzaffar

·Faith and Reason* Geschreven door The Porch of Wisdom Cultural Institution

·The Children's Book on Islam Geschreven door Ibrahim Amini

·Islamic Doctrines Simplified Geschreven door Al-Balagh Foundation

·Asl ash-Shi'ah wa usuluha or Origin of Shi'ite Islam and its Principles Geschreven door Muhammad Husayn Al Kashif'ul Ghita'

·The Roots of Religion Geschreven door Dar Rah Haqq's Board of Writers

 

Shia-Sunni Dialogue

 

·Shi'ism in Sunnism Geschreven door Muhammad Reza Mudarrisi Yazdi 

·Peshawar Nights Geschreven door Sultanu'l-Wa'izin Shirazi 

·Al-Muraja'at Geschreven door Abd al-Husayn Sharaf al-Din al-Musawi 

·Al-Nass Wal-Ijtihad Geschreven door Abd al-Husayn Sharaf al-Din al-Musawi

·Questions on Jurisprudence Geschreven door Abd al-Husayn Sharaf al-Din al-Musawi

·Then I Was Guided Geschreven door Muhamed al-Tijani al-Samawi 

·The Shi'ah are (the real) Ahl al-Sunnah Geschreven door Muhamed al-Tijani al-Samawi 

·To Be With the Truthful Geschreven door Muhamed al-Tijani al-Samawi 

·Ask Those Who Know Geschreven door Muhamed al-Tijani al-Samawi 

·All Solution Are With The Prophet's Progeny Geschreven door Muhamed al-Tijani al-Samawi

·Inquiries About Shi'a Islam Geschreven door Moustafa al-Qazwini

·Spurious Arguments About The Shia Geschreven door Abu Talib at-Tabrizi

·Shi'ite Islam: Orthodoxy or Heterodoxy? Geschreven door Luis Alberto Vittor

·Wahab'ism and Monotheism Geschreven door Ali Al-Kurani Al-Amili

·The Truth About The Shi'ah Ithna-'Asheri Faith Geschreven door As'ad Wahid al-Qasim

·Wahhabism Geschreven door Ja'far Subhani

·A New Analysis of Wahhabi Doctrines Geschreven door Muhammad Husayn Ibrahimi

·Glimpses of Shi'ism in the Musnad of Ibn Hanbal Geschreven door Kazim Tabataba'i

·Shi'ism in Relation to Various Islamic Sects Geschreven door Abulqasim Gorji

·Shi'ism: Imamate and Wilayat Geschreven door Muhammad Rizvi

·The Emergence of Shi'ism and the Shi'ites Geschreven door Muhammad Baqir al-Sadr

·The Shi'ites Under Attack Geschreven door Muhammad Jawad Chirri 

·The Twelve Successors Geschreven door Murtada al-'Askari

·Mu'tamar 'Ulama' Baghdád or The Conference of Baghdad's Ulema Geschreven door Muqatil ibn 'Atiyyah

·Devils Deception of the Nasibi Wahabis Abdul Hakeem Oranu

Inter-Religion Dialogue

·Search for Truth* Geschreven door S.V. Mir Ahmad Ali

·A Closer Look at Christianity Geschreven door Mohamed Qasem

·Book Review: Islam and Christianity Geschreven door Ali Quli Qara'i

·Book Review: Whose Justice? Which Rationality? Geschreven door Alasdair MacIntyre Geschreven door Dr. Muhammad Legenhausen

·Islam In The Bible Geschreven door Thomas McElwain

·The Bible, The Qur'an and Science Geschreven door Maurice Bucaille

·Bible Contradictions

·Shi'i beliefs in the Bible Geschreven door Thomas McElwain

·Women In Islam Versus Women In The Judaeo-Christian Tradition: The Myth & The Reality Geschreven door Sherif Muhammad Abdel Azeem

·Mary and Jesus in Islam Geschreven door Yasin T. al-Jibouri

·The Bible and Christianity* Geschreven door Muhammad Shirazi

·Extracts From Correspondence Between A Muslim And A Christian Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi 

·A Closer Look at Christianity Geschreven door Barbara Brown

·Converts to Islam Geschreven door Zainab

Islamic History

·Kitab al Irshad Geschreven door Shaykh Mufid 

·A Restatement of the History of Islam and Muslims Geschreven door Ali Asgher Razwy 

·The Message Geschreven door Ja'far Subhani 

·General Invitation Geschreven door Ja'far Subhani

·An Introduction To The Political Upheaval At Medina On The Death Of Muhammad, The Prophet Of Islam* Geschreven door Muhammad Sultan Mirza

·Fadak in History Geschreven door Muhammad Baqir al-Sadr 

·Story of The Holy Kaba and It's People Geschreven door S.M.R. Shabbar 

·Me'raj - The Night Ascension Geschreven door Faidh al Kashani 

·Abdullah Ibn Saba' and Other Myths Geschreven door Murtada al-'Askari

·History of the Caliphs Geschreven door Rasul Ja'farian

·Four Centuries of Influence of Iraqi Shi‘ism on Pre-Safavid Iran Geschreven door Rasul Ja'fariyan

·A Glance at Historiography in Shi'ite Culture Geschreven door Rasul Ja'fariyan

·History of Shi'ism: From the Advent of Islam up to the End of Minor Occultation Geschreven door Ghulam-Husayn Muharrami

·Philosophy of Islam Geschreven door M. Husayni Behishti and M. Jawad Bahonar

·The Origins and Early Development of Shi`a Islam Geschreven door S.H.M.Jafri

·Background of the Birth of Islam Geschreven door Mohammad Hosseini Beheshti

Prophets of Islam (a) and Prophethood

·The Life of Muhammad Geschreven door Baqir Shareef al-Qurashi

·A Glance at the Life of the Holy Prophet of Islam Geschreven door Dar Rah Haqq's Board of Writers

·Beacons of Light Geschreven door Abu Ali al Fadl ibn al Hasan ibn al Fadl at Tabarsi 

·Muhammad and His God Before the Revelation Geschreven door Hatem Abu Shahba

·Taharah & 'Ismah of The Prophets, Messengers, Awsiya', And Imams Geschreven door Hatem Abu Shahba

·The Life of Muhammad The Prophet Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi

·Prophecies About The Holy Prophet of Islam in Hindu, Christian, Jewish and Parsi Scriptures Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi

·Prophethood Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi 

·Muhammad is the Last Prophet Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi 

·Seal of the Prophets and His Message Geschreven door Mujtaba Musavi Lari

·The Infallibility of the Prophets in the Qur'an Geschreven door Muhammad Rizvi 

·Muhammad, the Messenger of God: A Brief Biographical Sketch Geschreven door Muhammad Rizvi

·Sunan an-Nabi* Geschreven door Muhammad Husayn Tabataba'i

·The Prophet Muhammad - a Mercy to the World* Geschreven door Muhammad Shirazi

·Muhammad Geschreven door Yasin T. al- Jibouri

·Military Management in the Battles of the Prophet (s) Geschreven door Muhammad Dhahir Watr

·Prophet Muhammad [s] - a Brief Biography Geschreven door Al-Balagh Foundation

·The Unschooled Prophet Geschreven door Murtadha Mutahhari 

·Glimpses of the Prophet's Life* Geschreven door Talip Alp

·About The Prophet Muhammad (P.B.U.H) Geschreven door TeGeschreven dooran

·The Voice of Human Justice Geschreven door George Jordac 

·Prophet Muhammad - a mercy to all creation

·The Prophet Adam Geschreven door Abdul-Sahib Al-Hasani Al-'Amili

·Moses in the Qur'an and Bible Geschreven door Ali Musa Raza Muhajir

·The Prophets of Islam Geschreven door Muhammad Hussain Shamsi

·The Prophets, their Lives and their Stories Geschreven door Abdul-Sahib Al-Hasani Al-'amili

·Allah's She-Camel and the Story of Our Prophet Salih Geschreven door Kamal Sayyid

Imam Ali (a), Ghadeer and Imamat

·Polarization Around the Character of 'Ali ibn Abi Talib Geschreven door Murtadha Mutahhari

·The Brother of The Prophet Mohammad - The Imam Ali Geschreven door Mohamad Jawad Chirri

·Biography of Imam Ali Ibn Abi Talib Geschreven door Ja'far Husayn

·Kashaf ul Yaqeen or Certainty Uncovered Jamal al-Din Hilli (Allama' Hilli)

·The Sufferings of Amirol Mo’minin - Ali ibn Abi Talib Geschreven door Majid Massoudi

·Imam Ali (S) - Sunshine of Civilized Islam Geschreven door Muhammad Husayn Tahmasebi

·A Victim Lost in Saqifa Geschreven door Ali Labbaf

·Ali The Magnificent Geschreven door Yousuf N. Lalljee

·Appointment of 'Ali, Explicit or Implicit?

·An introduction to second infallible Hazrat Imam Ali (a)

·One Hundred Incredible Virtues of Imam Ali and His Sons Geschreven door Ibn Shazan

·Names and Titles of Ameerul Mo'mineen Geschreven door Abdul Rasool 

·Ameerul Mo'mineen in the Qur'an Geschreven door Syed Jazib Reza Kazmi 

·The Event of Ghadir Khumm in the Qur'an, Hadith, History Geschreven door Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project

·Ghadir Geschreven door Muhammad Baqir al-Sadr

·Ghadeer Khum Where The Religion Was Brought To Perfection Geschreven door I.H Najafi

·The status of Eid e Ghadeer - according to the sayings of Masoomeen (asws)*

·Master and Mastership Geschreven door Murtadha Mutahhari 

·Imamate and Leadership Geschreven door Sayyid Mujtaba Musavi Lari

·Imamate - The Vicegerency of the Prophet [s] Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi

·Shi'ism: Imamate and Wilayat Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi

·Caliphate and Imamate Geschreven door Ahmad Namaee

Imam Hussein (a) and Karbala

·'Ashura - Misrepresentations and Distortions Geschreven door Murtadha Mutahhari 

·The Truth about al-Hussain's Revolt Geschreven door Murtadha Mutahhari 

·A Probe Into the History of Ashura Geschreven door Ibrahim Ayati

·Biography of Imam Hussain Bin Ali (a) Geschreven door S.V. Mir Ahmad Ali

·Arabic Accounts of al-Husayn's Martyrdom Geschreven door I.K.A Howard

·'Ashura Lectures 1990 Geschreven door I.K.A Howard

·Events and Circumstances Surrounding the Martyrdom of al-Husain b. Ali Geschreven door I.K.A Howard

·The Repenters Geschreven door I.K.A Howard

·An Everlasting Instruction* Geschreven door Abu Muhammad Zaynu'l Abidin

·Ashoora Encyclopedia 

·Ashura’, the 10th of Muharram Geschreven door Muhammad Rida Hakimi

·Battle of Harrah Geschreven door Muhammad Ali Chenarani

·Editorial about Muharram Geschreven door Al-Tawhid Editors

·The Tragedy of Karbala - a Dramatic Interpretation of the Epic of Imam Husain [as] Geschreven door Amina Inloes (Niet meer online beschikbaar)

·The Journey of Tears Geschreven door Bashir Hassanali Rahim

·Karbala and Ashura Geschreven door Ali Hussain Jalali

·Karbala - Chain of Events Geschreven door Ramzan Sabir

·Maqtal al-Husain: Martrydom Epic of Imam al-Husain ('a) Geschreven door 'Abd al Razzaq al-Muqarram 

·Nafasul Mahmum Geschreven door Abbas Qummi 

·The Martyr of Karbala Geschreven door Mahmoud Ayoub

·The Revolution of al-Husayn [a] and its Impact on the Consciousness of Muslim Society Geschreven door Muhammad Mahdi Shams al-Din

·The Social and Spiritual Significance of Urdu Marthiya Geschreven door Karrar Husain

·Imam Hussein Bin Ali Geschreven door Al-Balagh Foundation

·Husayn - the sacrifice for mankind* Geschreven door Muhammad Shirazi

·Kitab Maqtal al-Hussain Geschreven door Abu Mikhnaf

·The Ashura Uprising Geschreven door Ruhollah Khomenei

·The Karbala* Geschreven door Akramulla Syed

·Imam Hussain's Revolt - an analytical review* Geschreven door Yusuf Fadhl

·Karbala And Beyond* Geschreven door Yasin T. al-Jibouri

·The Battle of Karbala Geschreven door 'Abdul-Zahra' Al-Ka'bee

·Al-Malhoof Ala Katla Al-Tofoof Geschreven door Al-Sayed ibn Tawoos

·Yazid was Never Amirul Mu’minin Geschreven door Abdillahi Nassir

·Lamentations Geschreven door Mohammad Ishtihardi (Niet meer online beschikbaar)

Imam Mahdi (a) and Occultation

·Kamaaluddin wa Tamaamun Ni’ma or Perfection of Faith and Completion of Divine Favor Vol.1Vol.2 Geschreven door Shaykh Saduq

·The Book of Occultation [Bihar vol. 51 - Kitab al-Ghaybah] Geschreven door Baqir Majlisi 

·The Life of Imam Al-Mahdi Peace Be Upon Him Geschreven door Baqir Shareef al-Qurashi

·Muntakhab Al-Athar [Volume 1]* Geschreven door Lutfullah as-Safi al-Gulpaygani

·Discussions Concerning al-Mahdi (May Allah hasten his return) Geschreven door Lutfullah as-Safi al-Gulpaygani

·Explanation to the Belief of Mahdism in Shia Imamia* Geschreven door Lutfullah as-Safi al-Gulpaygani

·A Reply To: “Belief of Mahdism in Shia Imamia*” Geschreven door Lutfullah as-Safi al-Gulpaygani

·al-Mahdi [a] Geschreven door Sadruddin Sadr 

·Al-Imam al-Mahdi - The Just Leader of Humanity Geschreven door Ibrahim Amini

·The Awaited Saviour Geschreven door Muhammad Baqir al-Sadr and Murtada Mutahhari

·An Inquiry Concerning al-Mahdi Muhammad Baqir al-Sadr 

·The Last Luminary Geschreven door WOFIS

·The Awaited Savior - Questions and Answers Geschreven door Ali Hussain Hakim

·The Awaited Savior of Humanity (al-Mahdi in the Eyes of the Ahlul Bayt) Geschreven door Abdul-Rahim Mugahi

·The Qa'em in the Qur'an Geschreven door Hashim al-Bahraani

·Discussion on Imam-e-Zaman (atfs)* Geschreven door Hasan Eftekharzadeh

·The Occultation of the Twelfth Imam (A Historical Background) Geschreven door Jassim M. Hussain

·An Overview Of The Mahdi’s(‘Atfs) Government Geschreven door Najmuddin Ṭabasi (Niet meer online beschikbaar)

·Vanguard of Light* Geschreven door Naser Makarem Shirazi

·Fazailul Mahdi (a.s)* Geschreven door Ali Akber Talafi

·Manner of Awaiting*Geschreven door Ali Akber Talafi

·Prophecies about Imam Mehdi (a.s) Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi 

·In Pursuance of the Sun* Geschreven door Jamaluddin Hejazi

·Savior in Islam* Geschreven door Mansour Pahlavan

·Visitation on the Shore* Geschreven door Nayerreh Rouhi

·Expectation - A Moment look into the Advent of the 12th Imam* Geschreven door Vahid J. Majd (Niet meer online beschikbaar)

·Remembrance of the Beloved* Geschreven door Hussain Hussaini

·When He Will Come* Geschreven door Mahdi Shojaiee

·Mahdi's Advent The End of Darkness Geschreven door Foreign Department of Be'that Foundation

·The Promised One in Quran* Geschreven door Sadiq Shirazi (Niet meer online beschikbaar)

·Epoch of Appearance Geschreven door Ali Korani

·Duties of Shias towards Imam-e-Zamana (A.S.) Geschreven door Muhammad Taqi Musavi Isfahani

·Foundations and Purposes of Imam Mahdi's (a) Global Government Geschreven door islamshia-w.com

·Imam al-Mahdi (atfs) - The Spring of Life

·Glimpses of Al-Mahdi

·The Golden Era of Reappearance

·He Will Come For Sure Geschreven door Association of Imam Mahdi (a.t.f.s.)

·The History of Masjid Jamkaran Geschreven door Hussein Alamdar

·History Behind Masjid Jamkaran* Geschreven door Research Office of the Holy Masjid of Jamkaran

(the rest of) The AhlalBait (A)

·A Brief Biography of Hazrat Fatima (A.S)* Geschreven door M.M Dangersi

 

Islamic Fiction

·Short Stories Geschreven door Bint al Huda

·Two Women and a Man Geschreven door Bint al Huda

·Virtue Prevails Geschreven door Bint al Huda

·Friendly Letters Geschreven door Bint al Huda

·Encounter at the Hospital Geschreven door Bint al Huda

·In Search of Truth Geschreven door Bint al Huda

40 overleveringen

 

·A'zadari - 40 Ahadith

·The Noble Qur'an - 40 Ahadith

·Ghadir - 40 Ahadith

·Hajj - 40 Ahadith

·Parents - 40 Ahadith

·Salat - 40 Ahadith

·Zakat - 40 Ahadith

·The Awaited Saviour of Humanity - 40 Aadith Geschreven door Abdul-Rahim Mugahi

·Forty Ahadith Geschreven door Ruhollah Khomenei

Overleveringen

·Usul Al Kafi or The Principles (of) The Sufficient Geschreven door Shaykh Muhammad ibn Ya'qub al-Kulayni 

·Kamaaluddin wa Tamaamun Ni’ma or Perfection of Faith and Completion of Divine Favor Vol.1 Geschreven door Shaykh Sadu

·Kamaaluddin wa Tamaamun Ni’ma or Perfection of Faith and Completion of Divine Favor Vol.2 Geschreven door Shaykh Saduq

·Al-Mawaaiz or The Sermons Geschreven door Shaykh Saduq (MS Word) 

·Fadhaail ul Shia or The Merits of the Followers Geschreven door Shaykh Saduq (Niet meer online beschikbaar)

·Uyun al Akhbar al Ridha or The Source of Traditions on Imam Ridha (a) Vol.1 Geschreven door Shaykh Saduq

·Uyun al Akhbar al Ridha or The Source of Traditions on Imam Ridha (a) Vol.2 Geschreven door Shaykh Saduq

·Al-Khisal or The Characteristics Geschreven door Shaykh Saduq

·Al-Amali or The Dictations Geschreven door Shaykh Mufid

·Basharat al-Mustafa li-Shi'aat al-Murtadha or The Glad Tidings of Mustafa for the Shi'aa of Murtadha Geschreven door Shaykh Abu Ja'afar Mohammad bin Abi Qasem al-Tabari (note: this is a Shi'a author, not the Sunni one with the same name, and coincidentally, same Kunya)

·Mishkat ul Anwar fi Ghurar al Hikam or The Lamp Niche for the Best Traditions* Geschreven door Hasan ibn al Fadl ibn Hasan Tabarasi

·Nahj Al Balagha or Peak of Eloquence Geschreven door Shaykh Sharif al-Radhi

·Nahj Al Fasahah or Peak of Rhetoric Geschreven door Abu al-Qasim Payande

·Tuhaf al Uqoul or The Masterpieces of Quotes Geschreven door Ibn Shu'ba al Harrani

·A Bundle of Flowers Geschreven door Kamal Faghih Imani

·Attached File Fascinating Discourses of the 14 Infallibles.doc 744.5K47 downloads Geschreven door Muhammad Istehradi

·Risalat ul Huquq or Treatise on Rights Geschreven door Imam Ali Zayn al Abideen (a)

·Misbah al Shari'a or Lantern of the Path Geschreven door Imam Ja'far al-Sadiq (a) (or al-Fudayl ibn al-Iyad)

Koran

·Online Qur'an Project Shia translations: Geschreven door Ali Quli Qara'i, Mahdi Pooya and Shakir

·Towards better Understanding of the Quran Geschreven door Muslim Bhanji 

·Authenticity of the Qur'an Geschreven door Muslim Bhanji

·The Collection and Preservation of the Qur'an (excerpt from Tafsir al Bayan) Geschreven door Abu'l Qasim al-Khu'i

·The Qur'an: Its Protection from Alteration Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi

·Fawaid-e-Qur'an or The Benefits of the Qur'an Geschreven door Mustafa Musawi

·Introduction to the Science of Tafsir of the Qur'an Geschreven door Ja'far Subhani

·The Living Miracle Geschreven door Yusuf Fadhl

·The Scientific Dimension of the Quran Geschreven door Mahdi Golshani

·Excerpts from the Holy Qur’an, an Eternal Guidance to Mankind Geschreven door Hasnain Mohamedali

·Lessons From Qur'an Geschreven door Muhsin Qara'ati

·The Qur'an and the Nature of Life Geschreven door Murtadha Mutahhari

·Trends of History in Qur'an Geschreven door Baqir al-Sadr

·Thematic Approach to Qur'anic Exegesis Geschreven door Baqir al-Sadr

·Vocabulary of the Qur'an*

·The Qur'an in Islam Geschreven door Muhammad Husayn Tabataba'i

·The Judicious Qur'an Geschreven door Taqi al-Modarresi

·Commentary on the Qur'an Geschreven door S.V. Mir Ahmad Ali

·The Glorious Qur'an - Description of The Chapters Geschreven door T.B. Irving

·The Qur'an and its Translators Geschreven door Ali Quli Qara'i

·The Significance & the Status of the Glorious Quran Geschreven door Ali Abbas

·An Introduction to the Glorious Qur'an Geschreven door Bahram Samii

Tafasir

·Beams of Illumination from the Divine Revelation Geschreven door Fadhlallah Haeri

·The Mercy of Qur'an and The Advent of Zaman - Commentary on Four Suras Geschreven door Fadhlallah Haeri [Surahs: 29, 55-56, 67]

·Commentary on Surah al-Kahf* Geschreven door 'Ali 'Abdur-Rasheed

·Commentary on Surah al-Maryam* Geschreven door 'Ali 'Abdur-Rasheed

·Commentary on Surah al-Yusuf* Geschreven door 'Ali 'Abdur-Rasheed

·Heart of the Qur'an: A Commentary to Sura al Yasin Geschreven door Dastghaib Shirazi

·Moral Values of Qur'an, a Commentary on Surah Hujurat Geschreven door Dastghaib Shirazi

·Hidden Truths in God's WordGeschreven door Musavi Lari

·A Commentary on Surah Munafiqun Geschreven door Jafar Subhani

·Commentary on Surah al-JinnGeschreven door Nasir Makarem Shirazi

·Tafsir al-Mizan or The Scales Geschreven door Muhammad Husayn Tabataba'i [Surahs: 1-5, 13, 80, 112-114]

·Tafsir Anwaar al-Qur'an or The Light of the Qur'an Vol.1 Geschreven door Kamal Faghih Imani 

·Tafsir al-Quran Geschreven door Mahdi Pooya [Surahs: 84-114 ~ Full version] [Abridged version ~ Tick - Pooya/M.A. Ali Engl. Commentary]

·Taqreeb al-Qur'an ilal-Adh-haan or Bringing the Qur'an Closer to the Minds Geschreven door Muhammad Shirazi 

·Interpretation of Surah al Hamd Geschreven door Ruhollah Khomenei

Het gebed en Dua

·A Commentary on Prayer Geschreven door Muhsin Qara’ati

·The Radiance of the Secrets of Prayer Geschreven door Muhsin Qara’ati

·Adabus Salat or The Disciplines of the Prayer Geschreven door Ruhollah Khomenei

·Salat (Prayer): The Mode of Divine Proximity and Recognition Geschreven door Mahdi Isfahani

·Concentration in Prayer Geschreven door Jameel Kermalli

·Qunut Geschreven door Talib Hussain Zaidi

·Salat al-Lail (excerpt from Weapon of the Believer) Geschreven door Baqir Majlisi

·Salatul Layl H. & T. Kassamali

·Soaring to the Only Beloved Geschreven door Abu Muhammad Zaynu'l Abidin

·Tranquil Heart - Forty-three Recollections of Imam Khomeini Relating to Prayers Geschreven door Association of Learning and Human Resource Research Office

·The Prayer Almanac - The English Version of Mafatih ul Jinaan Geschreven door Peermahomed Ebrahim Trust

·Supplications for the Month of Ramadhan Geschreven door AhlulBayt Islamic Digital Project Team

(the rest of) The Furu' al-Deen

·A Short Treatise on The Divine Invitation Geschreven door Muhammad M. Khalfan

·Fast Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizvi

·Fast of the Month of Ramadhan Geschreven door Yasin T. al-Jibouri

·Fasting and the Holy Month of Ramadan Geschreven door Mansour Leghaei

·Understanding the Month of Glory Geschreven door Tayyiba Publishers

Women and The Parental, Connubial and Juvenescent Lives

·Woman Geschreven door Mahdi Mahrizi

·Hijab, The Muslim Womens Dress (Islamic or Cultural?)Geschreven door Muhammad Rizvi

·A New Perspective: Women in Islam Geschreven door Moustafa al-Qazwini & Fatma Saleh

·Expectations of the Muslim Woman Geschreven door Ali Shari'ati

·The Rights of Women in Islam Geschreven door Murtadha Mutahhari

·Women In Islam Versus Women In The Judaeo-Christian Tradition: The Myth & The Reality Geschreven door Muhammad Abdel Azeem

·Women's Issues Made Simple Geschreven door Batul S. Arastu

·The Ritual Ablutions for Women (Taharatu 'N-Nisa') Geschreven door Muhammad Rizvi

·The Islamic Hijab (Veil) Geschreven door Al-Balagh Foundation

·Raising Children Geschreven door Tahera Kassamali

·The Principle Of Education (Up' Bringing) Geschreven door Ibne Hasan Najafi

·The Child's Education in Islam Geschreven door Ismail Abdullah

·Principles of Upbringing Children Geschreven door Ibrahim Amini

·The Educational System In Islam Geschreven door Baqir Shareef al-Qurashi

·Principles Of Marriage & Family Ethics Geschreven door Ibrahim Amini

·Parents and Children Geschreven door Al-Balagh Foundation

·From Marriage to Parenthood: The Heavenly Path Geschreven door Abbas and Shaheen Merali

·Islamic Marriage Geschreven door Athar Husain S.H. Rizvi

·The Family Geschreven door Muhammad Shirazi

·Islamic Family Life Geschreven door Sa'eed Akhtar Rizivi

·The Islamic Family Structure Geschreven door Husayn Ansariyan

·Marriage and Morals in Islam Geschreven door Muhammad Rizvi

·Matrimonial Rights Geschreven door Mahdi as-Sadr

·Temporary Marriage in Islamic Law Geschreven door Sachiko Murata

·Why Polygamy is Allowed in Islam? Geschreven door Ahmad H. Sheriff

·The Generation Gap Geschreven door Muhammad Taqi Hakim

·Youth and Spouse Selection Geschreven door Ali Akbar Mazaheri

·Guiding the Youth of the New Generation Geschreven door Murtadha Mutahhari

·A Glance at the World of Youth Geschreven door Al-Balagh Foundation

·Youth Aspiration Towards Responsibility Geschreven door Al-Balagh Foundation

·Youth and the Future Geschreven door Al-Balagh Foundation

·Secrets of Success Geschreven door Ja'far Subhani

Islamic Luminaries

·Abu Talib bin Abdul Mutallib Geschreven door Kamal al-Syyed

·Abu Talib Geschreven door Boless Salama

·The Great Companion of the Prophet [s] Abu Dharr [ra] Geschreven door The Islamic Seminary Publications

·Abu Dharr al-Ghifari Geschreven door Kamal al-Syyed

·And once again Abu Dharr Geschreven door Ali Shariati

·Habib ibn Mudhahir Geschreven door Kamal al-Syyed

·Hesham ibn Hakam Geschreven door Reza Atai

·al-Miqdad bin al-Aswad Geschreven door Kamal al-Syyed

·Ammar bin Yasir Geschreven door Kamal al-Syyed

·Ammar Yasir [ra] - A Companion of the Prophet [s] Geschreven door Sadruddin Sharafuddin al-Amili

·Hamza bin Abdul Muttalib Geschreven door Kamal al-Syyed

·Ja'far al-Tayyar Geschreven door Kamal al-Syyed

·Kumayl bin Ziyad Geschreven door Kamal al-Syyed

·Lady Fatima Masuma (a) of Qum Geschreven door Masuma Jaffer

·Malik al-Ashtar Geschreven door Kamal al-Syyed

·Al-Abbas Geschreven door Abu Talib at-Tabrizi

·Lady Zaynab Geschreven door Ansariyan Publications

Boeken door Yasin T. Al-Jibouri

Informatie over de schrijver:

Geboren in Bagdad, Irak, in het jaar 1946. Hij heeft zijn Bachelor of Arts gehaald op 30 juni 1969 op de "College of Arts, Baghdad University". Later heeft hij ook zijn Master of Arts diploma gehaald in het vak Engels, op 20 december 1978, op de "Atlanta University (now Clark-Atlanta University), Atlanta, Georgia". In maart 1988 heeft Yasin "Certificaat met eer" behaald in "Microprocessors and Microcomputers" aan de N.R.I. of Washington, D.C. Tevens heeft hij drie certificaten behaald in het vak "Electronics and programming, including advanced programming".  Verder heeft hij meer dan 100 programma's geschreven in de programmeertaal dBASE.

Boeken te bestellen via Amazon.com:

 

http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=yasin+t.+al-jibouri&x=0&y=0

Afdrukken

Nederlandse Islam boeken

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Salaam Aleykoem beste dames en heren

Ahlalbait Jongeren beschikt over een aantal Nederlandse boeken die te koop zijn.

Bestelprocedure

Als je een boek wilt bestellen, dan kun je ons een mailtje sturen (aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) met welk boek je wilt bestellen en of je passief lid bent bij ons of niet. Wij sturen je de rest van de informatie toe betreft de betaling. Wij kunnen de boeken opsturen naar je huis of ze kunnen tijdens de bijeenkomsten worden gekocht en gelijk worden meegenomen.

De vermelde prijzen zijn zonder eventuele bezorgkosten. De bezorgkosten voor één boek zijn 3 euro. Als je beide boeken bestelt dan betaalt AJO de bezorgkosten van je 2e boek. Je betaalt bij het bestellen van 2 boeken dus gewoon 3 euro voor de bezorgkosten.

De volgende boeken zijn bij ons online te bestellen:

Over fiqh gesproken

Dit boek is een vertaling van het boek: Al-fatawa Al-Muyesserah door Sayed Ali Al-Sistani.

Aantal pagina's: 331

Hierin vind je alle belangrijke religieuze uitspraken die we in onze dagelijkse leven tegenkomen, het is een aanrader voor iedereen...
 

Prijs voor passieve- en actieve leden = €8

Prijs voor NIET-leden = €9

Zo werd ik geleid

Zo werd ik geleid is een Nederlandse vertaling van het boek "Then I was Guided" .

Schrijver: Dr. Mohammed, Al-tijani Al-Samawi

Aantal pagina's: 258

Prijs Passieve- en actieve leden = €7
Prijs voor NIET-leden = €8

In dit boek kom je alles te weten over de ervaring die dr.  Mohammed Al-Tijani Al-Samawi meegemaakt heeft en zijn conclusie over de verlichte pad.

Kleine stuk van het voorwoord:

Alle lof zij, Heer van het Universum. Hij schiep de mens uit aarde en vormde hem in de beste mogelijke vorm. Hij gunstige hem boven alle andere schepselen en liet Zijn engelen buigen voor hem. Hij eerde hem met een verstand dat zijn twijfel in een absoluut geloof veranderde.

Nieuwe analyse van wahabi doctrines

De komst van de wahabi-sekte in de twaalfde eeuw AH werd de bron van vele religieuze en politieke discussies en meningsverschillen in de moslimwereld, en tot op de dag van vandaag heeft het een root aandeel van het potentieel en de energie van de moslimmaatschappij verbruikt, vooral vanaf de tijd dat het gesteund werd door de politieke macht van Ibn Sa’oed en het Britse imperialisme.

Dit boek gaat over een vergelijkende studie tussen de ideeën van Mohammed ‘Abd al—Wahhab aan de ene kant en de soennitische en sjiitische ideeën aan de andere kant. Het boek “Een nieuwe analyse van wahabi-doctrines” tracht dit te doen, en is geschreven met behulp van bronnen die door wahabi-instanties in de Hijaz zijn gepubliceerd.

Prijs Passieve- en actieve leden = €5
Prijs voor NIET-leden = €6

Voor meer informatie, mail ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De volgende boeken zijn verkrijgbaar tijdens onze bijeenkomst alleen (voorlopig):

- Stripboekje van Ashura (bij bijeenkomsten in Rotterdam) voor 7,5 euro. 

- NIEUW Risalat Al Huquq (Boek over de rechten van elk aspect in het leven) door Imam Al Sajjad (a). (6 euro voor niet-leden en 5 euro voor leden) 

- Verschillende Engelse boeken!

- NIEUW Opvoeding in het licht van de Islam (3 euro)

Hierbij presenteert AJO met trots een nieuw Nederlands boekje! Hierin staan richtlijnen met betrekking tot het kiezen van de partner, de religieuze plichten van een ouder en het opvoeden van de kinderen.

Aantal bladzijde: 40 (A5)

- NIEUW Wie is Hussain (2 euro)

Beste lezer,

De eerste uitgave van ‘Wie is Hussain’ is er dan eindelijk! Het is uitgegeven door Ahlalbait Jongeren Organisatie en wij willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om dit project te realiseren.

De WieIsHussain campagne heeft als doel de persoonlijkheid van Imam Hussain (a) bekend te maken. We willen overbrengen waar hij voor stond en waar hij zijn leven voor gaf, welke rol hij heeft gespeeld in de geschiedenis en hoe wij tegenwoordig kunnen leren van zijn liefde, compassie, opoffering en zijn determinatie om op te komen voor het goede en rechtvaardige. Wij willen dit bereiken door het verspreiden van de naam en principes van Imam Hussain (a) op diverse manieren. Wij geloven in een wereld waar compassie de harten van de mensen beweegt en waar tolerantie en begrip de heersende hand hebben. De persoonlijkheid van Imam Hussain (a) geeft ons inzicht in hoe we dit kunnen verwezenlijken in ons dagelijkse handelen.

En jij? Wanneer begin jij aan die lange reis om Imam Hussain (a) bekend te maken?

Aantal bladzijde: 20

Formaat: A5

De volgende spullen zijn tevens te verkrijgen tijdens onze bijeenkomst alleen (voorlopig):

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Afdrukken