De terugkeer van Imam al-Mahdi (a)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Binnen de stromingen van de Islam wordt de terugkeer van Imam al Mahdi (a) verschillend weergegeven. Dit vertaalde artikel bespreekt de terugkeer van de Imam (a) met behulp van de overleveringen die toegankelijk zijn. Het doel van dit artikel is om inzicht te verkrijgen wie Imam al Mahdi (a) is. 

De terugkeer van Imam al Mahdi (a) en drie verschillende visies:
1.Er zijn tot op de dag van vandaag mensen die weinig bekend zijn met de terugkeer van Imam al Mahdi (a). Tevens zijn er ook geleerden en sheikhs van verschillende sekten die niet over de terugkeer van de Imam (a) spreken.

2.Er zijn stromingen binnen de Islam die de terugkeer van Imam al Mahdi (a) erkennen waarbij ze de Imam (a) als een ‘gewone’ moslim kenmerken die aan het einde van het tijdperk zal worden geboren en zal regeren in de tijd van de Anti-Christ en de terugkeer van de Profeet Jezus (a).

3.De visie van de sjiiitsche leerweg is dat Imam al Mahdi (a) in 869 CE was geboren en de zoon van de elfde Imam, Imam al Hassan Askari (a) is. Kort na het overlijden van zijn vader Imam al Hassan Askari (a) ging Imam al Mahdi (a) in verborgenheid, maar hield contact met afgevaardigden die zijn boodschap overbrachten aan de mensen. Een aantal dagen voordat de laatste afgevaardigde van de Imam (a) was overleden, ging de Imam (a) in de grote verduistering wat er toe heeft geleid dat de Imam (a) tot op de dag van vandaag geen contact met de mensen heeft.

Bewijzen voor het bestaan van Imam al Mahdi (a)
Laten we eerst duidelijk benadrukken dat Mahdi niet de Messiah is. De Messiah is de Profeet Jezus (a) en ook alleen de Profeet Jezus. Imam al Mahdi (a) is degene die de moslims aan het einde van het tijdperk zal verenigen en tezamen met de Messiah zal opkomen tegen de Anti-Christ en dit zal tot een vreedzame overheersing leiden.
Het is een populair misverstand dat de Mahdi niet in de Sahih boeken (Bukhari en Muslim) zou voorkomen.
Een aantal overleveringen uit deze boeken volgt hieronder:

Sahih Bukhari V4 Tradition #658
“What would be your situation if the Son of Marry (i.e. Jesus) descends upon you and your Imam is among you?” (Profeet Mohammed)
Wat hieruit opgemerkt moet worden is dat de bovenstaande Engelse vertaling niet overeenkomt met de oorspronkelijke vertaling van de overlevering. In plaats van ‘’ your Imam is among you’’ zal men de Engelse vertaling als volgt vinden ‘’ he will judge people by the law of the Quran and not the law of the Gospel’’. Dit is een misplaatste vertaling, omdat de Arabische tekst van deze overlevering refereert naar “Wa Imamakum minkun” en betekent “And your Imam is with you’’.

Een opmerking terzijde is dat eenieder die de religie verder bestudeert, zoals in de Bijbel en de Koran, weet dat in de Evangelie en Gospel geen Wet voorkomt. Jezus volgde de wet van de Thora en bracht geen nieuwe wet ten val zoals Mozes (a) of Mohammad (s). 
Dus wat deze overlevering verduidelijkt, is dat de Profeet Jezus (a) terugkeert wanneer onze Imam (letterlijke betekenis is leider) onder ons is. Dit betekent dat de moslims aan het einde van het tijdperk een leider hebben. Deze overlevering alleen is niet voldoende om te bewijzen dat de leider een Kalief is en dat deze leider Imam al Mahdi (a) is. Het is noodzakelijk om naar meerdere overleveringen te kijken. 

Sahih Muslim, Kitab al Imara, Hadith 4477
“The Caliphate will not end until there have been 12 Caliphs among them.. All of them will be from Quraysh. (Profeet Mohammed)
Deze overlevering en vele andere in de sahih boeken bevestigen een Kalifaat van 12 opeenvolgende opvolgers. Hier zijn er, zoals sommigen beweren, natuurlijk duizenden van die kalief van verschillende takken uit de islamitische overheersing zijn en met inbegrip van vier Rashidun (Abu Bakr, Uman, Uthman en Ali), Hassan ibn Ali, veertien Ummayad Caliphs en 37 Abbasiden kaliefen. Dat zijn er in totaal 52 wanneer men niet de tien Imams van de Ahlalbait (a) hiertoe berekent. 

Dus hoe komt het dat de Profeet Mohammad (s) voorspelde dat er twaalf opvolgers zullen zijn, terwijl het er in feite 52 zijn? Welke kaliefen kunnen we hiertoe niet berekenen? Welke gezaghebber(s) en door middel van welke methoden kan dit bewezen worden?
De enige echte oplossing om dit mysterie te ontrafelen, is het accepteren van de twaalf opeenvolgende volgers van de familie van de heilige Profeet (s). Immers heeft de Profeet (s) niet voor niets Imam Ali (a) tot de Meester der Gelovigen benoemd. En belangrijk; vele sunnitische bronnen bevestigen ook dat Imam Mahdi (a) tot de lijn van de familie van de heilige Profeet (s) behoort en als kalief aan het einde van het tijdperk zal regeren.
Met de bewijzen die we hier hebben verstrekt, is echter nog niet voldoende over Imam al Mahdi (a) bewezen. Tot nu toe hebben we alleen laten zien dat er twaalf kaliefen zijn en dat er een Imam aan het einde van het tijdperk zal verschijnen. Hoe kunnen we dan daadwerkelijk bewijzen dat deze Imam zal heersen over de Ummah? Wat als het kalifaat voorgoed zal verdwijnen?

Sahih Muslim, Kitab al Fitan, Tradition #67
There would be a Caliph in the last period of my Ummah who would freely give handfuls of wealth to the people without counting it” (Prophet Muhammed) 
De overlevering weergeeft duidelijk dat er een terugkeer van het islamitische kalifaat zal zijn en dat we een leider zullen hebben.

Sahih Muslim, part 2, p 193
“A group from my Ummah will fight for truth till near the Day of Judgment when Jesus, son of Mary, will descend and the leader of them (the Muslims) will ask him to lead the prayer, but Jesus declines, saying “No, verily among you God has made leaders for others and He has bestowed his bounty upon them”.
Op het moment van de terugkeer van de Messiah Jezus (a) zal hij zijn plicht als Messiah vervullen en voltooien en zal hij tot zijn Leider verschijnen. De Leider zal Jezus (a) vragen het gebed te leiden, maar Jezus benadrukt dat er andere leiders onder ons zijn en dat Allah (swt) Zijn overvloed aan hen heeft geschonken. De leiders waarover Jezus (a) in deze overlevering spreekt zijn uiteraard de twaalf rechtvaardige kaliefen, omdat logischerwijze, Allah (swt) nooit Zijn overvloed aan corrupte leiders zal schenken.

Tot zover hebben we alleen sahih bronnen gebruikt:
-De Profeet (s) kondigde twaalf opvolgers aan
-Aan het einde van het tijdperk zal er een Kalief verschijnen en daarom is hij de twaalfde opvolger
-Hij behoort tot de Qurash (stam van de Profeet)
-Hij zal de Imam onder ons zijn
-Hij zal verschijnen rond de terugkeer van de Messiah Jezus
-De Messiah Jezus erkent zijn gezag

Deze overleveringen op zich bevestigen Imam al Mahdi (a) als de vernieuwer van de eindtijd voor de ummah. Zoals we nu naar de wereld kijken, is de gemeenschap in beroering en worden we geconfronteerd met oorlogen, onwetendheid en apartheid. Deze overleveringen bevestigen op zijn minst een herstel van het kalifaat aan het einde van het tijdperk.

Imam Mahdi in Sunan at Tirmidhi
Sunan at Tirmidhi is een compilatie van overleveringen van de heilige Profeet (s) gedurende zijn leven. Door de sunnitische stroming wordt dit beschouwd als de derde (en soms vierde) meest authentieke compilatie van het leven van de heilige Profeet (s). Er zijn hierin vele sahih en hasan overleveringen te vinden die als bewijs voor de terugkeer van Imam al Mahdi (a) dienen.

Sunan at-Tirmidhi, v2, p86, v9, pp 74-75
“Even if the entire duration of the world’s existence has already been exhausted and only one day is left [before the day of judgment], Allah will expand that day to such a length of time, as to accommodate the kingdom of a person from Ahlul Bayt, who will be called by my name. He will fill out the earth with peace and justice as it will have been full of injustice and tyranny.” (Profeet Mohammed)

Deze overlevering is te vinden in Sunan Abu Dawud en Musnab Ahmed ibn Hanbal die beschouwd worden tot de zes grote sunnitische boeken. Deze overlevering bevat een ongelofelijke waarde aan informatie en wordt door de moslims van verschillende stromingen als een authentieke overlevering gezien. De Profeet (s) garandeert dat deze heerser, die zelfs de naam Mohammad heeft en van zijn Ahlalbait (a) is, aan het einde van het tijdperk een vreedzaam en rechtvaardig koninkrijk zal stichten. Zelfs als dit slechts een dag voor de Dag des Oordeels betreft.

Er zijn twee specifieke interpretaties die hieraan ontleend kunnen worden; hetzij Mohammad (s) garandeert aan het einde van het tijdperk het heersersschap van zijn nakomelingen door te benadrukken ‘Allah (swt) zal de periode tot de Dag aanbreekt verruimen’  of letterlijk Allah (swt) zal de Dag van de verschijning laten plaatsvinden door Zijn ultieme macht te forceren.

Abdullah ibn Mas’ud overlevert in Tirmidhi een soortgelijke overlevering van de Profeet (s) waarin hij zegt dat de Profeet (s) het volgende heeft uitgeroepen: “Deze wereld zal niet tot een einde komen totdat een persoon van mijn nageslacht heerst over de Arabieren en zijn naam zal hetzelfde als mijn naam zijn.”

Uit de verzamelde bronnen moeten we het volgende opnoemen:
– De Kalief zal zeker aan het einde van het tijdperk regeren, zelfs mogelijk voor de laatste termijn van de Dag des Oordeels
– Hij behoort tot de Ahlalbait, de familie van de Profeet
– Zijn naam is Muhammad
-Hij heeft een koninkrijk onder de Arabieren (dit kan het Midden-Oosten zijn) 
-Hij zal de aarde met rechtvaardigheid en vrede vullen

Sunnitische bronnen
Door middel van bovengenoemde bewijzen die we in de overleveringen lezen, zou het onmogelijk zijn om zijn rol aan het einde van het tijdperk te negeren. De Mahdi wordt meerdere keren duidelijk door de Profeet Mohammad (s) tot kalief benoemd en dat hij tot de Ahlalbait (a) behoort. Tot zover, vervult deze beschrijving de bovengenoemde visies die we aan het begin van dit artikel hebben kunnen lezen. 

Hoe kunnen we exact weten wie de Mahdi is?
In dit gedeelte zal gebruikt worden gemaakt van de bekende sunnitische overleveringen voor de Sunah, zoals Sunan Abu Dawud, Sunan ibn Maja, en Musnad Ahmed ibn Hanbal.
Sunan Ibn Maja, v2, Tradition nr. 4085
“The Mehdi is one of us, [from] the Ahlul Bayt” (Profeet Mohammed)  
 
Sunan Abu Dawud, Chapter 36, Tradition #4271 (narrated by the Prophet’s wife Umm Salama)
“The Mehdi will be of my family, of the descendants of Fatima”. (Profeet Mohammed)  
“The Mehdi is one of us, [from] the Ahlul Bayt” (Profeet Mohammed) 
 
Sunan Abu Dawud, Chapter 36, Tradition #4271 (narrated by the Prophet’s wife Umm Salama)
“The Mehdi will be of my family, of the descendants of Fatima”. (Profeet Mohammed) 
Simpel gezegd behoort de Mahdi tot de nakomelingen van Fatima (sa). Dit wijst erop dat hij ook een afstammeling van Imam Ali (a) kan zijn. Weergeeft dit dan niet de mogelijkheid dat de Mahdi daadwerkelijk de zoon van Imam Hassan al Askari (a) is?
Als dit zo is, dat moet dit betekenen dat Imam Mahdi geboren is. De visie van de sjiitische leerweg is dat de twaalfde Imam in verduistering ging kort nadat hij de begrafenis gebeden voor zijn vader (a) uitvoerde en vervolgens alleen contact hield met vier afgevaardigden die zijn boodschap overbrachten aan de mensen. Hierop volgde er een periode van de grote verduistering, waardoor we de Imam (a) niet kunnen zien en hij zal pas opnieuw verschijnen wanneer Allah (swt) dat wil.
Men kan zich afvragen of de terugkeer van zijn ‘plotselinge terugkeer’ in de overleveringen van de sunnitische moslim bronnen wordt gesteund? Het antwoord hierop is: ja.

Musnad Ahmed ibn Hanbal, v1, p 99
“God will bring out from concealment the Mehdi from my family and just before the Day of Judgment…” (Profeet Mohammed)
Het feit dat de overlevering zegt ‘Allah zal hem uit de verborgenheid plaatsen’ suggereert dat Allah (swt) hem op een bepaald punt verborgen hield. Er staat niet dat hij vlak voor de Dag des Oordeels zal worden geboren, maar eerder dat hij opnieuw zal verschijnen. Dit hele specifieke werkwoord die de Profeet (s) gebruikte, past precies bij de twaalfde Imam (a) en deze overlevering spreekt dus over de verduistering van de Imam (a). Uiteraard, hoeft de overlevering zelf niet te bepalen en te weergeven hoe lang de periode van verduistering is, omdat alleen Allah (swt) weet wanneer het Uur zal zijn.

Sunan ibn Maja, v2, Tradition #5083
“The Mehdi will appear in my Ummah. He will appear for a minimum of 7 or a maximum of 9 years; at that time, my Ummah will face a bountiful favour like never before. It shall have a great abundance of food, in which it need not save anything, and the wealth at that time is in great quantities, such that if a man asks the Mehdi to give him some, he will say ‘Here, take!’”. (Profeet Mohammed
De overlevering beschrijft slechts enkele van de gunsten die Allah (swt) met de terugkeer van de Imam (a) zal schenken. Sjiitische bronnen beweren dat Mahdi in een periode van 7-9 jaar het koninkrijk zal opbouwen en zal regeren tot het Oordeel. God weet het beste.
Sommigen proberen stellig te beweren dat deze overleveringen over de verschijning en de verborgenheid van Mahdi slechts simpele verhalen van de Shia zijn die een weg hebben gevonden tot de grote sunnitische boeken. Laten we hier er duidelijk op wijzen dat Ahmed ibn Hanbal voor de geboorte van de twaalfde Imam was overleden en dat Ibn Maja was overleden voordat de grote verduistering had plaatsgevonden. Daarom, zijn dit geen sjiitische legendes maar juist echte sunnitische overleveringen die al voor een geruime tijd bestaan.
Sommige mensen hebben het er nog steeds moeilijk mee om te geloven dat de Mahdi daadwerkelijk in verborgenheid leeft. De schrijver van dit artikel wil de lezers eraan herinneren dat Allah (swt) erin slaagde om de mensen van de Grot voor 300 jaren verborgen te houden (Surat al Cahf) en dat Hij ook de Messiah Jezus voor meer dan tweeduizend jaar verborgen hield. We geloven als moslims noch dat de mensen van de grot zijn noch dat Jezus Christus gestorven is, maar dat Allah (swt) hen in leven houdt. Op dezelfde manier kan Allah (swt) de Mahdi verborgen houden, net zolang als nodig is.

Sahih Muslim, Kitab al Imara, Hadith 4476
“The Caliphate will remain among the Quraysh even if only two persons are left on earth” (Profeet Mohammed) 
Waar is de Kalief vandaag? De standaard definitie van hoe een kalifaat omschreven kan worden bestaat tot op heden niet en toch zegt het profeetschap dat deze zal blijven, zelfs als er twee mensen op de wereld achterblijven. Dit betekent dat we een kalief hebben en door middel van de benoemde overleveringen en bewijzen kan geconcludeerd worden dat de Kalief van vandaag, de verborgen en verwachte Imam Mahdi (a) is.

De Mahdi:
-genaamd Mohammed
-is de twaalfde opvolger/kalief van de Profeet Mohammed
-behoort tot de Quraysh, en specifiek tot de Ahlalbait, een afstammeling van Fatima (sa)
-de Imam zal pas aan het einde van het tijdperk zichtbaar zijn
– is onze Imam, onze Kalief en onze Leider aan het einde van het tijdperk
– is erkend door de Messiah Jezus
-regeert onder de Arabieren
-zal de wereld met gerechtigheid en vrede vullen
-is de kalief van vandaag

Tot slot
Imam Mahdi (a) is Mohammed al-Qa’im al-Mahdi, de twaalfde Imam, de zoon van de elfde Imam, Imam Hassan al Askari. Moge Allah (swt) ons allen naar de waarheid en het licht leiden en onze tekortkomingen vergeven en moge Allah (swt) de Profeet (s), zijn familie (a) en zijn volgelingen zegenen.

Scroll naar boven