Onze hoop: Imam al-Mahdi (a), de Verlosser

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

De mens is opgebouwd uit een aantal aspecten die hem de kracht en macht geven om te functioneren in de wereld. Deze aspecten zijn stuk voor stuk essentieel om zijn handelen vorm te geven.

Een van deze aspecten is “hoop”.
De mens is opgebouwd uit een aantal aspecten die hem de kracht en macht geven om te functioneren in de wereld. Deze aspecten zijn stuk voor stuk essentieel om zijn handelen vorm te geven.
Hoop is een fenomeen dat zich in iedere mens plaats heeft. Deze hoop is een eigenschap van de mens. Hoop bestaat in alle mensen. Hoop is het geloven dat er een goed einde zal zijn. De vooruitzicht hebben dat alles wat je doet uiteindelijk in een positief resultaat zal leiden. Het geloven dat er na lijden toch een periode van rust en vrede zal zijn.

Het effect van hoop is groot
Hoop laat jou geloven in een goede einde, hoop laat een mens daadwerkelijk werken om doelen te bereiken. Als jij en ik geen hoop hebben, zullen we nooit ons best doen om iets te bereiken, en daarom zullen we ook niets bereiken! Hoop is een drijfveer, hoop is kracht. Het geeft de mens de macht om te leven, om te werken, om grote dingen te bereiken. Zonder hoop zou de mens nooit ontwikkeld zijn, zonder hoop zou de mens nooit leven. Hoop is de drijfveer geweest voor alle ontwikkelingen en bewegingen die in de gehele geschiedenis van de wereld hebben plaatsgevonden.

Hoop is bovendien een bron van eerbaarheid en deugd. Want een hoop op een goed einde geeft de mens het gevoel te werken voor een goed doel. Als ik een doel voor ogen heb die verbonden is met hoop, zal ik mijn werk als zeer eervol zien. Het is een eer om een hoopvol doel na te streven. Hoop in het elimineren en verdrijven van onrechtvaardigheid, oorlog en onderdrukking. Het is een eer om deze doelen na te streven om hiervoor te werken. Hoop verbetert de genezing van mensen. Het is in verschillende studies bewezen dat hoopvolle, strijdbare in een goed einde gelovende patiënten een veel betere prognose hebben dan mensen die zich neerlaten bij hun ziekte. Deze hoop is in elk mens, elk individu aanwezig.

In elke ideologie en samenleving is de hoop aanwezig. De hoop op een goede einde, een beter toekomst. Elke groep mensen gebruikt deze hoop om aansporing te vinden en om kracht te putten voor de doelen die zij nastreven. Elke gemeenschap leeft onder andere van hoop…… hoop om iets op te bouwen en hoop om het hoogste te bereiken. Deze hoop uit zich in verschillende vormen. Zo zal iemand die aan de postcode lotterij meedoet hopen op de hoofdprijs. Een gokverslaafde zal hopen op winst. Maar ook een hard werkende boer zal hopen op een goede oogst. Een idealist die de wereldvrede een feit wil maken hoopt inderdaad dat dat zal gebeuren. Hoop kan zoals duidelijk ook in slechte vormen voorkomen.

Waarom is hoop in de Islam zo belangrijk en zo goed? Ten eerste omdat hoop in de Islam, hoop is op rechtvaardigheid, barmhartigheid en genade. Hoop in de Islam is gevestigd op de positieve kanten van het leven. Aan alles wat goed is, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. Allah (swt) helpt ieder als individu om zijn leven een goede vorm te geven, om zijn leven zo goed mogelijk op te bouwen.

Allah (swt) geeft ons de mogelijkheid om ons te ontplooien, en heeft ons beloofd daarmee te helpen. De hoop in Allah (swt) om ons de gezondheid te geven, de kracht te geven etc. Allemaal op individueel niveau. Maar ook op maatschappelijk niveau is de hoop groot. Allah (swt) zal uiteindelijk de rechtvaardigheid in deze wereld laten terugkeren. De moorden, oorlogen en geweld dat nu plaatsvindt, zal vervangen worden door rechtvaardigheid, vrede en naastenliefde. Allah (swt) zal ons de vrede laten beproeven, hij zal de mensheid redden van haar ondergang en zo zal rust en vrede terugkeren in de wereld, de wereld dit bestaat uit mensen.
De mensen die gemaakt zijn om het woord van Allah (swt) te volgen en te verwezenlijken: assalamu alaikom: vrede zij met u. Maar wat maakt de Islam dan zo speciaal?  Inderdaad, elke religie gelooft in een verlosser die de wereld uiteindelijk het goede pad op zal brengen, maar Allah (swt) heeft dit realistisch gemaakt.

De verlosser is namelijk onze 12e Imam, Imam Mohammed Al Mahdi, de zoon van Hassan Al Askari (a), de verlosser en redder. Echter hij is niet zoals in andere religies een verlosser die geboren zal worden, een verlosser die opeens opstaat en de wereld zal redden. Nee, onze Imam is er al. Hij leeft onder ons, hij ziet wat er gebeurt, hij weet wat er speelt. Hij is er al altijd geweest, en zo is hij niet onbekend met de mensheid. Hij kent onze geschiedenis, hij deelt onze teleurstellingen. Hij weet wat er speelt, op individueel niveau, maar ook maatschappelijk niveau. Daarom is hij de echte verlosser, want hij staat dichtbij ons, hij hoort ons.

Het is geen onbekend terrein dit hij betreed, het is niet iemand die zomaar opstaat en een grote revolutie begint. Onze huidige Imam is er, hij leeft onder ons, hij ziet ons, hij wacht op de sein! Het abstracte idee van alle ideologieën, het idee van een verlosser die ooit zal komen, is in de Islam zeer concreet. Wij weten wie het is, waar hij vandaan komt, uit welke nest hij komt. Maar hij kent ons ook, hij kent onze gedachten, hij weet dat wij op hem wachten. Wij weten alleen niet wanneer!

Waarom is Hij (Imam Mahdi (a)) dan toch door Allah (swt) verborgen?
Het is belangrijk om te beseffen dat Allah (swt) onze geliefde Imam niet heeft geschapen om hem te verbergen. Daarom is hij ook reeds geschapen en is hij onder ons.Het zijn de daden van de mensen die de reden zijn geweest voor zijn verborgenheid. De Imam zou vermoord worden, de leiders van de zogenoemde Islamitische staat waren uit op de dood van de Imam. Op basis van de rechtvaardigheid waar ik het over had, is het niet mogelijk om te leven zonder een Imam. De Profeet zei: “Wie doodgaat zonder de Imam van zijn tijd te kennen, sterft als een onwetende!”  Welke Imam bedoelt de Profeet?

Als wij geloven in de rechtvaardigheid van Allah (swt) dan geloven wij dat Hij iedereen geeft wat hij verdient, op basis van zijn overtuiging en zijn handelen in het leven. Bovendien heeft Allah (swt) een regelgeving naar aarde gestuurd, die de mens dient aan te nemen om te komen tot zijn doel in het leven: het aanbidden van Allah (swt).

Op basis van deze regelgeving zal God ons belonen dan wel straffen in het hiernamaals. Het is daarom allen maar rechtvaardig als Allah (swt) deze regelgeving aan ons duidelijk maakt. Hiervoor heeft Hij ons de Profeten gestuurd, sommigen met een heilig boek. Zij hebben de religieuze autoriteit, namelijk het duidelijk maken aan de mensen wat het goede is, wat Allah (swt) met deze wereld gewild heeft en wat de regels zijn die Hij heeft gezonden. Dus ook in specifieke en persoonlijke zaken spelen de Profeten deze rol.

Als leiders van de Ummah (natie) zijn zij de leidinggevende politici. In zowel politieke als juridische en sociale kwesties hebben zij leiding. Dit heeft te maken met het feit dat godsdienst een grondwet is voor het leven van individuen, als het organiseren van een hele maatschappij.
Wij hebben echter al gemeld dat Allah (swt) rechtvaardig is en te allen tijde de mensen die leidraad geeft, hij geeft ze het middel om tot het rechte pad te komen. Hiervoor zijn Imams gekomen, die geen Profeten zijn, die de mensen moeten leiden naar de weg die Allah (swt) voor ons heeft gekozen. Imameh (leiderschap) is iets wat er eigenlijk altijd is geweest, ook voor de tijd van de Profeet Mohammed (s). Zo heeft Allah ook Profeten benoemd tot Imams, dus leiders. De Profeet Ibrahim was de eerste, zoals Allah (swt) zegt in de Koran : “En toen Abrahams Heer hem met zekere opdrachten beproefde en Abraham deze vervulde, zei Hij:
“Ik zal u tot Imam (leider) der mensen maken”. Abraham vroeg: “En ook onder mijn nakomelingen?” Hij zei: “Mijn verbond betreft de overtreders niet”. (Koran 1: 124)

Het opvolgen van de Profeet en de Imams is daarom een plicht voor alle moslims, aangezien zij diegene zijn die zowel op religieus als autoritair niveau degene zijn die Allah heeft gekozen. Wij hebben dus ook geconstateerd dat op basis van de rechtvaardigheid van Allah (swt) er altijd iemand is die de mensen het rechte pad wijst, hen de religieuze normen en waarden, principes en regelgevingen leert en hen leidt in de politieke, sociale en juridische kwesties. Allah (swt) maakt hen ons nog duidelijker in de Koran:
“U (Mohammed (s)) bent waarlijk een waarschuwer en er is voor elk volk een leidsman.” (Koran arRa’d: 7).

Ook heeft onze Profeet Mohammed vrede zij met hem ons dit verteld in een van zijn ware overleveringen: “Wie de Imam van zijn tijd niet kent, zal de dood van het onwetenden overlijden”.
Op basis van het gezonde verstand, de woorden van Allah (swt) en de profeet Mohammed (s) is het een feit dat in elke tijdsperk een Imam in de wereld is die de mensen lijdt naar het rechte pad van Allah (swt). Uit de overleveringen is duidelijk naar voren gekomen dat er 12 Imams zijn na de Profeet (s). De twaalfde is Imam Mahdi (a).

Maar de wereld was zo verhard, zo onrechtvaardig dat ook deze laatste Imam vermoord zou worden. Het is daarom dat de Imam door Allah (swt) verborgen werd. Hij heeft hem beschermd tegen de wil van de schurken en onwelwillenden. Bovendien is de Imam een van de redenen van het bestaan van de wereld. Zo heeft Allah in Hadith el Kisaa, een van de overleveringen, duidelijk vermeld dat Allah (swt) voor alles het licht van de Profeet en zijn nalatenschap heeft geschapen, omdat zij de reinste mensen op aarde zijn, de leiders van vrede en rechtvaardigheid.

Wat betekent Imam Mahdi (a) voor ons?
De Imam is altijd bij ons aanwezig, en hij zal op een dag verschijnen om deze onrechtvaardigheid en onderdrukking in deze wereld te verdrijven. Hij zal verschijnen, hij zal vrede stichten, hij zal armoede verdrijven, hij zal de rechtvaardige, vredige en ontwikkelde staat oprichten waar elk mens, en vooral de echte moslim, op hoopt. Het is geen staat van terrorisme, geen staat van haat, geen staat van jaloezie, geen staat van onrecht, nee het is de volmaakte staat waarin ALLE mensen in vrede, harmonie en rechtvaardigheid leven. Dit gegeven geeft ons in de eerste plaats de kracht om te werken voor de begrippen die ik heb genoemd. Om ons best te doen en te blijven doen, ondanks alle tegenslagen. Wat wij zien in de wereld, en helaas ook een gedeelte in Nederland, is dat wij als moslims in een hoekje worden gestopt, worden aangewezen als buitenaards, als mensen die het niet snappen. Wij moeten ons telkens bewijzen, wij moeten laten zien dat wij volwaardig zijn.Dit vergt natuurlijk kracht en moeite, maar de aanwezigheid van de Imam geeft ons de kracht.We moeten ons realiseren dat het einde, wanneer die ook is, iedereen gelijk zal stellen.

Wij moeten weten dat wij voor een doel streven die rechtvaardigheid zal bewerkstelligen. Zolang wij geloven in de Islam en de Imam, zijn wij de weg aan het vrijmaken voor zijn verschijning, en dus voor ultieme rechtvaardigheid. Maar het geloof in Imam Mahdi geeft ons ook verantwoordelijkheid. Het willen van zijn verschijning geeft ons verantwoordelijkheid die groter is dan die van anderen. Zoals ik al zei: het gedrag van mensen heeft zijn verborgenheid veroorzaakt, zo zal ook het gedrag van mensen zijn verschijning veroorzaken.
Wat moeten wij dan doen. Ik zal drie punten aankaarten die heel belangrijk zijn voor de verschijning van de Imam, de verlossing.

Verlosser
Ten eerste is het belangrijk dat er echte Mu’mineen, geloven, zijn die zijn revolutie kunnen leiden. Echte gelovigen die de weg van rechtvaardigheid kennen en vervolgen. Deze mu’mineen zijn zij die geloven in de Usul dien, de zuilen van Islam, en Furoo dien, de uitwerking ervan.

Asoel Al-Dien (principe van het geloof) zijn vijf: Eenheid van Allah, Profeetschap, Rechtvaardigheid, hiernamaals en het leiderschap. Deze vijf zuilen vormen voor ons de gedachten goed, de denkwijze, het handboek van redenering.
Alles broeders en zusters wat wij denken en ondernemen, komt voort uit deze vijf zuilen. Het is daarom uiterst belangrijk om deze zuilen ook daadwerkelijk te kennen en in te leven. We moeten weten wat Eenheid van Allah is, we moeten weten wat Profeten zijn, we moeten weten dat rechtvaardigheid van Allah (swt) zich in alle hoeken van het leven bevindt. Alleen door deze zuilen te kennen en hierin te geloven, kan je komen tot de daadwerkelijke rechtvaardigheid en vrede, die Allah (swt) ons voor heeft gemaakt.
Maar ook de uitwerking is belangrijk. Het is belangrijk om deze Asoel uit te voeren, om ze een concreet gezicht te geven. Het gebed, het vasten, aalmoezen geven, de Hadj en ga zo door, dit zijn allemaal uitwerkingen. Dit zijn de bezigheden, hiermee laat je zien aan Allah (swt) dat wij jij gelooft echt is, dat wat jij gelooft in hart en nieren zit.

Het is een cirkel van gedachten en handelingen, de cirkel van Usul en Furu3. De cirkel moet compleet zijn om een Mu’min te zijn, en er moeten veel Mu’mins zijn om de verschijning van onze verlosser te bewerkstelligen. Ik wil jullie nog twee dingen noemen die in de overleveringen naar voren worden gebracht als daden die de wachtenden op zijn komst zouden moeten doen.

De eerste is Istighfar (vergiffenis vragen)
Wij moeten als moslims altijd zelfkritiek hebben. Wij moeten ons zelf altijd evalueren, bekijken en beoordelen. De profeet zei: “Beoordeel uwzelve, voordat u beoordeeld wordt!” Een andere overlevering geeft aan dat in de dag de Oordeels een groep mensen de hemel ingaan zonder dat zij de beoordeling meemaken. Dit zijn de mensen die zich in hun leven altijd hebben beoordeeld, en veroordeeld.
De beoordeling en veroordeling van onszelf broeders en zusters kunnen we in vier stappen doen: Vervolg jezelf. We moeten altijd, bij elke daad die we verrichten, vervolgen of onze handeling wel juist was. Of dit past in ons geloof, in ons Usul. We moeten bekijken of Allah dit gewild heeft, of wij niet over onze grenzen heen zijn gegaan. Is het wel toegestaan om mensen te haten omdat ze blank zijn of niet moslim? Is het wel toegestaan om te roddelen, etc. Past mijn daad wat ik verricht heb in het geloof dat ik beleid. Zo kan je tot de conclusie komen of jou daad wel de juiste was.

Daarna is de stap om jezelf te veroordelen. Je moet jezelf bestraffen. Wij moeten ons schuldig voelen om de fouten die we hebben gemaakt. Wij moeten ons zelf laten weten dat wij dit soort gedrag niet accepteren. Tegelijkertijd is het zeer belangrijk om vergiffenis van Allah te vragen. Om naar Allah toe te keren en met een zuiver hart Allah aankijken en zeggen: O Allah, vergeef mij. Vraag Allah om je zonden te vergeven, want Allah is barmhartig. Wie met een zuiver hart komt, zal Allah tegemoetkomen.
Dit alles om als laatste de daad niet meer te verrichten. Als je eenmaal bestraft bent doorjezelf, als je inziet hoe slecht dit is, zal je de zonde ook niet meer begaan. Je moet dan een besluit nemen om de zonde niet te begaan. Je moet deal sluiten met jezelf om nooit meer deze slechte daad te verrichten. Dus beoordeling van onszelf, het vragen om vergiffenis, en het besluit om de oznde niet te begaan. Dit zijn de vier stappen die ons leiden naar de echte Istighfar.

Het laatste wat onze verantwoordelijkheid is tijdens het wachten: De akhlak, dus de manieren van moslims.
Broeders en zusters, de omgang met jezelf, met mensen, met de maatschappij is een essentieel onderdeel van Islam. Goede manieren en omgang zijn een essentieel eigenschap van de mensen die de verlossing zullen meemaken. Vooral van hen die geloven in de juiste leer, de Islamitische leer van Ahlulbait.

Imam Hassan zei tegen een van zijn metgezellen: “weet broeder, dat een goede daad van iedereen goed is, maar van jou beter en dat een slechte daad van iedereen slecht is, maar van jou slechter, omdat jij de juiste weg volgt en dicht bij ons bent.” Ook zei Imam Bakir: “wees voor ons stille predikanten”.

Dit alles wijst erop dat onze manieren van levensbelang zijn. Wij zijn het gezicht van Islam, wij zijn het gezicht van de meest rechtvaardige godsdienst en ideologie. Hoe kunnen wij dan slechte manieren hebben?

Het is belangrijk om met onze daden te bewijzen dat wij klaar zijn voor Imam Mahdi, dat wij wachten op hem, dat wij onder hem willen leven.Hij kijkt naar ons met opgeheven hoofd, wanneer wij met opgeheven hoofd trots van onze godsdienst, vriendelijk tegen anderen, ons zelf beoordelend door het leven lopen. Moge Allah zijn verschijnen versnellen!
Naar een lezing van waiel (actieflid activiteitencomite) vrijdag 15 sep 2006

Hieronder volgt meer informatie over het bestaan van Imam Al-Mahdi(a).
Nergens in de Koran zijn de namen van de Imams (a) vermeld. Dus er is geen bewijs in de Koran dat Imam al-Mahdi (a) de zoon is van Hassan Al Askari (a). Wel in de overleveringen.

In de Koran zijn wel indirecte bewijzen dat de aanwezigheid en de verschijning van de Imam (a) noodzakelijk is:
En dat de aanwezigheid van de Imam (a) ten gunste is van de mens:
“Hetgeen Allah u heeft toebedeeld, is beter voor u als gij gelovigen zijt. En ik ben geen bewaker over u.” (Soerat 11 Hoed; vers 86)
En dat de Imam (a) nu in een wachtperiode zit:
En zij zeggen: “Waarom is er geen teken van zijn Heer tot hem (de profeet) nedergezonden?” Zeg: “Het onzienlijke behoort alleen Allah toe. Wacht, ik ben met u onder de wachtenden.” (Soerat 10 Yona; vers 20)

De wereld zal nooit vergaan zonder dat rechtvaardigheid over de aarde zal geschieden: 
Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die vَoor hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn. (Soerat 24 a-Nur; vers 55)

En dat dit bewerkstelligd wordt met de Imam (a) als religieuze wereldleider:  
En voordien hebben Wij na de Vermaning in de geschriften geschreven dat Mijn rechtvaardige dienaren de aarde zullen erven.  (Soerat 21 de Profeten; vers 105)
En dat de Imam (a) zal komen terwijl de vijanden hem als zwak hadden aangezien:
En Wij wensten hun die op aarde als zwak beschouwd werden een gunst te bewijzen door hen tot erfgenamen en leiders te maken. (Soerat 28 al-Qasas, vers 5)
En dat de Imam (a) pas zal komen wanneer verderf op aarde zal zijn en hij de aarde weer tot leven zal brengen met zijn rechtvaardigheid:
Zeg: “Vertel mij, indien uw water diep in de aarde wegzakt, wie zal u dan helder stromend water kunnen brengen?” (Soerat 67 al-Molk; vers 30)

De Imam (a) zal bij zijn verschijning zeggen:
En zeg: “O mijn Heer, laat mijn intrede een goede intrede en mijn uitgang een goede uitgang zijn. En schenk,mij van U een gezag dat tot hulp zou kunnen strekken.”  (Soerat 17 al0-Israa, vers 80)
En dat na de verschijning van de Imam (a) alleen nog de waarheid de boventoon zal voeren:
En zeg: “Waarheid is gekomen en leugen is verdwenen. En de leugen is inderdaad onderhevig om te verdwijnen. (Soerat 17 al-Israa; vers 81)
Hij Die de wanhopige verhoort als deze Hem aanroept, en het kwade wegneemt en u opvolgers op aarde maakt? Is er een God naast Allah? Hoe weinig lering trekt gij er uit!  (Soerat 27 a-Naml; vers 62)
En dat de Godvrezenden uiteindelijk zullen overwinnen:
….Voorzeker, de aarde behoort aan Allah. Hij geeft haar als erfdeel aan wie Zijner dienaren Hij wil en de uiteindelijke overwinning is voor de godvrezenden. (Soerat 7 al-Araaf; vers 128)
En de Godvrezenden zullen dan zeggen:
En zeggen: “Glorie zij onze Heer. De belofte van onze Heer moest worden vervuld.”  (Soerat 17 al-Israa; vers 108)
Overlevering over het bewijs van Imam Mahdi (a):
De Profeet (s) heeft gezegd: Voorwaar, Ik laat aan jullie twee waardevolle dingen (thaqalayn) achter: Het Boek van Allah en mijn Ahlalbait (a). Voorwaar, deze tweezullen nooit van elkaar scheiden tot ze naar mij terugkomen bij de wand van de Vijver.”
De Koran en Ahlalbait (a) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat zolang de Koran in onze handen is, de aanwezigheid van minstens één van de leden van Ahlalbait (a) niet ontkent mag worden.
Bron: A’alam al-Wara, pp 132-133
Deze overlevering komt ook overeen met dat elke mens de Imam van zijn tijd moet kennen.
Overlevering: bewijs dat de verlosser (Imam al-Mahdi) de zoon is van Imam Hasan ibn Ali al Askari:
Jabir ibn Abd Allah, een toegewijde metgezel van de Profeet (s), heeft overgeleverd:
Toen het volgende vers is geopenbaard:

O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.(Surah an-Nisa 4:59);
Vroeg ik de Profeet (s); ‘O boodschapper van Allah! Wij kennen Allah en zijn Profeet (s) en wij gehoorzamen hen, maar wie zijn degenen die onder u gezag hebben, die God ons bevolen heeft hen te gehoorzamen naast het gehoorzamen van God Zichzelf en jou? Hij zei; ‘Degenen die door God de autoriteit hebben gekregen en onder mij gezag hebben zijn mijn nakomelingen/opvolgers en leiders na mij. De eerste van hen is Imam Ali (a) ibn Abi Talib; na hem, Hassan en dan Hussain, na hem, Ali ibn al Hussain, en na hem Mohammed ibn Ali; die bekend is in de Torah (tawrat) als ‘Bakir’ en jij zal hem ontmoeten. Wanneer je hem zal zien, doe hem dan de groeten (salam). Na hem is as’Sadiq, Jafar ibn Mohammed, en dan Musa ibn Jafar gevolgd door Ali ibn Musa; na hem is Mohammed ibn Ali; na hem is Ali ibn Mohammed en dan Hasan ibn Ali, en na hem zal zijn zoon dezelfde naam krijgen als de mijne. Het is hij die het Oosten en het Westen van de wereld zal veroveren. Hij zal verborgen onder de mensen blijven en zijn verborgenheid zal zo lang duren dat de mensen zijn Imamaat zullen betwijfelen, behalve degenen wiens harten rein zijn gebleven door het geloof in God.

(De officiele naam van Imam Al-Mahdi (a) is Mohamed. Al Mahdi zijn kunya.)
Bron: Mahdi Pishva’i, Shakhsiyyat-ha-ye Islami-ye Shi’eh, 1ste editie (Qum: Intisharat-e Tawhid, 1359 AHS), p. 63 geciteerd van Tafsir Safi, voli. 1, p. 366; Kamal ad-Din wa Tamam an-Ni’mah met Perzische vertaling (Tehran), vol. 1, p. 365.
Niemand mag veronderstellen of beweren dat hijzelf Imam al-Mahdi (a) is. 

Ahalbait (a) hebben gezegd: Een ieder die in de tijd van de verborgenheid van de laatste Imam beweert Imam al-Mahdi (a) te zijn is een leugenaar. Een ieder die een exacte datum geeft van de verschijning van de Imam (a) is een leugenaar. 
De Imam (a), de verlosser,  zal alleen op gebod van Allah verschijnen onder de mensen en zich kenbaar maken, waarbij duidelijke voortekenen vooraf moeten plaatsvinden als bewijs van zijn erkenning. Hij zal alle talen spreken en het nieuws van de verschijning zal wereldwijd zijn.

Scroll naar boven