Brief van Imam Ali (a) aan Malik Al Ashtar

In de naam van Allah, de meeste Barmhartige de meeste Genadevolle

Dit is een voorschrijven van Ali (a), de bevelhebber van de gelovigen, aan Malik, zoon van Harith al-Ashtar, om zijn belastinggelden te innen, zijn vijanden te bestrijden, zijn mensen te begeleiden naar het rechte pad en zijn steden te ontwikkelen en tot bloei te laten komen.
Hij beveelt hem God te vrezen en te gehoorzamen en de geselecteerde bevelen en adviezen uit Zijn boek (de Koran) te volgen. Negeren van deze bevelen en adviezen zal hem zijn geluk ontnemen en zich ertegen verzetten of het schenden ervan zal enkel verdriet en verlies tot gevolg hebben.Verder beveelt hij om Allah (lees: de godsdienst van Allah) te helpen met hart, hand en tong.Weet dat Allah zichzelf heeft verplicht met hulp aan hen die Hem helpen en hen te verheffen die Hem verheerlijken.En hij beveelt hem zich te beschermen tegen de overheersing van lusten en verlangens en ze in toom te houden bij drang, want een door passie en lust gedomineerde nafs (d.i. ego, ziel) zal hem verleiden en op een dwaalspoor brengen, behalve diegenen tegenover wie Allah barmhartig is. [1]

De kwaliteiten en de verantwoordelijkheden van een regeerder
En nu, Malik, weet dat ik je in de leiding stel van een land dat al geregeerd is door overheden voor jou, zowel rechtvaardige als tirannieke. En weet dat de mensen jouw handelingen zullen observeren zoals jij de handelingen van jouw voorgangers observeert. Weet ook dat zij opmerkingen over jouw acties zullen maken zoals jij dat doet van de heersers voor jou. Ongetwijfeld staan de deugdzame en ingetogen personen bekend om hun reputatie, hun persoonlijkheid welke door Allah op de tongen van Zijn schepselen (dus mensen, maar ook dieren en planten) is gelegd. Daarom is het beste dat je goede daden verzamelt; verzamel ze dan ook!
O Malik, houd je passies in toom en bescherm je hart tegen alles wat ongeschikt (lees: verboden) is voor jou. Ga op een strikte manier om met je hart (d.i. lusten, gevoelens, passies, verlangens e.d.), want dat is de juiste manier van omgang, zowel met zaken die je begeert als met zaken waartegen je een afkeer hebt.

Vul je hart met genade, genegenheid en mildheid tegenover je burgers en onderdanen; wees geen beest die hen wilt verslinden en hen wilt ontdoen van hun voedsel (en andere  bezittingen). Zij zijn jouw broeders in het geloof (d.i. moslims) of zij zijn jouw gelijken in de schepping en creatie. Zij (jouw burgers en onderdanen) zullen fouten maken, jou met beloften afleiden en zelfs misdrijven begaan, opzettelijk of uit onwetendheid. Vergeef hen dus net zoals jij hoop koestert op vergiffenis van Allah[2], want jij hebt een hoger rang dan zij en degene die jou aangesteld heeft, heeft een hoger rang dan jij. Hoger dan degene die jou aangesteld heeft, staat Allah. Hij stelt jou op proef door het publiek bestuur van mensen aan jou te delegeren.

Op basis van bovenstaande komt ook de gezegde:
“De mensen zijn twee: of een broeder in godsdienst, of een gelijke in mensheid.” 
 “People are of two types, they are either your brothers in faith or your equals in humanity.”
Ali ibn abi Talib (as) in his letter to malik e Ashtar, when sending him to a town which was half muslim and half non muslim:
“Remember, Maalik, that amongst your subjects there are two kinds of people: those who have the same religion as you have; they are brothers to you, and those who have religions other than that of yours, they are human beings like you. Men of either category suffer from the same weaknesses and disabilities that human beings are inclined to, they commit sins, indulge in vices either intentionally or foolishly and unintentionally without realizing the enormity of their deeds. Let your mercy and compassion come to their rescue and help in the same way and to the same extent that you expect Allah to show mercy and forgiveness to you”. – Nahjul Balagha, Vol. 3, Letter 53 – To Malik Al Ashtor for Governance

Ga niet de strijd aan met Allah, want jij bent niet in staat Zijn toorn en woede te weerstaan. Ook kun je het niet doen zonder Zijn genade en vergeving. Wanneer je vergeeft, berouw het niet en wanneer je straft, verheug je er niet op! Overhaast niet wanneer je in een woedebui bent. Zeg nooit Ik ben de bevelhebber en mijn bevelen moeten gehoorzaamd worden. Dit zal jouw hart verderven met arrogantie, jouw geloof verzwakken en de weg naar de instorting van jouw macht en krachten plaveien.

Wanneer je vleugjes arrogantie in jouw bewindvoering bemerkt, neem dan in acht dat de rijkdom van Allah veel groter is in omvang dan jouw rijkdom en bemerk Zijn dominantie over jezelf en over andere schepselen. Dit zal jouw arrogantie en zelfgenoegzaamheid tegengaan en jou je verloren wijsheid teruggeven. Pas op dat je jezelf als gelijke aan Allah gaat beschouwen in grootheid of dat je jezelf gaat vergelijken met Hem wat betreft macht. Behoed jezelf hiervoor, want Allah onteert arrogante mensen en degradeert degenen die egoïstisch zijn.
Houd rechtvaardigheid aan als richtlijn voor al je acties en handelingen met zowel Allah als de mensen (het volk), jezelf, je naaste familie en je onderdanen. Anders ben je niets anders dan een onderdrukker. Een ieder die de onderdanen van God (de mensen) onrecht aandoet, zal Allah als vijand hebben. God zal elk voorwendsel en elke smeekbede van de onderdrukker tenietdoen. Vijandigheid tussen Allah en de onderdrukker zal voortduren totdat de onderdrukker een einde maakt aan deze oorlog door het verdere onderdrukken achterwege te laten en om vergeving te vragen.

Niets anders dan de voortduring van onderdrukking en onrecht kan de goddelijke zegeningen achterwege doen laten en de woede en wraak van Allah doen versnellen. Immers Allah geeft gehoor aan de smeekbedes van de onderdrukten en ligt in een hinderlaag voor de onderdrukkers. 

Regeren: voor het volk als geheel
Jouw meest favoriete handelingen dienen die handelingen te zijn die in overeenstemming zijn met het goddelijk recht, omvangrijk zijn in waarheid (lees: die het meest dichtbij de waarheid zijn) en in het begripvol tegemoet komen aan de behoeften van je onderdanen en het volk. Dit zorgt voor (eenheid en) onderlinge overeenstemming die belangrijk is voor jou. Tevredenheid onder het volk vaagt de argumenten van tevredenheid onder de bevoorrechte klasse weg terwijl de tevredenheid van een kleine groep vergeleken met die van de gewone burgers veronachtzaam is.

De elite, de bevoorrechten onder de mensen. Juist deze groep onder de bevolking is zeer moeilijk in de omgang voor een regeerder. Zij zijn zeer vaak de bron van een heleboel kopzorgen voor de regeerder. Zij zijn gemakkelijk en rustig in goede tijden, minder betrouwbaar in tijden van ramp en leed, nogal onwillig om rechtvaardig te handelen, aandringerig in het vragen van gunsten, veel minder dankbaar voor schenkingen, veel minder bereid zich bij een weigering neer te leggen en minder geduldig in moeilijke tijden. Het is juist de massa en de gewone burger die de ruggengraat van de religie, een sterke en vitale moslimbevolking en de stand-by krachten tegen de vijand vormen. Zoek daarom steun van hen, geef hun aandacht en draag zorg voor hen.

Laat de meest verachte en door jou te vermijden personen diegenen zijn die de fouten en verkeerde handelingen van anderen (aan jou) onthullen. Mensen kunnen gebreken vertonen, maar de regeerder is de aangewezen persoon om de gebreken van de betrokken personen verborgen te houden en af te schermen. Poog niet om gebreken waarvan je niet op de hoogte bent te achterhalen en bloot te leggen; houd je bezig met het verbeteren van de gebreken die jou bekend zijn geworden. Allah zal zich ontfermen over de fouten en gebreken van mensen, de gebreken waarvan jij niet op de hoogte bent. Scherm zoveel mogelijk de gebreken van anderen af zodat Allah jouw gebreken die je aan geen ander zou willen openbaren, bedekt en afschermt.

Roei de haat en obsessie in je tegen de mensen uit, bevrijd je van alle oorzaken van wraak (d.i. poog niet elke gemaakte fout en begane misdaad te bestraffen) en sluit je ogen voor al datgene wat niet duidelijk en manifest is voor jou. Overhaast niet met het erkennen van de statements van elke roddelaar, want elke roddelaar is een bedrieger en oplichter ook al lijkt hij een adviseur met goede intenties. 

Over adviseurs
Zoek geen steun en assistentie van een vrek in jouw raadplegingen en overleggen, want hij zal jou enkel ontmoedigen om gul en vrijgevig te zijn en jouw (hart) vullen met vrees voor armoede. Zoek ook geen steun van een lafaard, van mensen zonder lef; hij zal jou verzwakken bij het aangaan van zaken en afhandelen ervan. Ook niet van een hebzuchtig en gretig persoon, want hij zal hebzucht zoet doen lijken voor jou. Al deze drie eigenschappen (gierigheid, lafheid en hebzucht) hebben als gemeenschappelijk punt dat zij jou in twijfel zullen brengen over Allah (zijn autoriteit en zijn oordeel -regels-).

De slechtste onder jouw ministers (secretarissen) zijn degenen die zich dienstbaar hadden gesteld aan slechte regeringen en met hen hebben samengewerkt. Hen moet je dus niet in vertrouwen nemen, want zij steunen de zondaars en zijn de broeders van tirannen.Zeer zeker zul je betere vervangers vinden voor hen. Vervangers die hun gelijke zijn wat betreft visie en bewindvoering, maar tegelijkertijd ook vrij van zonden en misdaden zijn een zich nooit hebben verenigd met de onderdrukking van een tiran en de zondiging van een zondaar. Zij zijn minder lastig en juist wenselijker in hun ondersteuning en hulp, intiemer en warmer in vriendschap en minder verplichtend tegenover derden. Ga met deze mensen om, zowel in jouw privé leven als in het openbaar.

Jouw meest begeerde vriend moet diegene zijn die de waarheid spreekt, ook in die gevallen waarin de waarheid jou niet gunstig stemt; en diegene die het minst geneigd is jou te steunen in jou door passie (verlangens en lusten) geïnspireerde handelingen welke Allah niet waardeert in Zijn vrienden. Wees bevriend met devote (godsdienstige, vrome, oprechte en vurige) en openhartige mensen, maar sta niet toe dat zij jou prijzen voor dingen die jij niet hebt gedaan. Dit zal egotisme en arrogantie met zich meebrengen.
Behandel de oprechte personen nooit op dezelfde wijze als de slechte en verdorven personen. Een zelfde behandeling van deze twee zal de oprechte personen doen laten afzien van het verrichten van goeden daden en de slechten juist stimuleren tot slechte daden. Geef elk wat hen toekomt!

En weet dat het verwerven van een goede reputatie (enkel) mogelijk is door goed te zijn tegenover het volk, hun uitgaven te verlichten en hen niet te verplichten tot iets dat niet tot hun verplichtingen hoort. Behandel hen dusdanig dat zij een positief oordeel en mening over jou hebben. Een dergelijke houding zal jouw lasten zeer zeker verlichten. Inderdaad, degene die jou positief zal beoordelen is degene die tevreden is over jouw bestuur; en degene die jou negatief beoordeelt is diegene die niet tevreden is over jouw management.

Verstoor niet de fijne tradities waarop de voorouderen van dit volk hebben gehandeld, op basis waarvan zij harmonie en voorspoed hebben bereikt. Bezig geen ketterlijk politiek om de goede tradities en gewoonten teniet te doen, want de beloning voor de fijne tradities en gewoonten zal uitgaan naar de stichters ervan terwijl jij bekritiseerd zal worden voor het teniet doen ervan. Overleg altijd met geleerden, wijzen en experts. Consulteer hen over het tot bloei laten komen van de steden die onder jouw autoriteit vallen en over het behoud van de tevredenheid van het volk.

De verschillende bevolkingsgroepen
Weet dat de bevolking onderverdeeld is in een aantal klassen en groepen die zonder onderlinge steun geen voorspoed zullen kunnen bereiken, want zij zijn afhankelijk van elkaar. Onder hen is er het leger van Allah, publieke en private kantoorbedienden (griffiers e.d.), de beoefenaars van recht en rechtvaardigheid, billijke en milde ambtenaren en functionarissen, collectors van inkomsten (belastingen) van moslims en beschermde niet-moslims. Onder hen zijn er ook de kooplieden (de handelaren) en de bekwame handwerksmannen, maar ook de lagere klasse van behoeftige en armzalige mensen. Allah heeft zich uitgesproken over het aandeel van elk van deze groepen en heeft of in Zijn boek (de Koran) of in de voorschriften van Zijn profeet vrede zij met hem en zijn afgezanten- (de Hadith) de bevoegdheden en verplichtingen van elk van hen vastgesteld.

Een goddelijk overeenkomst waaraan wij trouw zijn en welke wij nakomen.Met de wil van Allah is het leger de sterkte van het volk, het establishment van de regeerders, de waardigheid van de religie en het middel van veiligheid zonder welke de mensen niet kunnen (blijven) bestaan. Bovendien kan het leger niet voortbestaan als het niet gesteund en gefinancierd wordt met door Allah bepaalde gelden. Zo worden zij sterk genoeg om de vijanden te bestrijden en zich zeker te voelen van voorspoed. En zo voorzien zij in hun behoeften. Vooralsnog, deze twee groepen (het leger en de belastingbetalers) kunnen niet blijven voortbestaan zonder een derde groep. 
Dat zijn de rechters, de kantoorbedienden en de ambtenaren die contracten en akten voorbereiden en bekrachtigen, de voordelen van de moslims garantstellen en aan wie de algemene (publieke) en specifieke (private) zaken van het volk toevertrouwd is. Geen van hen zou bloeien als de handelaren en de vaklieden er niet zouden zijn. Deze mensen creëren markten en ondernemen acties die individuen niet zouden kunnen doen. Dan is er nog de laagste klas die bestaat uit behoeftige en armzalige mensen. Zij verdienen jouw giften en bescherming.

Rechthebbend op de zegeningen van Allah, heeft elk van deze klassen het recht op zowel bevrediging van hun behoeften als op verbetering van hun status door de regeerder. Deze laatste zal niet in staat zijn een dergelijke goddelijk bepaalde verplichting behoorlijk na te komen. Tenzij hij werkelijk streeft (naar eerdergenoemde doelen), Allah om hulp vraagt, zich continu toewijdt en overgeeft aan de waarheid en hierin consistent handelt; ook in moeilijkere tijden. 

Het leger
Geef de leiding over het leger aan een man die volgens jou het meest bereid is zich in te zetten voor de zaak Allah, Zijn Profeet en jouw Imam (d.i. jouw leider) en zeer ingetogen en geduldig is. Iemand die niet snel woedend wordt, snel een verontschuldiging aanvaardt, mild is en vriendelijk is voor de zwakkeren en onbuigzaam tegenover de sterken, de machthebbers. En iemand die niet grootsprakerig wordt door macht en of nutteloos in tijden van zwakte.

En kies je soldaten uit gerespecteerde families, ingetogen gezinnen met eerbare tradities en gedragingen. Kies uit hen juist diegenen met moed, dapperheid, gulheid en weldadigheid. Zij zijn als het ware de verzamelplaats van eer en de bronnen van deugd. Doe hard je best met zorg te dragen voor hun zaken; net zoals ouders dat voor hun kinderen zouden doen. Beschouw niets van wat je voor hen hebt gedaan als groot, echter beschouw je kleinere giften niet als niets; hoe weinig ze ook mogen zijn. Zij zullen je vrienden worden en een positief beeld van je hebben. Vergeet bovendien niet hun alledaagse behoeften te behartigen, terwijl je druk doende bent met de belangrijkere. Jouw kleinere gunsten zijn voor hen betekenisvol, maar je grotere gunsten zullen ze niet kunnen negeren. Die legerleider moet zodanig zijn dat hij onpartijdig hulp verleent aan hen en een deel van zijn uitgaven reserveert voor hen en hun families die zij hebben verlaten, zodat het bestrijden van de vijand hun enige zorg wordt. Jouw vriendelijkheid jegens hen zal hun harten warm maken voor jou.

Het meest aangename voor een regeerder is de grondvesting van rechtvaardigheid op zijn grondgebied en de manifestatie van liefde van het volk. Deze liefde manifesteert zich enkel wanneer zij een gerust hart hebben doordat zij beschermd worden door de regeerders en wanneer de overheid niet wordt gezien als een verachtelijke last opgelegd op de mensen die de ondergang ervan wensen. Behartig daarom hun wensen en plavei de weg naar de realisatie van hun idealen! Prijs hen geregeld voor hun goede daden, voor hun moedigheid, want spreken over hun goede daden zal de sterken bewegen en de zwakkeren stimuleren, als Allah dat wenst.

Waardeer de prestatie van een ieder van hen. Schrijf de prestaties van de een niet aan een ander en geef geen beloning dat niet de gelijke is van de geleverde prestatie. De hoge positie van een persoon mag geen aanleiding voor jou zijn om zijn kleine prestaties als groot te beschouwen, maar ook mag de lage positie van een ander geen aanleiding zijn dat zijn grote prestaties als minder geacht worden door jou. Wend je tot Allah en Zijn Profeet wanneer je geconfronteerd wordt met een onoplosbaar of dubieus probleem, want Allah heeft het volgende gezegd over degenen die Zijn begeleiding wensen: O jullie gelovigen! Gehoorzaamt Allah en Zijn Profeet en de (rechtmatige) leiders uit jullie midden en wanneer zich een twist onder jullie voordoet, doet dan een beroep op Allah en Zijn Profeet. [3].

En weet dat beroep doen op Allah onderwerping aan de ontwijfelbare verzen in de Koran betekent en dat beroep doen op Zijn Profeet het volgen van Zijn unanieme geaccepteerde traditie[4] betekent. De traditie van de Profeet zal de islamitische gemeenschap beschermen tegen onenigheid en tweedracht. 

De rechters
Kies voor de vereffening van geschillen diegenen die volgens jou het meest eminent van naam zijn. De cases mogen hem niet beroeren of kwellen, redetwisten mogen hem niet woedend maken. Hij mag niet aandringen op een vergissing. Wanneer de waarheid hem duidelijk wordt, moet hij niet schromen de waarheid met ruimdenkendheid te verdedigen. Hij dient zich te beschermen tegen hebzucht en moet geen genoegen nemen met een oppervlakkig begrip, een oppervlakkige analyse van een bepaalde case. Hij moet zeer zeker de tijd nemen voor het overdenken van twijfelachtige punten en zich bekommeren om de argumenten. Hij dient zeer geduldig te zijn in het voeren en leiden van ondervragingen en de meest vastberaden te zijn in het verwezenlijken van een beslissing. Een die immuun is tegen grootsprakerigheid en gebluf, welke het resultaat is van aanprijzing; en die immuun is tegen partijdigheid. Zulke rechters zijn schaars.
Je zult constant moeten waken over zijn vonnissen en hem royaal belonen zodat hij geen excuus heeft (om steekpenningen te accepteren) en dat zijn afhankelijkheid van de mensen verminderd wordt. Bovendien, geef hem een zodanige positie in jouw organisatie dat niemand van jouw bloedverwanten en volgelingen zijn positie kunnen minachten en dat hij zich veilig voelt tegen hun complotten. Wees in dit opzicht in het bijzonder waakzaam, want deze religie heeft geleden in de handen van slechte, verdorven personen en is het object geweest van aardse rijkdommen en verlangens waarbij de wereld werd geplunderd in naam van de godsdienst.

De ambtenaren
Hou daarna rekening met je ambtenaren. Benoem elk nadat je hem/haar getest hebt met hun functies als uitgangspunt; benoem niet uit onverschilligheid of uit eigenbelang en vriendjespolitiek. Dan zouden de gronden voor tirannie en oneerlijkheid gelegd zijn. Kies uit hen degenen die gekwalificeerd zijn en de functie waardig zijn, afstammelingen van eerbare families die pioniers zijn in de Islam (in nakoming van de plichten e.d.) en die nobel en ingetogen zijn en die constant de gevolgen van hun daden in gedachte hebben en niet ten prooi vallen aan hebzucht (en direct gewin). Voorzie overvloedig in hun levensonderhoud, want dit zal hen helpen bij het in controle houden van hun verlangens, hen weerhouden van het misbruiken van wat zij beheren (de hen toevertrouwde publieke gelden) en een argument zijn tegen hen voor het geval zij oneerlijk en ongehoorzaam zijn (dus misbruik maken hun bevoegdheden).

Controleer verder steeds hun activiteiten door eerlijke en betrouwbare, maar vermomde inspecteurs, want jouw geheime toezicht over hun werkzaamheden zal motiverend zijn voor hun betrouwbaarheid en voor het eerlijk behandelen van de mensen.Voortdurend moet je toezien op je assistenten. En wanneer een van hen een misdaad begaat en dit unaniem bevestigd wordt door je inspecteurs met voldoende bewijsmateriaal, dan moet je hem bestraffen (geselen) en hem ter verantwoording roepen voor zijn slechte daad en hem onteren en merken met een teken van oneerlijkheid en schande.

De inning van belastingen
Wat betreft de inning van belastingen adviseer ik je dat je de voorspoed van de belastingbetalers garandeert, want dit brengt ook de voorspoed van anderen met zich mee. Het is niet mogelijk de levensomstandigheden van het volk te verbeteren zonder dat je de omstandigheden van de belastingbetalers verbetert. Uiteindelijk is het toch zo dat het volk afhankelijk is van belastingen en belastingbetalers. 

Geef meer aandacht aan het cultiveren van het land dan aan het verzamelen en innen van belastinggelden, want zonder bebouwing en bewerking van het land is het verwerven van inkomsten (voor de staat) niet mogelijk. Degene die belastingen int zonder daarbij zorg te dragen voor de bebouwing en ontwikkeling van het land zal de mensen en het land niets anders dan tot ondergang leiden en zijn macht zal zich maar korte tijd staande houden.Weet dan dat als de mensen klagen over het zware gewicht van de belastingen of over ziekten en plagen of over droogte en gebrek aan water of over veranderingen in de toestand van de grond door overstromingen of droogte, dan moet je de hoogte van de afdrachten verminderen zodat zij zich weer kunnen herstellen.

En wees niet onwillig om hun belastingafdrachten te verminderen. Weet dat de keerzijde ervan is dat deze investering je voorspoed zal brengen, want je steden zullen zich ontwikkelen en jouw grondgebied zal zich verrijken. Bovendien zul je hun waardering winnen en kun jij je tevreden stellen met het feit dat je met rechtvaardigheid hebt gehandeld onder hen. Maar ook kan je rekenen op hun sterkte, omdat je hen verblijd hebt met gemak en op hun vertrouwen, omdat je hen rechtvaardig en vriendelijk behandeld hebt. Menige malen zul je hen nodig hebben voor bepaalde zaken waarbij ze al te graag bereid zullen zijn je te helpen. Weet dat een ontwikkeld land de capaciteit heeft vele op hen gelegde lasten te verdragen terwijl een achter geraakt, onontwikkeld land het resultaat is van de armoede van zijn mensen. Hun armoede is te wijten aan hun staatshoofden en ambtenaren die zich volledig gericht hebben op het innen van belastingen, zich onzeker voelen over het behouden van hun posities en functies en geen lessen trekken uit de gang van zaken. 

De publieke functionarissen (de ambtenarenapparaat)
Verder dien je zorg te dragen voor je ambtenaren en secretarissen. Draag je zaken over aan de besten onder hen. Vertrouw je stukken met erin je plannen, projecten en geheimen toe aan degene met een eerbaar karakter. Een die zich niet triomfantelijk en verrukt voelt door aanprijzing en die jou (in het openbaar) niet op een brutale en onbeschofte wijze aanspreekt. Hij dient ook niet onachtzaam te zijn in het rapporteren van de brieven van jouw functionarissen, in het geven van adequate antwoorden op hun vragen en in het bespreken van de uitgaven en inkomsten die hij namens jou heeft gedaan. Noch mag hij een overeenkomst aangaan, namens jouw, die onrechtmatig is of niet in staat zijn een verdrag op te heffen dat in jouw nadeel is. Bovenal moet je niet iemand aanstellen die geen inzicht heeft over zijn eigen kwaliteiten, want iemand die zich onbewust is van zijn eigen kwaliteiten zal de kwaliteiten van anderen al helemaal niet kunnen herkennen.
Selecteer niet enkel op basis van je kennis van de persoon in kwestie, je vertrouwen en je goede indruk over hem, want mensen vatten ideeën over hun functionarissen op aan de hand van voorliefde en persoonlijke diensten. Veeleer moet je ze beproeven op basis van wat zij gepresteerd hebben onder de eerbare personen voor jou waarvoor ze hebben gediend. Neem een beslissing in het voordeel van diegene die een goede reputatie heeft onder de mensen voor zijn deugden en die zich onderscheidt door zijn betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Dit is dan een indicatie van jou goede intenties voor Allah en voor jouw Imam (politiek leider) die jij vertegenwoordigt.

Benoem voor elk beleidsveld een verantwoordelijke die niet bezwijkt voor grote en moeilijke taken en niet wordt overrompeld door veel werk. Je zult vroeger of later geconfronteerd worden met elke fout van je staf die je over het hoofd ziet. 

Handelaren en industrie
Welnu, wat betreft de handelaren en vaklieden adviseer ik je om vriendelijk te zijn tegenover hen en hen tot weldadigheid uit te nodigen of zij nou gevestigd zijn of rondreizen met hun goederen of alledaags werk verrichten. Zij zijn de bronnen van winst, gerieflijkheid en voorspoed. Zij verkrijgen deze winsten en provisies door goederen uit verre overzeese gebieden door zeeën, woestijnen en bergen heen te brengen naar andere plaatsen. Vele zouden dit niet durven of niet kunnen. Zij zijn vredelievend en het is onwaarschijnlijk dat zij een bedreiging zullen zijn voor jou of in opstand zullen komen tegen jou. 

Zie dus toe dat hun zaken gereld worden, zowel in jouw aanwezigheid (in de hoofdstad dus) als elders in jouw grondgebied. Desondanks moet je weten dat het merendeel van hen lijdt aan duidelijke hebzucht. Zij zetten voorraden op en fixeren de prijs. Dit veroorzaakt ellende voor de mensen en schande voor de regeerders. Verbied dus het opslaan van goederen zoals de Profeet dat ook deed. En weet dat zaken doen gepaard moet gaan met het leveren van goederen tegen eerlijke en billijke prijzen waarbij noch de verkoper noch de koper verlies moet lijden. Als een ieder van hen ondanks al jouw aanmaningen en waarschuwingen nog steeds goederen opslaat (om de prijzen ten koste van de consumenten omhoog te krikken) dan straf je hem. Doe dat wel in verhouding tot zijn misdaad. 

De laagste bevolkingsgroep; de misdeelde massa
O Malik! Vergeet de massa niet. Wees niet nalatig wat betreft de laagste bevolkingsgroep; de armen, de behoeftigen, de wanhopigen en de invaliden. Onder hen zijn er mensen die bedelen, maar ook zijn er die zich waardig gedragen (en dus niet willen bedelen). Omwille  van Allah, bescherm hun rechten die Allah jou toevertrouwd heeft; reserveer voor hen een deel van de collectieve opbrengsten en een deel van de oogst (die geoogst is van gemeenschappelijke en collectieve grond). Degenen die op een grote afstand van je wonen (dus in afgelegen gebieden) hebben recht op hetzelfde aandeel als degene die in je naaste omgeving woonachtig zijn. De verantwoordelijk om te waken over hun rechten rust op jouw schouders. Let er dus op dat leven in macht en weelde jouw niet belet van het dragen van deze verantwoordelijkheid. Je hebt zeker geen excuses voor het niet in acht nemen van hun kleinere behoeften, omdat jij je gericht hebt of richt tot hun belangrijkere zaken. Dus negeer hen niet en wend je niet af van hen uit ijdelheid.

Integendeel, geef aandacht aan hun problemen en vooral voor diegenen die jou niet kunnen benaderen en die zich minder voelen of zich schamen om zich in het openbaar te vertonen en te verwoorden. Stel een aantal van je bescheiden en godvrezende kameraden verantwoordelijk voor het jou informeren over hun omstandigheden. En jij zelf moet zo met hen omgaan dat jij je wat dat betreft kan verantwoorden tegen Allah op de Dag des Oordeels. Ongetwijfeld hebben de behoeftige onder hen het meeste de behoefte aan rechtvaardigheid en gelijkwaardige behandeling. Wat betreft de anderen, geef hen wel hun rechten zodat je daden door Allah geaccepteerd mogen worden. Geef zorg aan de wezen, de onbeschermde kinderen en de ouderen die in wanhoop verkeren en zich toch waardig gedragen en dus niet bedelen.

Dit alles is werkelijk zwaar voor machthebbers. Het recht staande houden is überhaupt zwaar! Desalniettemin, Allah verlicht het werk voor degenen die uit zijn op een goed resultaat, geduld hebben en volharden en vertrouwen hebben in de beloften van Allah. En ik raad je zeer sterk aan om op vastgestelde tijden openbare bijeenkomsten te organiseren waarin jij jezelf beschikbaar stelt aan hen en gehoor geeft aan hun klachten. En omwille van God, die jou leven heeft gegeven, wees bescheiden en nederig tegenover hen en hou je soldaten, je bewakers, de politie en anderen weg hierbij, zodat zij vrijuit kunnen spreken zonder angst. Ik heb de Profeet het volgende horen zeggen: Een gemeenschap, een maatschappij waarin de rechten van de zwakkeren niet gegarandeerd zijn en zij niet vrijuit kunnen spreken, zal nooit de ideale maatschappij kunnen bewerkstelligen en zuiverheid bereiken. Bovendien zul jij je tolerant moeten opstellen jegens hun ruwheid en onhandigheid en je onthouden van bekrompenheid en hoogmoed, zodat Allah jouw Zijn eindeloze zegeningen schenkt en jouw beloont voor je gehoorzaamheid. Wees tevreden en voldaan wanneer je hen iets geeft en bied vriendelijk je excuses aan wanneer je hen (iets) weigert.
Dan zijn er nog dingen waar jij direct actie op moet ondernemen. Bijvoorbeeld het beantwoorden van (de vragen van) je functionarissen wanneer je ondersteuners daar niet toe in staat zijn. Een ander is het behandelen van binnengekomen klachtbrieven waarvan de afhandeling verzuimd is door je ondersteuners; behandel deze brieven daags en laat het niet liggen voor de daaropvolgende dag, want elke dag heeft zijn eigen taken en werkzaamheden. 

Stel een deel van je tijd, de meest geschikte en ruime, vast voor de zaken tussen jou en Allah (dus voor verering van Allah en het gebed). Andere tijden zijn weliswaar ook voor Allah, mits er sprake is van goede intentie, een spirit van welwillendheid waarbij de burgers (het gewone volk) kunnen genieten van veiligheid en voorspoed.

De band met Allah
Bij uitstek moet jij je geloof (je hart) reinigen (of rein en zuiver houden) met het vervullen van al deze verplichtingen die jij in Zijn naam verricht en nakomt. Daarom moet je een deel van je overdaagse en een deel van je nachtelijke activiteiten toewijden aan Allah. In alle gevallen moet je er zorg voor dragen dat je verering van Allah compleet en smetteloos is; zonder tekortkomingen.
Wanneer je de mensen voor gaat in het (gemeenschappelijke) gebed dan moet het gebed noch vervelend zijn (doordat het te lang is) noch waardeloos (doordat het te snel afgedaan is). Weet dat er onder de gebedgangers mensen zijn die of ziek zijn of het niet kunnen volhouden. Toen de Profeet mij stuurde naar Yemen, vroeg ik hem: Hoe moet ik het gebed leiden? Hij zei: Leidt het gebed op het tempo van de zwakste onder hen en wees vriendelijk en mild tegenover de gelovigen.

Het gedrag en de handelingen van een heerser
Je moet jezelf niet afzonderen van de mensen voor een lange tijd, want het zich afzonderen van de heersers van hun onderdanen is een soort kortzichtigheid en dit resulteert in gebrek in kennis van de zaken van de mensen. Doordat zij dan niet goed op de hoogte zijn van de dingen die de mensen aangaan, zullen zijn onbeduidende zaken een hoge prioriteit geven en belangrijke zaken juist als onbeduidend en onbelangrijk beschouwen. Evenzo zullen ze waardige en mooie dingen aanhouden voor onwaardig en kwalijk en vice versa. Ook gaan ze eerlijkheid en oneerlijkheid met elkaar verwarren. (Dit omdat ze niet goed op de hoogte zijn van de gebeurtenissen onder het volk!)
Ongetwijfeld is een bestuurder ook maar een mens die niet weet welke informatie de mensen geheim houden. Hiernaast is het zo dat de waarheid geen duidelijk kenmerk heeft aan de hand waarvan op een simpele wijze ze gescheiden kan worden van valsheid en leugen(s).
Daarom is het zo dat je een van de volgende twee typen zult zijn. Een die gul is van aard. In dit geval is er geen reden om jezelf niet in het openbaar te vertonen en je in te spannen om recht te doen en een goede daad te verrichten. Aan de andere kant kan je vrekkig zijn met het doen van gunsten wat betekent dat de mensen je niet meer om gunsten zullen vragen vanaf het moment dat ze zich teleurgesteld voelen. Terwijl het gros van hun behoeften bestaat uit een klacht tegen onderdrukking of een verzoek om rechtvaardigheid in een overeenkomst (of geschil). In beide gevallen heb jij niets te vrezen; jij zal er niet onder lijden. (Dus wat houdt je nog tegen om hen te begunstigen en hun verzoeken correct af te handelen?!)

Verder, een heerser heeft intieme relaties en naasten die hem vrij makkelijk kunnen benaderen. Onder hen zul je mensen tegenkomen die neigen naar het verkrijgen van onacceptabele (en illegale) privileges en die niet eerlijk zijn in hun (economische) handelingen. Schenk nooit grond aan je verwanten en voorstanders en sta niet toe dat iemand rechten verwerft over een stuk land, maar die daarbij verlies toebrengt aan zijn buren wat betreft irrigatie of andere zaken en die zijn last op de anderen legt. Het resultaat zal zijn dat zij de vruchten ervan zullen plukken, terwijl jij opgescheept zal worden met de schande ervan; zowel in dit leven op aarde als in het hiernamaals.

Wees waakzaam over de rechten van een ieder, of ze nou ver van je zijn of juist dicht bij je. En wees vasthoudend en volhardend hierin en verwacht enkel beloning van God voor jouw geduld en volharding. Wees volhardend in het geven van ieders recht ook als je verwanten en intieme relaties onder jouw strengheid en soberheid moeten lijden. Concentreer je op de resultaten van je acties ondanks de zichtbare moeilijkheid van je taken, maar weet dat de beloning opmerkelijk zal zijn.

Mocht het zijn dat het geregeerde volk wantrouwend is over jouw politiek, jouw beleid, geef hun dan een duidelijke en heldere uitleg zodat ze bevrijd zullen zijn van verdenkingen en achterdocht. Dit impliceert dat je strikt moet zijn tegen jezelf en het publiek, het volk respectvol en attent moet behandelen.

Weiger nooit het vredesaanbod (die niet strijdig is met het recht van Allah) van een vijand van je, want dit betekent een ontlasting van je leger, verlichting van de gespannen toestand en veiligheid voor het land. Echter, hou je vijand altijd op een afstand van je, ook al heb je een akkoord met hem al gesloten. Het is zeer mogelijk dat hij gebruik zal maken van je vertrouwen en je verrast. Wees daarom noch onachtzaam en slordig noch toegevend. Wanneer je een vredesakkoord tekent met een vijand van je, blijf dan trouw aan dat akkoord en geef gevolgen aan de gemaakte afspraken en zet je hiervoor in!

De reden hiervoor is dat er onder de mensen ondanks hun verschillen in behoeften en in wat zij geloven er een zeer sterke overeenkomst bestaat over het belang van het nakomen van beloften. Dit is niet het geval met vele andere geboden en verboden van God. Ook degenen die niet geloven in God hebben deze regel nageleefd in hun sociale contacten, omdat zij wisten wat de tragische gevolgen waren van het breken van een belofte. Dus wees niet nalatig met het nakomen van je beloften of het volharden aan wat je bent overeengekomen en probeer de vijand waarmee je een verbond bent aangegaan niet te verleiden.

Weet dat niemand Allah kan beledigen door zich niet te houden aan zijn belofte behalve de onwetenden en de slechten. Allah heeft een overeenkomst gesloten met Zijn schepselen welke zich manifesteert in de veiligheid die Hij, uit genade en barmhartigheid, heeft verspreid onder hen. Hiernaast manifesteert zich die overeenkomst in een toevluchtsoord waar mensen onderdak kunnen vinden en zich veilig kunnen voelen, profiterend van zijn nabijheid. Dit zijn allemaal redenen waarom er totaal geen bedrog, samenzwering en misleiding (in de overeenkomst tussen Allah en mensen) mogen zijn.

Ga geen overeenkomst aan die niet eenduidig is en op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden en die zich leent voor (illegale en onrechtmatige) verandering. Als jij je eenmaal toch verplicht hebt aan zulks een overeenkomst dan moeten er geen verdere interpretaties of veranderingen aangebracht worden. En als een in naam van Allah gesloten overeenkomst volharding en inspanning van je vergt, wees dan voorzichtig dat je niet neigt tot het niet nakomen van je afspraken. Want het verdragen van de moeilijkheden aan de hand waarvan je verlichting en een goed resultaat verwacht is beter dan het schenden van je afspraak waarvoor je vreest; vrees voor de verantwoording die je aan Allah moet afleggen! Je zult dan niet de mogelijkheid (meer) hebben daar vergeving voor te zoeken (te vragen). Neen, niet nu op aarde, maar ook niet in het hiernamaals.

Hou je verre van het onrechtmatig en doelloos vergieten van bloed, want er is niets anders dat meer aanleiding geeft tot goddelijke vergelding (bestraffing), zorgt voor ernstigere straffen, krachtiger in het verjagen van de rijken (de welvaart) en effectiever is in pijn doen aan het leven. Op de dag des Oordeels zal Allah in het rechtspreken beginnen met het ter verantwoording roepen van diegenen die bloed hebben vergoten. Je moet je niet baseren op onverantwoord bloedvergieten bij het versterken van de beginselen van je autoriteit, want dit zal je juist verzwakken en uiteindelijk doen omvallen en dan moet je de weg vrij maken voor een andere heerser.

En als je gaat moorden, weet dan dat er noch in mijn ogen noch voor Allah daar een excuus voor is; het zal zeer zeker vergolden worden. Maar in gevallen waarbij je de controle over je zweep, je zwaard of je hand verliest –soms kan een klap dood tot gevolg hebben- beheers je dan dat je niet meegeeft aan arrogantie en dat je positie je niet weerhoudt van het betalen van bloedgeld aan de familie van de overledene.
Vermijd zelfingenomenheid en in het enkel jezelf toevertrouwen van goede eigenschappen en handelingen. Onthoud jezelf van vleierij over jezelf. Dit is de beste gelegenheid voor Satan om de prestaties van welwillende mensen teniet te doen. Als jij je onderdanen dienstbaar bent geweest, herinner hen er niet aan om hen verschuldigd te laten voelen.Vermijd het vleiend praten over dingen die jij hebt gedaan en het breken van je gelofte, want het herinneren van mensen dat ze je iets schuldig zijn, zal je weldaad verminderen.

De overvloedige vleierij over iemands gunst zal het licht van de waarheid verminderen en het niet nakomen van je toezeggingen zal je de woede van Allah en de mensen op de hals halen. Allah heeft dit duidelijk gemaakt met Zijn woorden: (Ik zweer) Op Allah, het is een schandelijke zonde om wel het woord te geven, maar het niet na te komen! [5] Vermijd het haasten bij een taak waarvoor de tijd nog niet rijp is en nonchalance waarbij de tijd wel aangekomen is. Vermijd ook het aandringen van het doen van iets wanneer je nog niet voldoende weet van het hoe en vermijd het nalaten wanneer je wel weet hoe je het moet doen. In feite moeten je acties gedaan worden op basis van respect voor de passendheid van de tijd en de plaats. (Op basis van goede timing dus.)

Zet niet een groter portie opzij voor jezelf wanneer je eerlijk en gelijk moet delen, maar wees ook niet onoplettend voor zaken die gemeenschappelijk bekend zijn, want voor je onoplettendheid zul je vroeg of laat boeten. De wolken die de waarheid verborgen hielden, zullen verdwijnen en je zult geen ander keus hebben dan het confronteren van het resultaat van je onrechtvaardigheid. De onderdrukten zullen zich wreken.

Beheers je woede, je passie voor macht, de kracht van je hand en het bijtend karakter van je tong. Hou jezelf onder controle door niet wrang te zijn bij het veroordelen en niet haastig te doen in het ten uitvoer brengen. Beheers je totdat je weer tot verstand bent gekomen. Dit zul je alleen kunnen wanneer je inziet en beseft dat je op weg bent naar je Schepper (en je verantwoording zal afleggen tegenover Hem).
Het is jouw plicht om de problemen en gebeurtenissen (de ervaringen) van je voorgangers (eerdere heersers) te bekijken, zowel wat betreft het behouden van rechtvaardigheid in het regeren als het bloeiend houden van de fijne tradities of voorvallen van onze Profeet of de verplichtingen uit het boek van Allah. Volg deze verplichtingen en tradities zoals jij ons hebt zien doen en handelen. Volg mijn adviezen aan jou die ik je heb meegegeven en waarin ik mijn adviezen uitputtend heb genoteerd, zodat wanneer je hart neigt naar allerlei verleidingen je weet dat die ongegrond zijn. (Ik heb ze jou in ieder geval afgeraden!). En ik bid tot Allah dat Hij mij en jou moge helpen met Zijn oneindige genade en eindeloze kracht in het tegemoet komen van alle behoeften, in het bereiken van succes in al datgene wat Zijn tevredenheid (over ons) brengt, namelijk rechtvaardigheid. Dan pas kunnen wij met een zuiver geweten verschijnen voor Hem en voor alle anderen, een eerbare naam hebben onder de mensen en (na ons dood) sporen van weldaad en goedheid kunnen achterlaten over het hele land.

Ook bid ik tot Allah om ons te zegenen en Zijn mildheid en gulheid over ons te verdubbelen en ons een einde in geluk en martelaarschap te schenken, want tot Hem zullen we teruggekeerd worden. Vrede zij met de Profeet van Allah en Zijn onfeilbare afstammelingen.

© Copyright Ahlalbait Jongeren
Bronnen:
[1] Koran, soera (hoofdstuk) 12 en vers 53.
[2] Ontleent aan delen van de Koran, bijvoorbeeld soera 24, vers 22.
[3] Koran, soera (hoofdstuk) 4 en vers 59.
[4] De Soenna, ofwel traditie, betekent het volgen van de woorden, de handelingen e.d. van de Profeet.
[5] De Koran, hoofdstuk 61 en vers 3

Scroll naar boven