Eenheid van God

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Introductie
Tawhid is de kern van elk monotheïstisch geloof. Binnen het Jodendom en Christendom, is het eerste gebod van Mozes dat God één is. Ook onze Moslim broeders die stromingen binnen Ahlal-Sunnah volgen, staat Tawhid als een van de 5 pilaren binnen het geloof. Voor moslims die de leer van Ahlalbait volgen, is Tawhid de eerste van de 5 ‘Usul al deen’, of vertaald ‘basis van het geloof’. Tawhid duidt op ‘de eenheid van God’, die de volgende vragen oproepen:

‘Is er een schepper?’ en ‘waarom?’
‘Wie is de schepper? Wat betekent het dat God één God is?’
‘Waarom “Allah” en geen “God”? ‘
‘Waarom is Allah uniek?’

Elke persoon denkt heeft ooit wel eens nagedacht over het bestaan van een bovennatuurlijke God die de wereld heeft geschapen. Deze vraag ‘bestaat er een God?’ is menselijk, en dit is wat ons als mens onderscheidt van de dieren. Allereerst is het belangrijk om de rationele gedachtegang achter de vraag in te zien.


1. Interpretatie van kennis

Vanaf de 15de tot de 17de eeuw waren er in Europa verschillende grote filosofen, zoals Francis Bacon of Rene Decartes. Bacon geloofde dat alle kennis via onze 5 zintuigen opgenomen wordt. Alles wat je kunt zien, ruiken, aanraken, horen en proeven is ‘echt’. Decartes daartegen, geloofde niet in deze visie, en zei dat alleen het rationele ‘ware kennis’ is. Immers, als je door een woestijn zou lopen en je een oase als hallucinatie zou zien, dan bedriegen jouw zintuigen jou en dat is dan geen kennis. De mensen in de tijd van Decartes vroegen hem; ‘bewijs dan jouw eigen bestaan zonder de 5 zintuigen, als je niet in deze vorm van kennis gelooft’. Zijn antwoord (nadat deze vraag hem bijna gek maakte) was ‘ik twijfel, daarom denk ik. Ik denk, daarom besta ik’.

In de 17de eeuw zei de filosoof Immanuel Kant dat beide visies juist waren, maar combineerde de theorieën.


Kant zei dat een zogenaamd ‘noumena’ iets is dat gewoon bestaat, maar nog niet geïnterpreteerd is. Dit kan van alles zijn. Het is de manier waarop wij het interpreteren dat iets tot een fenomeen maakt.
In Kant’s model wordt kennis geïnterpreteerd via de 5 zintuigen, of direct via de hersenen. Wiskunde bijvoorbeeld zijn processen die in de hersenen rondgaan, maar niet via de 5 zintuigen bevat kunnen worden. Toch bestaat wiskunde en is het geen illusie.


 2. Is er een schepper? En waarom?
In de Heilige Koran, surah 6:77-79 staat het volgende (geïnterpreteerd) over onze profeet Abraham as.:

En toen de nacht hem omhulde zag hij een ster. Hij zei: “Dit is mijn heer.” Maar toen zij onderging zei hij: “Ik houd niet van dingen die ondergaan.” 77 En toen hij de maan zag opkomen zei hij: “Dit is mijn heer.” Maar toen zij onderging zei hij: “Als mijn heer mij niet de goede richting wijst zal ik zeker tot de mensen behoren die dwalen.” 78 En toen hij de zon zag opkomen zei hij: “Dit is mijn heer, deze is groter.” Maar toen zij onderging zei hij: “O mensen, ik heb niets te maken met de veelgodendienst die jullie bedrijven. 79 Ik wend mijn aangezicht tot Hem die de hemelen en de aarde aangelegd heeft, als een aanhanger van het zuivere geloof en ik behoor niet tot de veelgodendienaars.” (Heilige Koran 6:77-79)

Deze verzen in de Heilige Koran, vertellen ons dat de profeet Abraham as. naar de hemellichamen keek als aanwijzing wie zijn Heer is. Immers, de zon is de bron van licht, warmte en vruchtbaarheid voor de aarde. In de geschiedenis werd de zon aanbeden. Ook de maan en de sterren werden aanbeden. Toen Toen Abraham zich er van bewust werd dat de hemellichamen geen oneindig bestaan hebben (dus, ze hebben een begin en een einde), hield hij zich weg van de aanbidding tot deze en keerde zich tot de Heer die de hemellichamen heeft geschapen.


3. De eenheid van God
Als we nu nadenken over Allah s.w.t., dan zien we dat God onder ‘rationeel’ staat in Kant’s model. De reden hiervan is dat alles wat gezien kan worden als gevolg heeft dat het gedefinieerd kan worden. Alles wat gedefinieerd kan worden is gelimiteerd. God is niet gelimiteerd, en daarom kan God niet gezien worden. In andere woorden, alles wat je kunt zien (of bevatten via de andere zintuigen) dat is niet God. God staat boven zijn schepping, omdat hij alles geschapen heeft. Deze statement is als we er over nadenken. Men zegt ook wel ‘je ziet God met je hart en niet met je ogen’.

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wij God zien als wiskunde in Kant’s model. Het is echter om aan te geven dat God niet door de 5 zintuigen bevat kan worden.

Zeg: “Wie is de Heer van de hemelen en de aarde?” Zeg: “God.” Zeg: “Nemen jullie je dan in plaats van Hem beschermers die niet eens macht hebben om voor zichzelf tot nut of tot schade te zijn?” Zeg: “Zijn de blinde en de ziende gelijk of zijn de duisternis en het licht gelijk of hebben zij naast God metgezellen geplaatst die geschapen zouden hebben zoals Hij geschapen heeft zodat voor hen het scheppen gelijksoortig lijkt?” Zeg: “God is de schepper van alles en Hij is de éne, de albeheerser.” (Heilige Koran 13:16)

Binnen Allah’s creatie bestaat alles uit 3 elementen, namelijk; tijd, plaats en materie. Alles wat geschapen heeft, heeft een begin en een einde. Alles wat geschapen heeft heeft een locatie en alles wat geschapen is dat heeft een bepaalde vorm. Dit is de wereld waar in wij elke dag leven. Als wij God accepteren als de schepper van alles wat geschapen is, dan is het vanzelfsprekend dat Hij niet in zijn eigen schepping is. Dit staat in Surah 112 (‘Al-Ichlaas’ of in het Nederlands ‘De Toewijding’) geschreven als volgt:

In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige. (1) Zeg: “Hij is God als enige, (2) God de bestendige. (3) Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt (4) en niet één is er aan Hem gelijkwaardig.” (Heilige Koran 112:1-4)

Daarom kunnen wij als Moslims concluderen dat God geen begin of einde heeft, geen plaats heeft en ook geen vorm. Het aanbidden van bijvoorbeeld afgodsbeelden, (speciale) mensen (inclusief profeten), dieren of alles dat geschapen is, is binnen de Islam niet toegestaan.


4. Het woord ‘Allah’
Het woord Allah komt eigenlijk van Al en Ilah, wat vertaald kan worden als ‘De (ene) God’. Moslims gebruiken soms ook het woord ‘Allahumme’; de toevoeging ‘umme’ kan gezien worden als het majestueuze meervoud. Dit is vergelijkbaar met taalgebruik die de koningin van Nederland zou gebruiken als ze het volk toespreekt met ‘Wij’. Elke profeet in het verleden, inclusief Jezus in de Bijbel, sprak God aan als Allah. In het Hebreeuws is het woord God vertaald van ‘Elleh’ of ‘Elohim’.

Wij gebruiken ‘God’, omdat het woord uit het oude Germaans dateert, wat in essentie nog verder terug in de tijd uit het oude Perzie komt. In het hedendaagse Iran, wat een Moslimland is, zegt men bijvoorbeeld ook nog steeds ‘Godah’ om God of Allah aan te duiden. Christelijke Arabieren zoals bijvoorbeeld in Libanon spreken over ‘Allah’ en niet over ‘God’.

Hij is Allah; er is geen God dan Hij, de koning, de allerheiligste, de instandhouder, de veiligheidgever, de bewaker, de machtige, de geweldige, de trotse. Geprezen zij Allah, verheven als Hij is boven wat zij aan Hem als metgezellen toevoegen. (Heilige Koran 59:23)


5. Allah, de unieke God
In de voorgaande hoofdstukken staat dat wij Moslims geloven in een God. Echter, waarom zouden er bijvoorbeeld geen 2 Goden kunnen zijn die elk hun eigen schepping hebben? Het bewijs dat God uniek en één God is, is door middel van Zijn schepping aan te tonen. De schepping is namelijk een reflectie van Allah’s licht, net zoals dat de Heilige Koran zegt:

God is het licht van de hemelen en de aarde. Zijn licht lijkt bijvoorbeeld op een nis met een lamp erin. De lamp staat in een glas. Het glas is zo schitterend als een stralende ster. Zij brandt [op olie] van een gezegende olijfboom waarvan de olie uit zichzelf licht geeft, ook al heeft geen vuur haar aangeraakt; licht boven licht. God leidt tot Zijn licht wie Hij wil. God geeft vergelijkingen voor de mensen en God is alwetend (Heilige Koran 24:35)

In deze vers geeft Allah swt. een vergelijking van een lamp, en gereflecteerd licht. Hij geeft aan dat alles een reflectie is van Zijn licht. zoals Hij uniek is, zo is alles wat Hij geschapen heeft ook uniek. Er is immers geen enkele steen, blad, zandkorrel, sneeuwvlok of persoon die hetzelfde is als de ander. Iedere schepping van Allah is uniek. Bijvoorbeeld, een tweeling die genetische identiek is aan zijn broer heeft in alle opzichten een andere vingerafdruk die uniek is. Behalve dat, is de ziel van iedere persoon uniek en de situatie in welke de ziel zich ontwikkeld (m.b.t. de mate ten opzichte van goedheid en kwaad). Een van de bewijzen is onze vingerafdruk, net zoals Allah swt. In de Heilige Koran zegt:

Zeker, Wij zijn in staat om zijn vingertoppen in perfecte vorm te scheppen. (Heilige Koran 75:4)


6. Één God, gebaseerd op de logica
In elk geval is het logisch dat er maar één God kan zijn. Als men kijkt naar de orde en regelmaat in deze wereld, dan kan men maar één conclusie trekken: er kan maar één God zijn. De baan van de zon, maan, planeten enz. zijn tot op detail perfect zodat het weer, de zwaartekracht en alle andere krachten aangenaam zijn op aarde. Mochten er meerdere Goden zijn, dan zou elke God zijn eigen regelmaat creëren waardoor een ongetwijfeld een chaos zou ontstaan. Zolang deze orde en regelmaat overal terug te vinden zijn kunnen wij de conclusie trekken dat er maar één God is. In de Heilige Koran staat hierover:

“Indien er naast Allah andere Goden waren in (de hemel en op aarde) zouden dezen voorzeker tot chaos zijn vervallen. Verheven is Allah, de Heer van de Troon, boven hetgeen zij zeggen.” [Heilige Koran 21:22].


Slot
We kunnen concluderen dat God bestaat, omdat we het effect van de Schepping om ons heen zien en daarom moet er een oorzaak zijn. Deze oorzaak, of eerste beweger, is God. Aristoteles, een bekende Griekse filosoof, zegt dat het onmogelijk is dat ‘iets’ uit het ‘niets’ kan ontstaan. Allah s.w.t. is Almachtig, omdat hij boven Zijn eigen schepping staat en niet erin. Hij heeft alles geschapen en ook alle wetten in Zijn schepping aangebracht. Om deze reden is niks moeilijk voor Hem. Hij kan wijzigingen aanbrengen in Zijn schepping en Zijn eigen wetten omzeilen als Hij dat wil. Hij staat niet in Zijn eigen creatie en is daarom uniek. Allah s.w.t. is de enige waardig om te aanbidden, omdat hij de Schepper is en niet het geschapene.

Allah s.w.t. (of God) heeft geen behoeften zoals wij, omdat behoeften aan ons (en andere scheppingen, zoals dieren) toegekend zijn. Alles wat Hij geschapen heeft, daar is Hij niet afhankelijk van en daar heeft Hij geen verlangen naar. God heeft ons niet nodig, maar wij hebben Hem nodig. Om deze reden kan God dus geen kinderen of partners hebben. God kan niet worden waargenomen met de 5 zintuigen. Wij Moslims geloven dat al het gene wat geschapen is (dus, wat een vorm, tijd, of plaats heeft), onmogelijk God (of Goddelijk) kan zijn.


Bronnen:

http://www.al-islam.org/concept/4.htm

www.koranenbijbel.nl

http://www.bijbelenkoran.nl/verhaal.php?lIntEntityId=7

Scroll naar boven