Fiqh boeken

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

In dit artikel worden de boeken opgenoemd die door de volgelingen van de Ahlalbait (sjiieten) worden gebruikt als naslagwerk voor de overleveringen. Uiteraard zijn er meer, maar deze vier boeken zijn het meest betrouwbaar. Deze boeken zijn niet 100% ‘sahih’ (juist).
Altijd geldt de regel dat een overlevering nooit authentiek is omdat hij in een bepaald boek staat. Dit wil zeggen dat elke overlevering apart wordt bekeken en getoetst aan onder andere de heilige Koran. Zo zijn er onder andere sterke en zwakke overleveringen. 

1 – Kitab al Kafi
Het boek al-Kafi fi ‘Ilm al-Din (“Wat is voldoende in de kennis van het Geloof”) is een Shjiitische hadith (overlevering) collectie samengesteld door Mohammed Ya’qub Kulayni. Het is verdeeld in drie secties: 
– Usul al-Kafi, die zich bezighoudt met het beginsel van de religie, 
– Furu al-Kafi, die zich bezighoudt met de details van de religieuze wet,  
– Rawdat (of Rauda) al-Kafi, die zich bezighoudt met verschillende religieuze aspecten en bevat een aantal geschriften van de Imams (a).
Usul al-Kafi wordt gescheiden in acht boeken, verdeeld over twee volumes. De belangrijkste focus van het boek is op geloof, rede en kennis. De secundaire focus ligt op ethiek, bijstand verlenen aan de leden van de gemeenschap en devotionele vroomheid als het middel om de verlossing te bereiken.  
Het boek van Intellect en Onwetendheid (Kitab al-‘Aql wa al-Jahl) – 34 overleveringen
Het boek van de verdiensten van Kennis (Kitab Fadl al-‘ilm) – 176 overleveringen
Het boek van Goddelijke Eenheid (Kitab al-tawhīd) – 212 overleveringen
Het boek van Gods Bewijzen (Kitab al-hujjah) – 1015 overleveringen
Het boek van geloof en ongeloof (Kitab al-Imaan wa al-kufr) – 1609 overleveringen
Het boek van smeekbede (Kitab al-dua ‘) – 409 overleveringen
Het boek van de grootheid van de Koran (Kitab ‘adhamat al-Qur’an) – 124 overleveringen
Het boek van sociale ethiek (Kitab al-mu `asharah) – 464 overleveringen
Furu al-Kafi is één van de meest gezaghebbende Sjiitische Hadith (overleveringen) collecties, met 11.156 overleveringen verdeeld over vijf volumes. Het bestaat uit boeken en hoofdstukken over jurisprudentie en is één van de gezaghebbende naslagwerken voor deductie en onafhankelijke redenering (ijtihad) van de Islamitische wet voor de Shjiitische rechtsgeleerden (fiqh).
Rawdat al-Kafi is het derde deel. Het is een verzameling van overleveringen met hierin verschillende punten van religieus belang. Inbegrepen zijn brievenen toespraken van de 12 Imams (a).

Authenticiteit

Koran:
‘Was deze van iemand anders dan van Allah dan hadden zij zeker menige tegenstrijdigheid daarin ontdekt’  -Soerat An-Nisa, vers 82-
In totaal omvat al-Kafi 16.199 overleveringen; echter elke hadith moet individueel worden onderzocht door de wetenschap van de hadith (overleveringn). Kulayni heeft als kanttekening vermeldt: “Welke (hadith) overeenkomt met het Boek van God (de Koran), accepteer het. En wat de Koran tegenspreekt, verwerp het’. Dit is gebaseerd op de gezegde van Imam al-Sadiq (a). De grote geleerde Al Khoei heeft, net als vele andere gerespecteerde geleerden, verklaart dat al-Kafi niet honderd procent authentiek is. 
Volgens de grote geleerde Zayn al-Din al-`Amili, bekend als al-Shahid al-Thani (911-966/1505-1559), die de asnad (ketens) van overdracht van overleveringen al-Kafi onderzocht: 
– 5072 zijn als Sahih (correct) gecategoriseerd, eerste categorie 
– 144   zijn als hasan (goed) gecategoriseerd, tweede categorie 
– 1118 zijn als muwaththaq (betrouwbaar) gecategoriseerd, derde categorie 
– 302 worden als qawi (sterk) gecategoriseerd
– 9485 zijn als da’if (zwak) gecategoriseerd
Sheikh al-Kulayni leefde in het tijdperk van ghaibat al-sughra (de kleine verdwijning) van Imam al Mehdi (a). Hij is de twaalfde Imam van de twaalf Imams van de sjiieten. 

2 -al Tahdhib al Ahkam :samengesteld door sheikh al-Tusie;

3 -al Istibsar :samengesteld door sheikh al-Tusie;
Sheikh al-Tusie heeft 5 jaar onderwijs gevolgd bij sheikh Mufid en zijn briljante leerling Sayyed Mortadha Alamul-Hoda

4- Man la yahduruhu al-faqih:samengesteld door al sheikh al Saduk;
Sheikh al Saduq is een titel die gegeven werd aan Abu Ja’far Muhammad ibn ‘Ali ibn Babawaih al-Qummi; hij was de leraar van sheikh al Mufid.
Sommige geleerden beweren dat er 5 belangrijke meest betrouwbare overleveringsboeken zijn en voegen onderstaand boek hieraan toe:

5-Madinat al-‘ilm :samengesteld door al sheikh al Saduk
Al de overleveringen in deze 4 overleveringsboeken zijn bijeengebracht in:
Wasa’el al Shia, samengesteld door al Shaikh al-Amili, en er zijn overleveringen hieraan toegevoegd in ‘Mustadrak Wasa’el al Shia’.
Enkele bekende uitspraken van geleerden over deze 4 overleveringsboeken:
– Shaikh al-Hur al-Amili heeft gezegd dat de auteurs van deze 4 boeken hebben verklaard dat deze overleveringen juist zijn en als je de auteurs betrouwbaar acht dan moet je de overleveringen accepteren. [Al-wasa’el, vol. 20, p. 104]
– Abd al-Husayn Sharaf al-Din al-Musawi zei: al-Kafi, Al-Istibsaar, al-Tahzeeb and Mun La Yahduruhu al-faqeeh zijn Mutawatirah (lange ketting van overleveringen); en al-Kafi is de oudste, grootste, beste en de meest betrouwbare. [Het boek van Al-Muraja’aat (Shia-Sunna dialoog) Muraj’ah No. 110]
– Mohammad Sadeq al-Sadr heeft gezegd dat ondanks dat de Shia unaniem deze 4 overleveringsboeken accepteren, deze boeken niet genoemd worden als Sahih zoals Ahl al-Sunna dat doen. [Het boek van shia “Kitab al-shia” p. 127]
– Tabrosi zei dat al Kafi tussen de 4 boeken als de zon is tussen de sterren , als je oprecht kijkt dan zal je overtuigd zijn dat deze overleveringen juist zijn. [Mustadrak al-Wasail, vol. 3, p. 532]
Het gevaar van selectief zinnen uithalen en interpreteren kan tot gevaarlijke tendens leiden. Wij adviseren iedereen om hier voorzichtig mee te zijn! Lees de boeken en niet alleen de zinnen uithalen die interpretatie gevoelig zijn. Volg niet de weg van die uit de Koran selectief verzen haalt en interpretatie gevoelig zijn en hiermee aan de haal gaat. Dat is helaas de weg die zal leiden tot verderf en onheil.

Scroll naar boven