Geloofsleer

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Hieronder zijn alle vragen te vinden die door jongeren gesteld zijn betreffende geloofsleer. Heb je zelf een vraag wat hier niet tussen staat? Mail ons:  info@ahlalbait.nl
#1 Hoe zit het met het bidden van de Dhur en Asr gebeden en de magreb en isha gebeden kort achter elkaar?
Het is belangrijk om te weten dat er nog steeds vijf gebeden worden verricht en niet drie. 
Koran 17:78 Onderhoud het gebed na het hoogtepunt van de zon tot de duisternis van de nacht en het Fadjr-gebed. Voorwaar, het Fadjr-gebed wordt getuigd (door Engelen).
Uit de Koran en de overleveringen wordt duidelijk dat er 3 perioden zijn waarin de gebeden verricht moeten worden:
Vaste periode voor het ochtendgebed,
Vaste periode voor de Dhur en Asir gebeden samen 
Vaste periode voor Magrib en Asha gebeden samen
Het is toegestaan voor de middag en avond om de gebeden binnen één periode van de dag kort achter elkaar te verrichten, maar het is ook toegestaan om deze te scheiden zolang deze wel binnen de aangegeven periode verricht worden!
#2 Geloven de sjiieten in de compleetheid van de heilige Koran?
Een verklaring van alle relevante overleveringen betreffende dat onderwerp met als conclusie dat de Koran compleet is en er geen sprake is van tahreef (wijzigen van de Koran) is te vinden in het volgende boek van onze hoog aangeprezen Ayatollah said al-Khuie:

http://www.al-islam.org/tahrif_quran/
#3 Is het toegestaan om bloed te doneren?
Bloed doneren is toegestaan, zonder voorwaarden, zolang eigen gezondheid toelaat.
#4 Wat dient men te doen bij het verbreken van een belofte in de naam van de Koran?
Het is verboden om een belofte of het zweren te verbreken.

Hoewel het verbreken van het zweren in de naam van de Koran verboden is, kent het geen kafarah.

Alleen bij het zweren in de naam van Allah wordt kafarah verplicht als het zweren wordt verbroken: kafarah is dan tien arme mensen van eten of kleding voorzien. Alleen indien dit niet mogelijk is, moet men 3 dagen vasten.
#5 Ik draag normaal gesproken geen hoofddoek, moet ik dit tijdens mijn gebed alsnog dragen?
Het is een voorwaarde voor het gebed dat een vrouw een hoofddoek draagt tijdens het gebed. Als jij gewend bent geen hoofddoek te dragen, dan moet je dat tijdens het gebed wel doen.
#6 Waarom worden sommige gebeden zacht gereciteerd en andere hardop?
Fatwa 
Het middaggebed (thor en asr gebeden) en 3de en 4de rukat van de avondgebeden moet zacht uitgesproken worden. Het vrijdaggebed in de middag is een uitzondering en moet luid uitgesproken worden. 
De fatwa betreffende deze vraagstuk is bij de meeste geleerden als verplichte voorzorgsmaatregel (ihtyat wujubi).
Reden van de fatwa:
Dit is gebaseerd op de soenna (levenswijze m.b.t. praktiseren van de gebeden door onze Profeten en de Imams), ondersteund door overleveringen (Koran en overleveringen van Ahlalbait).
Koran: 
”En zeg uw gebed niet te luid en evenmin te zacht, doch zoek een middenweg’.”  (17; vers 110)
Hieruit kan mogelijk verklaard worden dat niet alle gebeden luid uitgesproken moeten worden en ook niet zacht. Er moet een middenweg gevonden worden, vertaald als aantal gebeden moeten luid uitgesproken worden en andere gebeden zacht. 
Overleveringen Ahlalbait:
Er zijn een aantal overleveringen die verklaren dat het middag gebed zacht uitgesproken moet worden. De betrouwbaarheid van deze overleveringen is twijfelachtig. 
Twee belangrijke overlveringen hierover:
– 1e overlevering: van seigh al saduq overgeleverd door Imam Jafar (a): 
Een man had het middaggebed luid uitgesproken en de ochetnd en avondgebeden zacht uitegsproken. De Imam (a) zei dat hij zijn gebeden over moet doen als hij dit bewsut deed, maar als hij dit deed uit vergeetachtigheid of onoplettendheid of onwetendheid dan is er geen noodzaak om de gebeden over te doen en is zijn gebed in orde.
– 2e overlevering: van seigh al Tusie overgeleverd door Imam Jafar (a): 
Een man had het middaggebed luid uitgesproken en de ochetnd en avondgebeden zacht uitgesproken. De Imam (a) zei dat zijn gebeden in orde zijn als dit voortkomt uit vergeetachtigheid of onoplettendheid.
(beide overleveringen zijn terug te vinden in al-Wasaiel 6:86, 26)
Specifiek over het onderscheid tussen middag en avondgebed zijn meerdere overleveringen bekend. 
Filosofie achter de fatwa
Overgeleverd door Imam al Hussain (a): 
Een man vroeg de Imam (a) naar de verklaring waarom er onderscheid wordt gemaakt in de gebeden m.b.t. het uitspreken (zacht of luid). De Imam (a) zei dat (s) tijdens de Israa (Goddelijke reis naar de hemelen) het eerste gebed dat de profeet opgelegd kreeg  van Allah is het vrijdaggebed in de middag  en omdat de engelen achter de Profeet aan het gebed hadden deelgenomen werd de Profeet bevolen om luid te spreken om hiermee het belang van dit gebed te benadrukken. Vervolgens kreeg de Profeet (s) salaat al asr (tweede middaggebed) opgelegd zonder de aanwezigheid van de engelen en de Profeet kreeg opgelegd om zacht het gebed uit te spreken. Hierna volgde de avondgebeden met de aanwezigheid van de engelen waarbij de Profeet (s) deze gebeden luid moest uitspreken. Tenslotte kwam het ochtendgebed samen met de engelen en de Profeet werd nadrukkelijk evrzocht om luid het gebed uit te spreken om het belang van dit gebed te benadrukken.
(bron: al-Wasaiel 26, overlevering 2)
In andere overleveringen wordt opgemerkt dat bij de gebeden die luid uitgesproken moeten worden het buiten donker is en door het luid spreken weten de mensen buiten waar de gezamenlijke gebeden worden verricht. 
#7 Hoe zit het met Adem, Eva en hun kinderen? Is er sprake van incest?
Over deze kwestie zijn hoofdzakelijk twee meningen:
1) in Tafseer al Mizan:
Volgens de vers [al-Nisa, vers 1] “die u van een enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreiden”,
impliceert dat alle kinderen afkomstig zijn van Adam (a) en zijn vrouw. De kinderen van Adam (a) zijn onderling met elkaar getrouwd, broer met zus, uitgaande dat Allah dit destijds had toegestaan.
2) in het boek van al-Saduk, العلل, 
wordt overgeleverd door Imam al-Sadiq (a): 
Moge Allah ons behoeden van de bewering dat de kinderen van profeet Adam (a) als broer en zus met elkaar zijn getrouwd en dat alle gelovigen de kinderen zijn van incest, is Allah dan niet in staat om op een wettige manier dit te verwezenlijken door het zenden van partners uit de hemel.
#8 Is het niet voldoende om alleen de Koran de volgen? De overlevingen zijn dan toch niet nodig. 
Het bewijs dat de Koran in onze handen hetzelfde heilige boek is als in de tijd van de profeet (saw) is op basis van een ketting aan overleveringen. Bovendien verwijst de Koran ons naar de sunnah (de Profeet (saw) en Ahlalbait (as) zijn de sprekende Koran, de onderwijzers van de Koran in woorden en daden):
– Met duidelijke Tekenen en Boeken. En Wij hebben ook aan jou een herinnering en een advies (de Koran) neergezonden, om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. En hopelijk zullen zij nadenken. (44; An-Nahl)
– En wat de Boodschapper jullie ook geeft, neem het en wat hij jullie ook verbiedt, onthoudt jullie daarvan (7; al-Hashr)
– En Wij hebben ook aan jou een herinnering en een advies (de Koran) neergezonden, om aan de mensen duidelijk te maken wat aan hen neergezonden is. (44; an-nail)
– een Boodschapper (Mohammed) uit hun midden zond, die hun Zijn Verzen voordroeg, en die hen reinigde, (van polytheïsme) en die hun het Boek en de Wijsheid onderwees (2; al-Jumuah)
– Hij is het Die aan jou het Boek heeft neergezonden. Daarin zijn Verzen die volkomen duidelijk zijn, zij zijn de grondslag van het Boek; andere Verzen zijn voor meer uitleg vatbaar. Maar degenen in wiens harten dwaling (van de waarheid) is, misbruiken de (Verzen) met meerdere betekenissen om verdeeldheid te zaaien en de ‘ware’ betekenis ervan te zoeken, maar niemand kent de verborgen betekenissen behalve Allah en degenen die grondig geschoold in de kennis zijn…(7; al-Imraan)
– De duidelijke Tekenen worden in de harten van diegene bewaard aan wie de kennis gegeven is. (49; al-ankaboot)

Scroll naar boven