Het strijden voor de Islam

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Djihad is erg belangrijk. Het is een manier waarvan men de uiterst grote beloningen en de beste zegeningen kan verdienen. Het is genoeg dat het een deur is van het paradijs. Allah(s.w.t) houdt van mensen die Djihad doen. Allah (s.w.t) zegt in zijn heilige Koran: “Voorzeker, God heeft diegenen lief die ter wille van Hem strijden in geordende gelederen, alsof zij een hechte muur vormen” (Koran 61:4)
Islam heeft rechte lijnen getrokken voor de Djihad. Er zijn dus regels, disciplines en grenzen daarvoor. Men moet zich eraan houden om het juiste ware doel te bereiken.

Betekenis van Djihad [1] 
Djihad is een Islamitische term, dat afkomstig is van het Arabisch woord djhed (om uiterste inspanning, te streven, “strijd” uit te oefenen), die veel betekenissen heeft. Het kan de fysieke strijd aangeven om het perfecte geloof te bereiken, door middel van een politieke of militaire strijd, om het Islamitisch doel te bevorderen. De betekenis van “Islamitisch doel” staat natuurlijk open voor interpretatie. De term is vaak vertaald in het Nederlands als “heilige oorlog”, in andere woorden, is die vorm van Djihad gebaseerd op oorlogsvoering. In tegenstelling tot dat; Djihad is vaak een geestelijke strijd. Dat noemt de profeet Mohammed (v.z.m.h) de grote strijd(=Al Djihad Ala‘kber). Zo zei de profeet tegen de mensen die van het slagveld terugkwamen, uit een strijd tegen de vijanden “ welkom mensen die de kleine strijd hebben gedaan en die de grote strijd nog moeten doen” [5].
De profeet kenmerkt het gevecht tegen het “ik”, tegen de duivel in iemands hart, het zuiveren van de ziel door de toevlucht naar Allah(s.w.t) met de “grote Djihad“. Dit omdat het een zeer belangrijk en langdurig proces is (levenslang). Terwijl de andere fysieke strijd, die de profeet als de “kleine Djihad” benoemd, voor een bepaalde tijd beperkt is [5].
Djihad is een middel om de ware essentie van iemands geloof te testen en tegelijkertijd te versterken. Totale overgave aan de Schepper is een uitdaging/strijd met de eigen ziel. Zoals Allah in zijn heilge boek zegt: “O gij die gelooft, vrees Allah en zoek de weg tot toenadering tot Hem en strijdt voor Zijn zaak, opdat gij moogt slagen”  (Koran 5:35).
Een persoon die welke vorm van Djihad in acht neemt wordt als “Mudjahid” genoemd, betekent “strijder”. Deze term wordt het vaakst gebruikt om een persoon te benoemen die in het “vechten” deelneemt. Zowel geestelijk als fysiek.

Over de waarde van de strijd voor de Islam [4]
Van Ali Ibn (de zoon van) Ibrahiem van zijn vader van Alnaoufaly van Al Soekoeny van Abi Abdullah (a.s) zei: “De profeet Mohammed(v.z.m.h) zei “Het paradijs heeft een deur die genoemd wordt als “de deur van de strijders van de islam (=Modjahidieen). Die(strijders) gaan naar die deur toe, als het open is. Ze dragen hun zwaarden, men staat bij elkaar en de engelen verwelkomen hen” en volgde “Wie niet meedoet aan de strijd(=Djihad), zal Allah, de meest verhevene, hem hullen met verachtelijkheid en armoede in zijn leven, vernielend zijn eigen geloof. Allah, de meeste verhevene, heeft mijn volk rijk gemaakt aan hoefijzeren van haar paarden en de punten van haar speren”.

Het strijd voor zowel man als vrouw [4]
Van Ali Ibn Ibrahiem van zijn vader van Abi Al-Djaouwzaa van Al-Hussein Bin Alouwaan van Sa’ad Bin Alteieef van Alasbak Bin Nebate zei:  “De heer van de aanbidders (Imam Ali) (a.s) zei “Allah heeft de strijd(=Djihad) in de islam voor zowel de mannen als de vrouwen voorgeschreven. De strijd van de man is het opofferen van zijn geld en zijn ziel totdat hij dood gaat op de weg van Allah(s.w.t), en de strijd van de vrouw is dat ze geduldig moet zijn op het leed die ze meemaakt door haar man en zijn jaloezieën”.

Soorten Djihad [4]
Eens werd Aba Abdullah(a.s) gevraagd: “Is de Djihad aan te raden(=sunnah) of verplicht(=farithe)?”. Toen heeft hij geantwoord: “Er zijn vier vormen van Djihad; twee zijn verplicht(=farithe), één om aan te raden(=sunnah) die je moet doen met de verplichte vorm. De laatste is om aan te raden(=sunnah). Één van de twee verplichte vormen is:
– Om zijn ziel te beschermen tegen ongehoorzaamheid voor Allah(s.w.t). Dat is de beste vorm van Djihad.

Voor wie is Djihad verplicht [4]
Het is verplicht voor iedereen die in Allah, de enige god (eenheid van goed) en zijn profeet Mohammed (v.z.m.h) gelooft.
Voorbeelden van gedragsregels voor (fysieke)strijders in de islam [2]
– Herinnering om God te vrezen(= taqua); Het is een handeling van de profeet (=suneh) dat de gezaghebber(= wali ala’mer) of de plaatsvervanger van hem, de strijders altijd herinnert om God te vrezen in alles en altijd. Dus wanneer ze zitten of wanneer ze opstaan. Dat is ook een van de doelen van Djihad. Tijdens een oorlog kunnen huizen binnengevallen worden waardoor de eer en het recht op privacy wordt geschonden. Ongelovigen doen vaak die fouten en zeggen dan dat het de schade is als gevolg van de oorlog. Profeet Mohammed(v.z.m.h) zei: “Verhef de naam van Allah , op de weg van Allah: strijd tegen de ongelovigen … Verbrand geen dadelbomen,….Kap geen boom met vruchten en verbrand geen plant”
– Herinnering aan dat Djihad iemands doodstijdstip(=adjel) niet bespoedigt en niet vertraagt; Dat is een teken van zekerheid(=yaqien) en overgave(= taslieem). Dat voorkomt angst, waardoor men sterker in zijn schoenen zal staan en niet snel zal wegvluchten bij moeilijkheden.

Vormen van geestelijke Djihad(De grote Djihad) [3]
– Ouders tussen de Djihad en liefdadigheid: Een kind groeit op tussen zijn familieleden. Als het kind zich in een goed milieu bevindt, dan gaat het kind zich goed ontwikkelen door taal, vaardigheden, cultuur, ervaring, enz te leren. Als het kind voldoende wijs is geworden(volwassen genoeg), dan zal Allah(s.w.t) hem de wijsheid en leergierigheid schenken om nieuwe ervaringen op te doen. Het kan zijn dat hij de “kust” gaat bereiken of dat hij een andere weg tegenkomt. Een weg die de wijsheid van het geloof de wegwijzer is. Een weg die niet goed bekend is bij zijn familie. Dan pas begint de eerst fase van zijn Djihad. Het is dan een strijd voor de verbetering en de goede ontwikkeling. Aan de ene kant moet de persoon loyaal zijn voor zijn familie en aan de andere kant heeft hij zijn eigen strevingen.

De heilige koran lost dit probleem heel eenvoudig op. De koran wijst de mensen om hun ouders lief te hebben. De ouders behandelen met het uiterst goed gedrag. Men mag ouders niet eens kwetsen, zelfs niet met het woord “Pfffff”(=Oef: een uitdrukking om ontevredenheid uit te drukken) Zo stond in de heilige Koran: “Wij hebben de mens op het hart gedrukt betreffende zijn ouders, zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee jaren in beslag. Zeg Mij en uw ouders dank, tot Mij is de terugkeer”. (Koran 31:14)
Men mag ouders niet aanbidden, totaal over gave aan hen; het gehoorzamen van zaken die men kan afleiden van Allah’s weg.Koran gaf veel voorbeelden wat dat betreft; zo stond de profeet Abraham(a.s) tegenover zijn vader en zei: “O mijn vader, er is inderdaad kennis tot mij gekomen die niet tot u is gekomen, volg mij daarom, ik zal u naar een pad leiden dat effen en recht is.”(Koran 19:43).

– Djihad tegen eigen kinderen, broers en zussen: Als de kinderen opgegroeid zijn, oud genoeg zijn om een eigen weg te volgen, dan gaan ze wel eens afwijken van de rechte pad, buiten de grens van de geloofsleer(=sjarie’a). Strevend om hun ouders er bij te halen om dezelfde weg te volgen die zij aan het volgen zijn.In dit geval moeten de ouders Djihad doen tegen hun kinderen, om de grenzen van het geloof te verdedigen. Om zowel zichzelf als hun kinderen te beschermen. Allah waarschuwt in de heilige Koran: “O, gij die gelooft, laat uw rijkdommen en uw kinderen u niet afleiden van de gedachtenis aan Allah. En wie dat doet behoort tot de verliezers.” (Koran 63:9).

– Djihad tegen eigen broers en zussen: Men wordt opgegroeid tussen ouders en broers/zussen. Vaak voelt men de druk die uitgeoefend wordt door de broers en zussen. Vooral van de oudste. Die proberen vaak degene te manipuleren en zijn gedachtegang te beïnvloeden. Dat kan hem drijven naar de verkeerde pad. Dus men moet Djihad doen tegen hen, om de rechte pad te blijven volgen.In het verhaal van de profeet Jozef(a.s) en zijn broers zijn er genoeg lessen waarvan men kan leren. Ook de profeet Mozes (a.s) kan hier als voorbeeld dienen, namelijk toen hij boos werd op zijn broer Haroen toen zijn volk afdwaalden. En Imam Ali (a.s) toen hij een hete ijzeren staaf dichtbij de hand van zijn broer Akyel deed, omdat hij geld vroeg van het financiënhuis waar hij geen recht op had.

– Djihad tegen echtgenoot/echtgenote: Soms laat men door druk van de echtgenoot(e) en kinderen de Djihad achterwege, doordat men demotiveert raakt om verder te gaan met de begonnen/ geplande Djihad. In dit geval moet men dit als een uitdaging zien en tegen zijn /haar eigen vrouw/man en kinderen Djihad doen. Dat werd verteld in het verhaal van Abi Al-Djaroed die vertelde van Abi Dja’fer(a.s): “O, gij gelovigen, er zijn onder u echtgenoten en kinderen die uw vijanden zijn, neemt u dus voor hen in acht. En indien gij verontschuldigt en door de vingers ziet en vergeeft; dan is Allah Vergevensgezind, Genadevol“  (Koran 64:14).

Er was namelijk een man die naar de profeet (v.z.m.h) wou emigreren, maar die tegen werd gehouden door zijn vrouw en kinderen om hen niet te verlaten. Sommigen gehoorzaamden dat en bleven. Allah heeft daarom hun vrouwen en kinderen gewaarschuwd en waarschuwde de mannen om hen niet te volgen.Sommigen van de mannen emigreerden toch ondanks het verzoek van hun vrouwen en kinderen en zeiden tegen hen: “Als jullie niet met mij mee emigreren, zal Allah ons nooit bij elkaar laten komen in het emigratiehuis en aan mij zul je geen nut meer hebben” Toen heeft Allah (s.w.t) gezegd in zijn heilige Koran; “….En indien gij verontschuldigt en door de vingers ziet en vergeeft; dan is Allah Vergevensgezind, Genadevol“  (Koran 64:14).

Dat komt ook voor in de verhalen van de vrouw van de profeet Noah en de vrouw van de profeet Loet. Die wilden niet de weg volgen van Allah(s.w.t)De vrouw van de farao geeft ook een duidelijk voorbeeld voor de gelovige vrouwen. Haar man probeerde haar af te leiden van de rechte pad.Deze lessen zijn voor iedere gelovige die onder druk wordt gezet door zijn eigen vrouw/man en de kinderen. Ertegen strijden, zal het geloof(= Imaan) sterker maken. Allah zal dat heel vrijgevig belonen.

Bronnen:
[1] http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Jihaad
[2] http://www.samikhadra.org/material/makalat/jihad/adaab.htm
[3] http://www.almodarresi.org/fekh-islami/resala/ibadat/index21/txt.htm
[4] http://www.14masom.com/hdeath_sh/12/index.htm
[5] Boek; Titel: Geestelijke onderwijs, auteur: Sayyed Kamal Al-Haydery

Scroll naar boven