Profeetschap

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle


Voordat we dit onderwerp behandelen is het van belang om te begrijpen wat het doel is achter de schepping van de mens. Is de mens slechts geschapen voor genot en plezier of zit er een betekenis achter zijn schepping? Heeft de mens een doel in de wereld waar hij leeft? Is de mens in het bezit van een spirituele zijde, die evenals zijn materiële zijde in staat is te ontwikkelen? In de Islamitische geschriften (Koran en Hadith) zijn voor het doel van de schepping van de mens, veel en verschillende verklaringen gegeven. Hun gemeenschappelijke uitgangspuntpunt is, dat het enige doel van de schepping van de mens is dat deze volgens de menselijke waarden perfectie bereikt.

“En ik heb de jinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen” (Koran Zariyaat:56)


De werkelijke aanbidding van een mens is gebaseerd op het leren van goede manieren en het bereiken van perfectie. Elke aanbidding van de mens is gerelateerd aan zijn opvoeding en menselijke ontwikkeling. De beproeving van Allah voor de mens is dan ook op dit basispunt gebaseerd.

“Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wie onder u zich het beste gedraagt” (Koran Mulk:2)

De mens is dus met zijn opvoeding (goede manieren), kennis en handelingen op weg naar perfectie, maar om deze weg voort te zetten is hij afhankelijk van een begeleider (gids).


Wie is de gids?

Kan de mens door het inzien van al het goede en het slechte en door met zijn verstand zijn standpunten te vervolmaken, de voor- en nadelen van het leven begrijpen? Het antwoord hierop is beslist ‘nee’. Het verstand beschikt namelijk niet over de capaciteiten van begeleiding, maar heeft zelf ook opvoeding en begeleiding nodig. Hierdoor kan het voorkomen dat hij door een slechte omgeving, waarin hij kan verkeren, wordt beïnvloed en van het goede pad afdwaalt. Imam Ali (a) maakt duidelijk dat een van de redenen dat de profeten zijn gestuurd, het opvoeden van het verstand is en zegt: “…..ze brengen de vergeten, verborgen ideeën en verstanden naar boven”.

Zijn de menselijke wetten en ideologieën voldoende voor het verbeteren van een individu en de samenleving? Dankzij de vele conflicten die al honderden jaren tussen wetenschappers heersen, worden voor het verbeteren van de samenleving verschillende voorstellen en ideologieën naar voren gebracht. Al deze voorstellen en ideologieën laten zien hoe beperkt en onwetend het menselijke verstand is over de geheimen achter het gelukkig zijn van de mens. Hierdoor begrijpen we dat menselijke gedachtes en theorieën in werkelijke zin niet betrouwbaar zijn. Er is geen garantie bij het uitvoeren van de menselijke wetten.

Bij de leer van de Profeten (vrede zij met hen allen) is dit probleem niet aanwezig. Hun kennis komt namelijk van de eeuwige kennisbron; Allah (swt.). Hierdoor kennen zij, beter dan welk individu dan ook, elke menselijke eigenschap tot in detail. En zo bieden zij met hun leer geen kans aan het ontstaan van enige fouten. Hiermee zijn de reden en de noodzaak van het zenden van profeten duidelijk geworden.


Wat is een Profeet en hoe is hij te herkennen?


Een Profeet is iemand die de gave heeft om, zonder een tussenpersoon, door middel van Goddelijke inspiratie (Wahy) met de Schepper en Zijn eeuwige kennis in contact te komen en zo de Goddelijke wetten te openbaren. Ware Profeten kunnen op de volgende manieren onderscheiden worden van valse profeten:

1. Ware Profeten kunnen dingen doen die de mens niet kan doen door middel van wonderen (mu’jizah).
2. Men kan….
(I) de tijd van hun profeetschap, hun zedelijke [1], geestelijke en maatschappelijke gedrag en andere punten van hun leven onderzoeken
(II) onderzoeken en vast te stellen of de inhoud van hun uitnodiging (naar hun religie) wel of niet overeenkomt met de normen van het verstand en logica
(III) door het gedrag van hun volgelingen in de maatschappij te onderzoeken en op soortgelijke manieren (zowel in I, II en III) getuigen en bewijzen verzamelen.
3. Een eerdere Profeet, wiens profeetschap met zekere bewijzen is bewezen, heeft zijn profeetschap aangekondigd.


Onderverdeling van Profeten in twee soorten

1. Profeten die niet ‘Ul ul-Aziem’ zijn. Dit zijn profeten met een beperkte openbaringstaak en die geen nieuw boek (van Allah) en nieuwe religie openbaren.

2. Profeten die ‘Ul ul-Aziem’ zijn. Deze profeten brengen een nieuwe religie en een Goddelijk Boek. Hun taakterrein is erg breed. Deze groep bestaat uit 5 grote personen. Elk van hen had in een ander tijdperk de taak om de Goddelijke bevelen aan de mensheid te openbaren.

‘Ul ul-Aziem’ Profeten op een rij:
Profeet Noach (Hz. Noeh a.)
Profeet Abraham (Hz. Ibrahiem a.)
Profeet Mozes (Hz. Moesa a.)
Profeet Jezus (Hz. ‘Isa a.)
Profeet Mohammed (Hz. Muhammad s.).

De profetenreeks is bij de Profeet Mohammed (s) geëindigd. Hij is de Laatste Profeet(s) die Allah heeft gestuurd.

De Islamitische maatschappelijke leer, wetten en religieuze standpunten zijn zo geordend, dat de Islam in staat is om in elke tijd en periode in de behoeftes van de menselijke samenleving te kunnen voorzien. Het is de laatste Goddelijke wetgeving (shariah) die eeuwig zal gelden en daarom geen toestemming geeft om de weg van andere religies te volgen.

“En wie een andere godsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal in het Hiernamaals onder de verliezers zijn.” (Koran Aal-i Imraan: 85)


Scroll naar boven