Leer de fiqh: reinheid

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

De Fiqh (geloofsleer) is een belangrijk onderdeel van het geloof. Bij ‘Leer de Fiqh’ wordt in elk artikel een onderwerp betreft de Fiqh besproken tussen een vader en een zoon die zojuist de pubertijd heeft bereikt. Hij wil graag meer leren over het geloof en specifiek betreft de Fiqh-regels. Daarom stelt hij aan zijn vader verschillende vragen over verschillende Fiqh gerelateerde onderwerpen. De gesprekken gaan in een dialoogvorm zodat het leuk en gemakkelijk is voor de lezer en de antwoorden snel gevonden kunnen worden op specifieke vragen. Alle regels zijn in principe gebaseerd op de regels van Groot Ayatollah Sayed Al Sistani. De meeste regels gelden echter ook voor alle andere geleerden, dit zijn namelijk basisonderwerpen. Mocht je het zeker willen weten dan kun je ons een email sturen of je kunt op de website van jouw geleerde kijken.   

Voor mijn vader naar deze sessie kwam, had ik zitten nadenken. Ik probeerde toepassingen van de theoretische informatie uit ‘Dialoog over onreine dingen’  te bedenken in mijn dagelijks leven. Zo kon ik mijn verkeerde ideeën van najasah (onreinheid) corrigeren. Voor vandaag wilde ik graag te weten komen hoe dingen weer rein worden nadat ze vervuild waren.
Mijn vader was nog niet gearriveerd, of ik begon hem te vragen:

* Gisteren vertelde u dat dingen besmet worden door de aanraking met najasah. Ik vraag me af hoe je ze dan weer rein kunt krijgen?
– Het eerste zuiverende middel is water. Door najis dingen met water te wassen, worden ze weer tahir. Daarom moeten we ons gesprek beginnen met water. Water bestaat uit twee soorten: zuiver en verontreinigd.
* Wat is zuiver water?
– Zuiver water is dat de dieren drinken, en waarmee de planten bevloeid worden. Het water van oceanen, zeeën, rivieren, beken en bronnen en wat we thuis gebruiken via de watervoorziening is zuiver water. Zo blijft bijvoorbeeld het water van rivieren en beken zuiver, zelfs als er bepaalde onreinheden in zitten zoals aarde en zand.
* Wat is dan gemengd water?
– Gemengd water herken je aan de bijnaam die je het geeft om het type water te kwalificeren. Je zegt bijvoorbeeld rozenwater, druivenwater, meloenwater enzovoort. Maar dit heeft niets te maken met ons onderwerp. Zoals je gemerkt hebt hebben wij het over het water dat we drinken en gebruiken om mee te wassen en dingen schoon te maken die najis werden. Bovendien bestaat puur water uit twee typen: geïmmuniseerd (mu’tasim) en dat wat niet geïmmuniseerd is.
* Geïmmuniseerd! Wat bedoelt u daarmee?
– Geïmmuniseerd water is water dat niet najis wordt als het met najasah in aanraking komt, behalve wanneer de kleur, smaak of reuk erdoor verandert. Water dat niet geïmmuniseerd is, is dat wat najis wordt wanneer het in aanraking komt met iets najis, zelfs wanneer geen van de drie eigenschappen verandert door de verontreiniger.
* Kunt u mij meer vertellen over geïmmuniseerd water?
– Overvloedig water dat de inhoud van een kurr bedraagt (een inhoudsmaat, gelijk aan 384 liter) of meer, zoals het water dat met onze huizen verbonden is door de waterleiding, het water van watertanks die in onze huizen zijn geïnstalleerd, als ze tenminste een kurr bevatten, en kleinere watertanks als ze direct verbonden zijn aan de waterleiding.
1. Bronwater.
2. Stromend water, zoals van rivieren, zijrivieren, beken en bronnen.
3. Regenwater.
Dit zijn de geïmmuniseerde wateren.
* Wat zijn dan de wateren die niet geïmmuniseerd zijn?
– Dit zijn de wateren die je in kleine reservoirs vindt, in potten, flessen, glazen etcetra, die stil staan, behalve bronwater dat minder is dan een kurr, en wat “weinig water” wordt genoemd. Nu weet je dat dit de wateren zijn die najis worden als ze in contact komen met najis dingen.
* En hoe zit het met gemengd water?
– Het wordt beoordeeld volgens dezelfde criteria als van “weinig water”. Maar ongeacht de hoeveelheid ervan, wordt het najis als het in aanraking komt met najis dingen. Een voorbeeld van water dat onder deze categorie valt is thee. Andere vloeistoffen die hieronder vallen zijn: melk, kerosine, medische drankjes etcetera. Die worden najis als ze in aanraking komen met najasah.
Maar als “overvloedig water” verbonden is met “weinig water”, mag de laatste als overvloedig beschouwd worden en blijft het geïmmuniseerd, zolang het blijft aangevuld door een overvloedige bron van water. Om een voorbeeld te geven: Je waterreservoir thuis die normaalgesproken verbonden is met de waterleiding wordt overvloedig. Ook als je een kom of een pan plaatst onder het stromende water van een kraan, dan wordt het water overvloedig. Tenminste, zolang het water stroomt.
* Goed. En als er nu een druppel bloed in een watertank valt ter grootte van een kurr, die niet verbonden is met de waterleiding?
– Het wordt niet najis, tenzij het bloed blijft druppelen zodat de kleur van het water bijvoorbeeld verandert in geelachtig.
* En wat als het op een schaaltje valt?
– Dan wordt het najis.
* En als we nu de kraan opendraaien en de oorspronkelijke reinheid van het water herstellen?
– Dan wordt het water in het schaaltje tahir. (Maar het wordt weer najis als je de kraan uitdraait. Omdat het schaaltje alleen tahir kan worden als het drie keer gewassen wordt, zoals later uitgelegd wordt.
* En als we nou water schenken uit een kruik of een kan op iets wat najis is, wordt het water dan najis?
– Nee, want najasah klimt niet langs de waterstraal omhoog. Zodoende wordt noch de straal noch het water in de kan najis.
* Hoe maakt regenwater najis dingen weer tahir?
– Als de regen in zulke hoeveelheden valt op dingen die najis waren, bijvoorbeeld de vloer, kleren, matten, pannen etcetera, zodat ze doorweekt worden, dan worden ze tahir.
* Is het voldoende dat de regen één keer valt op de dingen die najis zijn om ze tahir te maken?
– Ja behalve voor het menselijk lichaam en kleren die vervuild zijn met urine. Die moeten een aantal keren gewassen worden. Hetzelfde geldt voor najis keukenspullen.
* Kan regenwater ander water dat najis is geworden weer tahir maken?
– Ja, als ze zich vermengen.
* Hoe kunnen we dingen die najis zijn geworden weer tahir maken als we weinig water hebben?
– We kunnen alles wat najis was tahir maken door het een keer met water te wassen, of het nou met overvloedig of weinig water is. Maar als je met weinig water wast, moet je het water van het najis ding scheiden.
* Kunnen alle dingen die najis geworden zijn op die manier tahir gemaakt worden?
Ja, behalve het volgende:
1. Bestek dat najis is geworden door contact met alcohol. Dat moet drie keer gewassen worden.
2. Dingen die vervuild zijn door zuigelingen (die nog voornamelijk door borstvoeding gevoed worden) kunnen tahir gemaakt worden door de bevuilde delen te doordrenken met water, maar het hoeft niet uitgewrongen te worden.
3. Spullen waar honden aan gelikt hebben, moeten eerst geschuurd worden met zand of aarde. Daarna moeten ze twee keer met water gewassen worden. Maar als het speeksel van de hond in het voorwerp is gevallen of ze hebben een lichaamsdeel van de hond aangeraakt, dan moeten ze eerst met zand geschuurd worden, en dan drie keer met water gewassen.
4. Kleding die bevuild is met urine moet één keer met stromend water gewassen worden. Maar ze moeten twee keer gewassen worden als het water dat gebruikt werd van een reservoir of een kurr of van weinig water was, en ze dienen ook uitgewrongen. Kleren die ergens anders door najis geworden zijn moeten ofwel met weinig water gewassen worden en daarna uitgewrongen, of met overvloedig water zonder te hoeven uitgewrongen.
5. Het lichaam reinigen dat najis is geworden door urine doe je zoals onder punt 4 werd uitgelegd. Maar als het om weinig water gaat moet je het water dat voor het reinigen van het lichaam gebruikt wordt, apart laten, zoals gebruikelijk is.
6. Als de binnenkant van potten en pannen najis zijn geworden door een bron van najasah, anders dan alcohol, honden, likken door een varken, een dood knaagdier, dan moeten ze drie keer gewassen worden met weining water of [ook drie keer] met overvloedig water, stromend water of regenwater.
* En wat moet je doen als de buitenkant van dingen op die manier najis zijn geworden?
Ze worden weer tahir als ze één keer gewassen worden, zelfs met weinig water.
* Hoe kan ik mijn hand weer reinigen als hij najis is geworden met weinig water?
– Als hij niet najis is geworden door urine, dan kun je er gewoon één keer water over gieten. Zodra het water van je hand af is, is je hand weer tahir. Het tweede zuiverende middel is de zon.
* Wat zijn de najis dingen die door de zon tahir gemaakt worden?
Het maakt de grond en gebouwen weer tahir, los van de deuren en andere dingen van hout, bamboe en rieten matten, maar niet de touwen die gebruikt worden bij het maken ervan. (Andere dingen zijn bomen en hun bladeren, planten en vruchten voor ze geplukt zijn.)
* Hoe maakt de zon de grond en gebouwen tahir?
– Door ze te drogen, vooropgesteld dat de najasah zelf verwijderd is.
* En als de grond droog was, hoe wordt hij dan weer tahir zoals eerst?
– Door er water overheen te gooien. Als het zonlicht eenmaal erop geschenen heeft en het water laat verdampen, wordt het droog en dus tahir.
* En als de grond besmeurd werd door urine, en de zon er op scheen waarna het droog werd?
– De grond is weer zuiver, als er geen spoor van de urine is overgebleven.
* Stel dat dingen zoals steen, zand aarde en modder, die beschouwd worden als een deel van de aarde, verontreinigd worden door urine en dat ze daarna droog weren door zonlicht. Moeten we ze als tahir beschouwen?
– Ja, we moeten ze als tahir zien.
* En de spijkers die in de gebouwen gebruikt worden?
– Ze vallen niet onder hetzelfde principe, want ze worden niet door het zonlicht gereinigd.
Het derde zuiverende middel is het verwijderen van de najasah van bepaalde delen van het menselijk lichaam (en dat van dieren) wanneer die vervuild zijn.
* Kunt u een voorbeeld geven?
– Verwijderen van bloed van de mond, oor en neus is een verwijderen van najasah. Met andere woorden, zodra het bloed is weggehaald worden ze weer tahir, zonder dat er water nodig is.
En bij het dierlijk lichaam?
– Daar geldt dezelfde regel voor. Als bijvoorbeeld het bloed uit de snavel van een kip verdwijnt, of van de bek van een poes, dan zijn de snavel en de bek weer tahir.
* Wordt de naald, die gebruikt wordt om een mens of een dier te in te enten met een medicijn, najis omdat hij in aanraking kwam met het bloed in het lichaam?
– Nee hij wordt niet najis als hij niet bebloed eruit komt. Want najasah wordt niet automatisch najis door het contact met najis dingen in het lichaam. Het vierde reinigende middel is aarde:
Wat maar onder de definitie van aarde valt, zoals stenen, zand, aarde, bakstenen, plaveisel (geen macadam), heeft een zuiverende werking. Maar de aarde dient wel droog en tahir te zijn.
* Hoe kan ik weten of hij tahir is?
– Zolang je niet weet dat hij najis is, is hij tahir en kan dus al reinigend middel gebruikt worden.
* Welke dingen worden door aarde tahir gemaakt?
– Zolen van voeten en schoenen worden tahir gemaakt door ze tegen de aarde te wrijven, vooropgesteld dat het najasah weggehaald is door te lopen of weg te vegen. Maar daarbij moet wel worden gezegd dat de najasah van de aarde gekomen moet zijn, door te lopen of op een andere manier. [Als het uit andere bronnen ontstaan is, kan aarde niet als zuiverend middel gebruikt worden].
Het vijfde zuiverende middel is ergens bijhoren of verbonden.
* Hoe dan?
– Als de ongelovige een moslim wordt, wordt hij tahir. Vervolgens worden zijn kinderen ook tahir. Hetzelfde geldt voor de opa, oma, de moeder en hun kleine baby’s, als ze moslim zijn geworden. Dit geldt ook voor het jonge kind zolang het onder voogdijschap staat van degene die zich tot de islam bekeerd heeft. Dat kind zou niet in het gezelschap moeten zijn van ongelovigen.
Ook alcohol die azijn is geworden is tahir geworden. Daarmee zijn ook het glas of de fles waar het in zit, tahir geworden. Een dood lichaam wordt tahir als het drie soorten ghusl ondergaat. Zodoende wordt ook de hand en de kleding van de persoon die de ghusl uitvoert tahir, evenals de bank waarop het lichaam gewassen werd. En als een najis kledingstuk gewassen werd met weinig water en het werd tahir, dan werd de hand die waste dat ook.
Het zesde zuiverende middel is de islam.
* Hoe kan de islam een zuiverend middel zijn? Wie maakt het dan tahir?
– De islam maakt een ongelovige tahir die als najis beschouwd moest worden. Dus nadat hij de islam geaccepteerd had. En dan worden ook alle delen van zijn lichaam tahir. Het zevende zuiverende middel is de afwezigheid van een moslim, volwassen of een kind met een goed inzicht.
* Wat bedoelt u met de afwezigheid van een moslim?
– De moslim die lijfelijk niet aanwezig is.
* Hoe werkt zijn afwezigheid als een zuiverend middel?
– Als een moslim weg is, moeten al zijn bezittingen als tahir beschouwd worden, als je denkt dat hij ze tahir gemaakt heeft.
* Kunt u een voorbeeld geven?
– Stel dat het shirt van je broer najis was. Hij weet niet of het najis was of niet. Maar jij weet bijvoorbeeld wel of het al dan niet najis was, en dit staat los van het feit of hij een praktiserend moslim is of niet. Je broer is weggeweest en teruggekomen. Jij weet niet beter of jouw broer heeft zijn shirt tahir gemaakt, en ga je daarvan uit, zonder het hem te hoeven vragen. Het achtste reinigende middel is overgang.
* Bijvoorbeeld?
– Menselijk bloed dat opgezogen is door een mug. Als je het insect doodslaat en jouw kleren werden vies van dat bloed, is het tahir.
Het negende zuiverende middel is istihala (transformatie).
*Wat is transformatie?
– Transformatie is een complete verandering van iets in iets anders, niet alleen van naam maar ook door een verandering van haar eigenschappen of verspreiding.
* Kunt u me een voorbeeld geven?
– Als een najis stuk hout, of de gedroogde mest van een dier in het vuur verbrandt en as wordt, is de laatste tahir. Het tiende reinigende middel is het bloed dat in het dode lichaam van een dier zit, dat volgens de islamitische methode geslacht is.
Het elfde reinigende middel is de verandering van alcohol in azijn. Als een drank in het proces van fermentatie zit, dan wordt het najis, terwijl het, als het tot azijn verzuurt, tahir wordt. Het twaalfde reinigende middel is het spenen van het dier dat gewend is om menselijke uitwerpselen te eten. Dit is zo omdat het eten van het vlees van zo’n dier haram is, evenals het drinken van de melk. Ook de urine, mest en het zweet zijn najis.
* Hoe kunnen we dit dier spenen?
– Dit kan bereikt worden door het dier voor een bepaalde periode te verhinderen om menselijke uitwerpselen te eten, zodat het terugkeert naar zijn eigenlijke natuur van eten.
* Als dat lukt, wat dan?
– Dan kunnen we het vlees en de melk beschouwen als….tahir.

Scroll naar boven