De vruchten van de liefde

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

‘Een relatie die gebaseerd is op liefde werpt veel vruchten af. De baat die een partner heeft door het geven van liefde binnen een relatie is onvoorstelbaar.’

Hier zal ingegaan worden op wat de liefde voor de mens kan opbrengen. De liefde is een wonderbaarlijk gift van God, waar een dienaar veel van kan profiteren. Binnen een relatie is liefde de kracht die de relatie doet opbloeien. Bovendien beloont deze liefde de partners met macht en tevredenheid. Dit onderwerp zal besproken worden vanuit de Islamitische visie waarin het profijt van de liefde binnen een relatie tussen God en zijn dienaar belicht zal worden. Tot slot zal het profijt van de liefde besproken worden binnen een relatie tussen twee partners.

Toewijding met liefde

In de Koran wordt het verhaal verteld van de Profeet Mozes (a) die in aanraking kwam met een bijzondere dienaar van God. Deze dienaar had zich overgeleverd aan zijn Schepper. Hij had zijn liefde volledig aan God toegewijd. Laten we nu kijken wat deze liefde voor deze dienaar heeft opgeleverd:

Daar vonden zij een Onzer dienaren, aan wie Wij Onze barmhartigheid hadden bewezen en wie Wij van Onze kennis hadden geschonken (soera 18: 65).

God heeft deze dienaar bijzonder gemaakt door hem van Zijn barmhartigheid en Zijn kennis te schenken. Hierdoor is deze dienaar rijker geworden in kennis en barmhartigheid. Deze dienaar heeft zijn liefde voor God bewezen en hierdoor is de dienaar beloond met onvoorstelbare gunsten.

Deze dienaar kreeg van God de macht om met toestemming van Hem alles wat stervend was weer tot leven te brengen. De vis die als maaltijd was bedoeld voor de Profeet Mozes (a), werd tot leven gebracht door deze dienaar van God.

….en de vis vond op bewonderenswaardige wijze zijn weg naar de zee.” (soera 18: 63).

Dit was de aanleiding dat de Profeet Mozes (a) deze bijzondere dienaar ontmoette. De Profeet Mozes (a) wou ook profiteren van de gunsten van de liefde van deze dienaar voor God. De Profeet Mozes (a) verzocht deze dienaar om hem te onderwijzen van de kennis die God hem heeft geschonken.

God heeft deze dienaar specifieke kennis gegeven dat zelfs één van de grootste Profeten (a) zich als leerling opstelde voor deze bijzondere dienaar van God.

Mozes zeide tot hem: “Mag ik u volgen dat gij mij onderwijst in de leiding, die u is gegeven?”

Deze dienaar zei hierop dat de Profeet Mozes (a) niet dit niveau had om de lessen van de ‘Universiteit van deze dienaar’ te volgen.

Hij antwoordde: “Gij kunt geen geduld hebben met mij.” (soera 18: 63-64).

God heeft deze dienaar nog eens beloond met een lang uitstel van zijn stervensdag. Tot op de dag van vandaag is deze dienaar nog in leven en door het tonen van liefde in de vorm van aanbidding komt hij steeds dichter bij God. Onvoorstelbaar wat voor gunsten deze dienaar heeft gekregen als beloning voor de liefde die hij aan God heeft toegewijd.

Liefdestranen

Als we een aspect van het leven van de profeet Shuaib (a) moeten belichten, dan is de liefde wel het meest belangrijke onderwerp. De Profeet Shuaib (a) had zoveel liefde voor God waarbij hij iedere dag door deze liefdesbelevingen moest huilen. Met veel liefdestranen in de ogen had de Profeet Shuaib (a) de liefde voor God bewezen. De Profeet Shuaib (a) moest zoveel huilen waardoor hij uiteindelijk blind werd. God had vervolgens zijn blindheid weggenomen, waardoor de Profeet Shuaib (a) weer kon zien. Hierop bleef de Profeet Shuaib (a) huilen als uiting van liefde voor God en weer werd hij blind. Wederom heeft God de blindheid van de Profeet Shuaib (a) weggenomen.

God vroeg de Profeet Shuaib (a) waarom hij het huilen niet verminderde om blindheid te voorkomen. De Profeet Shuaib (a) zei hierop dat zijn hart gevuld was met liefde voor Hem, waardoor deze liefde de overhand heeft gekregen. Daarop heeft God deze Profeet Shuaib (a) met veel gunsten beloond.

En een der twee vrouwen kwam verlegen naar hem (Profeet Mozes) toelopen. Zij zeide: “Mijn vader roept u opdat hij u moge belonen omdat gij voor ons gedrenkt hebt…”Een der twee vrouwen zeide: “O, mijn vader neem hem in dienst, want de beste man die gij kunt huren is hij, die sterk, vertrouwenswaardig. En hij (Profeet Shuaib) zeide: “Ik zou u een dezer twee dochters van mij uithuwen, mits gij acht jaren voor mij werkt. En als gij er tien voltooit dan zou dit uit uw vrije wil geschieden. Mozes antwoordde: “Dat is een overeenkomst tussen u en mij. Welke van de twee termijnen ik ook vervul… (Soera 28; 26-28)

God heeft de Profeet Shuaib (a) beloond door hem de schoonvader te maken van de Profeet Mozes (a), door één van zijn dochters te laten huwen met de Profeet Mozes (a). Bovendien werd de Profeet Mozes (a) hierdoor verplicht gesteld om een aantal jaren te werken voor de Profeet Shuaib (a).

Eén van de grootste Profeten moest dienst verlenen voor de Profeet Shuaib (a). Dit is het profijt van de liefde binnen de relatie tussen God en zijn geliefde dienaar.

Slot

In een geslaagde relatie tussen twee partners voert liefde de boventoon. De liefde zal zich kenmerken in alle handelingen, woorden en gedachten van beide partners.

Deze liefde die je toewijdt aan je partner zal zich belonen met veel gunsten. Wanneer liefde de overhand krijgt, dan zul je alles krijgen wat je van je partner verlangt. Zonder je partner hiervoor te verzoeken zul je iedere dag het profijt van deze liefde ondervinden. Wanneer je alles krijgt wat je van je partner verlangt zonder hiervoor enkel verzoek in te dienen, dan wordt je behandeld als een tevreden koning(in). Dit is de macht van de liefde in een relatie tussen twee geliefden.

Door deze liefde beland je in een koninkrijk in jouw eigen huis. Dit zijn de vruchten van de liefde binnen een relatie tussen twee partners!

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven