Optimisme, sleutel tot succes!

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Alweer gezakt voor hetzelfde tentamen? Waarvoor je eigenlijk zoveel had gestudeerd. En tot op heden al voor de derde keer hebt herkanst? Er gaan bij een dergelijk moment diverse twijfels en negatieve gedachten door je heen, wat uiteindelijk resulteert in negatieve uitlatingen en handelingen die de hindernis kunnen vormen voor het slagen bij de volgende kans. Deze vicieuze cirkel kan zich voordoen bij het bereiken van verschillende doelen in het leven. Wat maakt je eigenlijk tot een optimist of een pessimist? En wat nou als je de neiging blijkt te hebben om negatief te denken; kun je dat dan veranderen bij jezelf?

Reeds voor de komst van de Islam leefde de mens in een rampzalig toestand waarbij onderontwikkelde tradities zoals oneerlijkheid, diefstal, overspel, ongelijkwaardigheid en andere kwaadaardige kwalen grote invloed hadden op de ideologie en de daaruit vloeiende handelingen.

Zo werden bijvoorbeeld pasgeboren meisjes levend begraven, omdat men´dacht´ dat een meisje voor kwaad en ongeluk zorgt. Deze gedachte werd door volken onwetend vanuit negativisme aangenomen, strikt opgevolgd en uitgevoerd zonder enige barmhartigheid.

“In hun hart is een ziekte (twijfel en huichelarij) en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestraffing vanwege wat zij plachten te loochenen’’. [Koran 02:10]

Soortgelijke onwetende ideologieën en handelingen die werden toegepast speelden een grote rol in dat tijdperk. Daarnaast waren er ook enkele tradities van grote waarde. Echter, men dacht op een incorrecte manier en handelde bij het uitvoeren van die waardevolle tradities zowel bewust als onbewust foutief of onvolledig. Psychische ziektes speelden hierbij een rol, in de Koran worden dit soort ziektes met de hartziekten aangeduid.

Die psychische ziektes bestonden uit verwarring, twijfels, leugens, onwetendheid, het vormen van negatieve illusies, wanhoop en wantrouwen. Negativisme had een intrede in de zielen van individuen tijdens het dagelijkse leven. Dit deed zich ook voor wanneer Allah (s.w.t.) zijn boodschappers met een heilige boodschap naar volken stuurde. Deze volken reageerden hierop door de boodschap te negeren en niet te willen accepteren vanuit pessimisme.

De volgende heilige verzen in de Koran geven de conversatie tussen de profeten en het volk hierover weer. Het volk spreekt de profeten toe met het volgende: 

“Zij zeiden: Voorwaar, wij zien een kwaad lot in jullie, als jullie dan niet ophouden, dan zullen wij jullie zeker stenigen en dan zal jullie zeker een pijnlijke bestraffing van ons treffen” [Koran 36:18].

Hierop het volgende antwoord van de profeten: 

“Zij zeiden: Jullie kwade lot ligt bij jullie zelf, is het omdat jullie vermaand worden? Nee, jullie zijn een buitensporig volk”. [Koran 36:19]. 

Uit deze heilige verzen kunnen we leren dat wanneer men bij een bepaalde situatie of in een fase van zijn leven wil slagen, hij/ zij het kwade lot niet tot zichzelf moet creëren. Hoe voorkom je dit pessimisme? En hoe kan men pessimisme omzetten in optimisme? Het verkrijgen van optimisme wordt niet alleen bereikt door voldoening aan materiële zaken. Een ander belangrijk aspect bij het bereiken van bepaalde doelen naast materiële zaken is de psychische toestand van een individu.

Een toestand waarbij men de neiging heeft om gunstige uitkomsten te verwachten, het hebben van hoop en geloven in het goede. Deze psychische toestand genaamd optimisme, geeft een stimulans om de gewenste doelen te bereiken, zelfs wanneer een individu de materiële zaken hiervoor niet bezit. De eerste stap voor het bereiken van winst is het verwachten van die winst vereist. De profeet Mohammed (s) zei: ‘’Hoop op het goede en men zal het goede vinden’’.

Tevens kan optimisme filosofisch en op een religieuze manier verklaard worden. De profeet Mohammed (s) leert ons dat de kafara van pessimisme, het vertrouwen is in Allah (s.w.t.). Het optimistisch blijven kan een toetsing zijn op de mate van de imaan van een gelovige. Indien een gelovige met alle zekerheid gelooft in al het goede van Allah (s.w.t) en volop vertrouwen heeft in Hem, kan een individu optimistisch blijven onder alle omstandigheden.

Imam Reda (a) zei: “Heb vertrouwen in Allah (s.w.t), want Allah (s.w.t) zei: Ik ben met de verwachting van mijn dienaar, indien goed het goede en indien kwaad het kwade’’. Zowel bij het falen als bij het slagen zal een gelovige met een gerust hart Allah (s.w.t) bedanken

voor wat Hij hem heeft geschonken. Het falen in een situatie kan tevens een geschenk zijn van Allah (s.w.t), wat de mens niet kan inzien. Een mislukking in het bereiken van een gewenst doel kan bijvoorbeeld een bescherming zijn geweest tegen het kwade of een kans zijn geweest voor het verbeteren van zichzelf en een manier tot het bereiken van het gewenste doel. Allah (s.w.t) is de Alwetende, de Alwijze, en de Rechtvaardige. 

“Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet”. [Koran 02:216].

Goddank, heeft Allah (s.w.t) de mens wilskracht geschonken om zijn gedachten, handelingen en zelfs zijn ziel te sturen om hierin verbetering aan te brengen. Vermijd negatieve personen, negatieve denkwijze en heb volledige vertrouwen in Allah (s.w.t). Tot slot kan men naast alle bovenstaande waardevolle verzen en gezegdes een motto creëren en het brandende lichtje daarin met hart en ziel veroveren en dagelijks toepassen.

Geschreven door Noor Al Saraj

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven