Tawassul en Shafa’a (lezing)

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Notities lezing Tawassul.

Bijeenkomst 25 september 2011

Inhoud:

1.Inleiding

2.Definitie

3.In de islam

a.Tawassul

b.Shafa’a

4.Samenvatting

5.Misconcepties

Lezing over Tawassul

De lezing gaat over tawassul. Het vragen van iets aan Allah (swt) met behulp van een middel, vaak een van de 14 Onfeilbaren (a). Het zoeken naar een middel van toenadering tot Allah (swt) dus.

“O jullie die geloven! Vreest Allah en zoekt naar een middel (wasila) naar hem.” (Sura al-Ma’ida, 5:35)

Inleiding

Met het woord tawassul komt het woord shafa3a. Deze twee zijn niet helemaal onafhankelijk van elkaar. Het is belangrijk dat wij vandaag beide begrippen begrijpen. Beide begrippen komen in de Koran en in onze dua voor. Welke van deze twee termen mogen we uitvoeren en welke niet? Wat zijn de voorwaarden? Wat zegt de Koran hierover? Ook zullen we een aantal andere vragen beantwoorden.

Wij kennen dus het woord tawassul en shafa3a. Beide hebben een betekenis binnen hetzelfde gebied. Maar we moeten geen misverstanden creëren en goed definiëren wat het verschil is.

Definitie:

– Vragen: Je vraagt iets aan een vriend.

– Tawassul. Letterlijk betekent tawassul: smeken. Het gaat een stap verder dan vragen. Met tawassul gebruik je een wasila, een middel om je doel te bereiken. Tawassul vraag je aan iemand van wie jij wilt dat diegene iets voor je doet! Elk middel is toegestaan om alswasila te gebruiken. Bijvoorbeeld: een sollicitatie naar een nieuwe baan. Je gebruikt je CV als middel bij de sollicitatie, direct bij de werkgever om geaccepteerd te worden. Maar omdat elk middel in principe is toegestaan kan je ook een naam van een bekende aan de werkgever geven om te laten zien dat je met goede vrienden bevriend bent bijvoorbeeld.

– Shafa’a. Het vragen, smeken (tawassul) aan een persoon om voor jou te bemiddelen. Shafa’a is de bemiddeling. Bijvoorbeeld; je vraagt, smeekt, je moeder om voor je te bemiddelen bij je vader zodat hij je een dagje mee uit neemt.

In de Islam

Nu gaan we dit in de context van de Islam plaatsen. Dat wil zeggen dat we tawassul (smeken) en het vragen om bemiddelen (shafa’a) binnen de Islam zullen plaatsen. Dit kan het beste aan de hand van ‘Dua Al Tawassul’ uitgelegd worden. Deze dua is vaak voorgelezen bij een van onze bijeenkomsten. In deze dua komt zowel tawassul als shafa’a aan bod. Daarmee zal de uitleg bij beide begrippen beginnen.

Tawassul

“O Allah, I beseech Thee, and turn towards Thee, through Thy Prophet, the Prophet of Mercy, Muhammad, may Allah Bless him and his Progeny, and grant them peace.”

“O Allah, Ik richt me tot U door middel van UW profeet … ”

Hier boven lees je de eerste zinnen van ‘Dua Al Tawassul’. Hierin komt tawassul voor: het richten en vragen (smeken) aan een persoon met behulp van een middel.

Je richt je in deze dua tot Allah (swt) door middel van de heilige Profeet. De Profeet is in deze dua je middel (wasila). De Profeet is vanzelfsprekend een goed middel om te gebruiken bij je smeekgebeden gericht aan Allah(swt). De Profeet is zeer geliefd bij Allah(swt) en hem gebruiken als middel kan een positief effect hebben op de acceptatie van de dua.

Het middel kan echter ook wat anders zijn. Dit zien we terug in ‘dua Komeil. De eerste zinnen hiervan luiden:

“O Allah! I beseech Thee by Thy mercy which encompasses all things And by Thy power by which Thou overcometh all things”

Ook hier is de dua direct tot Allah (swt) gericht, aan wie je iets vraag/smeekt. Het middel hier is de barmhartigheid van Allah (swt). “Ik richt me tot U door middel van UW barmhartigheid.”

Zoals eerder vermeld kan je als middel veel aspecten gebruiken. Zo worden Al Abbas (a) (broer van Imam Al Hussein(a), Um el beneen(de moeder van Al Abbas (a) en de vrouw van Imam Ali (a)) of de Koran vaak gebruikt in de dua’s als middel. Een ander voorbeeld is de heilige maand Ramadan. Een belangrijke voorwaarde van tawassul (het smeken met behulp van een middel) is dat het heel belangrijk is dat je gelooft dat Allah (swt) diegene is die het kan geven of diegene is die de toestemming tot uitvoering geeft.

Wanneer kun je tawassul doen?

Tawassul kun je verrichten in het dagelijks leven tot aan je dood. Als je dood bent en de dag des oordeels komt dan is tawassul niet meer mogelijk. Je staat dan terecht voor daden.

Tawassul in de Koran en de overleveringen

Een blinde persoon kwam naar de Boodschapper van Allah (swt) en zei: “Ik ben geteisterd in mijn gezichtsvermogen, dus bid tot Allah voor mij.” De Profeet (s) zei: “Verricht de wassing (wudū`), en verricht twee Rak’āt Salāt en zeg dan: “O Allah! Ik vraag u en keer naar U door middel van mijn Profeet Mohammed, de Profeet van Genade. O Mohammed! Ik zoek jouw bemiddeling met mijn Heer voor de terugkeer van mijn gezichtsvermogen, opdat het vervuld wordt. O Allah! Schenk hem als bemiddelaar voor mij.” De Boodschapper van Allah (s) zei toen: “Als er een andere behoefte is, doe dan hetzelfde.”

Het onderstreepte gedeelte is het gedeelte waar de blinde man zich tot Allah (swt) richt door middel van de Profeet.

(De bronnen van de bovenstaande overleveringen zijn onderandere: Bukhari in “al-Tarikh al-kabir”, Ahmad (4:138 #17246-17247), Tirmidhi (hasan sahih gharib — Da`awat Ch. 119), Nasa’i (`Amal al-yawm wa al-laylat p. 417-418 #658-660), al-Hakim (1:313, 1:526).)

Een andere overlevering uit een Soennitische bron, Al-Bukhari, waar Al-Abbas(oom van de profeet) als middel wordt gebruikt:

“Whenever there was drought, ‘Umar bin Al-Khattab used to ask Allah for rain through Al-‘Abbas bin Abdul Muttalib, saying, “O Allah! We used to request our Prophet to ask You for rain, and You would give us. Now we request the uncle of our Prophet to ask You for rain, so give us rain.” And they would be given rain.” 

(Sahih al Bukhari Volume 2, Book 17, Number 123 Chapter “Istisqaa”, overgeleverd door Anas.)

Het onderstreepte gedeelte laat weer zien dat er gericht wordt tot Allah (swt) met behulp van een middel.

In het volgende vers beschouwt de heilige Koran het als toegestaan en acceptabel om je toevlucht te zoeken bij Allah (swt) met behulp van een middel: 

“O jullie die geloven! Vreest Allah en zoekt een middel (wasīla) naar hem.” (Surat al-Ma’ida, 5:35)

Alhoewel de middelen van toevlucht in dit vers in algemene zin genoemd worden, is een van haar levendigste manifestaties gebaseerd op andere bewijzen die in de heilige Koran en de overleveringen genoemd worden: de profeten en heiligen.

Shafa’a

Eerder is Shafa’a gedefinieerd als bemiddeling. Bij Tawassul kun je alles als middel gebruiken. Als bemiddelaar kun je echter niet iedereen gebruiken. Dit is namelijk zo in de Koran bepaald maar ook vanuit logisch standpunt kunnen wij begrijpen dat bemiddeling niet zomaar door iedereen gedaan kan worden. Voorbeeld: Een persoon die geen hoge status heeft en niet geliefd is zal niet succesvol bij de bemiddeling zijn.
 

Het tweede gedeelte van Dua Al Tawassul:

O Abul-Qasim, O Messenger of Allah O guide of mercy, O intercessor of the community, O our chief, O our master, We turn towards thee, seek thy intercession and advocacy before Allah, we put before you our open need; O intimate of Allah, Stand by us when Allah sits in judgement over us.

In dit gedeelte wordt eerst gericht tot de Profeet (s) en gesmeekt aan hem (tawassul) om voor ons bij Allah (swt) te bemiddelen (shafa’a).

Shafa’a is alleen toegestaan voor de personen over wie Allah (swt) tevreden is. Alle bemiddelingen moeten tevens met toestemming zijn van Allah (swt). Dit is ook zeer belangrijk! Van dit punt moet je overtuigd zijn.

Wanneer kan je Shafa’a doen?

Shafa’a is toegestaan in het dagelijks leven. Op de dag des oordeels is het echter anders. Jij kan dan geen shafa’a meer vragen aangezien jij dan voor Allah (swt) staat en jouw daden worden bekeken. Dan kun je niet meer vragen om shafa’a.

Dat wil niet zeggen shafa’a op de dag des oordeels helemaal niet bestaat. Personen over wie Allah (swt) tevreden is, kunnen namelijkshafa’a voor je doen. Maar je kan ze niet erom vragen om dat te doen. Het zal gebeuren op basis van je daden in het leven. Hoe vaak heb jij de Koran gelezen? Heb jij al je gebeden uitgevoerd? Heb jij geen regels van Allah (swt) overtreden?

Shafa’a in de koran en de overleveringen

De zonen van profeet Jaqub (a):

“Ze zeiden: ‘Vader! Vraag Allah om vergeving van onze zonden! We waren waarlijk overtreders.’ Hij zei: ‘Ik zal mijn Heer vragen om jullie te vergeven, waarlijk, hij is de Vergevende, de Barmhartige.’”(Surat Yusuf 12:97-98) Zij vroegen aan hun vader om als bemiddelaar op te treden; deze daad wordt niet ontkend of afgekeurd in de Koran.

Een volgend voorbeeld is te vinden in het hoofdstuk “Al Nisa”:

“En waren zij maar, toen zij onrechtvaardig tegenover zichzelf waren, tot jou (O Mohammed) gekomen en Allah om vergeving gevraagd, en de Boodschapper van Allah had (dan) vergeving voor hen gevraagd, dan zouden zij Allah werkelijk Vergevingsgezind en Meest Genadevol ondervonden hebben.” (Surat al-Nisa, 4:64)

In het volgende vers zien we dat bemiddeling niet voor iedereen is toegestaan:

“Op die Dag zal voorspraak niet van nut zijn behalve van hem aan wie de Barmhartige verlof geeft, toestemming en wiens woord Hem welgevallig is.” (Surat Tahaa 20:109).

Hetzelfde lezen we in de volgende verzen:

“Bemiddeling is van geen nut bij Hem behalve voor degenen die Hij toestaat”. (Surat as-Saba’ 34:23)

“Wie mag er dan bij Hem bemiddelen, behalve met Zijn verlof?”(Surat al-Baqarah 2:255)

Abubasir zei dat hij een bezoek bracht aan Umm Hamidah (Musa-ibn Jafars (a) moeder) om haar troost te bieden voor de dood van Jafar-ibn Mohammad (a). Ze huilde toen en hij huilde vanwege haar huilen. Daarna zei ze: ‘Oh Aba Mohammad! Als je Jafar-ibn Mohammed zou hebben gezien toen hij op zijn sterfbed lag, dan zou je een prachtig gezicht hebben aanschouwd: hij opende zijn ogen en vroeg alle familieleden te verzamelen. Daarna ging ze verder met vertellen dat ze zich allen, zonder uitzondering, verzamelden. Toen keek hij (a) hen aan en zei: ‘Voorzeker onze voorspraak bereikt degene niet die de gebeden verwaarloost.’ (Wasa’il-ush-Shi’ah vol. 4, p.26)

De Boodschapper van Allah (s) zei: “Wie ooit wenst te leven en sterven zoals ik, en in de hemel wil verblijven na de dood, dient Ali als zijn meester erkennen en na mij Ahl Al-Bait te volgen, want zij zijn mijn Ahl Al-Bait en zij zijn geschapen uit dezelfde kennis en begrip als ikzelf. Wie mijn volgelingen die de onderscheidende kenmerken van Ahl Al-Bait zullen ontkennen en hun relatie tot mij en gehechtheid aan mij veronachtzamen. Moge Allah hen nooit laten profiteren van mijn bemiddeling.” (Kanz al-`Ummal: 103/12, H. 34198)

“Roep diegenen aan van wie jullie menen (dat het goden zijn) naast Hem. Zij hebben geen macht om jullie rampspoed op te heffen of te veranderen. Zijzelf zijn degenen die aanroepen, een toevlucht zoeken tot hun Heer, wie (Hem) nabijer is, hopen op Zijn genade en vrezen Zijn straf. Waarlijk, de straf van jou Heer is iets om te vrezen. (Surat Al-Isra 17:56-57)

Wat zegt dit vers?

Dit vers gaat over de ongelovigen. Zoals we al eerder hebben gezegd is bemiddeling alleen toegestaan voor diegenen die toestemming van Allah (swt) hebben en al zeker in de hemel komen, waar Allah (swt) tevreden over is. Mensen die Zijn straf moeten vrezen zitten zeker niet in de hemel en daarom is hun bemiddeling inderdaad niet toegestaan!

Tawassul vragen/misconcepties

1.Is het onderwerpen aan iemand anders dan God geen shirk, meergoderij? Is het wel toegestaan om je te onderwerpen aan een Profeet?

De duivel was bereid om alleen Allah te aanbidden en dat deed hij duizenden jaren lang met veel toewijding, maar weigerde zich te onderwerpen aan de creatie van de Schepper. Waarom wordt hij door God op basis hiervan beschouwd tot de ongelovigen? Is het onderwerpen aan de Schepper niet belangrijker dan jezelf te onderwerpen aan de creatie van de Schepper?

En toen Wij tot de engelen zeiden: “Onderwerpt u aan Adam”, onderwierpen zich allen, behalve Iblies. Hij weigerde, hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen. (Surat al-Baqarah 2; vers 34)

Erkennen dat iemand een hogere status heeft dan jij betekend niet dat jij het allerhoogste ontkent! Dat de engelen moesten onderwerpen aan Adam wil niet zeggen dat zij Allah (swt) niet meer als God beschouwden.

2.Een christen vertelde een keer dat hij zich van het geloof heeft afgekeerd, omdat hij het geen fijn idee vond dat er tussen hem en God nog zoveel mensen zaten: de priester, de dominee, de paus, en ga zo door. Hij voelde zich van Allah gedistantieerd (estagfaroellah). Maar in principe geven wij ook met tawassul aan dat er tussen ons en God veel mensen zitten. In welk opzicht verschillen wij van het christendom hierin?

Tussen ons en Allah (swt) zit in principe helemaal niets. Een goed voorbeeld is het gebed. Tijdens ons gebed richt jij je direct tot Allah (swt) zonder dat er wat dan ook tussen zit. Dus binnen onze geloofsleer zijn de Onfeilbaren geen “letterlijke tussenpersonen”. Het zijn geen personen die onze dua’s en gebeden doorgeven aan Allah (swt). Onze dua’s en gebeden zijn direct tot Allah (swt) gericht. Het zijngeen “postbodes”. Tussenpersonen is dan ook een verkeerde term. Wij zijn zelf verplicht de Koran te lezen en zelf het gebed uit te voeren en zelf voor vergiffenis te vragen bij Allah (swt). Daarbij hebben wij geen paus of priester voor. Onze Ayatollah’s zijn onze gids in het leven momenteel en Ahlalbait waren dat ook in hun tijd(en nu nog steeds) en zij, de Ayatollah’s en Ahlalbait, zitten niet tussen ons en Allah (swt). Zij wijzen ons alleen op welke manier wij op het beste Hem kunnen benaderen. Wat goed is en wat slecht is. Je bent in de Islam zelfs verplicht om direct to Allah (swt) te spreken in het gebed.

3.Wat zijn de verschillen tussen een duaa via een Onfeilbare en een duaa direct aan Allah? Is de ene beter dan de andere?

Dua via een onfeilbare is beter (vragen om bemiddeling). Wij maken immers vele fouten en als een onfeilbare voor ons gaat bemiddelen dan heb je betere kansen dat je dua geaccepteerd wordt aangezien deze persoon zeer geliefd bij Allah (swt) is.

4. Mag je m.b.t. tawassul alleen specifieke duaa’s gebruiken (zoals het bekende duaa al tawassul of tijdens ziarat), of is het toegestaan om ook te “improviseren”, zoals men dat zou doen met een heel specifiek verzoek aan Allah?

Je bent niet verplicht om je vast te houden aan de dua’s die wij hebben. Er zijn veel overleveringen, waar tawassul wordt gedaan aan de hand van improvisatie. De Profeet (s) heeft zoals boven genoemd ooit aan blinde man een tawassul dua gegeven. Dat is de dua die wij gebruiken in principe. Maar tawassul komt vele andere manieren voor. Je bent vrij om je eigen middel kiezen.

5. Verschil tussen Nizr en Tawassul

Bij tawassul staat er geen daad tegenover je geaccepteerde dua en bij Nizr wel.

Bron (onder andere): TAWASSUL: HET ZOEKEN NAAR EEN MIDDEL VAN TOENADERING TOT ALLAH (SWT)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven