Tawassul: Het zoeken naar een middel van toenadering tot Allah (swt)

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle

Tawassul: Het zoeken naar een middel van toenadering tot Allah (swt)

Je hebt het al vast wel een keer gedaan, het vragen van hulp om in contact te komen met iemand of een specifieke zaak. Het maken van een afspraak via de doktersassistent bij je huisarts of het verzenden van een brief naar je schoolbestuur via het secretariaat. Wasila, oftewel  een middel van toenadering tot het gewenste doel, gebruiken we niet alleen in onze hedendaagse bezigheden, maar ook tijdens onze gebeden. Wat is tawassul? Wat wordt ons door de Heilige Koran over tawassul aangeleerd? En welke illusies bestaan er over tawassul?

Allah de Alwetende, Almachtige, Genadevolle en de Barmhartige. Hij is de Enige die onze gebeden kan verhoren, onze wensen waar kan maken en zelfs op de hoogte is van wat zich afspeelt in onze hart en ziel. Hij is onze Heer en tot Hem bidden wij zonder een tweede. Allah s.w.t. heeft de Profeten en Imams (s) geschapen die dichterbij Hem zijn dan elk ander mens. Zij hebben een hoge status van Allah (swt) gekregen en via hen kunnen wij toenadering vinden tot Hem.

“O gij die gelooft, vreest Allah en zoekt de weg tot toenadering (wasila) tot Hem en strijdt voor Zijn zaak, opdat gij moogt slagen.” (Koran 5:35).

Wat is tawassul?

Tawassul is het zoeken naar een middel van toenadering (wasita/wasila) voor het bereiken van een doel. Een middel van toenadering kan een tussenpersoon of object zijn. Een auto is bijvoorbeeld het middel voor het verplaatsen van personen van de ene stad naar de andere, een educatief boek is het middel tot het vergaren van kennis en ontwikkeling, een pen tot het schrijven en de sleutel tot de intrede van je huis na aankomst. De sleutel is in dit voorbeeld tevens het middel van toenadering tot het inmiddels bereikte doel (= het thuis arriveren). Het bovenstaande geldt tevens ook voor onze tawassul tot de feilloze Imams (a) voor de toenadering tot Allah (swt).

Tawassul in de Heilige Koran

Allah (swt) beschikt over alle middelen en wegen om zijn Goddelijke bevelen en zaken vanuit de Hemel tot de Aarde te voltooien, zowel met als zonder gebruik hiervan te maken. Via de engel Gabriel brengt bijvoorbeeld Allah (swt). zijn boodschap naar de Profeet Mohammad (s) over en via de engel Izraël wordt de ziel van de mens ontrokken. Wat de dood uiteindelijk de gids (wasila) wordt tot de ontmoeting van Allah (swt) Een bewijs hiervoor in de Heilige Koran is dat Allah (swt) de engelen ook heeft voorgesteld als middelen voor Zijn beheer van zaken.

”En bij hen die de zaak regelen’’.(Koran 79.5)

Diverse verzen in de Koran bemoedigen het gebruik van tawassul, mits het natuurlijk wel de juiste personen zijn, die Allah (swt) heeft gekozen. Zo komen we in de Koran meerdere verzen tegen met diverse Profeetnamen, waarbij het zoeken van een middel tot Allah (swt) wordt beschreven. Uiteraard doet de laatste Profeet der Profeten, Mohammed (s) geen tawassul bij één van zijn voorgaande Profeten (a), aangezien tawassul alleen gedaan kan worden bij iemand die een hogere status (heilige personen) heeft bij Allah (swt) dan jezelf.

´Wij zenden geen boodschapper of hij moet worden gehoorzaamd volgens Allah’s gebod. Als zij tot u waren gekomen, toen zij hun ziel onrecht hadden aangedaan en Allah om vergiffenis hadden gevraagd en de boodschapper ook om vergiffenis voor hen had gevraagd, zouden zij Allah voorzeker Berouwaanvaardend, Genadevol hebben bevonden´. (Koran 4:64).

In het bovenstaande vers wordt geciteerd dat de nabijheid van de Profeet Mohammad (s) voor de mensen een middel van toenadering was voor het vragen van vergiffenis tot Allah (swt).

De heilige Koran leert ons ook dat de broeders van Profeet Joseph (a) hun vader, de Profeet Jacob (a), hebben verzocht om vergiffenis voor hen daden bij Allah (swt), de Vergevensgezinde te vragen.

‘En toen de drager van de blijde tijding kwam, legde hij het (hemd) voor hem (Jacob) neder zodat hij zekerheid verkreeg. Dan riep hij uit: “Zei ik u niet: ‘Ik weet van Allah wat gij niet weet’? Zij antwoordden: “O, onze vader, vraag voor ons vergiffenis voor onze zonden: wij zijn inderdaad zondaren geweest.” Hij (Jacob) zeide: “Ik zal mijn Heer om vergiffenis voor u vragen. Voorzeker, Hij ls de Vergevensgezinde, de Genadevolle’. (Koran 12: 96-98).

Illusies over tawassul

Tot op heden heeft onwetendheid en gebrek aan onderzoek, door diverse groeperingen, over tawassul geresulteerd in het beschuldigen van Shia met afgoderij (shirk) en de illusie dat de shia de Profeet Mohammed (s) en zijn Ahlalbait (a) aanbidden. Dit ondanks de vele duidelijke verzen in de Koran en overleveringen in diverse islamitische boeken die tawassul aanmoedigen en tevens door vele bekende personages door de geschiedenis heen is toegepast. Ahlalbait (a) leggen in meerdere overleveringen het accent op het feit dat zij slechts een middel zijn tussen mensen en Allah s.w.t. en niet degenen zijn die onze gebeden kunnen verhoren en waarmaken.


Imam Ali (a) zei: ‘’Wij zijn de middelen tot verbinding tussen de mensen en Allah (swt)’. (Al-Mizan, Vol. 5, 362)¹

Hadrat Fatima al-Zahra (a) zei ook: ‘’Wij zijn het kanaal van de verbinding tussen de scheppingen en de Schepper’’.(Sharh Ibn Abi al-Hadid, Vol. 16, 211)¹

Vaak heeft men het niet door dat hij/zij zowel bewust als onbewust in zijn/haar dagelijkse leven zelf ook gebruik maakt van bemiddeling. Zoals het vragen van een glas water aan je zusje, wanneer je zelf ziek bent en geen kracht meer hebt om op te staan. Is het gebruik van je zusje als middel tot je doel hierbij afgoderij, omdat je het niet direct aan Allah (swt) hebt gevraagd? Allah (swt) is toch de Schenker? Absoluut, Allah (swt) is de Schepper en schenkt jou water, maar via een reden of per middel. In dit geval is je zusje het middel om tot water te komen en je dorst hiermee te lessen. Indien tawassul als afgoderij (shirk) wordt beschilderd dan zouden vele dagelijkse handelingen die elk moslim uitvoert, tevens ook onder afgoderij vallen, wat uiteraard niet het geval is.

Tawassul in andere islamitische referenties

Naast de shia overleveringenboeken zijn er tevens overige boeken van andere stromingen die de tawassul beschrijven en aanmoedigen. In diverse islamitische boeken komt tawassul voor en de toepassing ervan door diverse personages door de geschiedenis heen. De volgende twee overleveringen in het boek Sahih al Bukhari betreffende tawassul en de toepassing ervan;

Verteld door Anas;

In tijden van droogte plachte Omar bin Al- Khattab Al –Abbas bin Abdul Mutallib te vragen om tot Allah (swt) te bidden voor regen. Hij zei; “O, Allah!, wij plachten u Profeet sa te vragen om in tijden van droogte U toe te bidden voor regen, en U hebt ons gezegend met regen, en nu vragen wij zijn oom U toe te bidden voor regen.’’O Allah!, Zegen ons met regen(1). En zo regende het” (Sahih al Bukhari: Volume 2, Book 17, Number 123).

Verteld door Uthman Ibn Hunayf

‘Er kwam een blinde man naar de Profeet (s) en zei; ‘Ik heb een kwelling aan mijn gezichtsvermogen opgelopen, bid alstublieft tot Allah (swt) voor mij’. De Profeet (s) zei:’ Ga en verricht de wudu, voer twee raka’ah uit, en zeg dan, “O Allah, ik vraag U en ik richt mij tot U door middel van Uw Profeet, de Profeet (sa) van de barmhartigheid; O, Mohammed, ik zoek bemiddeling met mijn Heer voor het terugkeren van mijn gezichtsvermogen {In een andere versie; voor mijn behoeft, opdat die vervult moge worden}’’. (In Al Mu’jama Al Kabir,)

De bovenstaande verzen en overleveringen zijn slechts een kleine selectie uit een groot bestaande bewijsstukken omtrent het onderwerp tawassul en de toepassing ervan. Elke moslim tracht de Koran zo nauwkeurig mogelijk te bestuderen en de regels hiervan in elk van zijn hedendaagse bezigheden te praktiseren. Daarom is het voor elke moslim een must om diverse zaken te bestuderen voorgaand aan het uiten van een onwetend oordeel hierover deze blind aan te nemen en anderen hiermee beschuldigen. De Islam berust op logica, geloof in één God, zijn boodschapper Mohammed (s) en zijn feilloze Ahlalbait (a), waarvan elk een wonderlijke status heeft en een specifieke functie vervult. Moge Allah (swt) ons helpen bij het vergaren van kennis omtrent de Islam en alle misverstanden hierover te kunnen weerleggen met onze meest betrouwbare bron, de Heilige Koran.

Geschreven door Noor Al Saraj

¹ www. imamreza.net

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven