Onschuldige knipoog ontmaskerd

In de naam van Allah, de meeste Barmhartige de meeste Genadevolle

Liefde is niet te koop!

‘Een bruidsschat die veel kilo’s goud waard is. Liefde die niet te betalen is. Ieder mens is gedomineerd door de wet van liefde. Een ijverig verlangen in de ene en een kalme onverschilligheid in de andere. Zonder een bruidsschat kunnen deze verlangens nooit met elkaar gedeeld worden. Traditie, onzin of pure noodzaak?’

Inleiding

Al naar gelang men de ware heeft gevonden, beginnen de onderhandelingen met de ouders over de bruidsschat. Onenigheid over de hoogte van de bruidsschat kan soms de partners uit elkaar drijven. Een verplichting als het overhandigen van een huwelijksgift, kan wellis waar de aanleiding zijn dat onderhandelingen betreffende een huwelijk mislukken. Onwetendheid en begeerte vormen meestal de basis van deze onenigheid. In deze verregaande materialistische wereld, is de mens niet meer op zoek naar iets dat verder reikt dan de kortstondige materiële genoegdoening. Men is namelijk verzeild geraakt in een materialistische benadering van belangrijke religieuze aspecten van dit leven.

Hier zal ingegaan worden over de materialistische benadering van liefde. Wat is eigenlijk de maatstaf voor liefde? Kan men überhaupt een maatstaf definiëren voor liefde? Vervolgens zal er een nieuwe kijk op de liefde gegeven worden. De waarde van de zuivere liefde zal dan breed uitgemeten worden.

Gehoorzaamheid

‘55. Uw vrienden zijn slechts Allah en Zijn boodschapper en de gelovigen die het gebed houden en de Zakaat betalen en aanbidden’ (Koran 5,55)

Dit vers laat duidelijk zien dat het gehoorzamen van Allah en Zijn profeet tot de essentiële zaken behoort binnen de islam. Met het gehoorzamen van Allah wordt bedoeld dat men alles moet aannemen wat in de koran staat en met het gehoorzamen van de profeet wordt bedoeld dat men alles moet uitvoeren wat de profeet heeft aanbevolen. Vervolgens wordt in het vers de nadruk gelegd op het gehoorzamen van de feilloze Imams. Deze gehoorzaamheid is in het verlengde van de gehoorzaamheid van de profeet Mohammed (v.z.m.h).

Materialisme

Imam Ali (a.s) was aan het bidden en zag een bedelaar voorbij lopen. Terwijl hij aan het bidden was, deed hij zijn ring af en gaf het aan de bedelaar. Nadien is dit vers geopenbaard. Dit vers laat zien dat Imam Ali goede daden heeft verricht, door arme mensen te helpen. Tegelijkertijd laat dit vers zien dat hij zich aan de verplichtingen van de islam heeft gehouden, namelijk het verrichten van het gebed. Hieruit kunnen we concluderen dat imam Ali veel liefde had voor Allah en zijn medemens.

Men zou de waarde van deze liefde gelijk kunnen stellen aan de waarde van zijn ring. Dit betekent dat de liefde niet zo veel waard is, als men op voorhand zou denken. Bovendien zou men zich kunnen afvragen waarom dit verhaal in de koran wordt vermeld. Er zijn veel mensen die een bedelaar hebben geholpen. Bovendien zijn er genoeg mensen geweest voor de tijd van de Imam, die zelfs waardevollere spullen gaven aan een bedelaar dan een ring. Toch zijn al deze mensen niet vermeld in de koran en imam Ali wel. De vraag blijft dus wat de waarde is van deze liefde, op het moment dat Imam Ali zijn ring aan de bedelaar doneerde.

Zuivere intentie

Alvorens men wil begrijpen hoe liefde gedefinieerd kan worden, is het belangrijk om de volgende punten in acht te nemen. Zuivere liefde kan nooit gerealiseerd worden als er niet aan twee eisen wordt voldaan. Er moet eerst sprake zijn van een zuivere intentie en vervolgens moet deze zuivere intentie tot een handeling leiden. Een handeling behoort tot de materialistische wereld, terwijl een zuivere intentie verder reikt dan de materiële genoegdoening. Deze twee punten vermenigvuldigd wekt de zuivere liefde op.

zuivere intentie x handeling = zuivere liefde

Zuivere liefde wordt dus gemeten, door de waarde van de zuivere intentie te vermenigvuldigen met de waarde van de handeling die daaruit vloeit. Er kan dus geen sprake zijn van zuivere liefde, als een van deze twee punten ontbreekt. Alles wat je vermenigvuldigt met niets, levert ook niets op. Dit betekent ook dat, hoe groter de waarde is van de handeling, des te groter de waarde van de zuivere liefde zal zijn.

De waarde van een handeling is echter wel beperkt, want alles wat tot de materiële wereld behoort, kent zijn grenzen. Dit in tegenstelling tot de intentie. Wil men zuivere liefde opwekken met een waarde die oneindig groot is, dan kan dat dus alleen geschieden als men zijn intentie volledig zuivert van al het onrein. Door de goede handeling van imam Ali in de koran te vermelden, wil Allah de mens duidelijk maken dat de waarde van deze zuivere liefde oneindig groot is. Dit kan niets anders betekenen dan dat imam Ali zijn intentie volledig gezuiverd heeft van al het onrein. Dit ondersteunt het feit dat imam Ali feilloos is.

“O huisgenoten, Allah wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken”. (Koran 33,33)

Capaciteiten

Het is ook niet voor niets dat onze profeet in zijn preek voor de maand Ramadan, de mensen die niet in staat waren om andere mensen op een maaltijd te doneren bij het verbreken van hun vasten, bevolen heeft in ieder geval een dadel of een glas water in plaats daarvan te doneren. Hier laat onze profeet zien dat een zuivere intentie altijd gepaard gaat met een goede handeling. Al is het een dadel. Bovendien kunnen we hieruit leren dat de profeet niets beveelt, dat buiten de capaciteit van de mens ligt. De waarde van een bruidsschat is daarom ook persoonsafhankelijk. Het moet namelijk wel haalbaar zijn voor de bruidegom. Bovendien mag de waarde van de bruidsschat nooit buiten proportie zijn. Anders kan geen sprake meer zijn van een goede handeling.

Conclusie

Wederzijdse verlangen om met elkaar het huwelijk aan te gaan, is niet voldoende om de zuivere liefde op te wekken. Zoals al geïllustreerd is, kan zuivere liefde alleen gerealiseerd worden als het aan twee eisen voldoet. Alleen de intentie om te gaan trouwen is niet voldoende. Daar hoort ook een bruidsschat bij. Hoe hoog de waarde van de bruidsschat ook is, de waarde van deze liefde zal hiermee nooit de waarde bereiken van de liefde van imam Ali voor zijn medemens. Bovendien moet men in acht houden dat alleen sprake kan zijn van een goede handeling, als de waarde van de bruidsschat binnen proportie blijft. Is men daadwerkelijk op zoek naar de zuivere liefde, dan dient men hiervoor zijn intentie te zuiveren. Imam Ali heeft met het doneren van een ring aan een bedelaar laten zien wat zuivere liefde inhoudt. De waarde van zijn ring stelt wellis waar niets voor, maar aan zijn intentie kan niemand meer twijfelen.

De vraag over de waarde van een bruidsschat is dus of men uit is op materiële genoegdoening of dat men daadwerkelijk op zoek is naar de zuivere liefde en het geluk van beide partners.

Slot

Uit de eerder genoemde formule kunnen we tevens opmaken, dat een slechte handeling nooit tot de ware liefde zal leiden. Alles wat je vermenigvuldigt met een negatief getal, zal resulteren in een negatief getal. Al betreft het een zeer kleine onschuldige handeling.

Mocht je een keer een persoon tegenkomen die je erg aantrekkelijk vindt en waar je ogen alsmaar op gefixeerd blijven. Zodanig dat zijn schitterende ogen in jouw ogen weerspiegeld worden. Betoverd door zijn intense blik. Bestolen door de ongekende liefde. Bevlogen door een onoverkomelijke passie. De tastbare werkelijkheid lijkt dan verder weg dan het is. Je kunt je hartstocht niet meer in toom houden. Jouw verlangens overredenen jou om uit eigen beweging een stap dichterbij te zetten. Schoorvoetend en welwillend begeef jij je naar die stralende ogen. Je bent in opperste paraatheid. Onaangekondigd zul je dan je eerste contact maken door een onschuldige knipoog. Het stelt niets voor. Eigenlijk niet meer dan een uitnodiging om een aangename ervaring te delen, dat een gevoel van verbondenheid, emotionele gehechtheid en belangstelling voor de ander geeft. Een knipoog die uiteindelijk tot een huwelijk leidt. Een huwelijk dat niet gebaseerd is op zuivere liefde. Een relatie die geteisterd zal worden door de gevolgen van die ene onschuldige knipoog. Je bent dan bedolven door de negatieve lading van deze verraderlijke liefde. De passie is verworden. Het huwelijk is ontbonden. Het avontuur is vervlogen.

Geschreven door: Mudi Al Shamma (actief lid van OC en MC)

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven