Samen onder één paraplu: uitingen van onderlinge liefde!

In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest Genadevolle

Liefde maakt familie

Mooi gekleed in een hoofddoek staat ze daar, verscholen onder een paraplu. Op het eerste gezicht kun je niets van haar vernemen. Er is alleen sprake van oogcontact. Na lang aarzelen besluit je om een conversatie aan te gaan. Je loopt richting die paraplu. Niet om je verlangens te verwezenlijken en ook niet om je menselijke erotische instincten te volgen. Nee, hier hebben we het over de liefde betreffende een broeder-zuster relatie. De liefde die een broeder en een zuster samen onder één paraplu brengt.

Inleiding

Er komt natuurlijk veel kijken bij een broeder-zuster relatie. Als men deze relatie wil analyseren, dan kan men dat vanuit verschillende invalshoeken doen. We zullen ons echter beperken tot één aspect betreffende deze relatie. De primaire binding binnen een broeder- zuster relatie is namelijk liefde. Het is daarom goed om stil te staan bij deze wonderbaarlijke liefde.

Vanuit deze liefde zullen we de kwestie van het huwen binnen de familie toelichten. Het belang van dit onderwerp betreft niet alleen het aan de kaak stellen van eventuele misstanden, maar voornamelijk om de kennis te verrijken betreffende dat onderwerp. Is het huwen binnen de familie nou een gewenst fenomeen? We zullen dit vraagstuk vanuit het religieuze oogpunt benaderen.

Bloedverwanten

‘Blijft in uw huizen en stelt uw schoonheid niet ten toon als in de vroegere dagen der onwetendheid; leeft het gebed na, en betaalt de Zakaat en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper. O Ahlal Bait (huisgenoten), God wenst alleen onreinheid van u te verwijderen, en u schoon en zuiver te maken”. (Koran: 33, 33)

Hier worden de huisgenoten van onze profeet (s) als feilloos verklaard. De wens die Allah hier uitspreekt, behoort tot zijn wil. Tot de Ahlalbait (a) behoren onze profeet, zijn dochter Fatima (a), zijn neef Imam Ali (a), zijn kleinkinderen Imam Hassan en Hussain (a) en de negen andere Imams (a).

Met het woord ‘verwijderen’ wil Allah aangeven, dat reinheid onlosmakelijk verbonden is met Ahlalbait. Niets dat onrein is, zal in aanmerking komen met Ahlalbait. Alle gedachtes, woorden en daden van Ahlalbait zijn gebaseerd op de eenheid van Allah. Alles wat hiervan afwijkt, kan niet meer als rein worden beschouwd.

Het vers begint met een waarschuwing voor de vrouwen van onze profeet. Allah waarschuwt hen, om hun schoonheid niet ten toon te stellen. Vervolgens maakt hij hen duidelijk dat ze onze profeet moeten gehoorzamen. Om het belang van deze gehoorzaamheid duidelijk te maken, heeft Allah de positie van onze profeet benadrukt. Zo heeft Allah de vrouwen van de profeet bewust willen maken dat de profeet tot Ahlalbait behoort, die Allah volledig gereinigd en gezuiverd heeft.

Alle profeten zijn door Allah gereinigd, maar nergens vind je een vers daarover als deze. Dit vers is namelijk erg bijzonder. Hier heeft Allah de positie van Ahlalbait verheven boven alle anderen, door te vermelden dat Allah deze mensen volledig gezuiverd heeft.

Familieverwanten

Ahlalbait hebben, naast het feit dat ze familie van elkaar zijn, een ander belangrijk gemeenschappelijk aspect. Ze zijn niet alleen bloedverwanten, maar ook familieverwanten van elkaar. Ze hebben namelijk allemaal de liefde voor Allah. Deze liefde is gebaseerd op de eenheid van Allah.

45.” En Noach riep zijn Heer aan en zeide: “Mijn Heer, mijn zoon is voorwaar van mijn familie en Uw belofte is voorzeker waar en Gij zijt de Rechter der rechters.”

46. Hij (God) zeide: “O, Noach, hij behoort niet tot uw gezin omdat zijn daden niet goed zijn; daarom vraag Mij niet over hetgeen waarvan gij geen kennis bezit. Ik geef u raad om niet tot de onwetenden te behoren.” (Koran 11; 45,46)

Hier geeft Allah een duidelijke boodschap aan de profeet Noah (a). Namelijk dat alleen degenen die liefde voor Allah hebben tot de familieleden behoren van een profeet. Bloedverwantschap heeft dus geen enkele betekenis, als er geen sprake is van liefde voor Allah. Dit betekent dat iedereen, die Allah en Ahlalbait lief heeft en hen gehoorzaamt, tot één familie behoort. We spreken hier dan van familieverwantschap en niet van bloedverwantschap. Het enige wat een broeder en een zuster samen bindt, is liefde voor Allah en Ahlalbait. Iedereen die aan deze liefde voldoet, zal beschouwd worden als familieverwant van de profeet. Op basis van deze zuivere liefde is een broeder een familieverwant van een zuster. Zo is de broeder-zuster relatie ontstaan.

Huwen binnen de familie

Mocht men de wens hebben om te gaan trouwen, dan dient dat op de juiste manier te gebeuren. Bij het selecteren van een geschikte partner, moet men op voorhand niet gaan selecteren op bloedverwantschap. Een neef of een nicht die niet voldoet aan de broeder-zuster relatie, dient dan ook niet als een geschikte partner. Het is gewenst dat men gaat trouwen met iemand van zijn familieverwanten. Natuurlijk in de context van een broeder-zuster relatie. Alleen dan kan men spreken van het feit dat huwen binnen de familie een gewenst fenomeen is.

Broeder-zuster relatie

Binnen een broeder-zuster relatie moet er wel sprake zijn van bescheidenheid. Dit noemen we positieve bescheidenheid. Als beiden deze bescheidenheid bezitten, dan kan er op een transparante manier gecommuniceerd worden. Zonder dat aanrakingen plaatsvinden of onderwerpen besproken worden die religieus gezien uit den boze zijn. Bescheidenheid in een broeder-zuster relatie zorgt voor handhaving van de religieuze wetten, normen en waarden.

Het benaderen van een ander geslacht binnen een broeder-zuster relatie, moet dus op een verantwoorde manier gebeuren.

25. En een der twee vrouwen kwam verlegen naar hem toelopen. (Koran 28; 25)

Dit vers vertelt hoe een van de dochters van de profeet Shuaib (a), met een zekere mate van bescheidenheid de profeet Mozes (a) benaderde. Deze bescheidenheid komt voort uit de liefde voor Allah. Uiteindelijk mocht de profeet Mozes (a) met een van deze vrouwen trouwen.

Slot

Nietsvermoedend staat ze nog voor haar uit te staren onder de paraplu, terwijl je haar kant op loopt. Op een schaduwafstand begin jij dan met haar te communiceren. Gelukkig had je een regenjas aan. Met jouw bescheiden opstelling en haar verlegen houding, houden jullie je als familieverwanten aan de religieuze normen en waarden.

Het is de liefde voor Allah, die de boventoon voert binnen deze broeder-zuster relatie. De liefde voor Ahlalbait brengt deze relatie onder de paraplu van saamhorigheid, eenheid en verborgenheid. Een broeder en een zuster komen zo onder één paraplu, die gekenmerkt wordt door uitingen van onderlinge liefde!

Geschreven door: Mudi Al Shamma

© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven