Bekeren tot de Islam

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle

Het bekeren tot de islam is makkelijker dan andere religies.  Het enige wat noodzakelijk is voor de bekering is de acceptatie en het uitspreken van de Islamitische geloofsbelijdenis.

Geloofsbelijdenis

De Sjahada is de Islamitische getuigenis; 

‘Ik getuig dat er geen God is behalve Allah, en Mohammed is zijn boodschapper’.

ʾasjhadoe ʾan lā ʾilāha ʾillā-llāh(oe), wa asjhadoe anna moeḥammadan rasōēloe-llāh’

Hiermee getuig je dat geen God aanbeden mag worden behalve Allah en dat Mohammed (s) de laatste boodschapper is die God verzonden heeft met hierbij de erkenning van alle profeten, van profeet Adam (a) tot de laatste profeet Mohammed (s). 

Door het uitspreken van de Islamitische getuigenis wordt je officieel moslim. 

Het is aanbevolen maar niet verplicht om aan de Islamitische getuigenis een derde element toe te voegen:

‘En Ali is Gods vriend’.

wa ʿAliyyoen waliyyoe llāh(i)

Hiermee benadruk je dat Ali (a) de gezant is van God en de opvolger is van profeet Mohammed (s) als IMAM (hij is geen profeet). 

Zuilen van het geloof

De Islamitische getuigenis staat in nauw verband met de 5 zuilen van het geloof (oesoel al-dien):

-De eenheid van God, 

-Rechtvaardigheid, 

-Profeetschap, 

-Leiderschap, 

-Dag des oordeels.

De 3 zuilen die centraal staan in de islam zijn; de eenheid van God, profeetschap  en de dag des oordeels. De Islamitische getuigenis omvat deze 3 zuilen. Omdat de rechtvaardigheid van God onlosmakelijk verbonden is aan de eenheid van God en het leiderschap door de 12 Imams onlosmakelijk verbonden is met de profeetschap moeten we spreken van 5 zuilen die de pilaren vormen van de Islam.
 

Link: de Pilaren (zie module rechts)

De geboden

De geloofsovertuiging kenmerkt zich door de zuilen van het geloof (feroea al-dien). De gehoorzaamheid van God is een belangrijk instrument voor een stevig fundament dat nodig is voor  de geloofsovertuiging. Hiervoor zijn er in de Islam 10 geboden waar een moslim zich aan moet houden:

-Het gebed

-Het vasten

-De bedevaart

-Khums 

-Zakaat

-Het strijden voor de Islam 

-Het goede aanraden

-Het slechte afraden

-Het erkennen van de door God gegeven positie aan de Profeet en zijn Huisgezin

-Afkeer van het kwade tegen de Profeet en zijn Huisgezin

Deze 10 geboden zijn een plicht voor een moslim. Al deze handelingen symboliseren de 5 zuilen van het geloof en onderstrepen hierbij  de getuigenis van de islam. Het belangrijkste van al deze geboden is het gebed. Als het gebed wordt geaccepteerd dan worden alle andere geboden ook geaccepteerd en als het gebed wordt verworpen dan worden alle andere geboden ook verworpen. Vanzelfsprekend zijn de dagelijkse gebeden daarom een belangrijk kenmerk geworden voor het praktiseren van de islam.  

Link: Geboden

Islamitische jurisprudentie

Deze 10 geboden zijn opgenomen in de Islamitische jurisprudentie. Een moslim moet de Islamitische jurisprudentie als leidraad nemen voor al zijn handelingen om de Islam te kunnen nastreven. Hierbij moet je verschillende onderwerpen in acht houden; zoals de gehoorzaamheid van ouders, het dragen van een hoofddoek voor de vrouwen, reinheid, huwelijksrituelen etc.  Een moslim moet een wetgeleerde in religieuze zaken volgen. Zodoende pas je de wettelijke opinie (fatwa) van de jurist toe. Het is de taak van de jurist om uit de Koran en de juiste overleveringen tot een weloverwogen oordeel te komen in de jurisprudentie. Het is alsof je de verantwoordelijkheid rechtstreeks op de schouders van de jurist hebt gelegd, en dat hij rekenschap verschuldigd is aan Allah (swt), voor zover het jouw uitvoering van zijn fatwa betreft. 

Link: fiqh (zie module rechts)

De Koran

De Koran is het enige van de door moslims erkende Islamitische Heilige Boek dat zuiver is overgeleverd. De Koran  woorden zijn in de Arabische taal door God via de engel Gabriel aan Mohammed (s) geopenbaard. De Koran is een vervolg op de Psalmen,  het Evangelie en de Torah. Alleen de Koran is nog authentiek en dat is het wonder van de Koran. 

De interpretatie van de Koran komt alleen tot zijn recht in het licht van het huisgezin van de Profeet (s), de Ahlalbait (a).  Dit is van cruciaal belang omdat foutieve interpretatie kan leiden tot gevaarlijke tendensen of verkeerde overtuigingen waardoor je bewust of onbewust kan afdwalen van de islam.

Link: De heilige Koran

Link: tafseer al Mizan

.© Copyright Ahlalbait Jongeren

Scroll naar boven