Imam al-Mahdi (a)

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle  

Biografie

Naam: Muhammad.
Bijnaam: Abul Qâsim.
Titel: Al-Mahdi, al-Qâ’im, al-Hujja, Sâhib al-Amr.
Vader:Hasan bin ‘Ali.
Moeder: Narjis (ook bekend Susan, Sayqal).
Geboorte: 15th Sha‘bân 255 AH in Samarra, Iraq. Leeft in Occultatie & zal       verschijnen voor het einde der tijden.

De politieke omstandigheden tijdens de geboorte van Imam al-Mahdi (a)
Historici melden dat de Abbaside regeerders Imam Hassan Al-Askari (a) ondraaglijke vervolgingen liet ondergaan. Ook wordt er gepraat over de veiligheid en de chaotische economische, politieke en morele situaties. Bovendien is er ook geschreven over de intense angst van de autoriteit van de Imams van de familie van de Profeet(s).

Tijdens de chaotische periode bij de geboorte van Muhammad al-Mahdi(a) werd de Abbaside khalief Mu’taz vermoord in de maand van Rajab, in het jaar 255 AH. Hij werd 18 dagen voordat de Imam was geboren, vermoord. Toen werd Muhtadi (zijn zoon) op dezelfde dag de khalief. Volgens de overleveringen, werd Imam Al-Mahdi(a) geboren in de tijd van Muhtadi, wiens regering een jaar duurde. Toen vond er een dispuut plaats tussen hem en de Turken die hem aanvielen en vermoordden in de maand Rajab, in het jaar 256 AH. Na hem nam Mu’tamid het khalifaat over. Tijdens deze periode werden de Alawis(volgers van Imam Ali(a)) meerdere keren vervolgd.  Intussen vonden er verschillende opstanden plaats. Abu Faraj Esfahani meldde de namen van de volgers van Imam Ali(a)(Talibiyyin) die warden vermoord, gevangen genomen of stierven door martelingen in de gevangenissen van de Abbasiden.

Yaqoobi, een historicus, meldde ook andere vormen van de Abbaside marteling en terrorisme en hoe deze onderdrukking erger was dan in andere landen. Sheikh Mufid praatte over de staat van angst en vervolgingen van de familie van Imam Ali(a). Hij gaf aan dat de Abbaside khalief wist van de Imamaat. Dit dwong Imam Hassan al-Askari (a) zijn zoon te verbergen en zijn geboorte geheim te houden. Sheikh Mufid leefde tijdens de periode 338-413 AH. Deze periode was dichtbij de tijd van de kleine occultatie, dat eindigde in het jaar 329 AH.

De houding na de dood van Imam al-Hassan al-Askari (a)
Imam Hassan al-Askari(a) overleed in het jaar 260 AH. Zijn sterfte schokte zijn volgers, en hun houdingen werden nu onenig. Verbijstering overheerste er bij de shiieten, dus, ze vroegen elkaar: ‘’Heeft Imam Hassan al-Askari (a) een zoon nagelaten om zijn Imamaat over te nemen? Of is de Imamaat gestopt na hem. De antwoorden waren verschillend en er ontstonden menig sekten. Uiteindelijk besloten de shiieten te vertellen dat Imam al-Mahdi Muhammad Al-Askari’s zoon is. Hij was geboren in Samarra vijf jaar voordat zijn vader was gestorven en het was Allah’s wil om zijn verschijning uit te stellen om de aarde te vullen met rechtvaardigheid als het gevuld is met oppressie en tirannie.

Geboorte en vroege leven
Imam al Mahdi(a) werd geboren op de 15de van de maand Shaban 255 AH in Samarra. Zijn moeder was Narjis, de vrouw van de elfde Imam. Narjis’s afstamming gaat terug naar Sha’mun, een van de volgers van Profeet Isa (a). Ze werd erg gerespecteerd door Hakima, de zus van Imam Naqi(a) en leidster van de Hashimite vrouwen.

Omdat de verslagen over de geanticipeerde geboorte van Mahdi, de Messias die een einde aan onrechtvaardigheid en tirannie zal brengen, wijd verspreid was, hielden de Abbasiden de familie van de Profeet(s) nauw in de gaten. De situatie was niet zoals de dagen voor de geboorte van Profeet Musa(a) toen de Pharao het bevel gaf de mannelijke kinderen van de Israëliërs te vermoorden. Net zoals dat de geboorte van Musa (a) werd verborgen door Allah’s wil, werd Imam al Mahdi’s(a) geboorte ook verborgen. Vijf jaar leefde Imam al Mahdi(a) onder de liefdevolle zorg van zijn vader. Hij werd alleen gezien door een paar familie leden en een paar geselecteerde metgezellen van zijn vader. Dit werd allemaal gedaan om hem te beschermen voor de Abbasiden. Degene die de Imam gezien hadden worden hieronder vermeld:
1. Lady Hakima, tante van Imam Hasan al-‘Askari (a.s.).
2. Nasîm, de bediende van Imam al-‘Askari.
3. Muhammad bin ‘Uthmân al-‘Amri.
4. Husayn bin al-Hasan al-‘Alawi.
5. Ja‘far bin Muhammad bin Mâlik and zijn groep.
6. Ahmad bin Ishâq.

Hier zullen we alleen 1 gebeurtenis vertellen waarin Ahmad bin Ishaq Imam al Mahdi (a) zag. Ahmad een vooraanstaand shia in die tijd, bezocht Imam Askari (a) een keer en wilde hem vragen over zijn opvolger. Voordat Ahmad zijn vraag kon stellen, zei de Imam’’ O Ahmad vanaf de dag dat Hij Adam heeft geschapen, heeft Allah niet de aarde achtergelaten zonder een vertegenwoordiger(hujjat), noch zal Hij het laten zonder een vertegenwoordiger tot De dag Des Oordels. Het is door de Hujjat  dat Allah de mensen niet bestraft, en het laat regenen en de zegeningen van de aarde voortbrengt.

Ahmad: “ O zoon van de Profeet! Wie is de opvolger en de Imam na jou?
Imam Hasan Askari(a) ging meteen het huis binnen en kwam terug met een drie jaar oud kindje in zijn handen en zei, ’’O Ahmad bin Ishaq, als je niet honorabel in het zicht van Allah (swt) en zijn vertegenwoordigers was, zou ik  je niet mijn zoon hebben laten zien. Zijn naam en bijnaam is dezelfde als die van de Profeet (s), hij is degene die de aarde met rechtvaardigheid en gelijkheid zal vullen als het gevuld is met onrechtvaardigheid en tirannie.

O Ahmad, zijn voorbeeld is dat van Khizr en Dhul Qarnain( waarvan de moslims nog steeds geloven dat ze leven), hij zal in occultatie gaan op zo een manier dat niemand gered zal worden behalve degene die worden gezegend door Allah met het geloof in zijn Imamaat.

De Imamaat & Ghaybat
Na de martelaarschap van Imam Hasan Al-Askari (a) in 260 AH, begon de Imamaat van Imam al Mahdi(a). Zijn Imamaat is verdeeld in 2 gedeelten: 1. De eerste 69 jaar dat bekend staat als de periode van “al-Ghaybatu ’s-Sughra — de kleinere occultatie”. 2. De periode na 329 AH dat bekend staat als “al-Ghaybatu ’l-Kubra — De Grote Occultatie”. De Imamaat van Imam Mahdi (a) begon met Occultatie(ghaybat)  en  heeft zich voortgezet tot aan vandaag. Maar, gedurende de eerste 69 jaren, konden de Shias in contact komen alleen via zijn speciaal gekozen mensen, terwijl na 329 AH, zulke mensen niet werden aangewezen. Om het verschil in intensiteit van de occultatie uit te leggen, wordt gebruik gemaakt van de termen “mineur, mindere, sughra or qasira,” terwijl de tweede periode wordt aangeduid als “majeur, groter, kubra or tawila.”. Als de occultatie meteen zijn grotere vorm had aangenomen, zou de Shia gemeenschap zich niet gemakkelijk aan de situatie kunnen aanpassen. Er zou grote chaos en verwarring zijn. De geleidelijke intensificatie in de occultatie liet de shi’ieten wennen aan het idee van het niet direct in contact komen met de Imam.

Gedurende de Ghaibat Sughra had Imam Mahdi (a) vier speciale mensen gekozen , een na de ander, als een link tussen hem en de Shias. Tuurlijk, waren er andere mensen, maar met gelimiteerde rechtspraak en gelimiteerde plichten. De vier speciale mensen waren als volgt:
1.‘Uthmân bin Sa‘îd al-‘Amri, bekend als Abu Amr.
2. Muhammad bin ‘Uthmân bin Sa‘îd, bekend als Abu Ja‘far.
3. Husayn bin Rawh an-Nawbakhti, bekend als Abul Qâsim.
4. ‘Ali bin Muhammad Samary, bekend als Abul Hasan.

Uthmân bin Sa‘id was ook een vooraanstaande metgezel en agent van Imam Naqi(a) en Imam Askari(a). Hij woonde in Samarra . Om zijn link en werk met Imam Hasan al-Askari te verbergen van mensen die de regering informeerden, veranderde Uthman bin Said zijn beroep. Hij werd een verkoper en verkocht olie op een kar. Toen de surveillance van de regering op het huis van de Imam het onmogelijk maakte voor de Shias om hem vrij te bezoeken, zette Uthman de brieven en religieuze geld van de Shias in de olie houders en bracht ze naar het huis van de Imam.

Nadat Uthmân bin Sa‘id was overleden verzond de Imam een brief en gaf aan dat Muhammad bin ‘Uthmân de taak van zijn vader zou overnemen als agent.

Abdullah bin Jafar vroeg een keer aan Muhammad bin Uthman, ‘’Heb je de meester der zaken (Sahib al-Amr) gezien?’’ Hij antwoordde, ja, mijn laatste ontmoeting met hem was bij het Heilige huis van God(Ka’ba) waar ik hem hoorde bidden, ’O Allah! Vervul voor mij wat je mij hebt beloofd’’

Muhammad bin ‘Uthmân zei ook dat Imam Mahdi (a) aanwezig is elk jaar bij de hajj ceremonies; hij ziet de mensen en herkent hen, zij zien hem ook, maar herkennen hem niet.  Husayn bin Rawh was de derde speciale agent van de Imam. Hij werd erg gerespecteerd door alle moslims, hij werkte nauw met Uthmân bin Sa‘îd. Een paar dagen voor zijn dood, introduceerde Muhammad bin Uthmân Husayn bin Rawh aan de ouderen in de Shia gemeenschap als de volgende speciale agent van de Imam .
Er werd verteld over Husayn bin Rawh dat hij zo was dat als de Imam onder zijn jurk verstopt was, hij zijn jurk niet omhoog zou doen ook al zou hij in stukjes gesneden worden door scherpe messen.

Hussayn bin Rawh diende de Imam 21 jaar totdat hij stierf in 326 AH. In Baghdad werd Ali bin Muhammad as-Samary de vierde agent van de Imam. Zijn tijd als agent was relatief kort. Hij stierf in 329 AH. Voordat hij stierf, als enkele vooraanstaande Shias hem vroegen over de volgende vertegenwoordiging, antwoordde hij,’’ mij is niet verteld om iemand aan te wijzen’’. Zes dagen voordat hij stierf, kreeg hij de volgende brief van Imam Mahdi (a):’’ O Ali bin Muhammad as-Samary moge Allah jou broeders belonen om hun verdriet om jou. Je zal deze wereld verlaten na 6 dagen. Maak al je zaken af en wijs niemand aan als je opvolger. De grote occultatie is begonnen. Ik zal niet verschijnen, totdat Allah de Almachtige me het bevel geeft en dat zal zijn na een lange tijd, nadat de harten verhard zijn geworden en de wereld gevuld is met onrechtvaardigheid.  Spoedig, zullen er mensen zijn die claimen mij gezien te hebben( en claimen dat ze mij vertegenwoordigen). Let op dat een ieder die zulke uitspraken doet voor de verschijning van Sufyani en de Sayha een leugenaar is. En er is geen macht en vermogen behalve met Allah.

The Ghaybat Kubra
Anders dan de Ghaybat Sughra waarin de Shias konden communiceren via de speciale agenten, in de Ghaybat Kubra, is er geen agent. Imam Mahdi (a) zal verschijnen uit de occultatie als Allah dat toelaat om op aarde zijn koninkrijk te stichten en onrechtvaardigheid en tirannie voor altijd te elimineren. Tijdens de Ghaybat Kubra , moeten shi’ieten die niet de bekwaamheid hebben om wetten uit de Qu’ran en de sunna van de onfeilbaren te halen, de leiding volgen van degene die wel die bekwaamheid hebben.

Verschijning van al-Mahdi (a)
Zoals al is verteld wacht Imam al-Mahdi (a) zelf op Allah’s toestemming om te verschijnen. Dit betekent dat niemand de tijd van zijn verschijning weet. Er zijn vele overleveringen die de tekenen  van de verschijning van Imam Mahdi (a) beschrijven, zoals de volgende:
1. Onrechtvaardigheid, tirannie, en zondige handelingen zullen gewoon worden over de hele wereld. Er zal veel chaos en oorlog zijn. Er zal een afwezigheid zijn van vrede en veiligheid.
2. Verschijning van Sufyani, een tiran die corruptie en chaos zal verspreiden op aarde. Sufyani is beschreven als een Syriër en een afstammeling van Yazid bin Mu‘âwiyah.
3. Een hemels geluid zal gehoord worden over de hele wereld, dat Imam al Mahdi (a) zal introduceren aan alle mensen
Imam Mahdi (a) zal verschijnen op Allah’s bevel in de Heilige Moskee in Mecca en zal zijn missie daar starten. Driehonderd en dertien mensen zullen hun steun aan heb betuigen en dan zal hij naar Medina vertrekken. Vanaf Medina zal hij verder gaan naar Kufa, Iraq. Na dat zal Profeet Isa afdalen in Damascus en zich aansluiten bij de Imam. Zijn hoofdkwartier zal in Kufa zijn en vanaf daar zal hij de wereld regeren. Tijdens zijn regeerperiode, zullen de zegeningen van Allah overvloedig zijn, zal er geen armoede zijn en vrede en veiligheid zal alledaags zijn.

De lengte van Imam Mahdi’s leven
We geloven dat het verlengen van een mensenleven  niet onmogelijk is, omdat er expliciet in de quran staat:
“’We hebben Nuh gezonden naar zijn mensen, terwijl hij 950 jaar tussen hen leefde . ” (29; 14)

De wonderen van de profeten, het koel zijn van het vuur voor Ibrahim(a), het veranderen in een slang van de staf van Profeet Musa (a), het brengen tot leven van de doden via Profeet Isa (a) etc., gaan allemaal tegen de normale gang van zaken, maar God bracht een andere order in bestaan door zijn eigen macht en wonderen gebeurden: Alle Moslims, Joden en Christenen geloven in wonderen. Net zo is er bij de lengte van het leven van Imam Mahdi (a) geen plek voor bezwaar. Iemand die gelooft in de macht van God  en de wonderen van de profeten kan geen enkel bezwaar tonen voor de lengte van het leven van de Imam.

Bron: http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=5240

Het bewijs van het bestaan van Imam al-Mahdi (a)

Vaak brengt de hedendaagse situatie van de wereld een psychologische druk naar de gedachte van een gelovige die hem/haar op verschillende twijfels en angsten wijst. De harde realiteit die in de wereld heerst, vereist enorme veranderingen om tegenstrijdigheden in de wereld te vervangen, en in de hele wereld een nieuwe structuur gebaseerd op gerechtigheid en waarheid te bieden. En dit blijkt zo moeilijk dat het individuele vragen over het bestaan van Imam Al-Mahdi (a) veroorzaakt. Soms komen deze twijfels en dergelijke door beschuldigingen van buitenstaanders die beweren dat Imam Al-Mahdi (a) niets anders is dan een Sjiitsche Mythe.

Er zijn drie methodes om het bestaan van Imam Al-Mahdi (a) zonder twijfels te bewijzen:
De eerste methode is gerechtvaardigd door middel van authentieke teksten. We hebben vele Hadith over Imam Al-Mahdi (a), verteld door onze Heilige Profeet (s) en onze Ahlalbait Imams. De Hadith over Imam Al-Mahdi (a) staat ook in vele Sunni boeken. Tevens zijn er meer dan 400 overleveringen in de Sunnitische literatuur. Hadiths over de Imam van onze tijd staan in de meest bekende Sunnitische boeken zoals Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidhi, Al-Hakims Mustadrak en Ahmad’s Musnad. Dus alle gegevens bewijzen zijn bestaan en dat hij de afstammeling van onze Profeet, Fatima Al–Zahra, en Imam Al-Hussain (vrede zij met hen) is. Een belangrijk bewijsstuk wordt onthuld door het feit dat het meest geaccepteerde boek van de moslims, Sahih Bukhari samen werd gesteld voor de geboorte van Imam Hassan Al-Askari (a) en Imam Al-Mahdi (a). Dat zegt heel veel, omdat het aantoont dat deze Hadith werd vastgesteld voor de geboorte van onze 12e Imam (a). Een logisch feit is dat verzinselen en verdraaiingen altijd na een gebeurtenis plaatsvinden, maar deze gebeurtenissen werden verteld en vastgelegd voordat het was gebeurd. En dit leidt weer tot het feit dat de Hadith alleen door een persoon zou kunnen worden uitgesproken die na de ontvangst van de openbaring uit de hemel bevestigt dat deze Hadiths uitdrukkingen zijn van de waarheid van Allah (swt). Onze Heilige Profeet (s) heeft gezegd:

‘’Voorwaar, de kaliefa’s na mij zijn er twaalf, en de gebeurtenis van twaalf Imams wordt vervuld te beginnen met Imam Ali (a) en eindigt met Imam Al-Mahdi (a)’’

De tweede methode is door de praktische of wetenschappelijke bewijzen gevormd uit ervaring en beleefd door een gemeenschap van mensen die bijna zeventig jaar heeft bestaan. Deze noemen we de periode van geringe verduistering (ghaibat sughra). De geringe verduistering markeert de eerste fase van de Imamat van onze 12e Imam. Het diende voor twee doelen. Eén daarvan was om de Sjiieten voor te bereiden op de grote verduistering (ghaibat Kubra). Als de Imam plotseling verdwenen zou zijn, dan zou dit gezorgd kunnen hebben voor een enorme kloof en de mensen zouden plotseling worden afgesneden van zijn spirituele en intellectuele leiders. Dat zou tot opschudding binnen de eenheid en de gehele structuur van de Shia’s geleid kunnen hebben.
Het tweede was het aantal mensen dat feitelijk getuige was van de geringe verduistering en konden getuigen voor het bestaan van onze Imam. Tijdens de geringe verduistering verdween de Imam van de aarde terwijl hij in contact bleef met zijn volgelingen door middel van zijn meest betrouwbare en vertrouwde afgevaardigden die een link tussen de Imam en de mensen werden. Zij waren de meest godvrezende en vrome individuen. Tijdens deze periode van zeventig jaar geringe verduistering had de Imam vier vertegenwoordigers:
• Usman bin Saeed
• Mohammed bin Usman
• Al-Hussein bin Ruh
• Ali bin Mohammed Saamiri
(bin = zoon van)

Toen één van hen overleed, volgde een andere hem op en nadat hij was aangewezen door de Imam. In de periode verspreid over zeventig jaar ontvingen de mensen bij vele gelegenheden schriftelijke antwoorden van de Imam. De handtekeningen en de manier van schrijven waren gedurende het gehele tijdperk hetzelfde. Voor de dood van de laatste vertegenwoordiger bracht de Imam de Shia via hem op de hoogte dat de geringe verduistering tot een eind was gekomen en dus zou de grote verduistering die tot op de dag van vandaag nog voortleeft, beginnen. Er was geen tegenspraak tussen de vertegenwoordigers en het patroon van communicatie bleef constant en ongewijzigd om te bewijzen dat dit niet een leugen was en niets in handen van de vertegenwoordiger was. Het was zo dat onze Imam via hen met de Shia communiceerde.
De derde belangrijke methode was het bestuderen van de voorspellingen die voorspeld waren door de Heilige Profeet (s) en de Heilige Imams.

Imam Ali (a) werd over de komst van Imam Al-Mahdi (a) gevraagd. Hij antwoordde:
“Tijdens de laatste dagen, vóór de komst van onze Qaim(Imam Al Mahdi(a), zal een legereenheid van soldaten Irak via Basra binnenkomen. Hun neuzen zullen op de stammen van olifanten lijken! “
We zijn allemaal getuige geweest dat deze voorspelling is uitgekomen.Tijdens de invasie van Irak een paar jaar geleden werd het Britse leger in Irak via Basra ingevoerd. Ze droegen gasmaskers! Deze gasmaskers leken op olifanten stammen!
Opmerking: De Imam zou de Arabieren veertien eeuwen geleden over chemische oorlogvoering en gasmaskers hebben verteld! De Arabieren vonden dit erg ingewikkeld en konden het niet begrijpen. Maar de Sjiieten die vandaag in het huidige millennium leven, realiseren zich met verwondering, dat de Imam over onze tijd heeft gesproken. Men moet dit alles bestuderen voordat het uitkomt, omdat het interessant is! Deze tekenen en gebeurtenissen versterken onmiddellijk ons geloof in het bestaan van Imam Al-Mahdi (a). De tijd zal dit binnenkort onthullen en zal bevestigen dat er door Imam Al-Mahdi (a) enorme veranderingen zullen worden gebracht en dat de menselijke samenleving wordt herbouwd op de structuur van de Waarheid en Gerechtigheid.

Imam Hassan Al-Askari (a) zei:
“Ik zie dat na mij onder jullie verschillen met betrekking tot de Imam na mij zullen ontstaan. Wie de Heilige Imams na de Heilige Profeet van Allah (swt) accepteert, maar mijn zoon ontkend is als een persoon die alle Profeten aanvaardt, maar het profeetschap van Mohammed (s) ontkent. En wie Mohammed (s) de Profeet van Allah (swt) ontkent is als degene die alle Profeten van Allah (swt) ontkend, want de laatste van ons gehoorzamen is als de eerste gehoorzamen, en de laatste van ons ontkennen is als het ontkennen van de eerste. Maar let op! Voorwaar, , vóór de komst van mijn zoon zal er een periode van verduistering vallen waarin alle mensen in twijfel treden, behalve degenen die door Allah (swt) worden beschermd!”

Verklaring van Imam al-Mahdi (a) over de tijd van de grote verborgenheid

Tawqee’ (brief van Imam al-Mahdi (a)) die de Imam (a) verzond naar zijn vierde en laatste vertegenwoordiger, Ali bin Mohammad-e-Saimury:

Na kennisgeving over zijn dood (Ali ibn Mohammad) zei de Imam (a):
“.. .spoedig zal een tijd komen waarin onder mijn sjiieten (volgelingen), mensen zullen zijn die beweren mij ontmoet te hebben. Pas op voor degene die beweert dat hij mij heeft ontmoet, voordat de opstand van Sufyani heeft plaatsgevonden en een roep uit de hemel is gekomen; hij is een leugenaar en een bedrieger.”

In werkelijkheid ontkent de essentie van ‘Tawqee’ niet de mogelijkheid van een ontmoeting met Imam al-Mahdi (moge ons leven voor hem worden opgeofferd) tijdens de grote verborgenheid. Het wijst zeer nadrukkelijk naar degenen die zich verklaren als de volgende ambassadeur. Dit heeft dus betrekking op degenen die zich verklaren als de gezanten en afgevaardigden van de Imam (a), (of degenen die zichzelf verklaren als de Imam zelf).

Indien deze verklaringen worden gedaan voordat de beschreven voorspellende signalen te zien zijn, moeten deze als leugens worden bestempeld en de personen die deze verklaringen afgeven moeten als leugenaars en bedriegers worden beschouwd!
Dit is een belangrijke boodschap die onze Imam (a) duidelijk heeft gemaakt aan de mensen in onze tijd van de grote verborgenheid.

Tawqee’ : brief van Imam al-Mahdi (a)
بسم الله الرحمن الرحيم
يا علي بن محمد السمري اعظم الله اجر اخوانك فيك فانك ميت ما بينك و بين ستة ايام فاجمع امرك و لا توص الي احد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالي ذكره و ذلك بعد طول الامد و قسوة القلوب و امتلاء الارض جورا و
سيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني و الصيحة فهو كذاب مفتر و لاحول و لاقوة الا بالله العلي العظيم.
516 \باب 45\ح 44: الغيبة للطوسي: 395\ح 365 الدين كمال*

Vertaling:
“In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle, O Ali bin Mohammed Saimury, moge God de beloning van jouw broers voor jou vergroten, jij zult sterven binnen zes dagen, voltooi je opdracht en benoem niemand in mijn naam die jouw plaats inneemt na jouw overlijden, de periode van de grote verborgenheid zal hierop volgen en de verschijning zal niet geschieden behalve in opdracht van Allah (Verheven is Hij), na een langdurige periode en verharding van de harten en overvloedig verderf op aarde, en er zullen sjiieten (volgelingen) zijn die de ontmoeting met mij zullen verklaren, voordat de opstand van Sufyani heeft plaatsgevonden en een roep uit de hemel is gekomen, degene die dit verklaart is een leugenaar en een bedrieger, en in alles vertrouwen wij op de Almachtige Allah (swt)”

Imam al-Mahdi (a), mijn leider

Oh Mahdi, jouw naam in het hart van eenieder die smachtend naar jouw wederverschijning verlangt. Letters die zich tot woorden vormen en die een uitdrukking vormen van wijsheid en kracht afkomstig van de Ahlalbait (a). Kennis opdoen en als volgelingen van Ali blijven we verdraagzaam omgaan met iedere tegenslag in het leven, maar voor jou, oh verlosser, laten we nog steeds een traan gaan. Hoop zonder de goede daden zal niet samen kunnen gaan met zij die zich hebben toegewijd aan hun Heer op het pad van Fatima Al Zahra (a). Verlosser van de aarde die bij zijn geboorte zo fel als de maan scheen. Al Qaim, Sahib Al Zeman, Hujjat Allah of Ainullah. Al deze mooie namen die jou eren, want is er dan een reden waarom wij de zonneschijn van de Islam, die zijn licht en kracht van Allah (swt) heeft gekregen, niet zouden moeten eren? 

Oh Mahdi, voor jou streven wij op het rechte pad, want een hand geven aan jou op het rechte pad van Allah (swt), betekent verzachting van het hulpeloze gevoel en bevrijding van onrecht en tirannie. Er is niets mooiers dan het wachten op degene die niet alleen rechtvaardigheid over de wereld zal verspreiden, maar ook op degene die zelfs tijdens zijn onzichtbaarheid zijn steun en hulp aan jou belooft. Wachten op de Mahdi is als het wachten op het licht, afkomstig uit de schoonheid van Allah (swt) op een duistere nacht, waarin de hemel gevuld is met grijze wolken. Het wachten op verlossing van onrecht zal nooit resultaat opleveren als wij niet eerst onszelf verlossen van ziektes van de geest. Verlos eerst jezelf van het materiële in dit tijdelijke leven, voordat je hoopt op de komst van Al Muntazar. Al Muntazar, wij wachten op jou, daarom jouw prachtige naam die zich afstamt uit het woord ‘intizar’ (het (af)wachten). Jij zal de rust brengen voor degenen die het goed deden op aarde en die het goede aanraden en het slechte afraden. 

Maar oh Mahdi, is het onrecht op de wereld nu niet goed genoeg geweest? De geschiedenis herhaalt zich, tranen laten wij gaan voor de onschuldigen in het Oosten, terwijl we hier in het Westen haastig achter onze levens rennen. Oh Ghaaib, jij aanwezige, maar onzichtbare, onze kracht halen wij uit de bewonderenswaardige schepsel van Allah (swt), Fatima Al Zahra (a). Wie jou wanhoopt oh Mahdi, heeft de gehele islam gewanhoopt. Jouw leiderschap ontkennen oh Sahib el Asr, is als het ontkennen van de profeet Mohammed (s). Wij zien jou in de ogen van de persoon met zuivere intenties en een van nature schoon hart.. Wij zien jou in de handelingen van iedere standvastige gelovige. Oh Mahdi, woorden die mijn pen op papier zet voor jou, maar hoeveel woorden er ook op papier verschijnen, woorden schieten mij tekort, wanneer ik omhoog kijk en voel dat jij mij steunt bij ieder woord dat ik voor jou schrijf. Jij bent de verlosser en de bevrijder en alleen jij zal de beloftes van Allah (swt) vervullen. Ja, alleen jij hebt die eer gekregen van de Enige Heer van de zeven hemelen. Allah, die met Zijn Barmhartigheid de aarde vasthoudt en de hemel voor ons heeft gemaakt, zodat wij kunnen rusten en de avond en de ochtend en de middag heeft gevormd tot een dag van vierentwintig uur. Allah bedanken wij, maar nog steeds voelt dat te weinig. Rajab, de maand van barmhartigheid en voorbereiding op de maand Ramadan. Ik vraag mijn Heer om deze woorden te noteren bij Hem in het Boek, dat ik mee zal nemen op de Dag Des Oordeels. Met mijn pen die ik symboliseer als het wapen van mij als islamitische vrouw, noteer ik de woorden van hoop en geduld in Imam Mahdi (a). 
Oh Mahdi, oh bron van goedheid en uitvoerder van Allah Zijn beloften, versterk ons imaan in Allah (swt) en help ons altijd één van jouw aanhangers te zijn. Op jouw komst blijven we wachten, zodat jij zorgt voor opbloeiing van de enige religie bij Allah (swt) die zal zegevieren op aarde, voordat wij naar ons eeuwige leven zullen vertrekken. De Mahdi, onze leider en degene die door Allah (swt) is gekozen en wordt geholpen bij het uitvoeren van Zijn taak. Al Qaim is als een glinsterende ster. In mijn hart bestaat hij en motiveert hij mij bij iedere stap die ik zet in het leven. Hij is de belofte van Allah (swt) en de voltooiing van de islam. Schrijven is mijn jihad voor Allah (swt). Ik open mijn ogen op Allah Zijn pad en sluit mijn ogen met een rijk gevoel, alleen omdat mijn geest zich aan Degene die het heeft gevormd en Die Zijn licht erin heeft geblazen, heb overgegeven. Rijkdom bestaat niet in het materiële. Alleen al dat besef is een vorm van wijsheid en opening van een weg naar spirituele ontwikkeling. Mijn duaa. 

Scroll naar boven