Khums en Zakat

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle


Elk orgaan in het lichaam heeft een eigen taak in het lichaam. Ook heeft elk orgaan een zwak punt, maar dit zwakke punt valt weg door de samenwerking met andere organen. Dus elk orgaan heeft zijn behoefte, terwijl het orgaan de behoeften van andere organen behartigt. Op deze manier leeft een orgaan als het ware in het teken van de andere organen.

Als sommige organen helemaal alleen of nutteloos functioneerden in het lichaam, bijvoorbeeld als handen en voeten niet samenwerkten met de ogen of als de mond alleen maar kauwde zonder te slikken, dan zou de mens sterven. En zo zal ook het egoïstische orgaan sterven.

Bij de totstandbrenging van een maatschappij moeten de behoeften van de leden vervuld worden. De taak van de leden in een maatschappij hebben exact dezelfde taak als de taken van de organen in een lichaam. De mens moet zijn behoefte in het kader van de behoeftes van de maatschappij zoeken. Hij moet overwegen welke voordelen de maatschappij uit zijn inspanningen heeft, zodat door zijn inspanningen iedereen inclusief hijzelf vooruitgaat. Daarbij moet hij opkomen voor de rechten van anderen, zodat zijn eigen rechten niet overtreden worden en zo een harmonieus geheel vormt. De belangrijkste plicht van de leden van deze maatschappij is echter het helpen van de arme mensen en zwakke mensen.

Tegenwoordig is het grootste gevaar dat het rijke gedeelte van de maatschappij het arme gedeelte links laat liggen en op deze manier de maatschappij vernietigt, nadat de rijken de eerste slachtoffers worden van het arme gedeelte dat in opstand komt.

Met deze gedachte in het achterhoofd beveelt de islam, veertien eeuwen geleden, dat de rijken een gedeelte van hun rijken moet verdelen tussen de arme mensen en zwakke mensen. Als dit gedeelte genoeg is om de behoeften van de armen te behartigen, dan is het aanbevolen, dat de rijken zoveel mogelijk te doneren in de naam van Allah met het doel de leefomstandigheden van de armen te verbeteren.

In dit stuk zal op de twee belangrijkste middelen om de rijkdom in de islam te verdelen ingegaan worden, namelijk Zakât en Khums. Deze twee begrippen zullen hier uitgelegd worden. Omdat de meerderheid van de moslims in deze tijd niet direct met Zakât te maken zal krijgen, zal er niet zo diep op ingegaan worden.

Eerst zal het begrip Zakât uitgelegd worden, daarna Khums en als laatst als de begrippen Zakât en Khums duidelijk zijn waarom een moslim Zakât en Khums geeft.


Zakât

Zakât (zakaat) is het meervoud van Zakaah. Het eerste wordt meer gebruikt in de literatuur. Zakaah betekent letterlijk vertaald “zegenen”, “groeien in goedheid”, “rein maken” of “zuiver maken”. Dit slaat op het feit dat je jezelf rein maakt als je zakât geeft. De vertaling naar het Nederlands is vaak aalmoes. En zo wordt het in de Koran ook soms gebruikt. Het woord Zakât komt vaak voor in de Koran, vaak samen met het woord bidden, wat heel belangrijk is in de islam. Op deze manier wordt het geven van een aalmoes belangrijk gemaakt. Zo ook in het volgende vers in de Koran(7:156).

“Allah antwoordde: “Ik zal Mijn straf opleggen aan wie Ik wil, maar Mijn barmhartigheid omvat alle dingen. Zo zal Ik het verordenen voor degenen die Mij vrezen en de Zakaat betalen en voor hen die in Onze tekenen geloven.”

Zakât bestaat uit twee onderdelen:
1) Zakát Al-fitrah
2) Zakát op bezit


1) Zakât al-fitrah
Zakât al-fitrah is een aalmoes, die een gezinshoofd verplicht geeft voor zijn zichzelf en zijn gezin aan het einde (fiter: verbreken) van de vastenmaand Ramadan. Per hoofd van een gezin geeft het gezinshoofd drie kilo voedsel zoals tarwe, gerst, rijst, gierst, rozijnen of dadels of een hoeveelheid geld, dat hieraan gelijk is.

Zakât al-fitrah wordt gegeven aan een arme moslim, die voldoet om zakât te krijgen, zoals een arm moslimkind of zijn voogd of iemand die niet rond komt, maar zeker niet aan iemand die dronken is of zijn gebeden niet doet of zondes begaat.

Een voorbeeld: Een gezin met 2 kinderen in een land waar rijst € 1 kost. Het gezinshoofd van dit gezin zal € 12 betalen aan Zakât al-fitrah.


2) Zakât op bezit (zakât mal)

Dit betaalt een moslim verplicht als het bezit van één of meer van de onderstaande middelen van deze persoon in totaal meer is dan het minimum hoeveelheid voor Zakât, ook wel nisab genoemd in het Arabisch.

– Arwe
– Gerst
– Data
– Rozijnen
– Goud
– Zilver
– Kamelen
– Koeien
– Schapen (inclusief geiten)

Als een verplichte voorzorgsmaatregel voor voorspoed in zaken.

Voor elke van deze middelen is de nisab verschillend en ook is het percentage voor zakat verschillend. Zo kan het percentage voor de eerste vijf levensmiddelen verschillen van 5% tot 10%, maar voor goud en zilver is het 2,5%. Voor kamelen, koeien en schapen geldt een ander systeem.

Zakât op bezit (zakát mal) kan men geven aan:
– Een arme persoon, die niets bezit of niet rond komt
– Een berooide persoon (iemand die het nog moeilijker heeft dan een arme persoon)
– Een vertegenwoordiger van de Imam (a.s.) of iemand die zakât verzamelt (a’amil)
– Een niet-moslim, die de islam helpt of moslim neigt te worden
– Een debiteur, die zijn schulden niet kan betalen
– Op een manier van Allah (s.w.t.) waarop moslims profiteren, bijvoorbeeld het bouwen van een moskee, een school voor religieus onderwijs, het schoonmaken van de stad….enz
– Een gestrande reiziger.

Zoals het eerder al gezegd is, dit onderdeel van de Zakât waarmee de meerderheid van de moslims niet te maken krijgt. Wat ook nog belangrijk is te vermelden is dat een moslim een hoeveelheid kan doneren aan liefdadigheid (sadaqah). Het verschil tussen Zakât en sadaqah is, dat de eerste verplicht is en de tweede vrijwillig.


Khums

Dit woord betekent één vijfde oftewel 20% en is afgeleid van het Arabische woord khums, wat 1/5 betekent. In het Nederlands wordt Khums vertaald als religieuze belasting. Net zoals Zakât is Khums ook belangrijk, in de Koran staat:

“En weet, dat wat gij ook als buit neemt, er een vijfde van voor Allah, de Boodschapper, de verwanten, het wezen, de armen en de reiziger is.. ” (Koran 8:41)

Tegenwoordig is de belangrijkste Khums als moslims de Khums op inkomsten. Daarom zal dit hieronder uitgelegd worden. Ook zullen andere Khums snel gegeven worden. En als laatste de verdeling van Khums.


Khums op inkomsten

De volwassen moslim betaalt verplicht 20% van al zijn inkomsten na zijn uitgaven (zowel huishoudelijk als commercieel) gedaan te hebben, dus het surplus van al zijn inkomsten aan het begin van een nieuw jaar.

Onder inkomsten horen allerlei inkomen uit handel, industrie, landbouw, loon, netto winst van zaken, maar ook giften, prijzen, erfenissen en aalmoezen.

Onder huishoudelijke uitgaven horen uitgaven aan drinken en eten, accommodatie, transport, meubilair, huwelijksbestedingen, medische uitgaven, betaling van aalmoezen (sadaqah), hadj, Ziyarat (een heilige stad bezoeken), giften, schulden betalen, wettelijke boetes, lonen van bedienden, premies (verzekeringspremie, ziekenfonds, pension, inkomstenbelasting …enz) enz.

Onder commerciële uitgaven horen lonen of salarissen van de werknemers, huur, de verzekeringspremies, de overheidsbelastingen, het kopen van machines en de uitgaven van hun onderhoud, enz.

Een voorbeeld: Het jaarlijkse inkomen is € 20.000 en zijn huishoudelijke uitgaven die gelden voor deze persoon, kijkend naar zijn leefomstandigheden, gezin enz. is € 10.000, maar hij besteedt € 15.000. Dan moet hij Khums betalen over € 10.000, dit is dus € 2.000.

Nog voorbeeld: Een paar met dubbelinkomen en zij beiden in de familie uitgaven bijdragen, dan moet Khums moet betaald worden over het totale te berekenen inkomen minus de totale uitgaven van beiden samen af te trekken. (In theorie, zal het bedrag besteed door de vrouw aan huishoudenuitgaven als een gift aan de echtgenoot worden beschouwd. Met andere woorden bij degene die islamitisch verantwoordelijk voor familieonderhoud is, zal zijn inkomen en dus ook zijn Khums stijgen).


Andere Khums

Daarnaast betaalt de moslim ook Khums in de volgende omstandigheden. Deze komen tegenwoordig echter niet vaak voor, behalve het eerste en deze zal ook uitgelegd worden:
– De vermenging van legale en illegale bezit
– Mineralen
– Het vinden van een schat met onbekende eigenaar
– Edelstenen, verkregen bij het duiken in de zee
– Confisqueren van dingen gedurende een oorlog
– Algemeen, een land dat een zimmi (een niet- moslim, die leeft onder de bescherming van Islamitische Overheid) van een moslim koopt.

Het is verplicht Khums te betalen over legaal bezit, die vermengt is met illegale. Met illegale wordt bedoeld: dingen die niet verkregen zijn volgens de Shari’ah, bijvoorbeeld rente berekenen, gokken of alcohol. Met vermenging wordt bedoeld, dat de eigenaar niet in staat is de hoeveelheid of dingen die legaal verkregen te onderscheiden van illegale dingen. De hoeveelheid waarover Khums betaald moet worden, hangt van de situatie af. Hiervoor verwijs ik naar de boeken over de jurisprudentie.


Verdeling van Khums

Khums wordt verdeeld in twee delen:

Sehme Sadaat (het deel van de afstammelingen van de Imam (a.s)): dit deel moet gegeven worden aan iemand die een Sayyid (dit is iemand, die afstammeling is van Profeet Mohammed (vzmh) of aan een wees of aan een gestrande reiziger zonder geld tijdens zijn reis.

Sehme Imam (Het deel voor de Imam (a.s.)): tegenwoordig wordt dit deel gegeven aan een Mujtahid (dit is iemand die een specialist is op het gebied van het afleiden van Islamitische regels uit vier belangrijke bronnen: Koran, Hadith, het geweten van de gemeenschap, en het redeneren) of aan iets wat de Mujtahid goedgekeurd heeft. Belangrijk hierbij is dat de Mujtahid Aalam (heel geleerd) moet zijn in Islamitisch recht en openbare zaken.


Doel

Volgens de islam behoort alle rijkdom en gezag tot Allah (s.w.t). Hij vertrouwt het ons toe om ons te beproeven of we ons verantwoordelijk en oprechtheid kunnen gedragen of zullen we dit vergeten en ons laten domineren door onze lusten.

Na dit gezegd te hebben is het eerste en belangrijkste doel van Khums en Zakât ons loyaliteit tegenover Allah (s.w.t) te bewijzen, want ieder moment, elke seconde van ons leven, zijn ons gezondheid en ons wezen Zijn giften aan ons naast alle middelen om ons heen. Zouden we dit alles niet gekregen hebben, dan zouden we geen bestaansrecht hebben en dus ook niet kunnen we zeggen dat, dat wat wij gekregen hebben van Hem van ons is! Met daden zoals Khums en Zakât kunnen we ons loyaliteit bewijzen tegenover Hem.

Het tweede belangrijke doel van Khums en Zakât is het helpen van het armere deel van de maatschappij en hiermee het gelijk verdelen van de rijkdom in de maatschappij. We leven in de islamitische maatschappij als broeders en zusters. Je laat je broer of zus niet vallen, maar die help je overeind. Niet alleen help je hiermee je broer of zus, maar je zult met deze daden ook spanningen in de maatschappij verlichten en betere banden opbouwen met je armere broers en zussen.

Scroll naar boven